Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Хошбәхт аиләм

 БӨЛМӘ 4

Пул мәсәләсини неҹә һәлл етмәли?

Пул мәсәләсини неҹә һәлл етмәли?

«Мәсләһәтли иш уғурлу олар» (Мәсәлләр 20:18).

Аиләни там тәмин едә билмәк үчүн пул лазымдыр (Мәсәлләр 30:8). Мүгәддәс Китаба әсасән, «пул... инсанын сипәридир» (Ваиз 7:12). Әрлә арвада пул мәсәләсини мүзакирә етмәк чәтин ҝәлә биләр, анҹаг јол вермәк олмаз ки, бу, аиләдә проблемә чеврилсин (Ефеслиләрә 4:32). Онлар бир-бирләринә етибар етмәли вә пулу нәјә хәрҹләмәклә бағлы бир-биринин фикрини нәзәрә алмалыдырлар.

 1 БҮДҸӘ ТӘРТИБ ЕДИН

МҮГӘДДӘС КИТАБ ДЕЈИР: «Сиздән кимсә бир гүллә тикмәк фикринә дүшсә, мәҝәр тикинтини гуртармаға ҝүҹүнүн чатыб-чатмајаҹағыны билмәк үчүн әввәлҹә отуруб мәсрәфләри һесабламаз?» (Лука 14:28). Пулу неҹә хәрҹләмәји бирҝә планлашдырмаг олдугҹа ваҹибдир (Амус 3:3). Нәјә еһтијаҹ дујдуғунузу вә нә гәдәр пул хәрҹләјә биләҹәјинизи гәрарлашдырын (Мәсәлләр 31:16). Ҹибиниздә пул оланда дәрһал башына даш салмајын. Баҹардығыныз гәдәр борҹа ҝирмәјин. Имканларыныза ҝөрә јашамаға чалышын (Мәсәлләр 21:5; 22:7).

МӘСЛӘҺӘТ

  • Ајын ахырында пулунуз галанда ону неҹә истифадә едәҹәјинизә бирҝә гәрар верин

  • Әҝәр бүдҹәдән кәнара чыхмысынызса, мәсрәфләри неҹә азалдаҹағынызы дүшүнүн. Ола билсин, сиз јарымфабрикат јемәкләр алмаг әвәзинә, өзүнүз биширмәк гәрарына ҝәләҹәксиниз

 2 ДҮРҮСТ ВӘ РЕАЛИСТ ОЛУН

МҮГӘДДӘС КИТАБ ДЕЈИР: «Тәкҹә Јеһованын ҝөзүндә јох, инсанларын ҝөзүндә дә һәр ҹәһәтдән дүрүст олмаға [чалышын]» (2 Коринфлиләрә 8:21). Нә гәдәр газандығынызы вә хәрҹләдијинизи һәјат јолдашыныздан ҝизләтмәјин.

Мадди дурумунузла бағлы ваҹиб гәрарлар гәбул едәркән мүтләг һәјат јолдашынызла мәсләһәтләшин (Мәсәлләр 13:10). Пул мәсәләсиндә ачыг сөһбәт етмәк аиләдә сүлһү горумаға көмәк едәҹәк. Газандығыныз пула шәхси пулунуз кими јох, бүтүн аиләнин пулу кими јанашын (1 Тимутијә 5:8).

МӘСЛӘҺӘТ

  • Һәрәнин истәдији кими хәрҹләјә биләҹәји мәбләғи мүәјјәнләшдирин

  • Пул мәсәләси барәдә сөһбәт етмәк үчүн проблемин јаранмасыны ҝөзләмәјин

Әлава мәлумат

МҮГӘДДӘС ЈАЗЫЛАРА АИД СУАЛЛАРА ҸАВАБ

Пул проблеми вә борҹ — Мүгәддәс Китаб көмәк едә биләрми?

ошбәхтлији пулла алмаг мүмкүн дејил, лакин Мүгәддәс Китабын дөрд принсипи сизә пул проблемләринин өһдәсиндән ҝәлмәјә көмәк едә биләр.