Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  ијун 2015

«Сиз ҝәрәк дөзүмлү оласыныз»

«Сиз ҝәрәк дөзүмлү оласыныз»

АНИТА * вәфтиз олундугдан сонра әри онун ҝүнүнү гара етмишди. Анита бөлүшүр: «Әрим јығынҹаға ҝетмәјимә гаршы чыхырды. Һәтта Аллаһын адыны дилимә ҝәтирмәји дә гадаған етмишди. Јеһова адыны ешитмәји бәс едирди ки, һирсиндән пүскүрсүн».

Әри Анитаја имкан вермирди ки, о, ушаглара Јеһова һагда өјрәтсин. «Мән өз евимдә нәзарәт алтында идим. Ушагларыма нә сәрбәст дәрс кечә билирдим, нә дә онлары ҝөрүшләрә апара билирдим».

Анитанын нүмунәсиндән ҝөрдүјүмүз кими, аилә үзвләри тәрәфиндән тәгибләр мәсиһи үчүн әсил иман сынағыдыр. Ејни шеји хроники хәстәлик, өвладын вә ја һәјат јолдашынын өлүмү, јахуд аилә үзвләриндән киминсә Јеһовадан узаглашмасы һагда демәк олар. Бәс мәсиһијә Јеһоваја садиг галмаға нә көмәк едә биләр?

Бу кими сынаглар гаршысында сиз нә едәрдиниз? Һәвари Булус дејир: «Сиз ҝәрәк дөзүмлү оласыныз» (Ибр. 10:36). Бәс дөзмәјә сизә нә көмәк едә биләр?

ДУА ЕДИБ ЈЕҺОВАЈА ҜҮВӘНИН

Сынаглара дөзмәји баҹармаг үчүн ән әсас аддымлардан бири дуа едиб Јеһоваја ҝүвәнмәкдир. Ҝәлин бир нүмунәјә бахаг. Бир базар ертәси Анна ишә јола салдығы әринин өлүм хәбәрини алды. О, ҝөзләмәдији һалда 30 иллик өмүр-ҝүн јолдашыны итирди. Анна дејир: «Бу, онун ахырынҹы ҝедиши олду. Онун ҹәми 52 јашы вар иди».

Анна бу дәрдә неҹә дөздү? О ишләмәјә башлады. Ишин она көмәји дәјди. Чүнки бу елә иш иди ки, бүтүн диггәтини она ҹәмләмәли иди. Анҹаг бу да онун гәлбиндәки ағрыны азалтмады. Баҹы дејир: «Үрәјими Јеһоваја бошалдыр, Она јалварырдым ки, бу ағыр иткијә дөзмәјә мәнә көмәк етсин». Анна Јеһованын онун дуаларына ҹаваб вердијини ҝөрүрдү. О дејир: «Јалныз Аллаһын вердији сүлһ сајәсиндә гәлбим раһатлыг тапды, дәрддән ағлымы итирмәдим. Әминәм ки, Јеһова һәјат јолдашымы дирилдәҹәк» (Филип. 4:6, 7).

«Дуалары ешидән» Јеһова сөз вериб ки, бәндәләриндән көмәјини әсирҝәмәјәҹәк, садиг галмалары үчүн нә лазымдырса, һәр шеји едәҹәк (Зәб. 65:2). Мәҝәр Аллаһын бу вәди инсанын иманыны мөһкәмләндирмир? Бу, сизин дә дөзә биләҹәјинизи ҝөстәрмир?

ЈЫҒЫНҸАГЛАР КӨМӘК МӘНБӘЈИДИР

Јеһова Өз халгына јығынҹаглар васитәсилә дајаг олур. Мисал үчүн, Салоникидәки баҹы-гардашлар амансыз тәгибләрлә үзләшәндә һәвари Булус һәмин мәсиһиләри тәшвиг едирди: «Инди олдуғу кими, бундан сонра да бир-биринизә тәсәлли верин вә бир-биринизи мөһкәмләндирин» (1 Салон. 2:14; 5:11). Бирҝә јығышмағын, араларындакы мәһәббәтин вә бир-бирләринә ҝөстәрдикләри көмәјин сајәсиндә Салоникидәки мәсиһиләр иманын сынағындан үзүағ чыха билмишдиләр. Онлар дөзүм ҝөстәрмәклә бизә ҝөзәл нүмунә гојмушдулар. Һәмчинин онларын нүмунәсиндән өјрәнирик ки, бизә дөзмәјә нә көмәк едә биләр.

Јығынҹаг үзвләри илә достлашмаг бизә бир-биримизлә руһландыран шејләри бөлүшмәјә көмәк едәҹәк (Ром. 14:19). Бу, чәтин вахтларда хүсусилә ваҹибдир. Һәвари Булусун башы чох бәлалар чәкмишди, амма Јеһова она дөзмәјә ҝүҹ вермишди. Һәрдән Аллаһ ону һәмиманлылары васитәсилә руһландырмышды. Мәсәлән, Булус Колосдакы баҹы-гардашлара өз саламларыны ҝөндәрәндә онлар һагда демишди: «Бу гардашлар... мәнә дајаг олан... әмәкдашларымдыр» (Кол. 4:10, 11). Бәли, онлар Булусу севдикләри үчүн дар ҝүнүндә она  тәсәлли вериб ону мөһкәмләндирмишдиләр. Јәгин ки, јығынҹағынын үзвләри нә вахтса сәни дә руһландырыблар, сәнә дә дајаг олублар.

АҒСАГГАЛЛАРЫН КӨМӘЈИ

Аллаһын тәгдим етдији диҝәр бир көмәк јығынҹагда олан ағсаггаллардыр. Руһани ҹәһәтдән јеткин олан бу гардашлар бизим үчүн «күләкдән далдаланаҹаг, лејсандан сығынаҹаг, сусуз дијарда ахар чајлар, истидән говрулан дијарда нәһәнҝ гаја көлҝәси кими» ола биләрләр (Әшј. 32:2). Бәли, бу гардашлар һәр заман көмәк етмәјә һазырдылар. Бәс сиз онларын көмәјиндән јарарланырсыныз? Ағсаггалларын руһландырыҹы сөзләри вә көмәји сизә дөзмәјә ҝүҹ верә биләр.

Тәбии ки, ағсаггаллар мөҹүзә ҝөстәрмирләр. Онлар бизим кими, ади, гејри-камил инсанлардыр (Һәв. 14:15). Амма бизим үчүн етдикләри дуаларын бөјүк хејри дәјә биләр (Јаг. 5:14, 15). Италијада јашајан бир гардаш узун илләрдир ки, әзәлә дистрофијасындан әзијјәт чәкир. О дејир: «Гардашларын мәһәббәти, гајғысы, тез-тез мәнә баш чәкмәләри мәнә дөзмәјә көмәк едир». Бәс сиз Јеһованын мәһәббәтдән ирәли ҝәләрәк тәјин етдији ағсаггалларын көмәјиндән јарарланырсыныз?

РУҺАНИ ИШЛӘРЛӘ МӘШҒУЛ ОЛ

Башга шејләр дә бизә дөзүмлү олмаға көмәк едә биләр. Бунлардан бири руһани ишләрлә мәшғул олмагдыр. Мәсәлән, 39 јашлы Ҹонда хәрчәнҝин надир һалда раст ҝәлинән формасы ашкар едилмишди. О дејир: «Ҹаван јашымда белә хәстәлијә тутулмағымла һеч ҹүр барыша билмирдим». Һәмин вахт Ҹонун оғлунун ҹәми үч јашы вар иди. Ҹон дејир: «Јолдашым һәм балаҹа ушаға бахмалы, һәм мәнә гуллуг етмәли, һәм дә мәнимлә бирликдә һәкимә ҝедиб-ҝәлмәли иди». Кимјатерапијадан сонра Ҹон лап һалсыз олур, үрәји буланырды. Бу, азмыш кими, Ҹонун атасы да сағалмаз хәстәлијә тутулду. Она да гуллуг етмәк лазым ҝәлди.

Ҹон вә онун аиләси бу чәтинликләрә неҹә дөздү? О дејир: «Өзүмү нә гәдәр һалсыз һисс етсәм дә, аиләликҹә руһани ишләрлә мәшғул олурдуг. Јығынҹаглары бурахмырдыг, һәр һәфтә хидмәтә чыхырдыг, һәтта чәтин оланда белә аиләви ибадәти кечирирдик». Һәгигәтән дә, Ҹон ҝөрдү ки, һәр бир чәтинлијә дөзмәк үчүн әсас мәсәлә руһанилији горумагдыр. Чәтинликлә үзләшәнләрә онун сөзү будур: «Илк сарсынты кечиб ҝедәндән сонра инсаны үзән фикирләр Јеһованын ҝүҹү вә мәһәббәти илә әвәз олунур. Јеһова мәни гүввәтләндирдији кими, сизи дә гүввәтләндирәҹәк».

Шүбһәсиз, Аллаһын көмәјилә биз инди јашадығымыз вә ја ҝәләҹәкдә үзләшәҹәјимиз һәр бир чәтинлијә дөзә биләрик. Ҝәлин дуа едиб Аллаһа ҝүвәнәк, јығынҹагдакы баҹы-гардашларла достлашаг, ағсаггаллардан көмәк истәјәк вә руһани ишләрлә мәшғул олаг. Бунлары етсәк, «сиз ҝәрәк дөзүмлү оласыныз» дејән һәвари Булусун сөзләринә әмәл едә биләҹәјик.

^ абз. 2 Бәзи адлар шәртидир.