Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  нојабр 2015

Башгасыны өзүнүзү севдијиниз кими севирсиниз?

Башгасыны өзүнүзү севдијиниз кими севирсиниз?

«Башгасыны өзүнү севдијин кими сев» (МӘТ. 22:39).

НӘҒМӘ: 73, 36

1, 2. Мүгәддәс Јазыларда мәһәббәтин ваҹиблији неҹә ҝөстәрилир?

МӘҺӘББӘТ Јеһова Аллаһын ән башлыҹа кејфијјәтидир (1 Јәһ. 4:16). Јеһованын илк јаратдығы варлыг Иса Мәсиһ милјардларла ил әрзиндә ҝөјдә Онунла олмуш вә Онун мәһәббәтинә јахындан бәләд олмушду (Кол. 1:15). Јердәки һәјаты да дахил олмагла, Иса бүтүн өмрү боју ҝөстәрмишди ки, Јеһованын неҹә мәһәббәтли Аллаһ олдуғуну там баша дүшүр. Үстәлик, о, өзү дә Јеһованын мәһәббәтини әкс етдирир. Беләликлә, биз әмин ола биләрик ки, Јеһова Аллаһын вә Иса Мәсиһин рәһбәрлијинин бүнөврәсиндә әбәдијјән мәһәббәт дураҹаг.

2 Исадан сорушанда ки, Төвратда ән бөјүк әмр һансыдыр, о, белә ҹаваб вермишди: «“Аллаһын Јеһованы бүтүн гәлбинлә, бүтүн варлығынла вә бүтүн ағлынла сев”. Бу, биринҹи вә ән бөјүк әмрдир. Икинҹиси дә буна бәнзәјир: “Башгасыны өзүнү севдијин кими сев”» (Мәт. 22:37—39).

3. Биз кимләрә мәһәббәт ҝөстәрмәлијик?

3 Диггәт јетирдинизсә, Мәсиһ Јеһованы севмәјин ваҹиблијини дејәндән дәрһал сонра инсанлары севмәјин ваҹиблијини  вурғуламышды. Бу, һәр кәслә мәһәббәтлә давранмағын нә гәдәр ваҹиб олдуғуну ҝөстәрир. Әҝәр биз аиләлијиксә, биринҹи нөвбәдә һәјат јолдашымызы севмәлијик. Һәмчинин јығынҹаг үзвләрилә, Јеһова Аллаһа ибадәт едән диндашларымызла мәһәббәтлә давранмалыјыг. Бундан башга, хидмәтдә үзләшдијимиз инсанлара да бу ҹүр мүнасибәт бәсләмәлијик. Бәс Јеһоваја ибадәт едәнләр вә Онун Оғлунун тәлимләринә ујғун јашајанлар башгаларына неҹә мәһәббәт ҝөстәрирләр?

ҺӘЈАТ ЈОЛДАШЫНЫЗЫ СЕВИН

4. Гејри-камиллијә бахмајараг, никаһда хошбәхтлијә неҹә наил олмаг олар?

4 Јеһова Аллаһ Адәмлә Һәвваны јарадыб онлары бир араја ҝәтирәрәк илк никаһы тәсис етди. Онун нијјәти о иди ки, онлар хошбәхт олсунлар, һеч вахт ајрылмасынлар вә төрәјиб чохалараг бүтүн јер үзүнү бүрүсүнләр (Јар. 1:27, 28). Анҹаг Јеһованын һакимијјәтинә гаршы галхан үсјан илк никаһдан да зәрәрсиз өтүшмәди, бүтүн инсанлара ҝүнаһ вә өлүм кечди (Ром. 5:12). Буна бахмајараг, Мүгәддәс Китаб никаһда хошбәхтлијә наил олмағын јолуну ҝөстәрир. Орада бу мәсәлә илә бағлы ән јахшы мәсләһәтләр јазылыб, Мүгәддәс Јазылар никаһын Баниси олан Јеһова Аллаһдан назил олуб. (2 Тимутијә 3:16, 17 ајәләрини охујун.)

5. Никаһда мәһәббәт нә дәрәҹәдә ваҹибдир?

5 Аллаһын Кәламында ҝөстәрилир ки, сонсуз бағлылыг, дәрин истәк һисси олан мәһәббәт мүнасибәтләрин хош олмасы үчүн сон дәрәҹә ваҹибдир. Бу, никаһ үчүн мүтләгдир. Һәвари Булус јығынҹаға ҝөндәрдији мәктубда демишди: «Мәһәббәт сәбирли вә хејирхаһдыр. Мәһәббәт пахыл дејил, ловғаланмыр, гүррәләнмир, налајиг давранмыр, өз хејрини ҝүдмүр, тез өзүндән чыхмыр, она едилән пислијин һесабыны тутмур. Һагсызлыға севинмир, әксинә, һәгигәтә шадланыр. Һәр шејә гатлашыр, һәр шејә инаныр, һәр шејә үмид едир, һәр шејә дөзүр. Мәһәббәт һеч вахт түкәнмир» (1 Кор. 13:4—8). Аллаһдан илһам алараг јазылан бу сөзләрин үзәриндә дүшүнсәниз вә онлара ујғун даврансаныз, сөзсүз ки, хошбәхт аиләјә саһиб олаҹагсыныз.

Мүгәддәс Китаб никаһда хошбәхтлијә наил олмағын јолуну ҝөстәрир (6 вә 7-ҹи абзаса бахын)

6, 7. а) Мүгәддәс Китабда башчылыгла бағлы нә дејилир? б) Мәсиһи әр арвады илә неҹә давранмалыдыр?

 6 Аллаһын гурулушу башчылыг принсипинә сөјкәндији үчүн мәһәббәт хүсуси өнәм дашыјыр. Һәвари Булус демишди: «Буну да билмәјинизи истәјирәм ки, һәр кишинин башы Мәсиһ, гадынын башы киши, Мәсиһин башы исә Аллаһдыр» (1 Кор. 11:3). Анҹаг башчылыг етмәк ағалыг етмәк демәк дејил. Мисал үчүн, Јеһова Мәсиһә меһрибанлыгла, хејирхаһлыгла башчылыг едир. Иса да буну гијмәтләндирир, чүнки о, Атасыны севдијини демишди (Јәһ. 14:31). Јеһова севимли оғлу Иса илә кобуд даврансајды, она ағалыг етсәјди, чәтин ки, Иса Ону севәрди.

7 Әр арвадынын башчысы олса да, Мүгәддәс Китабда дејилир ки, о, арвадына һөрмәт етмәлидир (1 Бут. 3:7). Арвадына һөрмәт едән әр, онун тәләбатларыны нәзәрә алыр вә бәзи мәсәләләрдә илк сечими она бурахыр. Аллаһын Кәламында дејилир: «Әрләр, арвадларынызы һәмишә севин, неҹә ки Мәсиһ дә јығынҹағы севди вә өзүнү онун јолунда фәда етди» (Ефес. 5:25). Иса давамчыларынын уғрунда һәтта ҹанындан белә кечди. Әр Исадан нүмунә ҝөтүрәрәк мәһәббәтлә башчылыг етсә, онда арвада һәјат јолдашыны севмәк, она һөрмәт етмәк вә табе олмаг асан олаҹаг. (Титуса 2:3—5 ајәләрини охујун.)

ДИНДАШЛАРЫНЫЗЫ СЕВИН

8. Јеһованын хидмәтчиси өз диндашларына неҹә јанашмалыдыр?

8 Бүтүн јер үзүндә милјонларла инсан Јеһова Аллаһа ибадәт едир, Онун ады вә нијјәти барәдә шаһидлик едир. Јеһованын хидмәтчиси өз диндашларына неҹә јанашмалыдыр? Мүгәддәс Китаб бу суала белә ҹаваб верир: «Һамыја, әләлхүсус, иман гардашларымыза јахшылыг едәк» (Гал. 6:10; Ромалылара 12:10 ајәсини охујун). Һәвари Бутрус јазмышды: «Сиз һәгигәтә итаәт едиб пакландыгдан сонра ријасыз гардашлыг мәһәббәтинә саһиб олмусунуз. Буна ҝөрә дә бир-биринизи сәмими гәлбдән, һәрарәтлә севин». Бутрус һәмчинин һәмиманлыларына демишди: «Һәр шејдән зијадә бир-биринизи һәрарәтлә севин» (1 Бут. 1:22; 4:8).

9, 10. Нәјә ҝөрә Аллаһын халгы арасында бирлик вар?

9 Бизим үмумдүнја тәшкилатымыз надир бир тәшкилатдыр, буна сәбәб исә һәмиманлыларымыза бәсләдијимиз дәрин мәһәббәтдир. Ән әсасы исә биз Јеһованы севиб Онун ганунларына табе олдуғумуза ҝөрә О, Каинатда ән гүдрәтли ҝүҹ олан мүгәддәс руһу илә бизә дајаг олур. Бунун сајәсиндә бирлик ичиндә олан бејнәлхалг гардашлыг јараныб. (1 Јәһја 4:20, 21 ајәләрини охујун.)

10 Мәсиһиләр арасында мәһәббәтин олмасынын ваҹиблијини вурғулајараг һәвари Булус јазмышды: «Шәфгәти, һәмчинин хејирхаһлығы, тәвазөкарлығы, мүлајимлији вә сәбри ҝејинин. Бир-биринизә гаршы һәмишә сәбирли олун, биринизин диҝәриндән шикајәти олса да, бир-биринизи үрәкдән бағышлајын. Јеһова сизи үрәкдән бағышладығы кими, сиз дә бир-биринизи үрәкдән бағышламалысыныз. Бүтүн бунлардан зијадә, мәһәббәтә бүрүнүн, чүнки мәһәббәт инсанлар арасында камил бирлик јарадыр» (Кол. 3:12—14). Биз чох хошбәхтик ки, кечмишимизә вә миллијјәтимизә бахмајараг, арамызда камил бирлик јарадан мәһәббәт һөкм сүрүр.

11. Јеһованын тәшкилатынын әсас сәҹијјәви хүсусијјәтләри һансылардыр?

11 Әсил мәһәббәт вә бирлик Јеһованын  Шаһидләринин һәгиги динә етигад етдикләрини ҝөстәрир. Чүнки Иса демишди: «Аранызда мәһәббәт олса, һамы биләҹәк ки, сиз мәним шаҝирдимсиниз» (Јәһ. 13:34, 35). Һәвари Јәһја јазмышды: «Аллаһын өвладларыны вә Иблисин өвладларыны белә танымаг олар: салеһ иш ҝөрмәјән вә гардашыны севмәјән Аллаһдан дејил. Әввәлдән ешитдијиниз сөз будур: биз бир-биримизи севмәлијик» (1 Јәһ. 3:10, 11). Мәһәббәтдән доған бирлик Јеһованын Шаһидләринин Мәсиһин һәгиги давамчылары олдуғуну ҝөстәрир. Аллаһ бу халгдан Падшаһлыг һагда мүждәни бүтүн дүнјада јајмаг үчүн истифадә едир (Мәт. 24:14).

БӨЈҮК ИЗДИҺАМ ТОПЛАНЫР

12, 13. Бөјүк издиһам инди нә едир вә јахын ҝәләҹәкдә онлары нә ҝөзләјир?

12 Јеһованын хидмәтчиләринин бөјүк әксәријјәти «һәр халга, һәр тајфаја, һәр үммәтә вә һәр дилә мәнсуб адамлардан ибарәт» олан бөјүк издиһама дахилдир. Онлар Аллаһын тахтынын вә Гузунун, јәни Иса Мәсиһин гаршысында дурублар. «Бунлар бөјүк мүсибәтдән чыханлардыр. Онлар либасларыны Гузунун ганында јујуб ағардыблар», чүнки Исанын фидјә гурбанлығына иман ҝәтирибләр. Ҝетдикҹә даһа да артан бөјүк издиһамын үзвләри Јеһованы, Онун Оғлуну севир вә «ҝеҹә-ҝүндүз... Она [Аллаһа] гуллуг едирләр» (Вәһј 7:9, 14, 15).

13 Тезликлә Аллаһ-Таала бөјүк мүсибәтдә бу шәр дүнјаны мәһв едәҹәк (Мәт. 24:21; Әрәмја 25:32, 33 ајәләрини охујун). Хидмәтчиләринә севҝисиндән ирәли ҝәләрәк Јеһова онлары бир груп һалында хилас едиб јени дүнјаја кечирәҹәк. Тәхминән 2000 ил бундан әввәл дејилдији кими, Аллаһ «онларын ҝөзләриндән бүтүн јашлары силәҹәк. Артыг өлүм олмајаҹаг. Нә дәрд, нә фәрјад, нә дә ағры олмајаҹаг» (Вәһј 21:4). Индики шејләрин кечиб ҝетмәсини, Ҹәннәтдә јашамағы сәбирсизликлә ҝөзләјирсиниз?

14. Бөјүк издиһамын сајы нә гәдәрдир?

14 1914-ҹү илдә ахырзаман башлајанда бүтүн дүнјада Јеһованын ҹәми бир нечә мин хидмәтчиси вар иди. Башгаларына олан севҝидән ирәли ҝәләрәк, Аллаһын мүгәддәс руһунун көмәји илә аз сајда олан мәсһ олунмушлар Падшаһлыг һагда мүждәни мәтанәтлә бәјан едирдиләр. Бу ҝүн бу фәалијјәтин сајәсиндә, јер үзүндә јашамаға үмид едән бөјүк издиһам топланыр. Бүтүн дүнјада Јеһованын тәхминән 8 000 000 Шаһиди вар, јығынҹагларын сајы исә 115 400-ү өтүб. Бу артым һәлә дә давам едир. Мәсәлән, 2014-ҹү хидмәт или әрзиндә 275 500 нәфәр вәфтиз олунмушду. Бу да һәфтәдә тәхминән 5300 нәфәр демәкдир.

15. Һал-һазырда ҝедән тәблиғ ишинин мигјасыны тәсвир един.

15 Тәблиғ иши гејри-ади сүрәтлә вүсәт алыр. Һал-һазырда Мүгәддәс Китаба әсасланан нәшрләримиз 700-дән чох дилә тәрҹүмә олунур. Дүнјада ән чох пајланан журнал «Ҝөзәтчи гүлләси» журналыдыр. Бу журналын һәр ај 52 000 000-дан чох нүсхәси дәрҹ олунур. Бу журнал 247 дилдә чыхыр. Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк үчүн олан әсас дәрс вәсаитимизин 250-дән артыг дилдә 200 000 000-дан чох нүсхәси чап олунуб.

16. Јеһованын тәшкилаты нәјин сајәсиндә инкишаф едир?

16 Бу ҝүн ҝөз габағында олан бу артым Јеһова Аллаһа иманымызын вә Онун назил етдији Кәламы гәбул етмәјимизин бәһрәсидир (1 Салон. 2:13). Бу дөврүн аллаһы олан Шејтанын нифрәтинә вә тәгибләринә  бахмајараг, Јеһованын халгынын руһани ҹәһәтдән чичәкләнмәси әсил мөҹүзәдир (2 Кор. 4:4).

БАШГАЛАРЫ ИЛӘ МӘҺӘББӘТЛӘ ДАВРАНЫН

17, 18. Аллаһын хидмәтчиләри иманларына шәрик олмајанлара неҹә мүнасибәт ҝөстәрмәлидирләр?

17 Јеһованын хидмәтчиләри Јеһоваја хидмәт етмәјәнләрә неҹә мүнасибәт ҝөстәрмәлидирләр? Инсанлар мүждәјә мүхтәлиф ҹүр — һәм јахшы, һәм дә пис мүнасибәт ҝөстәрирләр. Анҹаг онларын мүнасибәтиндән асылы олмајараг, биз Мүгәддәс Китабда бујрулдуғу кими давранмалыјыг. Орада дејилир: «Гој сөзләриниз һәмишә дузлу, үрәкачан олсун. Онда һәр кәсә неҹә ҹаваб вермәји биләҹәксиниз» (Кол. 4:6). Биздән изаһат тәләб едән һәр кәсин гаршысында үмидимизи «һәлимликлә вә дәрин һөрмәтлә» мүдафиә етмәлијик, чүнки биз инсанлары севирик (1 Бут. 3:15)

18 Һәтта инсан мүждәни рәдд едиб, бизи аҹыласа да, биз мәһәббәтлә давранмалыјыг. Биз Иса кими олмалыјыг: «О, тәһгирә тәһгирлә ҹаваб вермирди. Әзаб чәкәндә кимсәјә һәдә-горху ҝәлмирди, лакин өзүнү адил Һакимә [Јеһоваја] тапшырырды» (1 Бут. 2:23). Истәр һәмиманлыларымызла, истәрсә дә башгалары илә мүнасибәтдә биз һәлим олмалы вә нөвбәти мәсләһәтә әмәл етмәлијик: «Пислијә писликлә, тәһгирә тәһгирлә ҹаваб вермәјин, әксинә, хејир-дуа илә ҹаваб верин» (1 Бут. 3:8, 9).

19. Әлејһдарларымызла бағлы Иса һансы мәсләһәти вермишди?

19 Һәлимлик ҝөстәрмәклә Јеһованын халгы Исанын дағдакы вәзиндә вердији ваҹиб мәсләһәтә әмәл едирләр. О демишди: «“Инсанлары сев, амма дүшмәнинә нифрәт ет” дејилдијини ешитмисиниз. Мән исә сизә дејирәм: дүшмәнләринизи һәмишә севин вә сизи тәгиб едәнләр үчүн һәмишә дуа един. Беләҹә, ҝөјдәки Атанызын оғуллары олаҹагсыныз. О, ҝүнәшә әмр едир ки, писләрин дә, јахшыларын да үзәринә доғсун. Јағыша әмр едир ки, салеһләрин дә, гејри-салеһләрин дә үзәринә јағсын» (Мәт. 5:43—45). «Дүшмәнләримиз» бизимлә һәр неҹә рәфтар етсәләр дә, Аллаһын хидмәтчиләри олдуғумуз үчүн биз онлары севмәји өјрәнмәлијик.

20. Һарадан билирик ки, Ҹәннәтдә Аллаһа вә инсанлара мәһәббәт бүтүн дүнјаны әһатә едәҹәк? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

20 Јеһованын халгы һәјатын һәр бир саһәсиндә Јеһованы вә инсанлары севдикләрини һәм мүнасибәтдә, һәм дә әмәлдә ҝөстәрмәлидир. Мисал үчүн, бәзи инсанлар мүждәјә пис мүнасибәт ҝөстәрсәләр дә, дара дүшәндә биз онларла мәһәббәтлә давранмалыјыг. Һәвари Булус јазмышды: «Бир-биринизә мәһәббәтдән башга борҹунуз олмасын, чүнки башгасыны севән гануну иҹра етмиш олур. Ахы “зина етмә, адам өлдүрмә, оғурлуг етмә, башгасынын малына тамаһ салма” вә бу кими диҝәр әмрләрин мәғзи будур: “Башгасыны өзүнү севдијин кими сев”. Севән адам башгасына пислик етмәз. Буна ҝөрә дә мәһәббәт ганунун иҹрасы демәкдир» (Ром. 13:8—10). Јеһоваја хидмәт едән бизләр Шејтанын әлиндә олан бу парчаланмыш, залым вә шәр дүнјада инсанлара әсил мәһәббәт ҝөстәририк (1 Јәһ. 5:19). Сөзсүз ки, јени дүнјада, Шејтан, ҹинләр вә үсјанкар инсанлар мәһв оландан сонра бүтүн әмәлләрин көкүндә мәһәббәт дураҹаг. Јер үзүнүн бүтүн сакинләри Јеһованы вә инсанлары севәндә һәјат неҹә дә ҝөзәл олаҹаг.