Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Иса пејғәмбәр. Јол, һәгигәт, һәјат

 ФӘСИЛ 108

Иса Мәсиһи сөздә тутмаг ҹәһди

Иса Мәсиһи сөздә тутмаг ҹәһди

МӘТТА 22:15—40 МАРК 12:13—34 ЛУКА 20:20—40

  • ПАДШАҺА МӘХСУС ШЕЈЛӘРИ ПАДШАҺА ВЕРИН

  • ДИРИЛӘНЛӘР ЕВЛӘНӘҸӘКЛӘР?

  • ӘН ВАҸИБ ӘМР

Иса Мәсиһин дүшмәнләри чыхылмаз вәзијјәтдәдирләр. Елә индиҹә Мәсиһ мәсәлләр данышараг онларын ич үзүнү ачды. Фәрисиләр она суи-гәсд һазырлајырлар. Онлар Иса Мәсиһин Рома һөкумәтинә гаршы бир сөз демәсини истәјирләр. Буна ҝөрә дә ону сөздә тутмаг үчүн өз адамларыны онун јанына ҝөндәрирләр (Лука 6:7).

Бу адамлар дејир: «Устад, биз билирик ки, сән һәмишә дүз данышырсан, доғру тәлим верирсән. Сәндә тәрәфкешлик јохдур, Аллаһын јолуну һәгигәтә мүвафиг өјрәдирсән. Неҹә билирсән, падшаһа ҹан верҝиси өдәмәк дүзҝүндүр, ја јох?» (Лука 20:21, 22). Мәсиһ онларын јалтаглығына алданмыр. Чүнки бу сөзләрин архасында икиүзлүјүн вә һијләҝәрлијин олдуғуну билир. Әҝәр пејғәмбәр «дүзҝүн дејил» десә, ону Рома империјасына гаршы гијам галдырмагда тәгсирләндирәҹәкләр, јох әҝәр «дүзҝүндүр» десә, онда Рома империјасынын табелијиндә олмагдан тәнҝә ҝәлән јәһудиләр ону сәһв баша дүшүб она гаршы чыхаҹаглар. Бәс пејғәмбәр неҹә ҹаваб верир?

О дејир: «Еј икиүзлүләр, мәни нијә сынајырсыныз? Верҝини өдәдијиниз сиккәни мәнә ҝөстәрин». Она бир динар верирләр. Иса пејғәмбәр онлара дејир: «Бурада кимин сурәти вә титулу һәкк олунуб?» Онлар ҹаваб верирләр: «Падшаһын». Онда пејғәмбәр дејир: «Елә исә, падшаһа мәхсус шејләри падшаһа, Аллаһа мәхсус шејләри Аллаһа верин» (Мәтта 22:18—21).

Адамлар Иса пејғәмбәрин сөзләриндән һејрәтә ҝәлирләр вә демәјә сөз тапмајыб орадан ҝедирләр. Амма ҝүн һәлә битмәјиб, фәрисиләрин дә ҹәһдләри һәлә габагдадыр. Фәрисиләрин һәмләси боша чыхандан сонра башга дини групун инсанлары Иса пејғәмбәрә јахынлашыр.

Дирилмәјә инанмајан саддукиләр дирилмә барәдә вә гајынла никаһ бағламаг барәдә суал галдырырлар: «Устад, Муса белә бујуруб: “Бир киши өвладсыз өләрсә, гардашы онун дул галмыш арвадыны алмалыдыр ки, гардашынын нәсли кәсилмәсин”. Арамызда једди гардаш вар иди. Бөјүк гардаш евләнди, амма өвладсыз өлдү. Арвадыны икинҹи гардашы алды. О да, үчүнҹүсү дә — једдинҹи гардаша гәдәр һамысы о гадынла евләнди вә өлдү. Һамысындан ахырда гадын да өлдү. Инди ҝөрәсән, дириләндән сонра һәмин гадын бу једди гардашдан һансынын арвады олаҹаг? Ахы онларын һамысы бу гадынла евләнмишди» (Мәтта 22:24—28).

Саддукиләрин Муса пејғәмбәрин јаздығы китаблары гәбул етдикләрини билән Иса Мәсиһ белә дејир: «Сиз нә Мүгәддәс Јазылары билирсиниз, нә дә Аллаһын гүдрәтиндән хәбәриниз вар. Буна ҝөрә дә јанылырсыныз. Ахы дириләндән сонра кишиләр евләнмәјәҹәк, гадынлар да әрә ҝетмәјәҹәкләр. Онлар ҝөјдәки мәләкләр кими олаҹаглар. О ки галды өлүләрин дирилмәсинә, мәҝәр Мусанын китабында, кол һаггындакы әһвалатда Аллаһын Мусаја: “Мән Ибраһимин Аллаһы, Исһагын Аллаһы вә Јагубун Аллаһыјам”, — дедијини һеч охумамысыныз? О, өлүләрин јох, дириләрин Аллаһыдыр. Сиз бәрк јанылырсыныз» (Марк 12:24—27; Чыхыш 3:1—6). Бу ҹавабдан сонра издиһам мат-мәәттәл галыр.

Иса Мәсиһ һәм фәрисиләри, һәм дә саддукиләри сусдурду. Инди исә бир-биринә дүшмән олан бу ики дини груп бирләшиб Мәсиһи сынамаг үчүн онун јанына ҝәлирләр. Бир мирзә сорушур: «Устад, Төвратда ән ваҹиб әмр һансыдыр?» (Мәтта 22:36).

Мәсиһ ҹаваб верир: «Ән ваҹиб әмр будур: “Динлә, еј Исраил! Аллаһымыз Јеһова тәк олан Јеһовадыр. Аллаһын Јеһованы бүтүн гәлбинлә, бүтүн варлығынла, бүтүн ағлынла вә вар ҝүҹүнлә сев”. Икинҹи әмр исә будур: “Башгасыны өзүнү севдијин кими сев”. Бунлардан бөјүк әмр јохдур» (Марк 12:29—31).

Ҹавабы ешидән мирзә дејир: «Устад, јахшы дедин. Доғру дејирсән ки, “О, тәкдир, Ондан башгасы јохдур” вә инсанын Ону бүтүн гәлбилә, бүтүн дүшүнҹәси илә, вар гүввәси илә севмәси, һәмчинин башгасыны өзү кими севмәси бүтүн јандырма гурбанларындан вә башга гурбанлардан гат-гат гијмәтлидир». Иса пејғәмбәр онун ағылла ҹаваб вердијини ҝөрүб дејир: «Сән Аллаһын Падшаһлығындан узаг дејилсән» (Марк 12:32—34).

Артыг үч ҝүндүр ки (9, 10 вә 11 нисан), Иса пејғәмбәр мәбәддә тәлим верир. Даһа она суал вермәјә ҹүрәт етмәјән дин хадимләриндән фәргли олараг, бу мирзә вә бәзи инсанлар ону бөјүк һәвәслә динләјир.

Әлава мәлумат

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ)

Охуҹуларын суаллары — август 2014

Исанын дириләҹәк шәхсләр һагда дедији «нә евләнәҹәк, нә дә әрә ҝедәҹәкләр» сөзләри јер үзүндәки дирилмәјә аиддир?

ИЛАҺИ МҮЖДӘ

Өлүләр үчүн үмид

Инсан өләндә агибәти нә олур? Өлән әзизләримизи нә вахтса јенидән ҝөрәҹәјик?