Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Бөјүк Мүәллимдән өјрән

 Фәсил 46

Дүнја сујун алтында галыр. Бу, бир дә баш верәҹәк?

Дүнја сујун алтында галыр. Бу, бир дә баш верәҹәк?

НӘ ВАХТСА ешитмисән ки, кимсә дүнјанын сону һаггында данышсын? ~ Бу ҝүн чохлары бу һагда данышыр. Бәзиләринин фикринҹә, мүһарибә олаҹаг, инсанлар нүвә бомбалары атаҹаг вә дүнјаны мәһв едәҹәкләр. Сәнҹә, Аллаһ јол верәр ки, инсанлар бизим ҝөзәл планетимизи мәһв етсинләр? ~

Өјрәндијимиз кими, Мүгәддәс Китабда дүнјанын сону һаггында данышылыр. Орада дејилир: ‘Дүнја кечиб ҝедир’ (1 Јәһја 2:17). Неҹә фикирләширсән, дүнјанын сону ҝәләндә јер күрәси мәһв олаҹаг? ~ Јох, Мүгәддәс Китабда  дејилир ки, Аллаһ јер үзүнү инсанларын орада ‘јашајыб’, зөвг алмасы үчүн јарадыб (Јешаја 45:18). Мәзмур 37:29 ајәсиндә дејилир: «Салеһләр өлкәни мүлк олараг алаҹаг, онлар орада әбәди мәскән салаҹаг». Бу сәбәбдән, Мүгәддәс Китабда дејилир ки, јер күрәси дә әбәдијјән мөвҹуд олаҹаг (Мәзмур 104:5; Ваиз 1:4).

Бәс әҝәр дүнјанын сону ҝәләндә јер үзү мәһв олмајаҹагса, онда дүнјанын сону нә демәкдир? ~ Нуһун ҝүнләриндә баш верәнләрә диггәт јетирсәк, бу суалын ҹавабыны тапаҹағыг. Мүгәддәс Китабда дејилир: «О заманкы дүнја да һәмин суларла боғулуб мәһв олду» (2 Петер 3:6).

Нуһун ҝүнләриндә Аллаһ дүнјаны Дашгынла мәһв едәндә кимсә сағ чыхмышды? ~ Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Јеһова «аллаһсызлар дүнјасы үзәринә туфаны ҝәтирәркән, салеһлик тәблиғчиси олан Нуһ да дахил олмагла, сәккиз нәфәрин ҹаныны сахлады» (2 Петер 2:5).

Аллаһ Нуһун ҝүнләриндә дүнјаны һансы мәнада мәһв етди?

Демәли, о заман нә мәһв едилмишди? Јер күрәси, јохса пис инсанлар? ~ Мүгәддәс Китабда дејилир ки, ‘аллаһсызлар дүнјасы’. Һәм дә фикир вер ки, Нуһ ‘тәблиғчи’ адланыр. Сәнҹә, о, нә һагда тәблиғ едирди? ~ Нуһ ‘о заманкы дүнјанын’ сону һагда инсанлара хәбәрдарлыг едирди.

Бөјүк Дашгындан данышанда Иса шаҝирдләринә сон ҝәлмәздән әввәл инсанларын нә илә мәшғул олдуғуну сөјләмишди. О демишди: «Дашгындан әввәл ҹамаат јејир, ичир, евләнир, әрә ҝедирди вә Нуһ ҝәмијә минмәјинҹә, дашгын ҝәлиб онларын һамысыны апармајынҹа һеч нәји фикирләшмирдиләр». Сонра Иса әлавә етмишди ки, бу дүнја да өз сонуна јахынлашанда инсанлар бу ҹүр давранаҹаглар (Матта 24:37—39, ЈД).

Исанын сөзләри ҝөстәрир ки, биз Дашгындан әввәл јашајан инсанларын давранышындан өзүмүзә ибрәт дәрси ҝөтүрмәлијик. Бу китабын  10-ҹу фәслиндән јадында галыб, һәмин инсанлар нә едирдиләр? ~ Бәзиләри өзләриндән зәиф адамлары инҹидир вә зоракылыг едирдиләр. Исанын сөзләринә ҝөрә, әксәријјәт исә Аллаһын Нуһ васитәсилә дедикләрини садәҹә олараг гулагардына вурурду.

Беләликлә, ҝүнләрин бир ҝүнү Јеһова Нуһа деди ки, дашгын ҝөндәрәрәк пис инсанлары мәһв едәҹәк. Бүтүн јер, һәтта дағлар да сујун алтында галаҹагды. Мәһз буна ҝөрә дә Јеһова Нуһа бөјүк бир ҝәми тикмәји тапшырды. 238-ҹи сәһифәдәки шәклә бахсан, ҝөрәҹәксән ки, о, бөјүк, узун гутуја бәнзәјирди.

Аллаһ Нуһа ҝәмини бөјүк тикмәји тапшырды ки, өзү, аиләси, еләҹә дә чохлу һејван ора ҝириб сағ гала билсин. Нуһ аиләси илә бирликдә ҝеҹә-ҝүндүз ишләјирди. Онлар бөјүк ағаҹлар кәсир вә онлардан ҝәми тикирдиләр. Буна чох, өзү дә лап чох илләр ҝетди, ахы ҝәми олдугҹа бөјүк иди.

Јадындадыр, Нуһ бу илләр әрзиндә ҝәми тикмәклә јанашы нә илә мәшғул олурду? ~ О, тәблиғ едир вә инсанлары Дашгынын олаҹағындан хәбәрдар едирди. Бәс онун сөзләринә әһәмијјәт верән вар иди? Хејр, өз аиләсиндән башга һеч ким она гулаг асмырды. Һамынын фикри-зикри башга ишләрдә иди. Јадындадыр, Иса онларын нә илә мәшғул олдуғуну демишди? ~ Һә, еләдир, онлар јејир, ичир вә аилә гурурдулар. Онлар өзләрини пис адам һесаб етмирдиләр, буна ҝөрә дә Нуһа гулаг асмырдылар. Инди ҝәл ҝөрәк онларла нә баш верди.

Нуһ аиләси илә бирҝә ҝәмијә ҝирәндән сонра Јеһова ҝәминин гапысыны бағлады. Бајырдакы адамлар Дашгынын олаҹағына һәлә дә инанмырдылар. Амма гәфләтән ҝөјдән су төкүлмәјә башлады! Бу, ади јағыш дејил, лејсан иди! Тезликлә, ҹошуб-дашан чајлар әмәлә ҝәлди. Су һүндүр ағаҹлары көкүндән гопарыр, јекә дашлары кичик чај  дашлары кими јуварлајырды. Бәс ҝәмидә олмајан адамларла нә баш верди? ~ Иса дејир: ‘Туфан ҝәлиб һамысыны апарды’. Бајырда олан инсанларын һамысы өлдү. Нәјә ҝөрә? ~ Исанын дедији кими, ‘һеч нәји фикирләшмәдикләринә’ ҝөрә. Онлар хәбәрдарлыға гулаг асмадылар! (Матта 24:39, ЈД; Јарадылыш 6:5—7).

Нә үчүн биз јалныз әјләнҹә һагда фикирләшмәмәлијик?

Инди јадына сал, Иса деди ки, биз һәмин инсанларын башына ҝәләнләрдән өзүмүзә ваҹиб дәрс ҝөтүрмәлијик. Һансы дәрси? ~ О вахт адамларын һамысы пис олдугларына ҝөрә өлмәмишдиләр. Аллаһ вә Онун нә едәҹәји барәдә өјрәнмәјә вахт ајырмадыгларына ҝөрә өлмүшдүләр. Еһтијатлы олмалыјыг ки, онлара охшамајаг, дүз демирәм? ~

Неҹә фикирләширсән, Аллаһ јер үзүнү јенидән дашгынла мәһв едәҹәк? ~ Хејр, Аллаһ бир дә белә етмәјәҹәјинә сөз вериб. О дејиб: «Булудда Өз ҝөј гуршағымы гојурам ки, Мәнимлә јер үзү арасында олан әһдин әламәти олсун». Јеһованын сөзләринә әсасән, ҝөј гуршағы ‘суларын бир даһа дашгына чеврилиб бүтүн ҹанлылары мәһв етмәјәҹәјинә’ бир әламәтдир (Јарадылыш 9:11—17).

Беләликлә, әмин ола биләрик ки, Аллаһ һеч вахт јери дашгынла мәһв етмәјәҹәк. Бунунла белә, артыг охудуғумуз кими, Мүгәддәс Китабда дүнјанын сону һагда данышылыр. Аллаһ бу дүнјаны мәһв едәндә кимләри сағ сахлајаҹаг? ~ Башга ишләрлә һәддиндән артыг марагландығындан Аллаһ  һагда өјрәнмәк истәмәјән, јахуд башы гарышыг олдуғундан Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә вахт ајырмајан адамлары? Сән неҹә фикирләширсән? ~

Биз дә Аллаһын хилас едәҹәји адамларын арасында олмаг истәјирик, елә дејил? ~ Истәмәздик ки, бизим дә аиләмиз Нуһун аиләси кими олсун вә Аллаһ бизи аиләликҹә хилас етсин? ~ Әҝәр биз дүнјанын сонундан сағ чыхмаг истәјириксә, илк нөвбәдә, Аллаһын дүнјаны неҹә мәһв едәҹәјини вә јени әдаләтли дүнјаны неҹә јарадаҹағыны баша дүшмәлијик. Ҝәл ҝөрәк, О, буну неҹә едәҹәк.

Мүгәддәс Јазыларын «Даниел» китабынын 2-ҹи фәслинин 44-ҹү ајәсиндә бу суала ҹаваб верилир. Бу ајәдә бизим ҝүнләр һагда белә дејилир: «О падшаһларын дөврүндә ҝөјләрин Аллаһы һеч вахт дағылмајан бир падшаһлыг [јахуд һөкумәт] гураҹаг вә бу падшаһлыг башга халгын әлинә кечмәјәҹәк. О бүтүн әввәлки падшаһлыглары әзиб-дағыдаҹаг, өзү исә әбәди галаҹаг».

Сән бу ајәдә дејиләнләри баша дүшүрсән? ~ Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Аллаһын һөкумәти јер үзүндәки бүтүн һөкумәтләри мәһв едәҹәк. Ахы нәјә ҝөрә? ~ Чүнки онлар Аллаһын тәјин етдији Падшаһа табе олмурлар. Бу Падшаһ кимдир? ~ Бәли, о, Иса Мәсиһдир!

Иса Мәсиһ сәмави ордусу илә бәрабәр Һармаҝеддонда бу пис дүнјаны мәһв едәҹәк

Һансы һөкумәтин идарә едәҹәјинә гәрар вермәјә Јеһова Аллаһын там һаггы вар вә О, Оғлу Исаны Падшаһ сечиб. Тезликлә, Аллаһын сечдији Һөкмдарын, Иса Мәсиһин башчылығы алтында бу дүнјанын һөкумәтләри мәһв едиләҹәкләр. «Вәһј» китабынын 19-ҹу фәслинин 11-дән 16-дәк ајәләриндә Исанын буну неҹә етдији тәсвир олунур. Сән буну шәкилдә дә ҝөрә биләрсән. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Аллаһ јер үзүндә олан бүтүн һөкумәтләри Һар-Меҝидон адланан мүһарибәдә мәһв едәҹәк.

 Аллаһ дејир ки, Онун Падшаһлығы бүтүн инсан һөкумәтләринә сон гојаҹаг. Бәс О, буну бизә һәвалә едир? ~ Хејр. Мүгәддәс Китабда ‘Һар-Меҝидон Күлл-Ихтијар Аллаһын бөјүк ҝүнүндә баш верәҹәк мүһарибә’ адланыр (Вәһј 16:14, 16). Бәли, Һар-Меҝидон Аллаһын мүһарибәсидир вә О, Иса Мәсиһи сәмави ордунун башчысы тәјин едиб. Бәс Һар-Меҝидон мүһарибәсинә чох галыб? Ҝәл ҝөрәк, буну һарадан өјрәнә биләрик.

Ҝәл Сүлејманын мәсәлләри 2:21, 22; Јешаја 26:20, 21; Јеремја 25:31—33 вә Матта 24:21, 22 ајәләриндән Аллаһын пис адамлары мәһв едәҹәји, Она хидмәт едәнләри исә хилас едәҹәји ҝүн һаггында бирликдә охујаг.