Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб дүнјасына сәјаһәт

 ДӘРС 90

Иса Мәсиһ Голготада өлүр

Иса Мәсиһ Голготада өлүр

Баш каһинләр Иса Мәсиһи вали Пилатын сарајына апарырлар. Пилат онлардан сорушур: «Бу адамы нәдә ҝүнаһландырырсыныз?» Онлар дејирләр: «О, падшаһ олдуғуну дејир!» Пилат Иса Мәсиһдән сорушур: «Сән јәһудиләрин падшаһысан?» Мәсиһ ҹаваб верир: «Мәним падшаһлығым бу дүнјадан дејил».

Сонра Пилат Исаны Ҹәлиләнин һакими Һиродун јанына ҝөндәрир ки, бәлкә о, Исада һансыса нөгсан тапа билди. Һирод исә Исада сәһв тапа билмир вә ону Пилатын јанына ҝери ҝөндәрир. Пилат халга дејир: «Нә Һирод, нә мән бу адамын әлејһинә һеч нә тапа билмәдик. Мән ону азад бурахаҹағам». Ҹамаат гышгырараг дејир: «Өлдүр ону! Өлдүр ону!» Әсҝәрләр Исаны гамчылајыр, үзүнә түпүрүр вә ону дөјүрләр. Онлар Исанын башына тикандан таҹ гојурлар вә лағ едәрәк дејирләр: «Салам, еј јәһудиләрин Падшаһы». Пилат халга бир даһа дејир: «Мән бу адамда һеч бир сәһв тапмадым». Анҹаг онлар гышгырырлар: «Ону дирәкдә едам ет!» Буна ҝөрә дә Пилат Исаны ҹамаатын өһдәсинә бурахыр.

Онлар Исаны Голгота адланан јерә ҝәтирирләр. Орада ону дирәјә мыхлајырлар вә дирәји јухары галдырырлар. Иса Мәсиһ Аллаһа дуа едир: «Ата, онлары бағышла, чүнки нә етдикләрини билмирләр». Ҹамаат Исаја лағ едәрәк дејир: «Әҝәр сән Аллаһын Оғлусанса, дирәкдән дүш! Өзүнү хилас ет».

Исанын јанында асылан ҹинајәткарлардан бири она дејир: «Падшаһлығына ҝәләндә мәни јадына сал». Иса Мәсиһ она сөз верир: «Сән мәнимлә бирликдә Ҹәннәтдә олаҹагсан». Ҝүнорта чағы јер үзүнә үч саат давам едән гаранлыг чөкүр. Исанын анасы Мәрјәм вә шаҝирдләриндән бәзиләри дирәјин јанында дајаныблар. Иса Јәһјаја тапшырыр ки, өз анасытәк Мәрјәмин гајғысына галсын.

Иса: «Тамам олду!» — дејиб, башыны ашағы салараг сон нәфәсини верир. Елә бу вахт ҝүҹлү зәлзәлә олур. Мәбәддә Мүгәддәс јери Ән мүгәддәс јердән ајыран пәрдә ортадан  ҹырылыр. Бүтүн бунлары ҝөрән јүзбашы дејир: «Бу адам, доғрудан да, Аллаһын Оғлу имиш».

«Аллаһын бүтүн вәдләри онун васитәсилә “бәли” олду» (2 Коринфлиләрә 1:20)

Әлава мәлумат

ИСА ПЕЈҒӘМБӘР. ЈОЛ, ҺӘГИГӘТ, ҺӘЈАТ

Пилат вә Һирод Мәсиһдә ҝүнаһ тапмыр

Нәјә ҝөрә Пилат Иса Мәсиһә һөкм чыхармасы үчүн ону Һиродун јанына ҝөндәрир? Мәҝәр Пилатын Иса Мәсиһә һөкм чыхармаға ихтијары чатмырды?

ИСА ПЕЈҒӘМБӘР. ЈОЛ, ҺӘГИГӘТ, ҺӘЈАТ

Пилат бәјан едир: «Будур о адам!»

Пејғәмбәрин сакит вә вүгарлы дурушу һәтта Пилатын да диггәтиндән јајынмыр.

ИСА ПЕЈҒӘМБӘР. ЈОЛ, ҺӘГИГӘТ, ҺӘЈАТ

Ҝүнаһсыз падшаһ ишҝәнҹә дирәјиндә

Иса Мәсиһ јанында едам олунан ҹинајәткара бөјүк вәд верир.

ИСА ПЕЈҒӘМБӘР. ЈОЛ, ҺӘГИГӘТ, ҺӘЈАТ

«Бу адам, доғрудан да, Аллаһын Оғлу имиш»

Ҝүнүн ҝүнорта чағы гаранлығын чөкмәси, ҝүҹлү зәлзәләнин олмасы, мәбәдин пәрдәсинин тән ортадан ҹырылмасы јалныз бир шејә ишарә едир.