Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Хошбәхт аиләм

 БӨЛМӘ 8

Фаҹиә баш верәндә

Фаҹиә баш верәндә

«Сиз буна чох севинирсиниз, һәрчәнд мүхтәлиф сынаглар уҹбатындан бир мүддәт кәдәрләнмәли олурсунуз» (1 Бутрус 1:6).

Никаһынызын вә аиләнизин хошбәхтлији үчүн әлиниздән ҝәләни етсәниз дә, һәјатда бәзән елә шејләр олур ки, бу, сизин севинҹинизи әлиниздән алыр (Ваиз 9:11). Биз чәтинликләрлә үзләшәндә Аллаһ мәһәббәтлә дадымыза чатыр. Ашағыда ҝәтирилән Мүгәддәс Китаб принсипләри бөјүк фәлакәтлә үзләшәндә белә сизә вә доғмаларыныза көмәк едә биләр.

 1 ЈЕҺОВАЈА ҜҮВӘНИН

МҮГӘДДӘС КИТАБ ДЕЈИР: «Бүтүн гајғыларынызы Онун үзәринә гојун, чүнки О, гајғынызы чәкир» (1 Бутрус 5:7). Һәмишә јадда сахлајын ки, үзләшдијиниз сынагларда Аллаһ ҝүнаһкар дејил (Јагуб 1:13). Аллаһа јахынлашсаныз, О, мүтләг сизә көмәк әлини узадаҹаг. Ахы Ондан јахшы һеч ким көмәк едә билмәз (Әшија 41:10). «Үрәјинизи Она ачын» (Зәбур 62:8).

Сиз Мүгәддәс Китабы һәр ҝүн охујуб-арашдырмагла да тәсәлли тапаҹагсыныз. Јеһованын һәр дәрдиниздә неҹә тәсәлли вердијини һисс едәҹәксиниз (2 Коринфлиләрә 1:3, 4; Ромалылара 15:4). Аллаһ «һәр бир ағылдан үстүн олан сүлһү»нү верәҹәјини вәд едир (Филиппилиләрә 4:6, 7, 13).

МӘСЛӘҺӘТ

  • Дуа един ки, Јеһова сизә гәлб раһатлығыны вә сағлам дүшүнҹәни горумаға көмәк етсин

  • Бүтүн вариантлары ҝөтүр-гој един вә сизин үчүн ән мүнасиб оланыны сечин

2 ӨЗҮНҮЗҮН ВӘ ЈАХЫНЛАРЫНЫЗЫН ГАЈҒЫСЫНА ГАЛЫН

МҮГӘДДӘС КИТАБ ДЕЈИР: «Дәрракәли инсанын үрәји елм газанар, һикмәтлинин гулағы билик сораглар» (Мәсәлләр 18:15). Аиләнин һәр бир үзвүнүн нәјә еһтијаҹы олдуғуну баша дүшмәк үчүн вәзијјәти там ҝөздән кечирин. Онларла сөһбәт един вә гулаг асын (Мәсәлләр 20:5).

Бәс әҝәр әзизләриниздән кимисә итирмисинизсә, онда неҹә? Һиссләринизи ҝизләтмәјин. Унутмајын ки, белә вәзијјәтдә һәтта Иса да ағламышды (Јәһја 11:35; Ваиз 3:4). Кифајәт гәдәр истираһәт етмәк вә дојунҹа јатмаг да олдугҹа ваҹибдир (Ваиз 4:6). Бу, кәдәрин өһдәсиндән ҝәлмәјә көмәк едәҹәк.

МӘСЛӘҺӘТ

  • Аилә үзвләринизлә хош үнсијјәт гурун ки, фаҹиә илә үзләшәндә онлар сизә чәкинмәдән мүраҹиәт едә билсинләр

  • Охшар вәзијјәтлә үзләшәнләрлә сөһбәт един

 3 КӨМӘКДӘН ИМТИНА ЕТМӘЈИН

МҮГӘДДӘС КИТАБ ДЕЈИР: «Әсил дост һәр заман севәр, о, дар ҝүн үчүн доғулмуш гардашдыр» (Мәсәлләр 17:17). Достларыныз сизә көмәк етмәк истәјирләр, амма билмирләр неҹә. Нәјә еһтијаҹ дујдуғунузу демәјә чәкинмәјин (Мәсәлләр 12:25). Үстәлик, Мүгәддәс Китабы јахшы билән инсанлардан руһани көмәк истәјин. Онларын Аллаһын Кәламындан вердикләри мәсләһәтләрин сизә бөјүк хејри олаҹаг (Јагуб 5:14).

Аллаһа мөһкәм иманы олан вә Онун вәдләринә етибар едән инсанларла сых үнсијјәтдә олсаныз, еһтијаҹ дујдуғунуз көмәји алаҹагсыныз. Башгаларына көмәк етмәклә сиз өзүнүз дә тәсәлли тапаҹагсыныз. Онларла Јеһова Аллаһа вә Онун вәдләринә олан иманынызы бөлүшүн. Бүтүн ҝүҹүнүзү чәтин анлар јашајан инсанлара көмәјә јөнәлдин, өзүнүзү сизи севән вә гајғыныза галан инсанлардан тәҹрид етмәјин (Мәсәлләр 18:1; 1 Коринфлиләрә 15:58).

МӘСЛӘҺӘТ

  • Јахын достунузла сөһбәт един вә онун көмәјиндән имтина етмәјин

  • Нәјә еһтијаҹ дујдуғунузу демәјә чәкинмәјин

Әлава мәлумат

ИЛАҺИ МҮЖДӘ

Нә үчүн Аллаһ пислијә вә зүлмә сон гојмур?

Пислик һарадан башлајыб? Нә үчүн Аллаһ бу вахтадәк әзаблара сон гојмајыб? Писликләрин сону нә вахтса ҝәләҹәкми? Писликләрә нә вахтса сон гојулаҹаг?

ОЈАНЫН!

Фаҹиә. Әзизинизи итирәндә

16 ил бундан әввәл Роналдонун аилә үзвләриндән беш нәфәр автомобил гәзасында өлдү. Дахилиндә бошлуг һисс етсә дә, о гәлб раһатлығы тапыб.