Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Бөјүк Мүәллимдән өјрән

 Фәсил 35

Өлүм јухусундан ајылмаг мүмкүндүр!

Өлүм јухусундан ајылмаг мүмкүндүр!

ҜӨРӘСӘН биз өлсәк, Аллаһ бизи дирилтмәк, јәни һәјата гајтармаг истәјәр? ~ Јахшы адам олан Әјјуб инанырды ки, Аллаһ өлүләри дирилтмәк истәјир. Буна ҝөрә дә тезликлә өләҹәјини фикирләшәндә Әјјуб Аллаһа деди: «Сән чағыранда ҹаваб верәҹәјәм». Әјјуб демишди ки, Јеһова Аллаһ онун һәсрәтини чәкәҹәк, јәни ону дирилтмәк истәјәҹәк (Әјјуб 14:14, 15).

Атасы Јеһова Аллаһ кими, Иса да бизә көмәк етмәк истәјир. Бир дәфә ҹүзама тутулмуш бир адам: «Истәсән, мәни саф едә биләрсән», — дејәндә Иса ҹаваб верди: «Истәјирәм, саф ол!» О, һәмин адамы ҹүзамдан сағалтды (Марк 1:40—42).

Јеһова ушаглары севдијини неҹә ҝөстәрмишди?

Иса Атасындан ушаглары севмәји өјрәнмишди. Чох-чох илләр бундан әввәл Јеһова ики дәфә хидмәтчиләринин васитәсилә балаҹа ушаглары дирилтмишди. Онларын бириндә Илјас она гонагпәрвәрлик ҝөстәрән гадынын оғлуну  дирилтмәси үчүн Јеһоваја јалвармыш, Јеһова да онун хаһишини јеринә јетирмишди. Икинҹи һалда исә хидмәтчиси Елишанын васитәсилә Јеһова балаҹа бир оғланы һәјата гајтармышды (1 Падшаһлар 17:17—24; 2 Падшаһлар 4:32—37).

Јеһованын бизи бу гәдәр чох севдијини билмәк сәни севиндирмир? ~ О, бизим һаггымызда биз тәкҹә сағ оланда фикирләшмир. Һәтта өлсәк дә, Онун јадындан чыхмајаҹағыг. Иса демишди ки, севдији адамлар өләндә белә Јеһова онлары дири һесаб едир! (Лука 20:38). Мүгәддәс Китабда јазылыб ки, ‘нә өлүм, нә һәјат, нә индики, нә дә ҝәләҹәк шејләр бизи Аллаһын мәһәббәтиндән ајыра билмәз’ (Ромалылара 8:38, 39).

Иса јер үзүндә оланда ҝөстәрди ки, Јеһова балаҹа ушагларын гајғысына галыр. Јәгин јадындадыр ки, Иса ушаглара Аллаһ һаггында данышмаг үчүн вахт ајырырды. Бәс хәбәрин вар иди ки, Аллаһ Исаја балаҹа ушаглары дирилтмәк үчүн гүввә вериб? ~ Ҝәл сәнә Исанын Јаир адлы бир кишинин 12 јашлы гызыны неҹә дирилтдијини данышым.

Јаир өз арвады илә Галилеја дәнизинә јахын јердә јашајырды. Онларын бир гызы вар иди. Бир ҝүн балаҹа гызҹығаз бәрк хәстәләнди. Јаир баша дүшдү ки, гыз өлүм ајағындадыр. Бу вахт Иса онун јадына дүшдү; о ешитмишди ки, һәмин гејри-ади адам инсанлары сағалда билир. Буна ҝөрә дә Јаир Исаны ахтармаға ҝетди вә ону Галилеја дәнизинин саһилиндә ҹамааты өјрәдән тапды.

Јаир ҹамааты јарыб кечди вә Исанын ајагларына дүшүб деди: ‘Гызым бәрк хәстәдир. Нә олар, јалварырам, ҝәл ону сағалт’. Иса дәрһал галхыб Јаирлә ҝетди. Бөјүк Мүәллими ҝөрмәјә ҝәлән адамлар да онларын архасынҹа ҝетди. Анҹаг бир аз јол ҝетмишдиләр ки, Јаирин евиндән бир нечә нәфәр ҝәлиб она деди: «Гызын өлдү. Даһа нә үчүн Мүәллимә зәһмәт верирсән?»

 Иса онларын нә дедијини ешитди. О билирди ки, јеҝанә өвладыны итирмәк Јаири чох кәдәрләндирир. Буна ҝөрә дә она деди: ‘Горхма, Аллаһа инан, һәр шеј јахшы олаҹаг’. Онлар Јаирин евинә ҝәлиб чатдылар, ҝөрдүләр ки, дост-танышларын һамысы ағлајыр. Һамы чох кәдәрли иди, ахы онларын балаҹа досту өлмүшдү. Амма Иса онлара деди: ‘Ағламајын, ушаг өлмәјиб, јатыб’.

Иса буну дејәндә һамы ҝүлмәјә башлады, чүнки гызҹығазын өлдүјүнү билирдиләр. Бәс онда нә үчүн Иса гызын јатдығыны сөјләди? ~ Неҹә фикирләширсән, Иса орадакы адамлара нәји баша салмаг истәјирди? ~ О истәјирди ки, онлар өлүмүн дәрин јухуја бәнзәдијини анласынлар. Иса онлара баша салмаг истәјирди ки, биз јатан адамы јухудан неҹә ојада билириксә, о да Аллаһын ҝүҹүндән истифадә едәрәк өлән адамы о ҹүр асанлыгла һәјата гајтара биләр.

Исанын Јаирин гызыны дирилтмәсиндән нә өјрәнирик?

Иса Петер, Јагуб вә Јәһјадан, еләҹә дә гызын ата-анасындан башга һамыны евдән чыхарды. Сонра ушағын олдуғу отаға ҝетди вә онун әлиндән тутуб деди: ‘Гызҹығаз, галх!’ Елә һәмин дәгигә гыз галхыб јеримәјә башлады! Онун ата-анасынын  севинҹи ашыб-дашырды (Марк 5:21—24, 35—43; Лука 8:40—42, 49—56).

Инди фикирләш: әҝәр Иса балаҹа гызы һәјата гајтара билдисә, башгаларыны да гајтара билмәз? ~ Неҹә фикирләширсән, о, буну едәҹәк? ~ Бәли, едәҹәк. Иса өзү демишди: ‘Елә бир саат ҝәлир ки, гәбирләрдә оланларын һамысы мәним сәсими ешидәҹәкләр вә гәбирләриндән чыхаҹаглар’ (Јәһја 5:28).

Неҹә фикирләширсән, бәс Иса инсанлары дирилтмәк истәјир? ~ Мүгәддәс Китабдакы башга нүмунә бу суала ҹаваб тапмаға көмәк едир. Кимсә өлән адама ҝөрә гүссә чәкәндә Исанын һансы һиссләри кечирдијини билмәк үчүн ҝәл Наин шәһәринин јахынлығында баш верән һадисәни нәзәрдән кечирәк.

Наин шәһәриндән чыхан издиһам бир гадынын оғлуну дәфн етмәјә ҝедирди. Гадынын өзү дә онларын арасында иди. Бир гәдәр әввәл онун әри вәфат етмишди, инди исә јеҝанә оғлу. Ҝөр о нәләр чәкирди! Наин шәһәриндә јашајанларын чоху оғланын ҹәназәсинин ардынҹа ҝедирди. Гадын ағлајыр, ҹамаат исә һеч ҹүр она тәсәлли верә билмирди.

Иш елә ҝәтирмишди ки, һәмин ҝүн Иса шаҝирдләри илә бирликдә Наин шәһәринә ҝедирди. Шәһәрин дарвазаларына чатанда онлар һәмин издиһамла гаршылашдылар. Иса гадынын ағладығыны ҝөрәндә она јазығы ҝәлди. Гадын елә кәдәрли иди ки, Исанын үрәји ағрыды вә она көмәк етмәк истәди.

Буна ҝөрә дә о, шәфгәтлә, ејни заманда гәтијјәтлә деди: «Ағлама!» Гадын дајаныб она бахды. Исанын һәрәкәтләри һамыда мараг ојатды. О, ҹәназәјә јахынлашанда, јәгин ҹамаат тәәҹҹүб ичиндә онун нә едәҹәјини ҝөзләјирди. Иса һөкмлә деди: «Еј ҝәнҹ, сәнә дејирәм: Дур!» О, дәрһал галхыб отурду вә данышмаға башлады! (Лука 7:11—17).

 Тәсәввүр елә, гадын һансы һиссләри кечирирди! Севдијин адам һәјата гајытсајды, сән һансы һиссләри кечирәрдин? ~ Мәҝәр бу һадисә Исанын инсанлары севдијини вә онлара көмәк етмәк истәдијини ҝөстәрмир? ~ Бир тәсәввүр ет, Аллаһын јени дүнјасында дирилән инсанлары гаршыламаг неҹә ҝөзәл олаҹаг! (2 Петер 3:13; Вәһј 21:3, 4).

Исанын бу гадынын јеҝанә өвладыны дирилтмәси нәји ҝөстәрир?

Һәмин вахт дириләнләрин ичиндә таныдығымыз адамлар, еләҹә дә ушаглар олаҹаг. Иса Јаирин гызыны дирилдәндә Јаир ону танымышды, еләҹә дә биз онлары таныјаҹағыг. Һәмин адамлардан башга јүз вә ја мин илләр бундан әввәл өләнләр дә дириләҹәк. Онлар чох-чох илләр бундан әввәл јашасалар да, Аллаһын јадындан чыхмајаҹаглар.

Јеһова Аллаһын вә Онун Оғлу Исанын бизи бу гәдәр севдијини билмәк севиндириҹидир, елә дејил? ~ Онлар истәјирләр ки, биз бир нечә ил јох, әбәди јашајаг!

Мүгәддәс Китабда өләнләр үчүн олан үмид һагда нөвбәти ајәләрдән охуја биләрсән: Јешаја 25:8; Һәвариләрин ишләри 24:15 вә 1 Коринфлиләрә 15:20—22.