Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Бөјүк Мүәллимдән өјрән

 Фәсил 40

Аллаһы неҹә севиндирә биләрик?

Аллаһы неҹә севиндирә биләрик?

АЛЛАҺЫ севиндирмәк үчүн биз нә едә биләрик? Биз Она нә исә верә биләрик? ~ Јеһова дејир: ‘Бүтүн мешәләрдә олан һејванлар Мәнимдир’. О һәм дә билдирир: «Бүтүн гызыл-ҝүмүш Мәнимдир» (Мәзмур 24:1; 50:10; Һаггај 2:8). Бунунла белә, биз Аллаһ үчүн нә исә едә биләрик. О нәдир? ~

Јеһова иҹазә верир ки, Она хидмәт едиб-етмәјәҹәјимизи өзүмүз сечәк. О, бизи Өз истәкләрини јеринә јетирмәјә мәҹбур етмир. Ҝәл ҝөрәк, нәјә ҝөрә Аллаһ бизи елә јарадыб ки, Она хидмәт едиб-етмәјәҹәјимизи өзүмүз сечә биләк.

Јәгин роботун нә олдуғуну билирсән. Бу, ҹиһаздыр. Роботу елә дүзәлдирләр ки, ону дүзәлдән нә истәјирсә, о да ону едир. Башга сөзлә, нә едәҹәјинә роботун өзү гәрар вермир. Јеһова истәсәјди, бизи робот кими јарада биләрди. О елә едә биләрди ки, биз анҹаг Онун истәдикләрини јеринә јетирәк. Амма Аллаһ белә етмәди. Билирсән, нә үчүн? ~ Бәзи ојунҹаглар робота охшајырлар. Дүјмәни басанда, онлара һансы функсијаны гојубларса, ону да едирләр. Сән һеч белә ојунҹаг ҝөрмүсән? ~ Чох вахт белә ојунҹагла ојнамаг адамы бездирир. Аллаһ истәмир  ки, биз програмлашдырылмыш робот кими Она гулаг асаг. Әксинә, Јеһова истәјир ки, биз Ону севдијимиз вә әмрләринә табе олмаг истәдијимиз үчүн Она хидмәт едәк.

Нәјә ҝөрә Аллаһ бизи бу робот кими јаратмајыб?

Неҹә фикирләширсән, биз сәмави Атамызы севдијимиз үчүн Она гулаг асанда О, һансы һиссләри кечирир? ~ Де ҝөрүм, сәнин давранышын валидејнләринә неҹә тәсир едир? ~ Мүгәддәс Китабда дејилир ки, ағыллы оғул «атасыны севиндирәр», ахмаг оғул исә «анасына дәрд ҝәтирәр» (Сүлејманын мәсәлләри 10:1). Фикир вермисән, атанын вә ананын дедијини едәндә онлар неҹә севинирләр? ~ Бәс онларын сөзүндән чыханда һансы һиссләри кечирирләр? ~

Һәм Јеһованы, һәм дә валидејнләрини севиндирмәк үчүн сән нә едә биләрсән?

Инди ҝәл сәмави Атамыз Јеһова һагда фикирләшәк. Ону неҹә севиндирә биләҹәјимизи О, бизә дејир. Зәһмәт олмаса, Мүгәддәс Китабыны ҝөтүр вә Сүлејманын мәсәлләри 27:11 ајәсини ач. Бурада Аллаһ бизә дејир: «Оғлум [вә ја гызым], һикмәтли ол, гој гәлбим севинсин, онда мәни утандырана ҹаваб верә биләрәм». Билирсән, кимисә утандырмаг, башга сөзлә, она истеһза етмәк нә демәкдир? ~ Мәсәлән, кимсә сәни әлә салараг дејә биләр ки, дедијин шеји едә билмәјәҹәксән. Бәс Шејтан Јеһоваја неҹә истеһза едир? ~ Ҝәл бахаг.

Әҝәр јадындадырса, бу китабын 8-ҹи фәслиндән өјрәнмишдик ки, Шејтан бу дүнјанын һөкмдары олмаг истәјир вә һамынын она ибадәт  етмәсини арзулајыр. Шејтан дејир ки, ҝуја инсанлар әбәди һәјаты алмаг үчүн Аллаһа ибадәт едирләр. Адәмлә Һәвваны Јеһованын сөзүндән чыхмаға тәһрик етдикдән сонра Шејтан Аллаһа мејдан охуду. О, Аллаһа деди: ‘Инсанлар јалныз Сәндән нә исә алдыгларына ҝөрә Сәнә ибадәт едирләр. Бир мәнә имкан вер, ҝөр онлары Сәндән дөндәрирәм, ја јох’.

Адәмлә Һәвва ҝүнаһ ишләтдикдән сонра Шејтан Јеһоваја неҹә мејдан охуду?

Дүздүр, бу сөзләр Мүгәддәс Китабда јазылмајыб. Анҹаг Әјјуб һаггында охујанда ајдын олур ки, Шејтан Аллаһа буна бәнзәр сөзләр демишди. Әјјубун Аллаһа садиг галыб-галмајаҹағы һәм Шејтан, һәм дә Јеһова үчүн чох ваҹиб иди. Ҝәл Мүгәддәс Китабымызда «Әјјуб» китабынын 1-ҹи вә 2-ҹи фәсилләрини охујаг вә ҝөрәк нә баш вермишди.

Фикир вердинсә, «Әјјуб» китабынын 1-ҹи фәслиндә јазылыб ки, мәләкләр Јеһованы ҝөрмәјә ҝәләндә Шејтан да онларын арасында иди. Јеһова Шејтандан сорушду: «Һарадан ҝәлирсән?» Шејтан да ҹаваб верди ки, јери ҝәзиб долашмагдан. Буну ешидән  Јеһова деди: ‘Әјјуба фикир вердин? О Мәнә хидмәт едир вә пис һеч нә етмир’ (Әјјуб 1:6—8).

Шејтан дәрһал бәһанә тапды: ‘Әјјубун һеч бир чәтинлији јохдур, она ҝөрә Сәнә хидмәт едир. Анҹаг ону горумасан вә хејир-дуа вермәсән, Сәнә ләнәт едәҹәк’. Буна ҝөрә дә Јеһова деди: ‘Јахшы, Шејтан, ҝет она нә истәјирсән елә, бирҹә ҹанына дәјмә’ (Әјјуб 1:9—12).

Шејтан нә етди? ~ О, елә етди ки, Әјјубун мал-гарасыны вә ешшәкләрини оғурладылар, онлара бахан адамлары исә өлдүрдүләр. Сонра ҝөјдән илдырым чахыб гојунлары вә чобанлары мәһв еләди. Бир гәдәр дә кечди, дәвәләри дә оғурладылар, онлара баханлары исә өлдүрдүләр. Ахырда Шејтан елә туфан гопарды ки, Әјјубун он ушағынын олдуғу ев дағылды вә онларын һамысы тәләф олду. Бүтүн бунлара бахмајараг, Әјјуб һәлә дә Јеһоваја хидмәт едирди (Әјјуб 1:13—22).

Шејтан јенидән Јеһованын һүзуруна ҝәләндә Јеһова Әјјубун һәлә дә садиг галдығыны вурғулады. Шејтан бәһанә ҝәтириб деди: ‘Әҝәр онун ҹанына дәјмәјә мәнә иҹазә версән, о, Сәни ләнәтләјәҹәк’. Буна ҝөрә дә Јеһова, өлдүрмәмәк шәртилә, Шејтана Әјјубун ҹанына дәјмәјә иҹазә верди.

Әјјуб нәләрә таб ҝәтирмәли олду вә нә үчүн бу, Јеһованы севиндирди?

 Шејтан Әјјубу елә хәстәлијә дүчар етди ки, онун бәдәни тәпәдән-дырнаға гәдәр јараларла өртүлдү. Бу јаралардан үфунәт ији ҝәлирди. Буна ҝөрә дә һеч ким Әјјуба јахын ҝәлмәк истәмирди. Һәтта Әјјубун арвады да она деди: «Ләнәт ет Аллаһа, өл гуртар!» Өзүнү Әјјубун досту кими гәләмә верән адамлар она баш чәкәндә Әјјубун һалы лап пис олду. Чүнки онлар дејирдиләр ки, јәгин Әјјуб пис ишләр ҝөрүб, она ҝөрә башына бәлалар ҝәлир. Шејтан Әјјубу бәлалара вә хәстәлијә дүчар етсә дә, о, Јеһоваја сәдагәтлә хидмәт етмәјә давам едирди (Әјјуб 2:1—13; 7:5; 19:13—20).

Сәнҹә, Әјјубун садиглијини ҝөрән Јеһова һансы һиссләри кечирирди? ~ О севинирди, чүнки Шејтана дејә билирди: ‘Әјјуба бах! О, Мәни севдији үчүн Мәнә хидмәт едир’. Шејтанын јаланчы олдуғуну ҝөстәрмәк үчүн Јеһова Әјјубу нүмунә чәкир. Сән дә онун кими олмаг истәјәрдин? ~ Шејтанын һәр кәси Јеһовадан дөндәрә биләҹәји иддиасына ҹаваб вермәк һәгигәтән дә бөјүк шәрәфдир. Иса да буну шәрәф һесаб едирди.

Бөјүк Мүәллим һеч вахт Шејтана ујараг пис иш ҝөрмәмишди. Тәсәввүр ет, бу, онун Атасыны неҹә севиндирирди! Јеһова Исаны ҝөстәриб Шејтана дејә биләрди: ‘Мәним Оғлума бах! О, Мәни севдији үчүн Мәнә һәр шејдә садиг галыр!’ Атасынын үрәјини шад етдији үчүн ҝөр Иса өзү неҹә севинирди. Мәһз һәмин севинҹдир ки, ишҝәнҹә дирәјиндә өлүмә таб ҝәтирмәјә Исаја көмәк етди (Ибраниләрә 12:2).

Сән дә Бөјүк Мүәллимимизә охшамаг вә Јеһованын үрәјини севиндирмәк истәјирсән? ~ Онда Јеһованын нә истәдијини бундан сонра да өјрән вә өјрәндикләринә әмәл едәрәк Онун үрәјини севиндир!

Аллаһы севиндирмәк үчүн Исанын нә етдијини, еләҹә дә бизим нә етмәли олдуғумузу ашағыдакы ајәләрдән оху: Сүлејманын мәсәлләри 23:22—25; Јәһја 5:30; 6:38; 8:28 вә 2 Јәһја 4.