Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 56

Шаул Исраилин биринҹи падшаһы олур

Шаул Исраилин биринҹи падшаһы олур

БАХ, Шамуел ҹаван оғланын башына јағ төкүр. Кечмишдә падшаһ сечәндә белә едәрдиләр. Бу ҝәнҹин ады Шаулдур. Шамуелә онун башына јағ төкмәји Јеһова тапшырмышды. Бу, ади јағ дејилди, хүсуси хош әтирли јағ иди.

Шаул өзүнү падшаһ олмаға лајиг билмир. О дејир: ‘Мән, Исраилдә ән кичик олан Бинјамин гәбиләсиндәнәм. Сән неҹә дејирсән ки, мән падшаһ олаҹағам?’ Шаул чох садә адамдыр вә өзү һаггында јүксәк фикирдә дејил. Буна ҝөрә дә о, Јеһованын чох хошуна ҝәлир вә Аллаһ ону падшаһ сечир.

Әслиндә Шаул һеч дә касыб вә ја һөрмәтсиз адам дејил. О, варлы аиләдәндир, өзү дә јарашыглы вә уҹабој бир ҝәнҹдир. Исраилдә һамыдан бир гарыш һүндүрдүр. Шаул һәм дә сүрәтлә гачыр вә чох ҝүҹлүдүр. Халг, Јеһованын Шаулу падшаһ сечдијинә севинир вә уҹадан дејир: ‘Јашасын падшаһ!’

Исраилин дүшмәнләри һәмишәки кими ҝүҹлүдүр. Онлар јенә дә Исраилә әзијјәт верирләр. Шаул падшаһ олдугдан тез сонра аммонлулар онлара гаршы дөјүшә чыхыр. Амма Шаул бөјүк гошун топлајыб, аммонлулара галиб ҝәлир. Халг Шаулун падшаһ олмасына чох шаддыр.

Илләр өтүр вә Исраил Шаулун рәһбәрлији алтында бир чох гәләбәләр газаныр. Шаулун Јонатан адында ҹәсарәтли оғлу вар. Онун да көмәклији илә Исраил халгы бир чох дөјүшләрдә гәләбә чалыр. Филиштлиләр әввәлки кими Исраилин гаты дүшмәнләридир. Бир ҝүн он минләрлә филиштли Исраилә гаршы мүһарибәјә чыхыр.

Шамуел Шаула тапшырыр ки, ҝәлиб Јеһоваја гурбан ҝәтирәнәдәк ону ҝөзләсин. Амма Шамуел ҝеҹикир. Шаул филиштлиләрин дөјүшә башлајаҹағындан горхуб, Аллаһа гурбаны өзү тәгдим едир. Шамуел ҝәлдикдә Шаулун итаәтсизлик етдијини ҝөрүб дејир: ‘Јеһова Исраилә башга падшаһ сечәҹәк’.

Мүәјјән вахтдан сонра Шаул јенә итаәтсизлик ҝөстәрир. Буна ҝөрә Шамуел она дејир: ‘Јеһова үчүн Онун сөзүнә бахмаг бәсләнмиш гојунлары гурбан ҝәтирмәкдән даһа хошдур. Јеһованын дедијинә әмәл етмәдијин үчүн О сәни падшаһлыгдан рәдд етди’.

Бу һекајәдән јахшы ибрәт дәрси алмаг олар. Биз, Јеһова Аллаһа һәмишә итаәт етмәјин нә гәдәр ваҹиб олдуғуну ҝөрдүк. Бу һекајә һәмчинин ҝөстәрди ки, Шаул кими јахшы инсан да дәјишиб пис ола биләр. Биз исә пис адам олмаг истәмирик, дүздүр?