Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Јеһова Аллаһын мүасир халгы

 ДӘРС 7

Ҝөрүшләримиз неҹә кечир?

Ҝөрүшләримиз неҹә кечир?

Јени Зеландија

Јапонија

Уганда

Литва

Иса пејғәмбәрин биринҹи әсрдәки давамчылары јығынҹагда дуа едир, Мүгәддәс Јазылары охујуб мүзакирә едир вә Аллаһы нәғмәләрдә тәрәннүм едирдиләр. О ҝөрүшләрдә һеч бир ритуал ајинләр иҹра олунмурду (1 Коринфлиләрә 14:26). Буҝүнкү јығынҹаглар да буна бәнзәр тәрздә кечир.

Аллаһын Кәламы тәдрис олунур вә актуаллығы ҝөстәрилир. Һәфтәнин ахыры ики һиссәдән ибарәт ҝөрүш кечирилир. Ачыг ҝөрүш адланан биринҹи һиссәдә Мүгәддәс Китаба әсасланан 30 дәгигәлик мәрузә сөјләнилир. Мәрузәдә Аллаһын Кәламынын дөврүмүз һагда дедикләри вә орада јазылан өјүдләрин фајдасы ачыгланыр. Һамы охунан ајәләри изләјир. Мәрузәдән сонра «Ҝөзәтчи гүлләси» мүзакирәси башлајыр вә бир саат әрзиндә динләјиҹиләрин иштиракы илә «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын тәлим нәшриндән бир мәгалә мүзакирә олунур. Бу мәгаләләр бизә көмәк едир ки, аддымларымызы Аллаһын Кәламыны рәһбәр тутараг атаг. Бүтүн дүнјада сајы 118 000-дән чох олан јығынҹагларда ејни материал кечирилир.

Тәлим баҹарыгларына јијәләнирик. Һәфтәичи үч һиссәдән ибарәт башга бир ҝөрүш кечирилир. Мәсиһи һәјаты вә ибадәти адланан бу ҝөрүш һәр ај чыхан «Мәсиһи һәјаты вә ибадәти. Иш дәфтәри»ндәки материала әсасланыр. Ҝөрүшүн биринҹи һиссәси «Аллаһын Кәламындакы хәзинә» адланыр. Бу һиссә јығынҹағын габагҹадан Мүгәддәс Китабдан охудуғу парчаны даһа јахшы мәнимсәмәјә көмәк едир. Ҝөрүшүн «Сәриштәли мүждәчи олун» адлы нөвбәти һиссәсиндә сәһнәҹикләр олур. Бу һиссәдә инсанларла Мүгәддәс Китаб әсасында сөһбәт етмәјин үсуллары ҝөстәрилир. Бу ҝөрүшү апаран гардашын вердији мәсләһәтләр бизә охумаг вә данышмаг габилијјәтимизи тәкмилләшдирмәјә көмәк едир (1 Тимутијә 4:13). «Мәсиһи һәјаты» адланан сонунҹу һиссәдә Мүгәддәс Китаб принсипләрини ҝүн дәлик һәјатымызда неҹә тәтбиг едә биләҹәјимиз мүзакирә олунур. Бу һиссәјә Мүгәддәс Китабы даһа дәриндән баша дүшмәк үчүн суал-ҹаваб шәклиндә апарылан бәнд дә дахилдир.

Биз әминик ки, ҝөрүшләримизә ҝәлсәниз, Мүгәддәс Китабын јүксәк сәвијјәдә тәдрис олундуғуну ҝөрәҹәксиниз (Әшија 54:13).

  • Јеһованын Шаһидләринин ҝөрүшләри неҹә кечир?

  • Һансы ҝөрүшдә иштирак етмәк истәјәрдиниз?

Әлава мәлумат

ИБАДӘТ ҜӨРҮШЛӘРИ

Ибадәт ҝөрүшләримиз неҹә кечирилир?

Ҝәлин, өз ҝөзүнүзлә ҝөрүн.

ТЕЗ-ТЕЗ ВЕРИЛӘН СУАЛЛАР

Јеһованын Шаһидләринин јығынҹаглары неҹә тәшкил едилиб?

Јығынҹаг васитәсилә рәһбәрлик вә тәлиматлары неҹә алдығымызы билмәк истәјирсинизсә, бујурун, өјрәнә биләрсиниз.