Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  август 2015

Мөмин гадын Јуһәннә

Мөмин гадын Јуһәннә

ЧОХЛАРЫ Иса Мәсиһин 12 һәвариси олдуғуну јахшы билир. Анҹаг онлар билмирләр ки, Исанын шаҝирдләри арасында онунла јахын үнсијјәтдә олан гадынлар да вар иди. Бу гадынлардан бири Јуһәннә иди (Мәт. 27:55; Лука 8:3).

Ҝәлин ҝөрәк о, Иса Мәсиһә неҹә дәстәк олмушду вә биз онун нүмунәсиндән нә өјрәнә биләрик.

ЈУҺӘННӘ КИМ ИДИ?

Јуһәннә Һирод Антипанын евиндә ешикағасы олан Һузанын арвады иди. О, Исанын сағалтдығы гадынлардан бири иди. Јуһәннә диҝәр гадынларла бирликдә Иса вә онун һәвариләри илә сәјаһәт едирди (Лука 8:1—3).

Јәһуди раввинләрин ганунларына ҝөрә гадынлар гоһумлары олмајан кишиләрлә сөһбәт едә билмәздиләр, о ки галмышды онларла сәјаһәт етмәк. Үмумијјәтлә, һәмин ҹәмијјәтдә јәһуди кишиләрин гадынларла чох данышмасына пис бахырдылар. Иса Мәсиһ исә бу адәтләрә фикир вермирди, Јуһәннәјә вә диҝәр иманлы гадынлара тәблиғ сәфәрләриндә онлары мүшајиәт етмәјә иҹазә верирди.

Јуһәннә ҹәмијјәтин гынағыны ҝөзә алараг Исајла вә онун һәвариләри илә үнсијјәт едирди. Исанын ардынҹа ҝедәнләрин һамысы вәрдиш етдикләри һәјат тәрзини дәјишмәјә һазыр олмалы иди. Амма онларын бу ҹүр гурбанлары мүкафатсыз галмырды. Иса онлар һагда демишди: «Мәним анам вә гардашларым Аллаһын сөзүнү динләјиб она әмәл едәнләрдир» (Лука 8:19—21; 18:28—30). Исанын гурбанлар вериб ардынҹа ҝәлән инсанлара доғмалары кими бахмасы сизи руһландырмыр?

НӘЛӘРИ ВАРДЫСА, ОНЛАРЛА БӨЛҮШҮРДҮ

Јуһәннә вә диҝәр гадынлар Исаја вә он ики һәваријә гуллуг едир, нәләри вардыса онларла бөлүшүрдү (Лука 8:3). Бир јазычы гејд едир: «Лука өз охуҹуларына бу гадынларын јемәк биширдијини, габ јудуғуну, палтар тикдијини демирди. Јәгин ки, онлар бу ишләри ҝөрүрдүләр,.. анҹаг Луканын дедији бу дејилди». Бу гадынлар өз пуллары, әмлаклары илә онлара көмәк едирдиләр.

Нә Иса, нә дә һәвариләр тәблиғ сәфәрләри заманы ишләмирдиләр. Анҹаг тәхминән 20 нәфәрлик бу дәстәнин јемәји вар иди, диҝәр зәрури тәләбатлары вар иди. Дүздүр, онлары гонаг дәвәт едирдиләр. Амма Исаҝилин өзләри илә пул гутусу ҝәздирмәләриндән ҝөрүнүр ки, онлар һәмишә башгаларынын  гонагпәрвәрлијинә архајын олмурдулар (Јәһ. 12:6; 13:28, 29). Јуһәннә вә диҝәр гадынлар хәрҹләри өдәмәјә көмәк едирди.

Бәзиләринин фикринҹә, јәһуди гадынларын нә пулу, нә дә әмлакы олурду. Лакин әлдә олан мәнбәләр ҝөстәрир ки, јәһуди гадынын әмлакы ола биләрди. 1) Гардашы олмадығы тәгдирдә, атасындан она мирас гала биләрди, 2) она әмлак верә биләрдиләр, 3) бошананда никаһ шәртләринә ҝөрә, гадына пул верилә биләрди, 4) өлән әриндән она әмлак гала биләрди вә ја 5) о, өз зәһмәтилә пул газана биләрди.

Шүбһәсиз, Исанын ардынҹа ҝедәнләр баҹардыглары гәдәр өзләри өзләринин мадди тәләбатларыны өдәјирдиләр. Ола билсин, ону мүшајиәт едәнләр арасында варлы гадынлар да вар иди. Јуһәннә ја һәмин вахт Һиродун ешикағасынын арвады иди, ја да ондан габаг онун арвады олмушду. Буна ҝөрә дә бәзиләри онун имканлы олдуғуну дүшүнүр. Ола билсин, Исаја тикишсиз баһалы палтары да о, јахуд онун кими варлы бир адам вермишди. Бир јазычы гејд едир ки, «балыгчы арвадынын белә бир һәдијјәјә ҝүҹү чатмазды» (Јәһ. 19:23, 24).

Мүгәддәс Китабда Јуһәннәнин мадди ҹәһәтдән көмәк етдији конкрет дејилмир. Лакин о, әлиндән ҝәләни едирди вә бу, бизим үчүн ҝөзәл нүмунәдир. Падшаһлыг ишинин ирәлиләмәси үчүн нә гәдәр ианә едәҹәјимиз вә ја үмумијјәтлә ианә едиб-етмәјәҹәјимиз өз ихтијарымыздадыр. Аллаһ үчүн ән ваҹиби одур ки, биз ҝүҹүмүз чатаны верәк, һәм дә буну үрәкдән едәк (Мәт. 6:33; Марк 14:8; 2 Кор. 9:7).

ИСАНЫН ЕДАМЫ ВАХТЫ ВӘ СОНРА

Јуһәннә бир чох башга гадынларла бирликдә Ҹәлиләдә Исаја хидмәт едир вә ону мүшајиәт едирди. Сонра исә онлар Иса илә бирликдә Јерусәлимә ҝәлмишдиләр. Иса едам олунанда, ҝөрүнүр, Јуһәннә дә онларла орада иди (Марк 15:41). Исанын ҹәсәдини дирәкдән ендириб дәфн едәндән сонра «ҝедиб сәрдабәјә вә ҹәсәдин неҹә гојулдуғуна бахдылар. Онлар гајыдыб хош ијли отлар вә әтирли јағлар һазырладылар». Луканын «Мәҹдәлли Мәрјәм, Јуһәннә вә Јагубун анасы Мәрјәм» адландырдығы бу гадынлар шәнбә ҝүнүндән сонра гајытдылар вә сәрдабәдә мәләкләри ҝөрдүләр. Мәләкләр онлара Исанын дирилдијини хәбәр вердиләр (Лука 23:55—24:10).

Јуһәннә вә диҝәр иманлы гадынлар Мәсиһ үчүн әлләриндән ҝәләни едирдиләр

Ерамызын 33-ҹү илинин Әллинҹи ҝүн бајрамында, Исанын анасы вә гардашлары да дахил олмагла, шаҝирдләр Јерусәлимдә јығышмышдылар. Еһтимал ки, Јуһәннә дә онларын арасында иди (Һәв. 1:12—14). Сарајла әлагәси олдуғу үчүн, бәзиләринин фикринҹә, Лука Һирод Антипа илә бағлы мәлуматлары Јуһәннәдән алмышды. Онларын белә дүшүнмәсинә сәбәб һәм дә одур ки, Јуһәннәнин ады јалныз Луканын јаздығы Мүждәдә чәкилир (Лука 8:3; 9:7—9; 23:8—12; 24:10).

Јуһәннәдән чох шеј өјрәнә биләрик. О, әлиндән ҝәлдији гәдәр Исаја гуллуг едирди. Јәгин о, чох севинирди ки, Исаја, он ики һәваријә вә диҝәр шаҝирдләрә бирликдә сәјаһәт етмәјә вә тәблиғ етмәјә мадди ҹәһәтдән көмәк едә билир. Јуһәннә Исаја гуллуг едирди. Сынаглар заманы она садиг галмышды. Мәсиһи гадынлар бу мөмин гадындан чох шеј өјрәнә биләрләр.