Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси  |  апрел 2015

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ | ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸЫЛЫ ОХУМАҒА ДӘЈӘР?

Һамы үчүн Мүгәддәс Китаб дәрсләри

Һамы үчүн Мүгәддәс Китаб дәрсләри

Һамы билир ки, Јеһованын Шаһидләри мүждәчилик иши илә мәшғулдурлар. Биз һәмчинин дүнјанын һәр јериндә инсанларла Мүгәддәс Китаб дәрсләри кечирик.

2014-ҹү илдә 8 000 000-дан Јеһованын Шаһиди 240 өлкә вә әразидә һәр ај 9 500 000-ә јахын инсанла Мүгәддәс Китаб дәрсләри кечириб *. Мүгәддәс Китаб дәрсләри кечирдијимиз инсанларын сајы тәхминән 140 өлкәнин әһалисинин сајындан чохдур.

Бу дәрсләрин кечирилмәси үчүн Јеһованын Шаһидләри һәр ил тәхминән 700 дилдә милјард јарыма јахын Мүгәддәс Китаб, журналлар, мүхтәлиф китаблар вә диҝәр нәшрләр дәрҹ едирләр! Бу мисилсиз ишин сајәсиндә һәр кәс Аллаһын Кәламыны өз доғма дилиндә өјрәнир.

 МҮГӘДДӘС КИТАБ ДӘРСЛӘРИ ҺАГДА ТЕЗ-ТЕЗ ВЕРИЛӘН СУАЛЛАРА ҸАВАБ

Дәрсләрын кечырылмә тәрзы

Биз мүхтәлиф мөвзулары ҝөтүрүб онлара даир ајәләри нәзәрдән кечиририк. Мисал үчүн, Аллаһын Кәламы бу кими суаллары ҹавабландырыр: Өлән инсанла нә баш верир? Өлүләр бизимлә даныша биләрми? Өлүләр үчүн һансы үмид вар? Әсас мәсәлә һансы ајәләрин бу суаллары ҹавабландырдығыны билмәкдир.

Бу суалларын ҹавабыны тапмаг үчүн биз адәтән, 32 сәһифәлик «Илаһи мүждә» китабчасындан истифадә едирик. Бу көмәкчи вәсаит хүсуси олараг инсанлара Аллаһын Кәламыны баша дүшмәјә јардым етмәк үчүн тәртиб олунуб. Бу китабчада Аллаһы даһа јахшы танымаг, аилә сәадәти, инсанларын чәкдији әзаб-әзијјәтләрин сәбәбләри, Аллаһа неҹә дуа етмәли олдуғумуз вә диҝәр мөвзулар барәдә дәрсләр вар.

 Дәрсләр һарада вә нә вахт кечирилир?

Дәрсләр истәдијиниз вахт, истәдијиниз јердә кечирилир.

Дәрсләр нә гәдәр чәкир?

Дәрсләрә кимиси һәфтәдә бир саат, кимиси исә ҹәми-ҹүмләтаны 10—15 дәгигә ајырыр. Јәни дәрсин нә гәдәр чәкәҹәји сиздән асылыдыр.

Дәрсләрин гијмәти нечәјәдир?

Дәрс вә дәрсликләр пулсуздур. Чүнки Аллаһын Кәламында дејилир ки, «тәмәннасыз алмысыныз, тәмәннасыз да верин» (Мәтта 10:8).

Дәрсләрин мүддәти нә гәдәрдир?

Курс нә гәдәр истәсәниз, о гәдәр дә давам едәҹәк. «Илаһи мүждә» китабчасы 14 дәрсдән ибарәтдир. Орада олан мөвзуларын ја бәзисини, ја да һамысыны кечә биләрсиниз. Еләҹә дә бир дәфәјә нә гәдәр материал кечәҹәјинизи сиз өзүнүз гәрарлашдырырсыныз.

Јеһованын Шаһиди олмағым мүтләгдир?

Хејр. Бу, һәр кәсин өз ишидир. Биз һамынын сечиминә һөрмәтлә јанашырыг. Амма ону да дејә биләрик ки, әсаслы гәрар гәбул етмәк үчүн инсан ҝәрәк Мүгәддәс Китабдан мүәјјән билик алсын.

 Әтрафлы мәлуматы һарадан ала биләрәм?

Јеһованын Шаһидләринин фәалијјәти вә дини етигадлары барәдә дәгиг мәлуматы jw.org сајтындан өјрәнмәк олар.

Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк үчүн һара мүраҹиәт едә биләрәм?

  • Мүраҹиәтинизи www.jw.org/az-cyrl сајты васитәсилә бизә ҝөндәрин.

  •  
  • Әразиниздә јашајан Јеһованын Шаһидләринин биринә мүраҹиәт един.

^ абз. 4 Мүгәддәс Китаб дәрсләри фәрди вә ја груп шәклиндә кечирилир.

Әлава мәлумат

НӘШРИЈЈАТ ИШИМИЗ

Инсанлара Аллаһ һагда өјрәнмәјә көмәк едән глобал чап иши

Јеһованын Шаһидләринин бүтүн дүнјада Мүгәддәс Китаба әсасланан әдәбијјатлары тәхминән 700 дилдә чап едән 15 мәтбәәси вар.

МҮГӘДДӘС ЈАЗЫЛАРА АИД СУАЛЛАРА ҸАВАБ

Мүгәддәс Китаб мәнә аилә сәадәтинә наил олмаға көмәк едә биләрми?

Мүгәддәс Китабын һикмәтли мәсләһәтләри артыг милјонларла инсанлара аилә сәадәтинә наил олмаға көмәк едиб.