Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Јеһова Аллаһын мүасир халгы

Јеһованын Шаһидләри бүтүн дүнјада фәалијјәт ҝөстәрирләр вә мүхтәлиф милләтләрдән вә мәдәнијјәтләрдәндирләр. Онлары бирләшдирән нәдир?

Аллаһын ирадәси нәдән ибарәтдир?

Аллаһ ирадәсини бүтүн дүнјаја әјан етмәк истәјир. Бәс Аллаһын ирадәси нәдир вә бу ҝүн кимләр башгаларыны Аллаһа гуллуг етмәјә сәсләјир?

Јеһованын Шаһидләри илә танышлыг

Јеһованын Шаһидләриндән кимләрисә таныјырсыныз? Бизи нә дәрәҹәдә јахшы таныјырсыныз?

«Јеһованын Шаһидләри». Бу ад һарадандыр?

Бу ады дашымағымызын үч сәбәби.

Илаһи биликләр ашкара чыхыр

Мүгәддәс Китаб тәлимләрини дүз баша дүшдүјүмүзә неҹә әмин ола биләрик?

Мүгәддәс Китабын «Јени Дүнја Тәрҹүмәси»

Мүгәддәс Китабын бу тәрҹүмәсини мисилсиз едән нәдир?

Јеһованын Шаһидләринин дини ҝөрүшләри

Биз бир јерә јығышыб Мүгәддәс Китабы арашдырыр вә бир-биримизи руһландырырыг. Гапымыз һәр кәсин үзүнә ачыгдыр!

Диндашларымызла ҝөрүшмәк ваҹибдир

Аллаһын Кәламы мәсиһиләри бирҝә јығышмаға тәшвиг едир. Өјрәнин ҝөрүн бу ҹүр үнсијјәт сизә һансы фајданы ҝәтирә биләр.

Ҝөрүшләримиз неҹә кечир?

Јығынҹагларымызын неҹә кечирилдији сизин үчүн нә вахтса мараглы олуб? Орада Мүгәддәс Китабдан алдығымыз тәлимин кејфијјәти сизи тәәҹҹүбләндирәҹәк.

Јығынҹаға мүвафиг ҝејим

Бизим нә ҝејиндијимизин Аллаһ үчүн фәрги вар? Ҝејимимиздә вә хариҹи ҝөрүнүшүмүздә һансы Мүгәддәс Китаб принсипләрини рәһбәр тутдуғумузу өјрәнин.

Јығынҹаглара неҹә һазырлашмаг олар?

Јығынҹаға габагҹадан һазырлашсаныз, максимум фајда әлдә едәҹәксиниз.

Аиләви ибадәт нәдир?

Бу тәдбир сизи Аллаһа даһа јахын едә вә аилә телләринизи мөһкәмләндирә биләр. Неҹә?

Бөјүк топлантылар

Биз илдә үч дәфә хүсуси мәрасимә топлашырыг. Нәјә ҝөрә бу топлантыларда иштирак етмәјә дәјәр?

Мүждәчилик ишимиз

Биз Иса Мәсиһин нүмунәсини изләјирик. О, јер үзүндә оларкән һансы тәблиғ үсулларындан истифадә едирди?

Мүждәчилик ишиндә өндә ҝедәнләр

Јеһованын Шаһидләри арасында тәблиғ ишинә ајда 30, 50 вә даһа чох саат ајыранлар вар. Онлары буна нә тәшвиг едир?

Өнҹүлләр үчүн мәктәбләр

Вахтынын чох һиссәсини хош хәбәрин тәблиғи ишинә һәср едән өнҹүлләр үчүн һансы хүсуси мәктәбләр вар?

Јығынҹаг ағсаггаллары

Ағсаггалларын Аллаһла сых мүнасибәтләри вар. Онлар јығынҹағын ишләринә рәһбәрлик едирләр. Онлар һансы саһәләрдә көмәк едирләр?

Јығынҹаг хидмәтчиләри

Јығынҹаг хидмәтчиләринин јығынҹағын ишләриндә бөјүк әмәји вар. Онларын әмәјинин јығынҹаға вердији төһфәләр барәдә өјрәнин.

Рајон нәзарәтчиләри

Рајон нәзарәтчиләри Јеһованын Шаһидләринин јығынҹагларына нә үчүн зијарәт едирләр? Онларын зијарәтиндән неҹә фајдалана биләрсиниз?

Дар ҝүндә баҹы-гардашларымызын дадына јетирик

Тәбии фәлакәт баш верәндә биз дәрһал тәдбир ҝөрүрүк ки, зәрәр чәкәнләрә һәм руһани, һәм дә әмәли көмәк ҝөстәрәк. Буну неҹә едирик?

«Садиг вә ағыллы нөкәр» кимдир?

Иса пејғәмбәр сөз вермишди ки, вахтлы-вахтында руһани гида вермәк үчүн нөкәр тәјин едәҹәк. Онун вердији сөз неҹә јеринә јетир?

Рәһбәрлик Шурасы

Биринҹи әсрдә ағсаггаллардан вә һәвариләрдән ибарәт кичик бир груп мәсиһи јығынҹағынын рәһбәрлик шурасы кими хидмәт едирди. Бәс бизим дөврүмүз барәдә нә демәк олар?

Бејтел

Бејтел мүһүм бир мәгсәдә хидмәт едән хүсуси мәкандыр. Бејтелдә ҝөрүлән ишләр һагда өјрәнин.

Бејтелләрдә ҝөрүлән иш

Бүтүн Бејтелләрдә екскурсија кечирилир. Бујурун ҝәлин.

Нәшрләримизин һазырланмасы

Биз 750-дән чох дилдә әдәбијјат нәшр едирик. Нә үчүн бу ишә бу гәдәр ҹан гојуруг?

Тәшкилатын фәалијјәти неҹә малијјәләшир?

Малијјә мәсәләсиндә тәшкилатымыз диҝәр динләрдән неҹә фәргләнир?

Ибадәт евләри. Онларын иншасы вә мәгсәди

Бу садә тикилиләрин Јеһованын Шаһидләринин ибадәтиндә ролу барәдә өјрәнин.

Ибадәт евләримизә неҹә гуллуг едирик?

Тәмиз вә тәмирли ибадәт евләримиз Аллаһын адыны уҹалдыр. Биз ибадәт евләримизә неҹә гуллуг едирик?

Ибадәт евинин китабханасы

Аллаһ һаггында билијинизи артырмаг үчүн ахтарыш апармаг истәјәрдиниз? Ибадәт евинин китабханасыны зијарәт един!

Интернет сајтымыздан истифадә един

Бизим һаггымызда вә етигадымыз барәдә әтрафлы өјрәнин, һәмчинин Мүгәддәс Китаба аид суаллара ҹаваб тапын.

Јеһова Аллаһын ирадәси вә сиз

Јеһова Аллаһ сизи чох истәјир. Аллаһа олан мәһәббәтинизи әмәлдә неҹә ҝөстәрә биләрсиниз?