Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб дүнјасына сәјаһәт

 ДӘРС 42

Ҹәсур вә вәфалы Јонатан

Ҹәсур вә вәфалы Јонатан

Талут падшаһын бөјүк оғлу Јонатан ҹәсур дөјүшчүдүр. Давуд Јонатан һагда дејир ки, о, гартал кими сүрәтли, шир кими ҝүҹлүдүр. Ҝүнләрин бир ҝүнү Јонатан тәпәдә 20 филиштли әсҝәр ҝөрүр. О, силаһдашына дејир: «Јалныз Јеһова бизә ишарә версә, биз онлара һүҹум едә биләрик. Әҝәр филиштлиләр бизә десәләр ки, јухары галхын, онда баша дүшәҹәјик ки, онлара һүҹум едә биләрик». Филиштлиләр гышгырырлар: «Јухары галхын дөјүшәк!» Беләҹә, бу ики нәфәр јухары галхыб әсҝәрләри мәғлуб едир.

Јонатан Талутун бөјүк оғлу олдуғу үчүн нөвбәти падшаһ о олмалыдыр. Анҹаг Јонатан Јеһованын Давуду падшаһ сечдијини билсә дә, она пахыллығы тутмур. Јонатанла Давуд јахын достдурлар. Онлар сөз верирләр ки, бир-бириләрини горујуб, мүдафиә едәҹәкләр.  Јонатан хәләтини, гылынҹыны, ох-каманыны вә достлуг рәмзи олараг кәмәрини чыхарыб Давуда верир.

Давуд Талутдан гачанда Јонатан онун јанына ҝәлиб дејир: «Ҹәсарәтли, мөһкәм ол. Јеһова сәни падшаһ сечиб. Һәтта атам да буну билир». Сән дә, Јонатан кими, јахшы достсан?

Дәфәләрлә Јонатан достуна көмәк етмәк үчүн һәјатыны рискә атыр. О, Талут падшаһын Давуду өлдүрмәк истәдијини билир, буна ҝөрә дә атасына дејир: «Давудун нә ҝүнаһы вар?! Ону өлдүрмәклә ҝүнаһа батарсан». Талут Јонатана гәзәбләнир. Бир нечә ил сонра Талут вә Јонатан мүһарибәдә һәлак олурлар.

Јонатанын өлүмүндән сонра Давуд Јонатанын оғлу Мефибошети сораглајыб тапыр. Давуд Мефибошетә дејир: «Атан чох јахшы дост иди, буна ҝөрә дә мән сәнин гејдинә галаҹағам. Сән мәним сарајымда јашајаҹагсан вә мәним сүфрәмдә јемәк јејәҹәксән». Давуд досту Јонатаны һеч вахт унутмур.

«Бир-биринизи мән сизи севдијим кими севин. Достлары уғрунда ҹаныны фәда едән инсанын мәһәббәтиндән бөјүк мәһәббәт јохдур» (Јәһја 15:12, 13)