Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Јеһова Аллаһын мүасир халгы

Аллаһын ирадәси нәдән ибарәтдир?

Аллаһын ирадәси нәдән ибарәтдир?

Аллаһ-Тааланын ирадәси одур ки, инсанлар јер үзүндә әбәдијјән хошбәхт вә фираван јашасынлар.

Бу фикир илк бахышдан гәрибә сәсләнә биләр. Амма Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Аллаһ буну мүтләг едәҹәк вә артыг бунун үчүн тәдбир дә ҝөрүб. Аллаһын ирадәси одур ки, бүтүн инсанлар Онун бу нијјәтиндән хәбәрдар олсун (Зәбур 37:11, 29; Әшија 9:7).

Аллаһ-Тааланын ирадәси одур ки, инсанлар хошбәхт олсунлар.

Һеч бир валидејн өвладына пислик арзуламаз, онун анҹаг јахшылығыны истәјәр. Јараданымыз Аллаһ да Өз бәндәләрини хошбәхт ҝөрмәк истәјир (Әшија 48:17, 18). Аллаһ Онун ирадәсинә табе оланлара әбәди һәјат вәд едир (1 Јәһја 2:17).

Аллаһ-Тааланын ирадәси одур ки, инсанлар Онун јолу илә ҝетсинләр.

Јараданымыз бизә Өз јолуну танытмаг истәјир ки, биз бу јолла ҝедәк (Әшија 2:2, 3). Аллаһ ирадәсини бүтүн дүнјаја әјан етмәк үчүн Өз адына бир халг тәшкил етмишдир (Һәвариләрин ишләри 15:14).

Аллаһ-Тааланын ирадәси одур ки, инсанлар Она бирлик ичәрисиндә ибадәт етсинләр.

Јеһова Аллаһа ибадәт едәнләр арасында бирлик вә мәһәббәт һөкм сүрүр (Јәһја 13:35). Бәс бу ҝүн инсанлары Аллаһа бирлик ичәрисиндә ибадәт етмәјә кимләр өјрәдир? Бу суалын ҹавабыны әлиниздәки брошүрдә тапа биләрсиниз.

 

Әлава мәлумат

МҮГӘДДӘС КИТАБ ДӘРСЛӘРИ

Мүгәддәс Китаб дәрсләри неҹә кечирилир?

Дүнјанын һәр јериндә Јеһованын Шаһидләри пулсуз Мүгәддәс Китаб дәрсләри кечирләр. Бу дәрсләрин неҹә кечирилдијинә бахын.

МҮГӘДДӘС КИТАБ ДӘРСЛӘРИ

Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк нәјә ҝөрә ваҹибдир?

Мүгәддәс Китаб милјонларла инсана һәјатын ән ваҹиб суалларына ҹаваб тапмагда көмәк едиб. Бәс сиз суалларыныза ҹаваб тапмаг истәјирсиниз?