Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб дүнјасына сәјаһәт

 ДӘРС 47

Јеһова Илјасы гүввәтләндирир

Јеһова Илјасы гүввәтләндирир

Изәбил Баал пејғәмбәрләринин башына ҝәләнләри ешидиб чох гәзәбләнир. О, Илјаса хәбәр ҝөндәрир: «Сабаһ сән дә Баал пејғәмбәрләри кими өләҹәксән». Илјас чох горхур вә чөллүјә гачыр. О дуа едир: «Јеһова, даһа баҹармырам. Гој өлүм». Илјас јорғун олдуғундан ағаҹын алтында јухуја ҝедир.

Мәләк ону дурғузур вә нәзакәтлә дејир: «Дур, јемәк је». Илјас јанындакы гызмар дашын үстүндә көмбә чөрәк вә су кузәси ҝөрүр. О јејиб-ичир, јенидән јатыр. Мәләк јенә ону ојадыб дејир: «Је. Јола чыхмаг үчүн ҝүҹ топламалысан». Буна ҝөрә дә Илјас бир аз јемәк јејир. Сонра о, 40 ҝүн, 40 ҝеҹә јол гәт едиб Һуриб дағына чатыр. Илјас јатмаг үчүн орада бир мағараја ҝирир. Анҹаг Јеһова онунла данышыр. Јеһова дејир: «Илјас, бурада нә едирсән?» Илјас ҹаваб верир: «Исраиллиләр Сәнә вердикләри сөзүн үстүндә дурмадылар. Онлар Сәнин гурбанҝаһларыны дағыдыб, пејғәмбәрләрини өлдүрдүләр. Инди дә мәни өлдүрмәк истәјирләр».

Јеһова Илјаса дејир: «Ҝедиб дағда гал». Әввәлҹә мағарадан ҝүҹлү күләк кечир. Сонра зәлзәлә вә алов олур. Нәһајәт, сәс кәсилир. Илјас ҹүббәси илә үзүнү өртүб мағарадан чөлә чыхыр. Сонра Јеһова ондан нәјә ҝөрә гачдығыны сорушур. Илјас дејир: «Мән тәк галмышам». Анҹаг Јеһова она дејир: «Сән тәк дејилсән. Исраилдә һәлә дә мәнә ибадәт едән 7000 адам вар. Ҝет Әлјәсәни өз јеринә пејғәмбәр ет». Илјас Јеһованын бујруғуну јеринә јетирмәк үчүн ҹәлд јола гојулур. Бәс сән Јеһованын бујругларыны јеринә јетирәндә О, сәнә дә көмәк едәҹәк? Ҝәл гураглыг вахты баш верән бәзи һадисәләрә бахаг.

«Һеч нәјә ҝөрә нараһат олмајын. Һәр мәсәлә барәдә диләјинизи дуа вә јалварышла, шүкр едә-едә Аллаһа билдирин» (Филиппилиләрә 4:6)

Әлава мәлумат

Өвладларымызы өјрәдәк

Горху вә тәнһалыг һисси

Илјас пејғәмбәр өзүнү тәнһа һисс едәндә Јеһова она нә деди? Илјас пејғәмбәрин башына ҝәләнләрдән нә өјрәнә биләрсән?

ИМАН ӨРНӘКЛӘРИ

Аллаһ Илјаса үрәк-дирәк верди

Илјас пејғәмбәрин пәришан олмасына, һәтта өзүнә өлүм диләмәсинә нә сәбәб олмушду?