Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Бөјүк Мүәллимдән өјрән

 Фәсил 9

Сынаглара гаршы дур

Сынаглара гаршы дур

ҺЕЧ елә олубму ки, кимсә сәнә дүзҝүн олмајан шеји етмәји десин? ~ О, сәни буну етмәјә тәһрик едиб? Бәлкә, дејиб, бунда пис бир шеј јохдур, әксинә, мараглыдыр? ~ Кимсә белә дејәндә бизи ширникдирмәјә чалышыр.

Бу заман биз нә етмәлијик? Тәслим олараг дүзҝүн олмајан шеји етмәлијикми? ~ Бу, Јеһова Аллаһын хошуна ҝәлмәзди. Амма билирсән, ким севинәрди? ~ Дүз дејирсән, Шејтан Иблис.

Шејтан Аллаһын дүшмәнидир, демәли, о, бизим дә дүшмәнимиздир. О, руһани варлыг олдуғу үчүн биз ону ҝөрә билмирик. Лакин о, бизи ҝөрүр. Бир ҝүн Иблис Бөјүк Мүәллим Иса илә данышараг ону јолдан чыхармаға чалышды. Ҝәл ҝөрәк, Иса нә етди. Буну өјрәнсәк, биләҹәјик ки, кимсә бизи дүзҝүн олмајан шејләри етмәјә ширникләндирәндә неҹә давранмаг лазымдыр.

Иса вәфтиз оланда нәји хатырламаға башлады?

Иса һәр заман Аллаһын ирадәсини јеринә јетирмәк истәјирди. Иордан чајында вәфтиз олмагла о, буну ачыг-ашкар ҝөстәрди. Иса вәфтиз оландан сонра чох кечмәди ки, Шејтан ону сынаға чәкди. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Иса вәфтиз оланда «ҝөјләр ачылды» (Матта 3:16). Јәни Иса Аллаһла ҝөјдә јашадығы вахт баш верән һәр шеји хатырламаға башлады.

Вәфтиздән сонра Иса сәһраја ҝетди ки, јадына дүшән шејләр үзәриндә дүшүнсүн. О, гырх ҝүн, гырх ҝеҹә орада галды. Бүтүн бу вахт әрзиндә онун дилинә  һеч нә дәјмәмишди вә буна ҝөрә дә чох аҹ иди. Бу фүрсәти әлдән вермәјәрәк Шејтан ону сынаға чәкди.

Иблис дашлары Исаја ҝөстәрәрәк ону нәјә тәһрик етмәк истәди?

О деди: «Әҝәр Сән Аллаһын Оғлусанса, әмр ет ки, бу дашлар чөрәјә дөнсүн». Бир тикә чөрәк јемәк неҹә дә јеринә дүшәрди! Бәс Иса дашлары чөрәјә чевирә биләрди? ~ Сөзсүз. Нәјә ҝөрә? Чүнки Аллаһын Оғлу олан Иса гејри-ади ҝүҹә малик иди.

Әҝәр Иблис буну етмәји сәнә десәјди, нә едәрдин? Дашы чөрәјә чевирәрдин? ~ Мәҝәр Иса белә етсәјди, јахшы олмазды? Ахы о, аҹ иди. ~ Иса билирди ки, ҝүҹүнү белә шејләрә сәрф етмәк дүзҝүн дејил. Чүнки Јеһова она бу ҝүҹү вермишди ки, бундан өзү үчүн јох, инсанлары Аллаһа јахынлашдырмаг үчүн истифадә етсин.

Буна ҝөрә дә Иса Шејтана Мүгәддәс Китабда јазылан сөзләри деди: «Инсан јалныз чөрәклә јашамаз, лакин Аллаһын ағзындан чыхан һәр бир сөзлә јашар». Иса билирди ки, Аллаһын истәдији кими давранмаг һәтта јемәкдән дә ваҹибдир.

Лакин Иблис нијјәтиндән әл чәкмәди. О, Исаны Јерусәлимә ҝәтирди вә мәбәдин һүндүр һасарынын үстүнә гојуб она деди: ‘Әҝәр Сән Аллаһын Оғлусанса, Өзүнү ашағы ат; чүнки јазылыб ки, Аллаһын мәләкләри сәнин зәдәләнмәјинә јол вермәјәҹәкләр’.

 Нә үчүн Шејтан белә деди? ~ О истәјирди ки, Иса ағылсыз һәрәкәт етсин. Лакин бу дәфә дә Иса Шејтана ујмады. О, Шејтана деди: ‘Јазылыб ки, Аллаһын Јеһованы сынама’. Иса билирди ки, һәјаты тәһлүкәјә атараг Аллаһы сынамаг дүзҝүн дејил.

Шејтан јенә дә өз мәгсәдиндән дөнмәди. Бу дәфә о, Исаны чох јүксәк бир дағын зирвәсинә ҝәтирди вә дүнјанын бүтүн падшаһлыгларыны, јәни дөвләтләрини вә онларын шан-шөһрәтини она ҝөстәрди. Сонра Шејтан деди: ‘Әҝәр јыхылыб мәнә сәҹдә етсән, бүтүн бу шејләри Сәнә верәҹәјәм’.

Ҝәл Шејтанын тәклифи үзәриндә бир аз дүшүнәк. Һәмин падшаһлыглар доғурданмы Шејтана мәхсус иди? ~ Иса буну инкар етмәди. Әҝәр онлар Шејтана мәхсус олмасајды, Иса буну мүтләг дејәрди. Бәли, Шејтан һәгигәтән дә дүнјанын бүтүн милләтләрини идарә едир. Мүгәддәс Китаб һәтта ону «бу дүнјанын һөкмдары» адландырыр (Јәһја 12:31).

Шејтан Исаја бүтүн падшаһлыглары неҹә тәклиф едә биләрди?

Әҝәр Шејтан сәнә нә исә тәклиф етсәјди вә әвәзиндә она ибадәт етмәјини истәсәјди, нә едәрдин? ~ Иса билирди ки, Шејтан һәр нә версә дә, она ибадәт етмәк дүзҝүн дејил. Буна ҝөрә дә деди: ‘Рәдд ол, шејтан! Чүнки Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Јеһова Аллаһа ибадәт етмәк вә јалныз Она хидмәт етмәк лазымдыр’ (Матта 4:1—10; Лука 4:1—13).

Сән сынагларла үзләшәндә неҹә давранаҹагсан?

Биз дә сынагларла гаршылашырыг. Билирсән, һансыларла? ~ Мәсәлән, ола билсин, анан дадлы пирог вә ја торт бишириб вә сәнә тапшырыб ки, сүфрә ачылана кими она әл дәјмәјәсән. Лакин сән елә аҹсан ки, сүфрәнин ачылмасыны ҝөзләмәјә сәбрин чатмыр. Бәс ананын сөзүнә гулаг асаҹагсан? ~ Шејтан истәјир ки, сән онун сөзүндән чыхасан.

Исаны јадына сал. О да чох аҹ иди. Амма о баша дүшүрдү ки, Аллаһы разы салмаг јемәкдән даһа ваҹибдир. Ананын дедикләринә  гулаг асанда Исаја бәнзәдијини ҝөстәрмиш олурсан.

Ола биләр, ушаглар сәнә дәрмана охшар шејләр версинләр вә десинләр ки, бунлары ичсән, өзүнү јахшы һисс едәҹәксән. Лакин бунлар наркотик ола биләр. Онлары ичсән, хәстәләнә, һәтта өлә биләрсән. Јахуд кимсә сәнә ичиндә наркотик олан сигарет верәр вә дејә биләр ки, ону чәк. Сән нә едәҹәксән? ~

 Исаны јадына сал. Шејтан она өзүнү мәбәддән ашағы атмағы дејәндә онун өз һәјатыны тәлүкәјә атмасыны истәјирди. Амма Иса буну етмәди. Бәс кимсә сәни тәһлүкәли бир шеј етмәјә сөвг етсә, сән нә едәҹәксән? ~ Иса Шејтанын торуна дүшмәди. Кимсә сәни пис иш ҝөрмәјә тәшвиг едәндә сән дә она гулаг асмалы дејилсән.

Ибадәтдә сурәт вә рәмзләрдән истифадә етмәк нә үчүн дүзҝүн дејил?

Мүгәддәс Китабда дејилир ки, биз сурәтләрә вә рәмзләрә ибадәт етмәмәлијик (Чыхыш 20:4, 5). Амма елә ола биләр ки, кимсә сәни буну етмәјә мәҹбур етсин. Белә вәзијјәт мәктәбдә кечирилән һансыса тәдбир заманы јарана биләр. Сәнә дејә биләрләр ки, әҝәр буну етмәсән, бир дә бу мәктәбин гапысындан ичәри ҝирмәјәҹәксән. Сән нә едәҹәксән? ~

Һамы дүз даврананда бизә дә дүзҝүн давранмаг асан олур. Лакин башгалары бизи јанлыш бир шеји етмәјә тәһрик едәндә белә давранмаг чох чәтин олур. Онлар дејә биләрләр ки, әслиндә етдикләриндә пис бир шеј јохдур. Анҹаг ән әсасы Аллаһын бу һагда нә фикирләшмәсидир. Ахы нәјин пис, нәјин јахшы олдуғуну Аллаһ һамыдан јахшы билир.

Инсанлар нә дејирләрсә-десинләр, биз һеч вахт Аллаһын ҝөзүндә дүзҝүн олмајан ишләри ҝөрмәмәлијик. Бунунла биз Аллаһы һәмишә севиндирәҹәк, Шејтанын арзусуну исә ҝөзүндә гојаҹағыг.

Бизи пис ишләр ҝөрмәјә тәһрик едән ширникдириҹи тәсирләрә неҹә мүгавимәт ҝөстәрә биләҹәјимиз һаггында Мәзмур 1:1, 2; Сүлејманын мәсәлләри 1:10, 11; Матта 26:41 вә 2 Тимотејә 2:22 ајәләриндән даһа чох өјрәнмәк олар.

Әлава мәлумат

ҜӘНҸЛӘРИН СУАЛЛАРЫ

Достларын сәни пис ишләрә чәкир?

Тәзјигин минимума ендирмәјин вә ја ондан тамамилә гачмағын үсуллары.