Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Хошбәхт аиләм

 БӨЛМӘ 1

Аиләнизин хошбәхтлији үчүн Аллаһын Кәламына мүраҹиәт един

Аиләнизин хошбәхтлији үчүн Аллаһын Кәламына мүраҹиәт един

«Јарадан башланғыҹдан онлары киши вә гадын олараг јарадыб» (Мәтта 19:4).

Илк никаһын Баниси Јеһова * Аллаһдыр. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Аллаһ илк гадыны јаратды вә «ону инсанын јанына ҝәтирди». Адәм о гәдәр хошбәхт иди ки, севинҹини белә сөзләрлә ифадә етди: «Нәһајәт, сүмүјү сүмүјүмдән, бәдәни бәдәнимдән олан бири» (Јарадылыш 2:22, 23). Јеһова Аллаһын нијјәти һәлә дә дәјишмәјиб; О истәјир ки, евли ҹүтлүкләр хошбәхт олсунлар.

Инсан никаһа гәдәм гојанда елә билир ки, һәр шеј мүкәммәл олаҹаг. Әслиндә исә, әрлә арвад бир-бирини нә гәдәр мөһкәм севсәләр дә, проблемләр гачылмаздыр (1 Коринфлиләрә 7:28). Бу брошүрада Мүгәддәс Китаб принсипләри ҝәтирилир, онлары тәтбиг етмәклә никаһда вә аиләдә хошбәхтлијә наил олмаг олар (Зәбур 19:8—11).

 1 ЈЕҺОВАНЫН СИЗӘ ҺӘВАЛӘ ЕТДИЈИ МӘСУЛИЈЈӘТЛӘРӘ ҸИДДИ ЈАНАШЫН

МҮГӘДДӘС КИТАБ ДЕЈИР: Әр аиләнин башыдыр (Ефеслиләрә 5:23).

Јеһова әрләрә нәвазишлә һәјат јолдашларынын гајғысына галмағы бујуруб (1 Бутрус 3:7). О, гадыны әрини тамамламаг үчүн јарадыб вә истәјир ки, әрләр арвадлары илә ләјагәтлә вә мәһәббәтлә рәфтар етсинләр (Јарадылыш 2:18). Сөзүн әсил мәнасында өз арвадыны севән әр онун марагларыны өзүнкүндән үстүн тутаҹаг (Ефеслиләрә 5:25—29).

Гадынлардан исә Јеһова әрләринә дәрин һөрмәт бәсләмәләрини вә аиләдәки вәзифәләрини јеринә јетирмәкдә онлара көмәк етмәләрини ҝөзләјир (1 Коринфлиләрә 11:3; Ефеслиләрә 5:33). Гадынлар һәмчинин әрләринин гәрарларыны дәстәкләмәли вә үрәкдән онларла әмәкдашлыг етмәлидирләр (Колослулара 3:18). Белә етмәклә гадын һәм әринин, һәм дә Јеһованын ҝөзүндә уҹалаҹаг (1 Бутрус 3:1—6).

МӘСЛӘҺӘТ

  • Һәјат јолдашыныздан јахшы әр вә ја арвад олмаг үчүн нәјин үзәриндә ишләмәли олдуғунузу сорушун. Диггәтлә гулаг асын вә өз үзәриниздә ишләјин

  • Сәбирли олун. Бир-биринизи хошбәхт етмәји өјрәнмәк үчүн вахт тәләб олунур

2 ҺӘЈАТ ЈОЛДАШЫНЫЗЫН ҺИССЛӘРИНИ НӘЗӘРӘ АЛЫН

МҮГӘДДӘС КИТАБ ДЕЈИР: Әр-арвадлар өзләринин јох, бир-бирләринин хејрини ҝүдмәлидир (Филиппилиләрә 2:3, 4). Гој һәјат јолдашыныз сизин үчүн нә гәдәр дәјәрли олдуғуну һисс етсин. Унутмајын ки, Јеһова Аллаһ Өз хидмәтчиләриндән һамы илә мүлајим давранмаларыны истәјир (2 Тимутијә 2:24). «Дүшүнмәдән дејилән сөз гылынҹ зәрбәсинә бәнзәр, һикмәтли инсанын дили исә мәлһәмдир». Буна ҝөрә дә данышмаздан әввәл фикирләшин (Мәсәлләр 12:18). Јеһованын руһу сизә нәвазишлә вә мәһәббәтлә данышмаға көмәк едәҹәк (Галатијалылара 5:22, 23; Колослулара 4:6).

МӘСЛӘҺӘТ

  • Һәјат јолдашынызла ҹидди мәсәләләри мүзакирә етмәмишдән габаг һиссләринизи ҹиловламаг вә гаршы тәрәфин фикирләрини нәзәрә алмаг үчүн дуа един

  • Нәји неҹә дејәҹәјинизи габагҹадан ҝөтүр-гој един

 3 ҺӘМФИКИР ОЛУН

МҮГӘДДӘС КИТАБ ДЕЈИР: Никаһа дахил оланда сиз «бир бәдән» олурсунуз (Мәтта 19:5). Бунунла белә сиз ики фәргли инсансыныз вә фәргли дүшүнҹәләрә маликсиниз. Буна ҝөрә дә һәмфикир олмағы өјрәнмәлисиниз (Филиппилиләрә 2:2). Бирлик гәрар гәбул едәркән хүсусилә ваҹибдир. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Мәсләһәтли иш уғурлу олар» (Мәсәлләр 20:18). Бирҝә ваҹиб гәрарлар верәркән Мүгәддәс Китаб принсипләрини әлдә рәһбәр тутун (Мәсәлләр 8:32, 33).

МӘСЛӘҺӘТ

  • Һәјат јолдашынызла тәкҹә һәр һансы мәлуматлары вә ја шәхси фикирләринизи јох, һиссләринизи дә бөлүшүн

  • Үзәринизә һансыса өһдәчиликләри ҝөтүрмәздән әввәл һәјат јолдашынызла мәсләһәтләшин

^ абз. 4 Мүгәддәс Китаба әсасән, Јеһова Аллаһын адыдыр.

Әлава мәлумат

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ

Евлилијин биринҹи илиндән неҹә «сағ чыхмаг» олар?

Јениҹә аилә һәјаты гурмусунуз? Мүнасибәтләринизи мөһкәмләндирмәкдә Аллаһын Кәламы сизә көмәк едә биләр.

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ

Әрләр, јолдашынызла инҹә давранын

Аилә мадди ҹәһәтдән јахшы олса да, даһа ваҹиб мәсәләләрдә чатышмамазлыг ола биләр.

МҮГӘДДӘС ЈАЗЫЛАРА АИД СУАЛЛАРА ҸАВАБ

Мүгәддәс Китаб мәнә аилә сәадәтинә наил олмаға көмәк едә биләрми?

Мүгәддәс Китабын һикмәтли мәсләһәтләри артыг милјонларла инсанлара аилә сәадәтинә наил олмаға көмәк едиб.