Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Илаһи мүждә

 ДӘРС 9

Аилә сәадәти

Аилә сәадәти

1. Рәсми никаһ вә аилә сәадәти. Бунларын арасында һансы бағлылыг вар?

Хош хәбәрин мәнбәји олан Јеһова Аллаһ хошбәхт Аллаһдыр. О истәјир ки, бүтүн аиләләр хошбәхт олсун (1 Тимутијә 1:11). Никаһын баниси Одур. Рәсми никаһ аилә хошбәхтлији үчүн зәруридир. Чүнки никаһ ушаглары боја-баша чатдырмаг үчүн сағлам мүһит јарадыр. Мәсиһиләр өз өлкәләринин никаһ гејдијјаты ганунларына һөрмәтлә јанашмалыдырлар. Лука 2:1, 4, 5 ајәләрини охујун.

Аллаһын ҝөзүндә никаһ неҹә олмалыдыр? О истәјир ки, никаһ телләри гырылмаз олсун. Јеһова Аллаһ тәләб едир ки, әрлә арвад бир-биринә садиг галсын (Ибраниләрә 13:4). О, бошанмаја нифрәт едир (Мәлаки 2:16). Лакин тәрәфләрдән бири зина едәрсә, хәјанәтин гурбаны олан диҝәр тәрәф бошана биләр. Истәсә, башгасы илә аилә дә гура биләр. Јеһова буна иҹазә верир. Мәтта 19:3—6, 9 ајәләрини охујун.

2. Әрлә арвад бир-бири илә неҹә рәфтар етмәлидир?

Јеһова Аллаһ киши илә гадыны никаһда бир-бирләрини тамамламаг үчүн јарадыб (Јарадылыш 2:18). Аиләнин башы әрдир. О, аиләсини доландырмалы вә арвад-ушағынын Аллаһа јахынлашмасында тәшәббүскар олмалыдыр. Әр өз арвадыны ҹанындан артыг истәмәлидир. Әрлә арвад бир-бирини севмәли вә һөрмәт ҝөстәрмәлидир. Елә бир әр вә ја арвад јохдур ки, нөгсаны олмасын. Одур ки, аиләнин хошбәхтлији үчүн онлар бир-бирини бағышламағы өјрәнмәлидир. Ефеслиләрә 4:31, 32; 5:22, 33; 1 Бутрус 3:7 ајәләрини охујун.

3. Никаһ хошбәхт дејилсә, нә етмәли?

Никаһынызда чәтинликләр јарананда һәр икиниз онлары мәһәббәтлә јолуна гојмаға ҹан атын (1 Коринфлиләрә 13:4, 5).  Никаһдахили проблемләрин һәлли кими Мүгәддәс Китаб ајрылмағы төвсијә етмир. 1 Коринфлиләрә 7:10—13 ајәләрини охујун.

4. Аллаһ ушаглара нә арзулајыр?

Ушаглар, Јеһова Аллаһ сизин хошбәхт олмағынызы арзулајыр. Ҝәнҹлик чағларынызын хош кечмәси үчүн О, ҝөзәл нәсиһәтләр верир. О истәјир ки, сиз валидејнләринизә гулаг асасыныз, онларын һәјат тәҹрүбәсиндән, билик вә баҹарыгларындан бәһрәләнәсиниз (Колослулара 3:20). Јеһова Аллаһ һәмчинин истәјир ки, сиз ушаглар Она хош олан ишләр ҝөрәсиниз. Бу, сизә сонсуз хошбәхтлик ҝәтирәҹәк. Ваиз 11:9—12:1; Мәтта 19:13—15; 21:15, 16 ајәләрини охујун.

5. Ушагларын хошбәхтлији үчүн нә лазымдыр?

Өвладынын әсил хошбәхтлијини истәјән валидејн онун мадди рифаһы үчүн чалышмагла јанашы она Аллаһ һаггында билик вермәли, Аллаһы севмәји өјрәтмәлидир (1 Тимутијә 5:8; Ефеслиләрә 6:4). Ушаг сиз валидејнләрин Аллаһы сәмими-гәлбдән севдијинизи ҝөрәндә бу, она бөјүк тәсир бағышлајыр. Аллаһын Кәламына әсасланан тәрбијә ушағын зеһнини дүзҝүн инкишаф етдирир. Ганунун тәкрары 6:4—7; Мәсәлләр 22:6 ајәләрини охујун.

Ушағы руһландыранда вә тәрифләјәндә о, гол-ганад ачыр. Ејни заманда ушаға тәрбијә вә нәсиһәт лазымдыр, бу, ону пис әмәлләрдән горујаҹаг (Мәсәлләр 22:15). Амма валидејн өвладына гаршы кобуд вә гәддар олмамалыдыр. Колослулара 3:21 ајәсини охујун.

Јеһованын Шаһидләри валидејнләрә вә ушаглара көмәк етмәк үчүн Аллаһын Кәламына әсасланан бир нечә китаб нәшр етмишләр. Зәбур 19:7, 11 ајәләрини охујун.

Әлава мәлумат

ХОШБӘХТ АИЛӘМ

Аиләнизин хошбәхтлији үчүн Аллаһын Кәламына мүраҹиәт един

Ики садә суал никаһынызы јахшылашдырмаға көмәк едә биләр.

ХОШБӘХТ АИЛӘМ

Проблемләри неҹә һәлл етмәли?

Дүзҝүн јанашма тәрзиндән никаһын мөһкәм вә хошбәхт олмасы, јахуд зәиф вә бәдбәхт олмасы асылыдыр.