Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  ијул 2015

Әзијјәтли ҝүнләрдә Јеһоваја хидмәт

Әзијјәтли ҝүнләрдә Јеһоваја хидмәт

«СӘҺҺӘТИМ ҝет-ҝедә лап корланыр», — дејә 70 јашларында олан Ернст * гардаш ҝилејләнир. Бу вәзијјәт сизә дә танышдыр? Әҝәр ҝет-ҝедә јашланыр, сағламлығынызы вә ҝүҹүнүзү итирирсинизсә, онда јәгин «Ваиз» китабынын 12-ҹи фәслиндә гоҹалығы тәсвир едән сөзләри сиз дә өз үзәриниздә һисс едирсиниз. Биринҹи ајәдә гоҹалыг ҝүнләри «әзијјәтли ҝүнләр» адланыр. Амма бу, о демәк дејил ки, сиз әзаблы һәјата мәһкум олунмусунуз. Сиз һәлә дә Јеһоваја севинҹлә хидмәт едәрәк долғун һәјат јашаја биләрсиниз.

ИМАНЫНЫЗЫ МӨҺКӘМ САХЛАЈЫН

Әзиз јашлы баҹы вә гардашлар, бу кими чәтинликләрлә үзләшән тәк сиз дејилсиниз. Гәдимдә Јеһованын јашлы хидмәтчиләри дә охшар чәтинликләрлә үзләширдиләр. Мәсәлән, Исһаг, Јагуб вә Әхијјә ҝөзләринин нуруну итирмишди (Јар. 27:1; 48:10; 1 Пад. 14:4). Сара өзү һаггында дүшүнүрдү ки, һај-һајы ҝедиб, вај-вајы галыб (Јар. 18:11, 12). Давуд падшаһын «ҹаны гызмырды» (1 Пад. 1:1). Варлы Бәрзиллај нә једијинин-ичдијинин дадыны билирди, нә дә мусигидән зөвг алырды (2 Ишм. 19:32—35). Ибраһим вә Наимә исә һәјат јолдашыны итирмәјин аҹысыны јашамышды (Јар. 23:1, 2; Рут 1:3, 12).

Бәс онлара Јеһоваја садиг галмаға вә севинҹләрини горумаға нә көмәк етмишди? Ибраһим Аллаһын вәдинә инандығы үчүн ихтијар чағында «иманы она ҝүҹ верди» (Ром. 4:19, 20). Бизә дә мөһкәм иман лазымдыр. Белә иман јашдан, габилијјәтдән вә шәраитдән асылы дејил. Мәсәлән, һәзрәти Јагуб гоҹалыб ҝөзләринин нуруну итирәндә, јатаға дүшәндә белә Аллаһын вәдләринә иманы зәррә гәдәр дә зәифләмәмишди (Јар. 48:1—4, 10; Ибр. 11:21). Әзәлә зәифлијиндән әзијјәт чәкән 93 јашлы Инес баҹы дејир: «Мән һәр ҝүн Јеһованын хејирхаһ әлини һисс едирәм. Һәр ҝүн ҹәннәт барәдә дүшүнүрәм. Бу, мәнә үмид верир». Неҹә дә ҝөзәл, мүсбәт әһвал-руһијјәдир!

Биз дуа едәрәк, Аллаһын Кәламыны арашдырараг вә јығынҹаглара ҝедәрәк иманымызы мөһкәмләндиририк. Аһыл јашда олан Дәнјал пејғәмбәр ҝүндә үч дәфә дуа едир вә Аллаһын Кәламыны мүталиә едирди (Дән. 6:10; 9:2). Јашлы дул гадын Һәннә дә «һәмишә мәбәддә олурду» (Лука 2:36, 37). Сиз дә имкан дахилиндә јығынҹаглара ҝәләндә вә баҹардығыныз гәдәр ҝөрүшләрдә иштирак едәндә тәкҹә өзүнүз руһланмырсыныз, һамыны руһландырырсыныз. Һәтта чох шеј едә билмәсәниз дә, сизин дуаларыныз һәмишә Јеһоваја хош ҝедир (Мәс. 15:8).

Бир-биринизи руһландырын

Сөзсүз ки, јашлы баҹы-гардашларын чоху охумаг, јығынҹаға ҝетмәк истәјир. Амма ҝөзләри зәифләдији, ҝүҹү түкәндији үчүн бу, ҝет-ҝедә даһа да чәтинләшир, һәтта ола билсин, гејри-мүмкүн олур. Әҝәр сиздә дә вәзијјәт беләдирсә, нә баҹарырсынызса, ону един. Јығынҹаға ҝедә билмәјән баҹы-гардашларын чоху програма телефонла гулаг асыр. 79 јашлы Инге баҹынын ҝөзләри пис ҝөрүр. Буна ҝөрә дә јығынҹагдан бир гардаш ҝөрүшдә арашдырылан материалы ири шрифтләрлә чап едиб она верир, о да беләҹә јығынҹаға һазырлашыр.

Амма сиздә башгаларынын арзусунда олдуғу бир шеј вар. Бу, вахтдыр. Сиз әлиниздә олан вахтдан истифадә едиб Мүгәддәс Китаба әсасланан нәшрләрә вә бәдии гираәтә гулаг аса биләрсиниз. Һәмчинин иман баҹы-гардашларыныза зәнҝ едиб онларла «руһани әнам»ы бөлүшә вә бир-биринизи руһландыра биләрсиниз (Ром. 1:11, 12).

ХИДМӘТДӘ ФӘАЛ ГАЛЫН

Тәблиғ един

Јашы 90-а јахынлашан Криста баҹы үрәк јанғысы илә дејир: «Әввәлки кими фәал хидмәт едә билмәмәк адамы јандырыб-төкүр». Бәс јашлылара севинҹләрини горумаға нә көмәк едә биләр? «Мүсбәт әһвал-руһијјә  — дејә 75 јашлы Петер гардаш дејир. — Адам ҝәрәк даһа едә билмәдији шејләрә ҝөрә отуруб-дуруб һејифсиләнмәсин. Баҹардығы шејләрә ҝөрә шүкүр етсин».

Бәлкә, фикирләшәсиниз, шәраитиниз һансы үсулла шаһидлик етмәјә имкан верир? Һајди баҹы даһа әввәлки кими, ев-ев тәблиғ едә билмир. Она ҝөрә дә јашы сәксәни һагламыш бу баҹы компүтери өјрәниб ки, мәктуб јазыб шаһидлик етсин. Бәзи јашлы тәблиғчиләр паркларда, јахуд дајанаҹагларда отуруб Мүгәддәс Китаб һагда сөһбәт едирләр. Јахуд әҝәр сиз хәстәханада јатырсынызса, ора хидмәт саһәниз кими бахыб тибб ишчиләринә, јахуд диҝәр хәстәләрә тәблиғ едә биләрсиниз.

Гонагпәрвәр олун

Давуд падшаһ гоҹа вахтында да һәгиги ибадәти ҹани-дилдән дәстәкләмишди. О, мәбәдин иншасы үчүн чохлу гызыл-ҝүмүш вә башга шејләр ианә етмиш, һәмчинин тикинти үчүн тәдбирләр ҝөрмүшдү (1 Салн. 28:11—29:5). Сиз дә үмумдүнја Падшаһлыг ишинә дәстәк ола биләрсиниз. Мәсәлән, јығынҹағыныздакы өнҹүлләри вә диҝәр чалышган тәблиғчиләри хош сөзләрлә руһландыра, кичик һәдијјәләрлә севиндирә, јахуд јүнҝүл гәлјаналтыја дәвәт едә биләрсиниз. Һәмчинин ҝәнҹләр, аиләләр, таммүддәтли хидмәтчиләр, хәстәләр вә чохлу мәсулијјәти олан баҹы-гардашлар үчүн дуа едә биләрсиниз.

Әзиз јашлы баҹы-гардашлар, сиз вә сизин етдијиниз хидмәт чох дәјәрлидир. Сәмави Атамыз һеч вахт сизи лазымсыз билиб атмаз (Зәб. 71:9). Јеһова сизи севир вә дәјәрләндирир. Тезликлә елә бир вахт јетишәҹәк ки, јашымызын үстүнә ҝәлән јаш өзү илә ағры-аҹы, әзијјәт ҝәтирмәјәҹәк. Әксинә, биз ҝүмраһ, там сағлам шәкилдә меһрибан Аллаһымыз Јеһоваја әбәдијјәт бојунҹа хидмәт едәҹәјик!

^ абз. 2 Бәзи адлар шәртидир.