Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб дүнјасына сәјаһәт

 ДӘРС 33

Рут вә Наимә

Рут вә Наимә

Исраилдә гытлыг башлајыр. Буна ҝөрә дә Наимә адлы исраилли гадын әри вә ики оғлу илә бирҝә Муаба көчүр. Бир мүддәт сонра Наимәнин әри өлүр. Онун оғуллары Рут вә Орпа адлы муаблы гызларла евләнирләр. Тәәссүф ки, бир мүддәт сонра Наимәнин оғуллары да өлүр.

Наимә ешидир ки, Исраилдә халг даһа аҹлыг чәкмир. Буна ҝөрә дә ҝери гајытмаг гәрарына ҝәлир. Рут вә Орпа онунла бирҝә ҝедирләр, анҹаг јары јолда Наимә онлара дејир: «Сиз оғулларым үчүн јахшы һәјат јолдашы, мәним үчүн исә јахшы ҝәлин олдунуз. Истәјирәм сиз јенидән әрә ҝедәсиниз. Муаба гајыдын». Онлар исә дејирләр: «Сәни чох истәјирик! Сәндән ајрылмаг истәмирик». Наимә онлары дилә тутуб ҝери ҝөндәрмәк истәјир. Ахырда Орпа ҝери гајыдыр, анҹаг Рут галыр. Наимә она дејир: «Орпа өз халгынын вә аллаһларынын јанына гајыдыр. Сән дә онунла ҝет». Анҹаг Рут дејир: «Сәни тәрк етмәјәҹәм. Халгын халгым олаҹаг, Аллаһын Аллаһым». Сәнҹә, Наимә Рутун бу сөзләрини ешидәндә һансы һиссләри кечирир?

Рут вә Наимә Исраилә чатанда арпа бичини тәзә башлајыр. Бир ҝүн Рут башаг јығмаг үчүн Раһабын оғлу олан Буәзин зәмисинә ҝедир. Буәз ешидир ки, Рут Наимәјә садиг галан һәмин муаби гадындыр. О, ишчиләринә дејир ки, Рутун јығмасы үчүн дәрзләрин арасындан әлавә сүнбүл чәкиб гојсунлар.

 Һәмин ахшам Наимә Рутдан сорушур: «Бу ҝүн кимин зәмисиндә ишләмисән?» Рут ҹаваб верир: «Буәз адлы бир кишинин зәмисиндә ишләмишәм». Наимә она дејир: «Буәз әримин гоһумудур. Диҝәр гадынларла бирҝә онун тарласында ишлә. Орада һеч ким сәни инҹитмәз».

Бичин вахты гуртарана гәдәр Рут Буәзин зәмисиндә ишләјир. Буәз фикир верир ки, Рут зәһмәткеш вә чох јахшы гадындыр. О дөврдә гадынын әри өләрдисә вә оғлу олмаздыса, о, әринин гоһуму илә евләнмәли иди. Буна ҝөрә дә Буәз Рутла евләнир. Онларын Абид адлы оғуллары олур. Абид сонралар падшаһ олан Давудун бабасы олур. Наимәнин рәфигәләри она ҝөзајдынлығы верирләр. Дејирләр: «Әввәлҹә Јеһова сәнә хејир-дуа олараг Руту верди, сонра да нәвә пајы верди. Јеһоваја алгыш олсун».

«Дост вар, гардашдан јахындыр» (Мәсәлләр 18:24)

Әлава мәлумат

ИМАН ӨРНӘКЛӘРИ

Рут — «ләјагәтли гадын»

Wһј ис Рутһ анд Боаз’ марриаҝе сиҝнифиҹант? Wһат ҹан wе леарн фром Рутһ анд Наоми абоут фамилј?

МҮГӘДДӘС КИТАБ ҺЕКАЈӘЛӘРИ ШӘКИЛЛӘРЛӘ

Садиг дост Рут

Исраилли олмаса да, садиглији илә Аллаһын разылығыны газанды вә нәтиҹәдә мөһтәшәм хејир-дуалара саһиб олду.

ИМАН ӨРНӘКЛӘРИ

Рут — «сән һара ҝетсән, мән дә ора ҝедәҹәјәм»

Нәјә ҝөрә Рут аиләсини вә доғма јурдуну гојуб ҝетмәјә һазыр иди? Нәјә ҝөрә Јеһова Аллаһ Рутдан разы иди?

ТОПЛА ВӘ ӨЈРӘН

Топла вә өјрән. Наимә

Әри вә оғланлары өләндән сонра о, дост-танышдан хаһиш етди ки, ону башга адла чағырсынлар.

ШӘКИЛЛИ ТАПШЫРЫГЛАР

Наимәнин садиг досту

Бу тапшырыг 3—6 јашлы ушаглара Рут вә Наимә һагда өјрәнмәјә көмәк едәҹәк.

ШӘКИЛЛИ ТАПШЫРЫГЛАР

Рутдан нүмунә ҝөтүр

Бу тапшырыг 6—8 јашлы ушаглара әсил достун неҹә олдуғуну өјрәнмәјә көмәк едир.

УШАГЛАР, БИЛИЈИНИЗИ АРТЫРЫН!

Јахшы доста хас хүсусијјәтләр

Бу тапшырыг 8—12 јашлы ушаглара өзләриндә јахшы доста хас хүсусијјәтләри инкишаф етдирмәјә көмәк едир.