Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Иса пејғәмбәр. Јол, һәгигәт, һәјат

 ФӘСИЛ 41

Мөҹүзәнин мәнбәји

Мөҹүзәнин мәнбәји

МӘТТА 12:22—32 МАРК 3:19—30 ЛУКА 8:1—3

  • ИСА ПЕЈҒӘМБӘРИН ИКИНҸИ СӘЈАҺӘТИ

  • ПЕЈҒӘМБӘР ҸИНЛӘРИ ГОВУР

    ПЕЈҒӘМБӘР БАҒЫШЛАНМАЗ ҜҮНАҺ ҺАГДА ДАНЫШЫР

Шимонун евиндә мәрһәмәт дәрси вердикдән бир аз сонра Иса пејғәмбәр икинҹи дәфә Ҹәлилә бөлҝәсинә јола дүшүр. Пејғәмбәрин хидмәтинин икинҹи илидир. Бу сәјаһәт заманы о, тәк дејил. Ону он ики һәвари мүшајиәт едир. Һәмчинин ҹинләрдән гуртулмуш вә хәстәликләрдән шәфа тапмыш бәзи гадынлар да онларла ҝедир (Лука 8:2). Гадынларын арасында Мәҹдәлли Мәрјәм, Сүсән вә падшаһ Һиродун мәмурларындан биринин арвады Јуһәннә вардыр.

Иса пејғәмбәр һаггында нә гәдәр чох адам өјрәнир, бир о гәдәр дә чох онун барәсиндә сөз-сөһбәтләр јараныр. Онун јанына ҹинә тутулмуш кор вә лал бир адамы ҝәтирирләр вә пејғәмбәр ондан ҹини говур. Бу адам ҝөрмәјә вә данышмаға башлајыр. Ҹамаат буна һејран галыб дејир: «Бәлкә, Давуд Оғлу елә будур?» (Мәтта 12:23).

Иса Мәсиһин галдығы евин јан-јөрәсинә о гәдәр адам топлашыр ки, нә о, нә дә шаҝирдләри јемәк јемәјә маҹал тапмырлар. Лакин һамы онун «Давуд Оғлу» олдуғуну һесаб етмир. Бурада һәмчинин Јерусәлимдән ҝәлән мирзәләр вә фәрисиләр дә вар. О бојда јол ҝәлмәләринин мәгсәди һеч дә она гулаг асыб дәстәкләмәк дејил. Онлар бурадакы ҹамаат арасында шајиә јајырлар ки, «онда Беелзебуб вар» вә о, бүтүн ишләрини ҹинләрин һөкмдарынын әли илә ҝөрүр (Марк 3:22). Доғмалары бу сәс-күјү ешидәндә дуруб ону апармаға ҝәлирләр. Мараглыдыр, ҝөрәсән, нијә?

Чүнки доғма гардашлары Исанын Аллаһын Оғлу олдуғуна инанмырлар (Јәһја 7:5). Ҹамаат арасында ихтилаф салан Иса онларын таныдыглары, бир јердә бөјүдүкләри Исаја һеч охшамыр. Буна ҝөрә дә онун башына һава ҝәлдијини дүшүнәрәк: «О, ағлыны итириб», — дејирләр (Марк 3:21).

Бәс әслиндә вәзијјәт нә јердәдир? Иса пејғәмбәрин индиҹә ҹинә тутулмуш адамы сағалтмасы ҝөз габағындадыр вә буну һеч ким дана билмәз. Буна ҝөрә дә мирзәләрлә фәрисиләр Исаны ҝөздән салмаг үчүн ҹамаата дејирләр: «О, ҹинләри елә ҹинләрин һөкмдары Беелзебубун әли илә говур!» (Мәтта 12:24).

Иса пејғәмбәр мирзәләрлә фәрисиләрин нә дүшүндүкләрини билдији үчүн белә дејир: «Дахилдән парчаланмыш һәр бир падшаһлыг дағылаҹаг вә дахилдән парчаланмыш шәһәр вә ја ев дурмајаҹаг. Ејнилә дә, әҝәр Шејтан Шејтаны говурса, демәли, о, дахилдән парчаланыб. Белә исә, онун падшаһлығы неҹә дураҹаг?» (Мәтта 12:25, 26).

Бу, мәнтигли изаһата сөз ола билмәз! Фәрисиләр билирләр ки, бәзи јәһудиләр дә ҹин говмағы баҹарырлар (Һәвариләрин ишләри 19:13). Буна ҝөрә дә ондан сорушурлар: «Әҝәр мән ҹинләри Беелзебубун әли илә говурамса, ҝөрәсән, сизин шаҝирдләриниз онлары кимин әли илә говурлар?» Башга сөзлә десәк, Иса пејғәмбәрә гаршы јүрүдүлән иттиһам, елә онларын өзләринә дә аиддир. О, давам едиб дејир: «Јох әҝәр мән ҹинләри Аллаһын руһу илә говурамса, демәли, Аллаһын Падшаһлығы ҝәлиб, сизин исә хәбәриниз јохдур» (Мәтта 12:27, 28).

Иса Мәсиһин ҹинләри говмасы онун Шејтандан ҝүҹлү олдуғуну ҝөстәрир. О, буну белә изаһ едир: «Кимсә ҝүҹлү бир адамын евинә неҹә ҝириб вар-дөвләтини талаја биләр? Ҝәрәк әввәлҹә онун әл-голуну бағласын, сонра евини гарәт етсин. Мәним тәрәфимдә олмајан мәним әлејһимәдир вә мәнимлә бир јердә јығмајан дағыдыр» (Мәтта 12:29, 30). Фәрисиләрлә мирзәләрин ачыг-ашкар Иса пејғәмбәрә гаршы чыхмалары онларын Шејтана гуллуг етдикләрини ҝөстәрир. Онлар халгы Иса Мәсиһдән, Јеһова Аллаһын көмәји илә бүтүн бу ишләри ҝөрән пејғәмбәрдән узаглашдырмаға чалышырлар.

Иса Мәсиһ Шејтанын тәрәфиндә олан дүшмәнләринә хәбәрдарлыг едир: «Инсан нә ҝүнаһ иш тутса, нә ҹүр күфр данышса, һамысы бағышланаҹаг. Лакин мүгәддәс руһа гаршы күфр данышан һеч вахт бағышланмајаҹаг, бу ҝүнаһ әбәдијјән онун бојнунда галаҹаг» (Марк 3:28, 29). Онлар Аллаһын мүгәддәс руһу илә едилән ишләри Шејтана аид едирләр. Бир дүшүнүн, бу адамларын ахыры неҹә олаҹаг!

Әлава мәлумат

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ)

Мәсиһ. Аллаһын гүдрәти

Исанын ҝөстәрдији мөҹүзәләр јалныз гәдим Исраилдә јашајанлара фајда вермәди, бу һәм дә онун јахын ҝәләҹәкдә бәшәријјәт үчүн нә едәҹәјинә ишарә едирди.