Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Јеһова Аллаһын мүасир халгы

 ДӘРС 12

Мүждәчилик ишимиз

Мүждәчилик ишимиз

Испанија

Беларусија

Һонконг

Перу

Иса Мәсиһ өлүмүндән бир нечә ҝүн габаг бәјан етмишди: «Падшаһлыг һаггындакы бу мүждә халгларын һамысына шәһадәт олсун дејә, бүтүн јер үзүндә тәблиғ едиләҹәк вә сон о вахт ҝәләҹәк» (Мәтта 24:14). Бәли, бүтүн јер үзүндә. Бәс бу, неҹә мүмкүн олаҹагды? Иса Мәсиһин гојдуғу нүмунәни изләмәклә (Лука 8:1).

Ев-ев тәблиғ едирик. Иса пејғәмбәр шаҝирдләринә ев-ев тәблиғ етмәји өјрәтмишди (Мәтта 10:11—13; Һәвариләрин ишләри 5:42; 20:20). Биринҹи әсрдәки мүждәчиләр конкрет әразиләрдә тәблиғ едирдиләр (Мәтта 10:5, 6; 2 Коринфлиләрә 10:13). Бу ҝүн дә мүждәчилик иши мүтәшәккил сурәтдә иҹра олунур. Һәр јығынҹаг мүәјјән әразидә тәблиғ едир. Бунун сајәсиндә биз Иса Мәсиһин әмрини јеринә јетиририк, тәблиғ едиб әтрафлы шәһадәт веририк (Һәвариләрин ишләри 10:42).

Һәр јердә тәблиғ едирик. Иса Мәсиһ иҹтимаи јерләрдә тәблиғ етмәклә дә бизә өрнәк вермишди. Мәсәлән, о, дәниз кәнарында, ҹамаатын су чәкдији гујунун башында тәблиғ етмишди (Марк 4:1; Јәһја 4:5—15). Биз дә һәр јердә — күчәдә, паркларда, иш јерләриндә тәблиғ едирик, телефон васитәсилә инсанлара Аллаһын Кәламындан данышырыг. Бундан әлавә, имкан јаранан кими гоһумларымыза, гоншуларымыза, иш вә мәктәб јолдашларымыза шаһидлик едирик. Бу ишдә һәр кәс әлиндән ҝәләни едир вә беләҹә, гуртулуш хәбәри бүтүн дүнјада милјонларла инсана чатдырылыр (Зәбур 96:2).

Дүшүнүн: Аллаһын ҝәләҹәк нијјәти барәдә үрәкачан хәбәри киминлә бөлүшә биләрсиниз? Нәјә ҝөрә бу хәбәри она чатдырмаг јахшы оларды? Фүрсәт дүшән кими бу үмидвериҹи хәбәри һәмин адама чатдырын.

  • Инсанлар һансы мүждәни ешитмәлидир?

  • Јеһованын Шаһидләри мүждәчилик ишиндә Иса пејғәмбәрдән неҹә өрнәк алырлар?