Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Иса пејғәмбәр. Јол, һәгигәт, һәјат

 ФӘСИЛ 25

Ҹүзамлы шәфа тапыр

Ҹүзамлы шәфа тапыр

МӘТТА 8:1—4 МАРК 1:40—45 ЛУКА 5:12—16

  • ИСА ПЕЈҒӘМБӘР ҸҮЗАМЛЫЈА ШӘФА ВЕРИР

Иса Мәсиһ дөрд шаҝирди илә «бүтүн Ҹәлиләни ҝәзиб-долашараг онларын синагогларында тәблиғ едир». Онун ҝөрдүјү хејирхаһ ишләрин сәси бүтүн бөлҝәјә јајылыр (Марк 1:39). Онун сорағы бир ҹүзамлынын гулағына чатыр. Һәким Лука о адамын башдан-ајағадәк ҹүзам ичиндә олдуғуну јазыр (Лука 5:12). Бу горхунҹ хәстәлик ҝетдикҹә инсанын бүтүн бәдәнинә јајылыб ону ејбәҹәр һала салыр.

Бу ҹүзамлынын вәзијјәти ағыр олдуғундан инсанлардан кәнар ҝәзмәлидир. Үстәлик, о, «мурдарам, мурдарам» дејә гышгырыб хәбәрдар етмәлидир ки, адамлар она јахын ҝәлиб хәстәлијә јолухмасынлар (Лавилиләр 13:45, 46). Бәс бу ҹүзамлы инди нә едир? Киши Иса пејғәмбәрин ајагларына дүшүб јалварыр: «Аға, әҝәр истәсән, мәни тәмизләјә биләрсән» (Мәтта 8:2).

Ҝөрүн бу адамын гәлбиндә Иса Мәсиһә неҹә дә бөјүк иман вар! Үстәлик, хәстәлик дә ону јаман һала салыб. Ҝөрәсән, пејғәмбәр нә едәҹәк? Бәс сиз онун јеринә олсајдыныз, нә едәрдиниз? Иса пејғәмбәр бу кишинин һалына аҹыјыр. Шәфгәтлә әлини узадыр вә она тохунуб дејир: «Истәјирәм. Тәмизлән» (Мәтта 8:3). Бәзиләри үчүн инандырыҹы олмаса да, бу адамын ҹүзамы елә һәмин андаҹа јох олур.

Истәјәрдиниз, Иса Мәсиһ кими мәрһәмәтли вә гүдрәтли рәһбәриниз олсун? Бу һадисә бизи әмин едир ки, Иса Мәсиһ бүтүн дүнјанын падшаһы оланда нөвбәти сөзләр јеринә јетәҹәк: «О, фағыр-фүгәранын һалына аҹыјаҹаг, фәгирләрин ҹаныны хилас едәҹәк» (Зәбур 72:13). Бәли, онда Иса Мәсиһ бүтүн әзаб чәкәнләрә көмәк етмәк арзусуну һәјата кечирәҹәк.

Јадыныздадырса, Иса пејғәмбәрин саваб ишләри әввәлләр дә һәр јерә сәс салмышды. Инди исә инсанлар онун бу мөһтәшәм мөҹүзәси барәдә ешидәҹәкләр. Анҹаг пејғәмбәр истәмир ки, инсанлар она јалныз ешитдикләринә әсасән иман ҝәтирсинләр. О, «күчәдә сәси ешидилмәјәҹәк» пејғәмбәрлијиндән аҝаһдыр (Әшија 42:1, 2). Беләҹә, өзүнү уҹалтмамаг үчүн пејғәмбәр сағалтдығы адама бәрк-бәрк тапшырыр: «Бах һа, буну һеч кәсә данышма. Анҹаг ҝет, өзүнү каһинә ҝөстәр вә... Мусанын бујурдуғу бәхшиши тәгдим ет» (Мәтта 8:4).

Лакин киши севиндијиндән суса билмир, о ҝедир вә бу мөҹүзәни һамыја данышыр. Беләҹә, ҹамаатда о гәдәр мараг ојаныр ки, Иса пејғәмбәр артыг һеч бир шәһәрә ачыг-ашкар ҝирә билмир. Буна ҝөрә дә о, бир мүддәт ҝедиб јашајыш олмајан јерләрдә галыр. Бунунла белә, адамлар һәр тәрәфдән ахышыб ону динләмәк вә шәфа тапмаг үчүн јанына ҝәлирләр.