Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Иса пејғәмбәр. Јол, һәгигәт, һәјат

 ФӘСИЛ 22

Шаҝирдләр балыг әвәзинә адам «овлајаҹаг»

Шаҝирдләр балыг әвәзинә адам «овлајаҹаг»

МӘТТА 4:13—22 МАРК 1:16—20 ЛУКА 5:1—11

  • ИСА ПЕЈҒӘМБӘР ШАҜИРДЛӘРИНИ ДАИМА ОНУН АРДЫНҸА ҜЕТМӘЈӘ ЧАҒЫРЫР

  • АДАМ «ОВЛАЈАН» БАЛЫГЧЫЛАР

Насирә әһли Иса Мәсиһи өлдүрмәјә ҹәһд ҝөстәрәндә о, Ҹәлилә дәнизинин јахынлығындакы Кәфәрнаһум шәһәринә ҝәлир. Бу дәниз һәмчинин Ҝеннесарет ҝөлү адланыр (Лука 5:1). Беләҹә, Әшија пејғәмбәрин јаздығы даһа бир пејғәмбәрлик јеринә јетир. Һәмин пејғәмбәрликдә дејилирди ки, саһил бојунҹа јашајан Ҹәлилә ҹамааты парлаг ишыг ҝөрәҹәк (Әшија 9:1, 2).

Иса пејғәмбәр бурада да сәмави Падшаһлығын јахынлашдығыны бәјан едир (Мәтта 4:17). Тәблиғ едәркән Иса шаҝирдләриндән дөрдүнү тапыр. Габаглар ону мүшајиәт етмиш бу кишиләр Иса илә Јәһудијјәдән ҝери дөнәндән сонра јенидән балыгчылыг ишләринә гајытмышдылар (Јәһја 1:35—42). Лакин индән белә онлар һәмишә онун јанында олмалыдырлар, чүнки Иса Мәсиһ онлара тәлим вермәлидир ки, о олмајандан сонра онлар хидмәти давам едә билсинләр.

Бир ҝүн Иса Мәсиһ ҝөлүн саһили илә ҝедәркән Шимон Бутрусу, онун гардашы Андреасы вә онларын јолдашларыны ҝөрүр. Онлар торлары јујурлар. Мәсиһ онлара јахынлашыб Бутрусун гајығына минир вә бујурур ки, гајығы бир гәдәр саһилдән араласын. О, әјләшиб саһилдә топлашмыш ҹамаата Аллаһын Падшаһлығы барәдә һәгигәтләри өјрәтмәјә башлајыр. Бир гәдәр сонра Иса пејғәмбәр Бутруса дејир:

— Гајығы дәрин бир јерә сүрүб торлары суја атын.

— Мүәллим, бүтүн ҝеҹәни әлләшмишик, амма бир шеј тутмамышыг. Инди ки сән дејирсән, баш үстә, торлары атарам (Лука 5:4, 5).

Балыгчылар торлары суја атырлар вә торлара о гәдәр балыг дүшүр ки, онлар јыртылмаға башлајыр. Балыгчылар о бири гајыгдакы јолдашларыны көмәјә чағырыб балыглары гајыглара долдурурлар. Гајыгларын икиси дә ағзынаҹан долур вә батмаға башлајыр. Буну ҝөрән Бутрус Исанын ајагларына јыхылыб дејир:

— Аға, мән ҝүнаһлы адамам, сәнә лајиг дејиләм.

— Горхма! Индән белә адам овлајаҹагсан (Лука 5:8, 10).

Иса Мәсиһ Бутруса вә гардашы Андреаса дејир: «Ардымҹа ҝәлин. Бундан сонра балыг јох, инсан тутаҹагсыныз» (Мәтта 4:19). Бу ики гардашла јанашы, Иса диҝәр ики балыгчыны, Зәбәдинин оғуллары Јагубла Јәһјаны да дәвәт едир. Онлар ҹанла-башла дәвәти гәбул едирләр. Беләҹә, бу дөрд нәфәр ишләрини атыб Исанын даими шаҝирди олур.

Әлава мәлумат

ИМАН ӨРНӘКЛӘРИ

Бутрус горху вә шүбһә илә мүбаризә апарырды

Шүбһә чох ҝүҹлү һиссдир. О, инсанын иманыны мәһв едә биләр. Амма Бутрус шүбһә вә горхуја галиб ҝәлиб Исанын ардынҹа ҝетди.