Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси  |  ијул 2015

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ НАРАҺАТЧЫЛЫГЛАР ВӘ ОНЛАРЫН ҺӘЛЛЫ

Пул нараһатчылығы

Пул нараһатчылығы

Ики ушаг атасы Пол бөлүшүр: «Өлкәмизи бүрүјән сүрәтли инфлјасијадан сонра һәр шеј баһалашды вә гида чатышмамазлығы јаранды. Биз саатларла нөвбәдә дурурдуг, амма нөвбә бизә чатана кими артыг һеч нә галмырды. Аҹлыгдан инсанлар бир дәри, бир сүмүк галмышды, һәтта бәзиләри әлдән дүшүб күчәнин ортасында јерә јыхылырдылар. Зәрури шејләрин гијмәти беш-он гат артмышды. Ахырда јерли валјутанын дәјәри тамам өлдү. Банк һесабым, сығортам, тәгаүдүм, һамысы батды».

Пол

Пол баша дүшүрдү ки, аиләсинин аҹындан өлмәмәси үчүн һикмәтли олмалыдыр (Мәсәлләр 3:21). О дејир: «Мән електрик хәтләринин гурашдырыҹысы вә тәмирчиси идим. Бунунла белә, маашы аз олса да, һәр ишә разы идим. Бәзиләри мәнә пул әвәзинә әрзаг вә ја мәишәт әшјалары верирди. Әҝәр бири мәнә дөрд әдәд сабун верәрдисә, онун икисини истифадә едирдим, икисини исә сатырдым. Бу јолла ахырда 40 ҹүҹәм олду. Онлары бөјүдүб сатдым, әвәзиндә исә јенә 300 ҹүҹә алдым. Сонра 50 ҹүҹәни 50 килограмлыг ики кисә гарғыдалы унуна дәјишдим. Бу кисәләрлә һәм өз аиләми, һәм дә бир нечә башга аиләни хејли доландырдым».

Пол һәмчинин баша дүшүрдү ки, белә вәзијјәтдә ән ағыллы һәрәкәт Аллаһа ҝүвәнмәкдир. Һәгигәтән дә, Аллаһын бујругларыны јеринә јетирәндә О, көмәјимизә чатыр. Ҝүндәлик еһтијаҹларымызла бағлы Иса Мәсиһ демишди: «Һәддиндән артыг нараһат олмағы гуртарын, чүнки... сизин Атаныз бунлара еһтијаҹ дујдуғунузу билир» (Лука 12:29—31).

Әфсуслар олсун ки, Аллаһын гаты дүшмәни Шејтан инсанларын әксәријјәтини маддијјат далынҹа гачмаг тәләсинә салыб. Инсанлар лазым олду-олмады һәр шејә ҝөрә нараһат олур вә әслиндә еһтијаҹ дујмадыглары шејләри алмаг үчүн «өзләрини өлдүрүрләр». Чохлары борҹа ҝирир вә борҹ аланын борҹ верәнә  нөкәр олдуғуну өз аҹы тәҹрүбәләриндән ҝөрүрләр (Мәсәлләр 22:7).

Бәзи инсанлар фаҹиәви гәрарлар верирләр. Пол дејир: «Гоншуларымызын чоху аиләләрини, дост-танышларыны гојуб “јахшы һәјат” сорағында хариҹи өлкәјә ҝетдиләр. Бәзиләри һәтта гануни мүһаҹир сәнәдләри олмадан ҝетмиш вә иш тапа билмәмишләр. Чох вахт онлар полисдән гачмалы вә күчәләрдә јатмалы олурдулар. Онлар һәр шеји өз билдикләри кими етдиләр. Биз исә Аллаһын көмәји сајәсиндә үзләшдијимиз мадди чәтинликләрин өһдәсиндән аиләликҹә ҝәлдик».

ИСА МӘСИҺИН МӘСЛӘҺӘТИНӘ ӘМӘЛ ЕДИН

Пол сөзүнә давам едир: «Иса пејғәмбәр демишди: “Буна ҝөрә дә һеч вахт сабаһкы ҝүн үчүн нараһат олмајын, чүнки сабаһкы ҝүн өзү илә јени гајғылар ҝәтирәҹәк. Һәр ҝүнүн дәрди өзүнә бәсдир”. Аллаһдан чох шеј истәмирдим, бирҹә дуа едирдим ки, аҹындан өлмәјәк дејә, буҝүнлүк рузимизи версин. Иса Мәсиһин вәд етдији кими, Аллаһ көмәјимизә чатды. Дүзү, һәмишә һәр истәдијимизи ала билмирдик. Мәсәлән, бир дәфә нөвбәјә дурмушдум, анҹаг билмирдим нә сатылыр. Јахынлашанда ҝөрдүм ки, гатыг сатылыр. Мән гатығы һеч севмирәм. Амма бу да јемәкдир, биз һәмин ҝеҹә елә ону једик. Шүкүр Аллаһа, бүтүн бу кешмәкешли вахт әрзиндә аиләм һеч вахт аҹгарына јатмајыб *.

Аллаһ сөз верир: «Сәни һеч вахт атмарам, һеч вахт тәрк етмәрәм» (Ибраниләрә 13:5).

Инди бабат доланырыг. Амма башымыза ҝәләнләрдән өјрәндик ки, нараһатчылығын ән јахшы дәрманы Аллаһа ҝүвәнмәкдир. Јеһова * Аллаһы разы салдығымыз тәгдирдә О, һәр заман бизим гејдимизә галаҹаг. Биз Зәбур 34:8 ајәсиндәки: “Дадын, ҝөрүн неҹә ҝөзәлдир Јеһова, Она сығынан нә бәхтијардыр!” сөзләринин һәгигилијини өз ҝөзләримизлә ҝөрдүк. Бунун сајәсиндә биз артыг мадди чәтинликләрлә үзләшмәкдән гохмуруг.

Аллаһ садиг бәндәләринә ҝүндәлик рузи тапмаға көмәк едир

Инди биз баша дүшүрүк ки, өлмәмәк үчүн инсана пул, иш јох, гида лазымдыр. Биз Аллаһын нөвбәти вәдинин ҝерчәкләшәҹәји вахты сәбирсизликлә ҝөзләјирик: “Јердә чөрәк бол олаҹаг”. Һәләлик исә “јемәјимиз, палтарымыз варса, бунлара гане олаҹағыг”. Аллаһын Кәламындакы нөвбәти сөзләр бизә ҝүҹ верир: “Һәјатынызда пулпәрәстлијә јер вермәјин, нәјиниз варса, она гане олун, чүнки Аллаһ дејиб: “Сәни һеч вахт атмарам, һеч вахт тәрк етмәрәм”. Буна ҝөрә дә биз ҹәсарәтлә дејирик: “Јеһова дајағымдыр, әсла горхмарам”» *.

Полун аиләси кими Аллаһын јолу илә ҝетмәк үчүн әсил иман ҝәрәкдир (Јарадылыш 6:9). Истәр инди, истәрсә дә ҝәләҹәкдә ҹидди мадди чәтинликләрлә үзләшәк, Полун иманындан вә ағылла давранмасындан чох шеј өјрәнә биләрик.

Бәс нараһатчылығымыза аиләмиздәки проблемләр сәбәб олурса, онда неҹә?

^ абз. 9 Мәтта 6:11, 34 ајәләринә бахын.

^ абз. 10 Мүгәддәс Јазылара әсасән, Аллаһын ады.

Әлава мәлумат

ОЈАНЫН!

Пулла сатын алынмајан үч шеј

Пул зәрури еһтијаҹларымызы өдәмәк үчүн бизә лазымдыр, амма һәјатда ән бөјүк мәмнунлуғу пулла әлдә едилмәси мүмкүн олмајан шејләр верир.