Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Аллаһын Падшаһлығы һөкмранлыг едир!

Солда: Бруклиндәки Бејтел аиләси Милад бајрамыны сонунҹу дәфә гејд едир, 1926-ҹы ил; Сағда: Инсанлар Јеһованын Шаһидләринин башгаларындан фәргләндијинә диггәт јетирирләр

 III БӨЛМӘ

Падшаһлығын тәләбләри — Аллаһын тәләб етдији салеһлији һәр шејдән үстүн тутун

Падшаһлығын тәләбләри — Аллаһын тәләб етдији салеһлији һәр шејдән үстүн тутун

 ҺӘР ДӘФӘ гоншунун евинин јанындан кечәндә башынызы јелләјәрәк она салам верирсиниз. Сонра диггәт јетирирсиниз ки, о, сизи вә аиләнизи кәнардан мүшаһидә едир. Вә бир ҝүн о башы илә ишарә едир ки, она јахынлашасыныз. О дејир: «Сизә бир суал верә биләрәм: башгаларындан бу гәдәр фәргләнмәјинизин сәбәби нәдир?» «Һансы мәнада?» — дејә сиз марагланырсыныз. Ҹавабында о дејир: «Сиз Јеһованын Шаһидисиниз, елә дејил? Башгаларына һеч бәнзәмирсиниз. Диҝәр динләрдән тамамилә фәргләнирсиниз — нә бајрамлары гејд едирсиниз, нә дә сијасәтдә вә мүһарибәләрдә иштирак едирсиниз. Сизләрдән һеч ким сигарет чәкмир. Вә ҝөрүрәм ки, аиләниз чох мәрифәтли-ганаҹаглы аиләдир. Нәјин сајәсиндә башгаларындан бу гәдәр фәргләнирсиниз?»

Сәбәб садәдир: биз Аллаһын Падшаһлығынын рәһбәрлији алтында јашајырыг. Падшаһымыз Иса бизи даим сафлашдырыр. О, бизә онун изләри илә ҝедәрәк бу натәмиз дүнјаја гајнајыб-гарышмамаға көмәк едир. Бу бөлмәдән Мәсиһин идарә етдији Падшаһлығын Јеһованын иззәти үчүн Онун халгыны руһани, әхлаги вә тәшкилати ҹәһәтдән неҹә сафлашдырдығыны өјрәнәҹәјик.

БУ БӨЛМӘДӘ

ФӘСИЛ 10

Падшаһ өз халгыны руһани ҹәһәтдән сафлашдырыр

Милад бајрамы вә хачдан истифадәнин ортаг ҹәһәти нә иди?

ФӘСИЛ 11

Әхлаги ҹәһәтдән тәмизләнмә — Аллаһын мүгәддәслијини тәҹәссүм етдиририк

Һизгијалын мәбәдлә бағлы ҝөрүнтүсүндәки кешикчиләр отағы вә дарвазалар 1914-ҹү илдән бәри Аллаһын халгы үчүн хүсуси әһәмијјәт кәсб едир.

ФӘСИЛ 12

«Сүлһ Аллаһы»на хидмәт етмәк үчүн тәшкил олунублар

Мүгәддәс Китаб низам-интизама вә сүлһә јох, низамсызлыға гаршыдыр. Нәјә ҝөрә? Вә бу, мүасир мәсиһчиләрә неҹә тәсир едир?