Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб тәлимләри

 Фәсил 19

Аллаһа јахын олун

Аллаһа јахын олун

1, 2. Бу зәманәдә һара сығынмаг олар?

ТӘСӘВВҮР един ки, тутгун һавада күчә илә ҝедирсиниз. Ҝет-ҝедә ҝөјүн үзүнү гара булудлар алыр, шимшәк чахыр, ҝөј ҝурулдајыр. Ҝөјдән лејсан јағыш төкмәјә башлајыр. Сиз бу туфандан ҝизләнмәк үчүн ора-бура вурнухуб далдаланаҹаг ахтарырсыныз. Нәһајәт, тапанда раһат нәфәс алырсыныз.

2 Бу ҝүн дүнјадакы вәзијјәти бу ҹүр туфанлы һаваја бәнзәтмәк олар. Вәзијјәт ҝет-ҝедә даһа да писләшир. Бәс бу туфандан гуртулмаг үчүн һара сығынмаг олар? Зәбур китабыны јазанлардан бири демишди: «Јеһоваја дејәрәм: “Пәнаһҝаһым, истеһкамым, Аллаһым Сәнсән, Сәнә ҝүвәнирәм”» (Зәбур 91:2). Бәли, Јеһова Аллаһ бизә бу бәлалы, ағрылы дүнјада дајаг ола биләр. Бундан башга Онун бизә бәхш етдији ҹәннәт үмиди дә үрәјимизә тәпәр верир.

3. Јеһова Аллаһдан көмәк алмаг үчүн нә етмәлијик?

3 Бәс Јеһова бизи неҹә горујур? О, бизә истәнилән проблемин өһдәсиндән ҝәлмәјә көмәк едә биләр. Аллаһ бизә хәләл вурмаг истәјән һәр кәсдән гат-гат ҝүҹлүдүр. Һәтта башымыза бәла ҝәлсә дә, әмин ола биләрик ки, Јеһова Аллаһ чәкдијимиз бүтүн ағры-аҹыны ҝәләҹәкдә бизә унутдураҹаг. Һәјатымызын кешмәкешли анларында Јеһова Аллаһдан көмәк алмаг үчүн Она јахын олмалыјыг. Мүгәддәс Китаб бизи тәшвиг едир: «Аллаһын мәһәббәтиндән ајрылмајын» (Јәһуда 21).

АЛЛАҺЫН МӘҺӘББӘТИНӘ ГАРШЫЛЫГ ВЕРИН

4, 5. Јеһова Аллаһын бизи севдији нәдән ҝөрүнүр?

4 Јеһова Аллаһа јахын олмаг үчүн Онун бизи нә гәдәр  чох севдијини унутмамалыјыг. Ҝөрүн Аллаһ бизим үчүн нәләр едиб. Бу ҝөзәл Јер күрәсини јарадыб, зәнҝин битки вә һејванат аләмини хәлг едиб. Бизә дадлы наз-немәтләр, тәмиз су бәхш едиб. Мүгәддәс Китаб васитәсилә бизә Өз адыны вә ҝөзәл кејфијјәтләрини ачыб. Ән ваҹиби исә, севимли Оғлу Иса Мәсиһи јер үзүнә ҝөндәриб ки, һәјатыны уғрумузда гурбан версин (Јәһја 3:16). Бу гурбанлығын сајәсиндә биз ҝәләҹәјә үмидлә бахырыг.

5 Јеһова Аллаһ тезликлә бәшәријјәти ағ ҝүнә чыхараҹаг бир падшаһлыг, сәмави һөкумәт гуруб. Бу Падшаһлыг јер үзүнү ҹәннәтә чевирәҹәк, бу ҹәннәтин сакинләри шад-хүррәм әбәди өмүр сүрәҹәк (Зәбур 37:29). Илаһи мәһәббәтин бир тәзаһүрү дә ондадыр ки, Аллаһ бизә хошбәхт һәјат сүрмәји өјрәдир. Һәмчинин О, бизи Она дуа етмәјә дәвәт едир вә сөз верир ки, дуаларымызы һәмишә ешидәҹәк. Мәҝәр бүтүн бунлар Аллаһын һәр бир бәндәсинә бәсләдији сонсуз мәһәббәтин сүбуту дејил?

6. Аллаһын мәһәббәтинә неҹә гаршылыг верә биләрик?

6 Бәс биз Аллаһын мәһәббәтинә неҹә гаршылыг верә биләрик? Илк нөвбәдә, бизим үчүн етдији јахшылыглара ҝөрә Она шүкүр етмәлијик. Амма тәәссүф ки, дүнјада нашүкүр инсанлар чохдур. Иса Мәсиһ јер үзүндә јашајанда да бу ҹүр инсанлар аз дејилди. Бир дәфә Мәсиһ он нәфәр ҹүзамлыја шәфа вермишди, амма онлардан јалныз бир нәфәр гајыдыб чох сағ ол демишди (Лука 17:12—17). Ҝәлин һәмин адамдан нүмунә ҝөтүрәрәк һәмишә Јеһова Аллаһа шүкүр едәк.

7. Јеһова Аллаһы нә дәрәҹәдә севмәлијик?

7 Һәмчинин Аллаһын мәһәббәтинә гаршылыг олараг биз дә Ону севмәлијик. Иса Мәсиһ демишди: «Аллаһын Јеһованы бүтүн гәлбинлә, бүтүн варлығынла вә бүтүн ағлынла сев». (Мәтта 22:37 ајәсини охујун.) Бу нә демәкдир?

8, 9. Јеһова Аллаһы севдијимизи неҹә ҝөстәрә биләрик?

 8 Садәҹә дилдә: «Мән Аллаһы севирәм, Аллаһа гурбан олум», — демәк кифајәт дејил. Аллаһы бүтүн гәлбимизлә, варлығымызла вә ағлымызла севдијимиз әмәлдә ҝөрүнмәлидир (Мәтта 7:16—20). Мүгәддәс Китабда јазылыб ки, Аллаһыны севән бәндә Онун әмрләринә табе олмалыдыр, Аллаһын «әмрләри исә ағыр дејил». (1 Јәһја 5:3 ајәсини охујун.)

9 Инсан Јеһова Аллаһа табе оланда хошбәхт вә мәналы һәјат сүрүр (Әшија 48:17, 18). Инди исә ҝәлин ҝөрәк, Аллаһла достлуғумузу горујуб сахламаға бизә нә көмәк едә биләр.

АЛЛАҺЛА ДОСТЛУҒУНУЗУ МӨҺКӘМЛӘНДИРИН

10. Нәјә ҝөрә Аллаһ һаггында даим билик алмаг лазымдыр?

10 Јадыныздадыр, Јеһова Аллаһла достлуғунуз неҹә башлајыб? Сиз Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјин сајәсиндә Ону јахындан таныдыныз вә аранызда достлуг мүнасибәти јаранмаға башлады. Бу достлуғу оҹаға бәнзәтмәк олар; онун сөнмәјини истәмирсинизсә, ора даим одун атмаг лазымдыр. Јәни Јеһова Аллаһла достлуғунузу горумаг үчүн Онун һаггында билик алмаға давам етмәлисиниз (Мәсәлләр 2:1—5).

Јеһова Аллаһла достлуг оҹаға бәнзәјир, сөнмәјини истәмириксә, бу оҹаға даим одун атмалыјыг

11. Мүгәддәс Китабдан өјрәндикләриниз сизә неҹә тәсир едәҹәк?

11 Мүгәддәс Китабы даһа дәриндән арашдырдыгҹа өјрәндикләриниз үрәјинизи риггәтә ҝәтирәҹәк. Иса Мәсиһ ики шаҝирдинә Мүгәддәс Китабдакы пејғәмбәрликләри изаһ едәндә онлар да ејни һиссләри кечирмишдиләр. Онлар һиссләрини белә ифадә етмишдиләр: «Мәҝәр о, јолда бизимлә данышанда, Мүгәддәс Јазылары бизә изаһ едәндә үрәјимиз алышыб јанмырды?» (Лука 24:32).

12, 13. а) Аллаһа бәсләдијимиз севҝи илә нә баш верә биләр? б) Аллаһа дујдуғумуз мәһәббәтин сөнмәмәси үчүн нә етмәлијик?

12 Мүгәддәс Китабы тәзә-тәзә өјрәниб баша дүшмәјә  башлајанда чох еһтимал ки, сизин дә үрәјиниз севинҹдән ҹуша ҝәлмишди. Үрәјиниздә Јеһоваја гаршы севҝи, Ону даһа јахындан танымаг истәји ојанмышды. Бу севҝинин сојумамасы үчүн ону горумаг лазымдыр (Мәтта 24:12).

13 Бәли, Аллаһла достлуг бөјүк шәрәфдир, амма бу достлуғу горумаг үчүн инсан вар ҝүҹү илә чалышмалыдыр. Јеһова Аллаһ вә Иса Мәсиһ һаггында өјрәнмәјә давам един. Өјрәндикләринизи мәнимсәјиб онлары һәјатынызда неҹә тәтбиг едә биләҹәјиниз үзәриндә дүшүнүн (Јәһја 17:3). Һәр дәфә Мүгәддәс Китабы мүталиә едәндә өзүнүзә суал верин: «Охудугларым мәнә Јеһова Аллаһ һаггында нә өјрәдир? Нәјә ҝөрә Ону бүтүн гәлбимлә, бүтүн варлығымла севмәлијәм?» (1 Тимутијә 4:15).

14. Аллаһа мәһәббәтлә дуа бир-бири илә неҹә бағлыдыр?

14 Јахын достлар бир-биринә вахт ајырыр, тез-тез сөһбәт  едирләр, бунун сајәсиндә онларын достлуг телләри мөһкәм галыр. Биз дә һәр ҝүн Јеһова Аллаһа дуа едәндә Она севҝимиз аловланыр. (1 Салоникилиләрә 5:17 ајәсини охујун.) Дуа сәмави Атамызын бизә бәхш етдији ҝөзәл әнамдыр. Дуа сәмими олмалыдыр (Зәбур 62:8). Дуаларымыз үрәјимизин дәринлијиндән ҝәлмәлидир, әзбәрләнмиш сөзләрдән ибарәт олмамалыдыр. Бәли, әҝәр Мүгәддәс Китабын мүталиәси илә мәшғул олсаг вә дуаларымыз сәмими олса, Аллаһа бәсләдијимиз мәһәббәтин алову һеч вахт сөнмәјәҹәк.

ИНСАНЛАРА ЈЕҺОВА АЛЛАҺ ҺАГГЫНДА ДАНЫШЫН

15, 16. Сизин үчүн тәблиғ иши нә дәрәҹәдә әһәмијјәтлидир?

15 Јеһова Аллаһла јахын мүнасибәти горујуб сахламаг истәјириксә, башгаларына Онун һаггында данышмалыјыг. Инсанлара Јеһова Аллаһы танытмаг бөјүк шәрәфдир (Лука 1:74). Бундан әлавә, бу, Иса Мәсиһин бүтүн давамчыларынын үзәринә гојдуғу мәсулијјәтдир. Һәр биримиз Аллаһын Падшаһлығы барәдә мүждәни тәблиғ етмәлијик. Бәс сиз бу ишдә иштирак едирсиниз? (Мәтта 24:14; 28:19, 20).

16 Һәвари Булус тәблиғ ишинә бөјүк дәјәр верирди, ону «хәзинә» адландырырды (2 Коринфлиләрә 4:7). Бу ҝүн инсанлара Јеһова Аллаһ вә Онун нијјәти һаггында данышмаг гәдәр ваҹиб иш јохдур. Бу, ибадәтимизин ајрылмаз һиссәсидир. Сизин бу ишдә чәкдијиниз зәһмәт Аллаһ үчүн чох дәјәрлидир (Ибраниләрә 6:10). Хош хәбәри мүждәләмәк бөјүк савабдыр: бунунла сиз һәм өзүнүзә, һәм дә инсанлара Аллаһа јахынлашмаға вә әбәди һәјаты алмаға көмәк етмиш олурсунуз. (1 Коринфлиләрә 15:58 ајәсини охујун.) Доғрудан да, башга һеч бир иш инсана бу гәдәр мәмнунлуг ҝәтирә билмәз!

17. Нәјә ҝөрә тәблиғ тәхирәсалынмаз ишдир?

 17 Тәблиғ иши тәхирәсалынмаз ишдир. Мүгәддәс Китаб бизи Аллаһын сөзүнү тәблиғ етмәјә вә бу иши јубанмадан ҝөрмәјә тәшвиг едир (2 Тимутијә 4:2). Аллаһын Падшаһлығы һагда мүждәни инсанлара чатдырмаг чох ваҹибдир, чүнки «Јеһованын мөһтәшәм ҝүнү јахындыр. О ҝүн јахындыр вә бөјүк сүрәтлә ҝәлир», о «ҝеҹикмәјәҹәк»! (Сәфәнја 1:14; Һәбгуг 2:3). Чох тезликлә Јеһова Аллаһ Шејтанын шәр, залым дүнјасыны мәһв едәҹәк. Һәлә ки вахт вар, биз бу хәбәри инсанлара чатдырмалыјыг ки, онлар да Јеһова Аллаһын тәрәфини тутуб о ҝүнә һазыр ола билсинләр.

18. Нәјә ҝөрә Јеһова Аллаһа Онун хидмәтчиләри илә бирҝә ибадәт етмәлијик?

18 Јеһова Аллаһын ирадәси будур ки, биз Онун хидмәтчиләри илә бирҝә Она ибадәт едәк. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Ҝәлин бир-биримизә гаршы диггәтли олуб бир-биримизи мәһәббәтә вә јахшы ишләрә тәшвиг едәк, бәзиләринин вәрдиш етдији кими, јығынҹагларымыздан галмајаг, бир-биримизи руһландыраг вә о ҝүнүн јахынлашдығыны ҝөрдүкҹә бунлары даһа чох едәк» (Ибраниләрә 10:24, 25). Һәр биримиз әлимиздән ҝәләни етмәлијик ки, ибадәт ҝөрүшләрини бурахмајаг. Ибадәт ҝөрүшләри бир-биримизи руһландырмаг үчүн имкан јарадыр.

19. Мәсиһи баҹы-гардашларымызы севмәјә бизә нә көмәк едә биләр?

19 Ибадәт ҝөрүшләриндә сизи Јеһова Аллаһа хидмәт етмәјә көмәк едән ҝөзәл достлар тапаҹагсыныз. Сизин кими Јеһова Аллаһа үрәкдән ибадәт едән мүхтәлиф баҹы-гардашларла таныш олаҹагсыныз. Нәзәрә алын ки, онлар да гејри-камил инсанлардыр, сәһвләрә јол верирләр. Одур ки, онларын сәһвини ҝөрәндә бағышламаға һазыр олун. (Колослулара 3:13 ајәсини охујун.) Чалышын, һәмишә бу баҹы-гардашларын мүсбәт ҹәһәтләринә фикир верәсиниз. Бу,  сизә онлары севмәјә вә Јеһоваја даһа да јахын олмаға көмәк едәҹәк.

ӘСИЛ ҺӘЈАТ

20, 21. «Әсил һәјат» нәдир?

20 Јеһова Аллаһ бүтүн достларынын хошбәхт олмасыны, ҝөзәл јашамасыны истәјир. Мүгәддәс Китабда јазылыб ки, ҝәләҹәкдә һәјатымыз тамамилә фәргли олаҹаг.

Аллаһ сизин әсил һәјаты јашамағынызы истәјир. Бу немәти әлдән вермәјин!

21 Биз 70—80 ил јох, әбәди јашајаҹағыг. Аллаһын гураҹағы ҝөзәл ҹәннәтдә там сағлам, горхусуз-үркүсүз јашајаҹаг, сәадәт ичиндә өмүр сүрәҹәјик. Мүгәддәс Китабда бу ҹүр һәјат «әсил һәјат» адланыр. Јеһова бизә бу һәјаты вәд едир, амма биз дә өз тәрәфимиздән нә исә етмәлијик — бу һәјатдан бәрк-бәрк јапышмалыјыг (1 Тимутијә 6:12, 19).

22. а) «Әсил һәјатдан бәрк-бәрк јапышмаг» нә демәкдир? б) Әбәди һәјаты газанмаг мүмкүндүр?

22 «Әсил һәјатдан бәрк-бәрк јапышмаг» нә демәкдир? Биз јахшылыг етмәли вә хејирли ишләрлә зәнҝин олмалыјыг (1 Тимутијә 6:18). Башга сөзлә, Мүгәддәс Китабдан өјрәндикләримизә әмәл етмәлијик. Лакин нәзәрә алмалыјыг ки, әбәди һәјат Аллаһын һәдијјәсидир, Онун бизә лүтфүдүр. Биз нә етсәк дә, бу һәјаты газана билмәрик (Ромалылара 5:15). Әмин олун, сәмави Атамыз садиг хидмәтчиләринә бу һәдијјәни вермәји чох арзулајыр.

23. Нәјә ҝөрә бу ҝүн доғру сечим етмәк ваҹибдир?

23 Өзүнүздән сорушун: «Мән Аллаһа неҹә ибадәт едирәм? О, мәним ибадәтимдән разыдыр?» Ҝөрсәниз ки, һәјатынызда нәји исә дәјишмәлисиниз, буну јубанмадан един. Јеһова Аллаһын сизин сығынаҹаг јериниз олмасыны истәјирсинизсә, Она етибар един вә табе олун. Инди Шејтан дүнјасы сон ҝүнләрини јашајыр. Јеһова Аллаһ бу мүддәт әрзиндә Өз вәфалы халгыны горујаҹаг вә сөз  вердији кими, онлара әбәди ҹәннәт һәјаты бәхш едәҹәк. Бу ҝүн доғру сечим етсәниз, әсил һәјат сизә дә нәсиб олаҹаг!