Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Бөјүк Мүәллимдән өјрән

 Фәсил 28

Кимә гулаг асмаг лазымдыр?

Кимә гулаг асмаг лазымдыр?

ҺӘРДӘН билмирсән, кимә гулаг асасан. Ола биләр, атан вә ја анан сәнә бир шеји, мүәллимин, јахуд полис исә тамам башга шеји дејир. Белә оланда кимә гулаг асмаг лазымдыр? ~

Бу китабын 7-ҹи фәслиндә биз Мүгәддәс Китабдан Ефеслиләрә 6:1-3 ајәләрини охумушдуг. Орада дејилирди ки, ушаглар валидејнләринә гулаг асмалыдырлар. Ајәдә јазылыб: «Еј ушаглар, Рәбб јолунда валидејнләринизә итаәт един». Билирсән, «Рәбб јолунда» нә демәкдир? ~ «Рәбб јолунда» олан валидејнләр ушагларына Аллаһын ганунларына табе олмағы өјрәдирләр.

Амма бөјүкләрин бәзиләри Јеһоваја инанмырлар. Бирдән онлар десәләр ки, мәктәбдә имтаһан заманы гајдалары позмагда, јахуд пулуну өдәмәдән мағазадан нә исә ҝөтүрмәкдә пис бир шеј јохдур, онда јалан данышаҹаг вә ја оғурлуг едәҹәксән? ~

Јадына сал ки, бир дәфә Навуходоносор падшаһ һамынын онун дүзәлтдији гызыл һејкәлә баш әјмәсини әмр етмишди. Амма Шадрак, Мешак вә Авед-Него баш әјмәди. Билирсән, нәјә ҝөрә? ~ Чүнки Мүгәддәс Китабда дејилир ки, инсанлар јалныз Јеһоваја ибадәт етмәлидирләр (Чыхыш 20:3; Матта 4:10).

Петер Гајафаја нә дејир?

Иса өләндән сонра онун һәвариләрини јәһудиләрин әсас дини мәһкәмәси олан Синедрионун гаршысына чыхардылар. Баш каһин Гајафа деди: «Сизә бу адла [Исанын ады илә] тәлим вермәји ҹидди гадаған етмәдикми? Вә будур, тәлиминизи Јерусәлимин һәр јеринә јајдыныз». Нә үчүн һәвариләр Синедриона табе олмадылар? ~  Петер бүтүн һәвариләрин адындан данышараг Гајафаја белә ҹаваб верди: «Инсанлардан артыг, Аллаһа итаәт етмәк ҝәрәкдир» (Һәвариләрин ишләри 5:27—29).

Һәмин вахтлар јәһудиләрин дин рәһбәрләри чох бөјүк нүфуза малик иди. Бунунла белә, онларын өлкәси Рома дөвләтинин һакимијјәти алтында иди. Һәмин дөвләтин башчысы гејсәр адланырды. Јәһудиләр гејсәрин онлары идарә етмәсини истәмәсәләр дә, Рома дөвләти онлар үчүн чохлу јахшы ишләр ҝөрмүшдү. Бу ҝүн дә дөвләт өз вәтәндашлары үчүн јахшы ишләр ҝөрүр. Билирсән, бунлардан бәзиләри һансылардыр? ~

Дөвләт јоллар салыр, полисә вә јанғынсөндүрәнләрә мааш верир ки, бизи горусунлар. Бундан башга, ҝәнҹләрин тәһсил алмасы вә гоҹаларын гајғысына галынмасы үчүн тәдбирләр ҝөрүр. Бүтүн бунлары етмәк үчүн дөвләт пул хәрҹләјир. Билирсән, о, пулу һарадан алыр? ~ Инсанлардан. Онларын дөвләтә вердији пул верҝи адланыр.

Бөјүк Мүәллим јер үзүндә јашајанда јәһудиләрин әксәријјәти Рома дөвләтинә верҝиләри өдәмәк истәмирди. Буна ҝөрә  дә бир ҝүн каһинләр Исаны сөздә тутмаг үчүн бир нечә адам тутуб онун јанына ҝөндәрдиләр. Онлар ҝәлиб Исадан сорушдулар: ‘Биз гејсәрә верҝи вермәлијик, ја јох?’ Бу, һијләҝәрҹәсинә верилән суал иди. Әҝәр Иса: «Бәли, верҝиләри өдәмәлисиниз», — десәјди, бу, јәһудиләрин чохуна хош ҝәлмәјәҹәкди. Амма Иса дејә дә билмәзди: «Хејр, верҝиләри өдәмәк лазым дејил». Белә демәк дүзҝүн олмазды.

Мараглыдыр, Иса нә етди? О деди: «Мәнә бир динар ҝөстәрин». Онлар динары ҝәтирәндә Иса сорушду: ‘Онун үстүндә кимин шәкли вә ады вар?’ Адамлар дедиләр: «Гејсәрин». Иса да белә деди: «Беләликлә гејсәринкини гејсәрә, Аллаһынкыны Аллаһа верин» (Лука 20:19—26).

Иса бу адамларын һијләҝәрҹәсинә вердији суала неҹә ҹаваб верди?

Һеч ким бу ҹавабын сәһв олдуғуну дејә билмәзди. Әҝәр гејсәр инсанлар үчүн нә исә едирсә, демәли, гејсәрин дүзәлтдији пулу да бу шејләрин әвәзиндә она вермәкдә сәһв һеч нә јох иди. Бунунла Иса ҝөстәрди ки, алдығымыз шејләрә ҝөрә дөвләтә верҝи вермәк дүзҝүндүр.

 Ола билсин, верҝи вермәк үчүн сән һәлә балаҹасан. Бунунла белә, дөвләтә башга бир шеј едә биләрсән. Билирсән, нә? ~ Дөвләтин ганунларына табе ола биләрсән. Мүгәддәс Китабда дејилир: ‘Үзәриниздә олан һакимләрә табе олун’. Бу һакимләр дөвләтин сәлаһијјәтли шәхсләридир. Беләликлә, дөвләтин ганунларына табе олмағы бизә Аллаһ әмр едир (Ромалылара 13:1, 2).

Ола биләр, күчәдә оланда јерә кағыз вә башга шејләр атмағы гадаған едән ганун вар. Сән бу гануна табе олмалысан? ~ Бәли, Аллаһ истәјир ки, сән бу гануна табе оласан. Бәс полисә неҹә, она да гулаг асмаг лазымдыр? ~ Дөвләт полисә пул верир ки, о, бизи горусун. Онлара табе олмаг елә дөвләтә табе олмаг демәкдир.

Тутаг ки, сән күчәни кечмәк истәјирсән, амма полис сәнә: «Ҝөзлә!» — дејир. Бу заман сән нә етмәлисән? ~ Башгалары гачыб јолу кечир дејә, сән дә кечмәлисән? ~ Јох, һәтта дајанан тәкҹә сән олсан да, јенә дә ҝөзләмәлисән. Полисә гулаг асмағы сәнә дејән Аллаһдыр.

Ола биләр, гоншулугда һансыса һадисә баш вериб вә полис дејир ки, күчәјә чыхмајын, евдә галын. Амма сән сәс-күј ешидирсән вә сәнә мараглыдыр ки, ҝөрәсән нә баш вериб. Инди нә едәҹәксән, дөзмәјиб бајыра чыхаҹагсан? ~ Мәҝәр бу ҝөстәрәрди ки, сән үзәримиздә олан һакимләрә табе олурсан? ~

Чох јерләрдә дөвләт мәктәбләр тикир вә мүәллимләрә мааш верир. Неҹә фикирләширсән, Аллаһ сәнин мүәллимләрә гулаг асмағыны истәјир? ~ Бир фикирләш. Јухарыда дедик ки, дөвләт бизи горумасы үчүн полисә пул верир. О һәмчинин мүәллимә дә бизи өјрәтдији үчүн пул верир. Буна ҝөрә дә истәр полисә, истәрсә дә мүәллимә табе олмаг дөвләтә табе олмаг демәкдир.

Биз нә үчүн полисә гулаг асмалыјыг?

 Бәс әҝәр мүәллим сәнә һансыса бүтә сәҹдә етмәји десә, нә едәҹәксән? ~ Үч јәһуди һәтта Навуходоносор падшаһ әмр едәндә дә һејкәлә баш әјмәди. Јадындадыр, нә үчүн? ~ Чүнки онлар Аллаһын сөзүндән чыхмаг истәмирдиләр.

Уилјам Дүрант адлы тарихчи еркән мәсиһчиләр һаггында јазанда демишди ки, ‘онлары илк нөвбәдә гејсәрә садиг галмаг дүшүндүрмүрдү’. Хејр, онларын әсас мәгсәди Јеһоваја садиг галмаг иди! Беләликлә, јадда сахла, бизим һәјатымызда биринҹи јери Аллаһ тутмалыдыр.

Биз дөвләтә она ҝөрә табе олуруг ки, буну биздән Аллаһ истәјир. Бәс бирдән бизә Аллаһын гадаған еләдији шеји етмәји десәләр, нә демәлијик? ~ Биз һәвариләрин баш каһинә дедији сөзләри сөјләмәлијик: «Инсанлардан артыг, Аллаһа итаәт етмәк ҝәрәкдир» (Һәвариләрин ишләри 5:29).

Мүгәддәс Китаб бизә гануна табе олмағы өјрәдир. Матта 5:41; Титуса 3:1 вә 1 Петер 2:12—14 ајәләриндә јазыланлары оху.

Әлава мәлумат

Өвладларымызы өјрәдәк

Иса пејғәмбәр итаәткар иди

Валидејнләринә табе олмаг һеч дә һәмишә асан дејил. Исанын нүмунәси бу саһәдә сәнә көмәк едәҹәк.