Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси  |  јанвар 2014

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДА | ӨЛҮМӘ ЧАРӘ ВАРМЫ?

Өлүмә чарә вармы?

Өлүмә чарә вармы?

Бетанија Јерусәлимдән 3 километр аралыда јерләшән балаҹа бир кәнддир (Јәһја 11:18). Иса пејғәмбәрин өлүмүндән бир нечә һәфтә әввәл бурада бәдбәхтлик үз вермишди. Онун јахын досту Лазар гәфилдән ағыр хәстәлијә тутулуб өлмүшдү.

Иса пејғәмбәр бу хәбәри ешидәндә шаҝирдләринә деди ки, Лазар јатыб вә ону ојатмаға ҝедир (Јәһја 11:11). Анҹаг шаҝирдләри онун нә демәк истәдијини баша дүшмәдикләри үчүн Иса ајдын шәкилдә билдирди: «Лазар өлүб» (Јәһја 11:14).

Дәфн мәрасиминдән дөрд ҝүн сонра Иса Бетанијаја ҝәлиб чатды. О, Лазарын баҹысы Мартаја тәсәлли верди. Марта деди: «Сән бурада олсајдын, гардашым өлмәзди» (Јәһја 11:17, 21). Иса исә ҹавабында белә деди: «Дирилмә вә һәјат мәнәм. Мәнә иман едән өлсә дә, һәјата гајыдаҹаг» (Јәһја 11:25).

«Лазар, чөлә чых!»

Иса пејғәмбәр дедикләринин садәҹә бош сөзләр олмадығыны ҝөстәрмәк үчүн гәбирә јахынлашды вә уҹадан гышгырараг «Лазар, чөлә чых!» — деди (Јәһја 11:43). Орада бу һадисәнин шаһиди оланларын ҝөзләри кәлләсинә чыхды, өлән адам дирилди.

Иса пејғәмбәр бу һадисәдән әввәл артыг ики инсаны дирилтмишди. Бунлардан бири Јаирин балаҹа гызы иди. Бу гызҹығазы да дирилтмәздән габаг Иса өлүмү јуху илә мүгајисә етмишди (Лука 8:52).

Диггәт јетирин ки, Иса пејғәмбәр һәм Лазарын, һәм дә Јаирин гызынын һадисәсиндә өлүмү јуху илә мүгајисә етди. Бу мүгајисә јериндә иди. Чүнки јатан инсан һушсуз вәзијјәтдә олур вә ағры-аҹыдан бихәбәрдир. (Ваиз 9:5; «Өлүм — дәрин јуху» адлы чәрчивәјә бахын.) Исанын шаҝирдләри өлүләрин әслиндә һансы вәзијјәтдә олдуғуну билирдиләр. Бир енсиклопедијада дејилир: «Исанын давамчылары билирдиләр ки, Аллаһын садиг бәндәләри үчүн өлүм бир  јуху, мәзар исә истираһәт јери иди» * («Encyclopedia of Religion and Ethics»).

Өлән инсанын һеч бир әзаб чәкмәјәрәк садәҹә мәзарда јатдығыны билмәк бизә тәсәлли верир. Өлүм һаггында һәгигәт бизи онун горхусундан азад едир.

«ИНСАН ӨЛСӘ, ДИРИЛӘРМИ?»

Јуху инсана раһатлыг ҝәтирир. Амма чәтин ки, кимсә өлүм јухусуна ҝетмәк истәсин. Нәјин әсасында дејә биләрик ки, өлүм јухусуна ҝедәнләрин һамысы, Лазар вә Јаирин гызы кими, јенидән һәјата гајтарылаҹаглар?

Гәдимдә јашамыш гәбилә башчысы Әјјуб өлүм ајағында олдуғуну фикирләшәндә буна бәнзәр суал вермишди: «Инсан өлсә, дириләрми?» (Әјјуб 14:14).

Күлли-Ихтијар Аллаһа мүраҹиәт едәркән Әјјуб вердији суала елә өзү дә ҹаваб верди: «Сән чағыранда ҹаваб верәҹәјәм, әлләринин бу ишинин һәсрәтини чәкәҹәксән» (Әјјуб 14:15). Әјјуб әмин иди ки, Јеһова Аллаһ Она садиг оланы дирилдәҹәји ҝүнү һәсрәтлә ҝөзләјир. Әјјуб мүмкүн олмајаны ҝөзләјәрдими? Белә етмәк ағылсызлыг оларды.

Исанын инсанлары дирилтмәси сүбут едир ки, Аллаһ она өлүләри дирилтмәк сәлаһијјәти вериб. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, өлүмүн ачарлары Иса Мәсиһдәдир (Вәһј 1:18). О, Лазары һәјата гајтардығы кими, диҝәр инсанлары да һәјата гајтараҹаг.

Аллаһын Кәламында дирилмәнин олаҹағы дөнә-дөнә хатырланыр. Мәләк Даниел пејғәмбәри әмин етмишди: «Сән динҹәләҹәксән вә дөврүн тамамында сәнә дүшән пајы алмаг үчүн галхаҹагсан» (Даниел 12:13, Јени Дүнја тәрҹүмәси). Дирилмәјә инанмајан јәһуди дин рәһбәрләри олан садукејләрә Иса демишди: «Сиз јанылырсыныз, чүнки нә Мүгәддәс Јазылардан, нә дә Аллаһын гүдрәтиндән хәбәриниз вар» (Матта 22:23, 29). Һәвари Павел «һәм салеһ, һәм дә салеһ олмајан инсанларын дириләҹәјинә даир Аллаһа үмид» бәсләдијини гејд етмишди (Һәвариләрин ишләри 24:15).

ДИРИЛМӘ НӘ ВАХТ ОЛАҸАГ?

Бәс салеһләрлә салеһ олмајанларын дирилмәси нә вахт олаҹаг? Мәләк Даниел пејғәмбәрә демишди ки, о, «дөврүн тамамында» дириләҹәк. Марта да гардашы Лазарын «ахырынҹы ҝүндә, дирилмә заманы» дириләҹәјинә инанырды (Јәһја 11:24).

Мүгәддәс Китабда бу «ахырынҹы ҝүн» Мәсиһин Падшаһлығынын рәһбәрлији илә әлагәләндирилир. Һәвари Павел јазыр: «Аллаһ бүтүн дүшмәнләри онун ајаглары алтына атанадәк о, [Мәсиһ] падшаһлыг етмәлидир. Сонунҹу дүшмән исә өлүмдүр вә о, мәһв едиләҹәк» (1 Коринфлиләрә 15:25, 26). Буна ҝөрә дә Аллаһын Падшаһлығынын ҝәлмәси вә Јараданымызын ирадәсинин јер үзүндә јеринә јетмәси барәдә дуа етмәк олдугҹа ваҹибдир *.

Өлән инсанларын дирилмәсинин Аллаһын ирадәси олдуғуну Әјјуб јахшы билирди. Һәмин ҝүн ҝәләндә өлүм јох олаҹаг. Вә бир даһа һеч ким: «Өлүмә чарә вармы?» — дејә сорушмајаҹаг.

^ абз. 8 Инҝилис дилинә «гәбиристанлыг» кими тәрҹүмә олунан јунан сөзүнүн мәнасы «јатмаг үчүн јер» демәкдир.

^ абз. 18 Аллаһын Падшаһлығы барәдә даһа әтрафлы мәлумат әлдә етмәк үчүн Јеһованын Шаһидләри тәрәфиндән дәрҹ олунан «Мүгәддәс Китаб әслиндә нә өјрәдир?» китабынын 8-ҹи фәслинә бахын. Бу китабы һәмчинин www.jw.org сајтында тапа биләрсиниз.