Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝәнҹләрин 10 суалына ҹаваб

 3-ҸҮ СУАЛ

Валидејнләримлә неҹә сөһбәт едим?

Валидејнләримлә неҹә сөһбәт едим?

НӘЈӘ ҜӨРӘ МҮҺҮМ МӘСӘЛӘДИР?

Валидејнләринлә јола ҝетмәји баҹарсан, һәјатын раһат олаҹаг.

СӘН НӘ ЕДӘРДИН?

Белә бир сәһнәни тәсәввүр ет: Чәршәнбә ҝүнү ахшамдыр. 17 јашлы Јусиф она тапшырылан ишләри ҝөрүб гуртарыб. Инди динҹәлә биләр! О, телевизору ачыр вә севимли креслосуна әјләшир.

Елә бу вахт атасы гапынын ағзыны кәсдирир. Үзүндән наразы олдуғу ҝөрүнүр.

«Јусиф! Мән сәнә нә демишдим? Бош-бош телевизорун габағында нә отурмусан? Сәнә демәмишдим, гардашына дәрсләрини еләмәјә көмәк едәсән? Һеч вахт дејилән иши ахыра кими ҝөрмүрсән!»

«Јенә башлады да», — дејә Јусиф додағынын алтында дејинир, анҹаг атасы онун нә дедијини ешидир.

О, габаға әјиләрәк дејир: «Нә дедин?! Бир дә тәкрар елә!»

«Һеч нә», — Јусиф уфулдајараг ҝөзләрини сүздүрүр.

Атасы өзүндән чыхыр: «Бу нә данышыгдыр?»

Јусифин јериндә олсајдын, мәсәләнин бу һәддә ҝәлиб чыхмамасы үчүн нә едәрдин?

ДАЈАН ВӘ ФИКИРЛӘШ!

Валидејнләрлә үнсијјәти, мүәјјән мәнада, машын сүрмәјә бәнзәтмәк олар. Сүрүҹү јолда гаршысына манеә чыханда башга јол ахтарыр.

 МӘСӘЛӘН:

Лејла дејир: «Атамла данышмаг мәним үчүн чәтиндир. Бәзән елә олур ки, мән данышырам, данышырам, бирдән атам гајыдыб сорушур: “Бағышла, сән нәсә дедин?”»

ЛЕЈЛАНЫН ҮЧ СЕЧИМИ ВАР:

 1. А. Атасына сәсини галдырсын.

  Лејла гышгырыр: «Ата, ваҹиб шеј данышырам. Гулаг ас да!»

 2. Б. Атасы илә сөһбәти дајандырсын.

  Проблеми һагда данышмаға бир даһа ҹәһд ҝөстәрмир.

 3. В. Мүнасиб вахты ҝөзләсин вә јенидән данышсын.

  Атасы илә үз-үзә сөһбәт едир вә ја проблеми һагда она мәктуб јазыр.

Сән Лејлаја һансы варианты мәсләһәт ҝөрәрдин?

ДҮШҮН: Лејланын атасынын фикри башга јердәдир, буна ҝөрә дә гызынын ганыгара олдуғуну ҝөрмүр. Әҝәр Лејла А вариантыны сечсә, ола билсин, атасы чаш-баш галаҹаг. Белә етмәклә атасы, онсуз да, она гулаг асан дејил. Үстәлик, бунунла атасына һөрмәтсизлик етмиш олар (Ефеслиләрә 6:2). Ајдындыр ки, бу вариант ишә јарамыр.

Сүрүҹү јолуна давам етмәк үчүн башга јол тапдығы кими, сән дә валидејнләринлә дил тапмаға чалыш

Б варианты ән асан үсул олса да, вәзијјәтдән ән јахшы чыхыш јолу дејил. Нәјә ҝөрә? Проблемләрини һәлл етмәк үчүн Лејла вәзијјәти атасына данышмалыдыр. Атасы да она көмәк едә билсин дејә, онунла нә баш вердијини билмәлидир. Ҝөрүндүјү кими, сусмаг вәзијјәти һәлл етмир.

Лејла В вариантыны сечсә, јол вермәјәҹәк ки, јаранмыш вәзијјәт онун јолуну кәссин. О, атасы илә башга бир вахт сөһбәт етмәјә чалышаҹаг. Әҝәр о, мәктуб јазмаг гәрарына ҝәлсә, чох еһтимал ки, дәрһал раһатлыг һисс едәҹәк.

Мәктуб јазмаг она һиссләрини ајдын ифадә етмәјә көмәк едәҹәк. Атасы мәктубу охудугдан сонра гызынын онунла нә һагда данышмаг истәдијини биләҹәк вә онун вәзијјәтини баша дүшәҹәк. Беләликлә, һәм Лејла, һәм дә атасы үчүн В варианты ән әлверишли вариантдыр. Бу варианты сечмәклә Лејла Мүгәддәс Китабын «сүлһә апаран... шејләрә ҹан атаг» мәсләһәтинә әмәл етмиш олаҹаг (Ромалылара 14:19).

Сәнҹә, Лејла вәзијјәти даһа неҹә һәлл едә биләр?

Өз вариантын вә онун мүмкүн нәтиҹәләри барәдә дүшүн.

 АЈДЫН ДАНЫШ

Унутма ки, сән бир шеј дејә биләрсән, валидејнләрин исә тамамилә башга шеј баша дүшә биләр.

МӘСӘЛӘН:

Валидејнләрин сәндән нәјә ҝөрә кефсиз олдуғуну сорушурлар. Сән дә: «Бу һагда данышмаг истәмирәм», — дејә ҹаваб верирсән.

Анҹаг онлар сәнин сөзләрини: «Мән сизә етибар етмирәм. Проблемләрими достларыма данышарам, амма сизә јох», — кими баша дүшә биләр.

Тәсәввүр ет ки, чәтин проблемлә үзләшмисән вә валидејнләрин сәнә көмәк етмәк истәјир. Сән дејирсән: «Нараһат олмајын, өзүм һәлл едәрәм».

 • Валидејнләрин нә баша дүшә биләр?

 • Неҹә даһа јахшы ҹаваб верә биләрсән?