Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  феврал 2015

Иса Мәсиһ кими ҹәсарәтли вә бәсирәтли олун

Иса Мәсиһ кими ҹәсарәтли вә бәсирәтли олун

«Сиз ону һеч вахт ҝөрмәмисиниз, буна бахмајараг ону севирсиниз. Ону инди дә ҝөрмәсәниз дә, она иман едирсиниз» (1 БУТ. 1:8).

1, 2. а) Биз хиласа неҹә јетишә биләрик? б) Хилас јолунда галмаға бизә нә көмәк едә биләр?

БИЗ Иса Мәсиһин шаҝирди оланда јени бир јола гәдәм гојдуг. Бу јол бизи һәјата апарыр, кимиси үчүн бу һәјат ҝөјдәдир, кимиси үчүн исә јердә олаҹаг. Иса Мәсиһ демишди: «Ахыра кими [ја индики һәјатынын ахырына кими, ја да бу шәр дүнјанын ахырына кими] дөзән хилас олаҹаг» (Мәт. 24:13). Бәли, иман јолунда мөһкәм галсаг, хиласа јетишә биләрик. Анҹаг еһтијатлы олмалыјыг ки, бу јолдан сапмајаг (1 Јәһ. 2:15—17). Бәс гәдәм гојдуғумуз бу јолда неҹә мөһкәм гала биләрик?

2 Бизә өрнәк олан Иса да бу јолу кечмишди. Онун һәјат јолу Мүгәддәс Китабда гәләмә алыныб. Бу мәлуматлары арашдырмагла Исанын неҹә шәхсијјәт олдуғуну өјрәнирик. Өјрәндијимиз шејләр биздә Исаја гаршы иман, мәһәббәт һасил едир. (1 Бутрус 1:8, 9 ајәләрини охујун.) Јадыныздадырса, Бутрус демишди ки, биз Исанын гојдуғу нүмунәни изләмәлијик (1 Бут. 2:21). Әҝәр биз онун нүмунәсини диггәтлә изләсәк,  иманымызын һәдәфинә — хиласа јетишәҹәјик *. Өтән мәгаләдә арашдырдыг ки, тәвазөкарлыгда вә шәфгәтли олмагда Исаја неҹә охшаја биләрик. Инди исә ҝәлин ҝөрәк Иса кими неҹә ҹәсарәтли вә бәсирәтли ола биләрик.

ИСА МӘСИҺ ҸӘСАРӘТЛИДИР

3. Ҹәсарәт нәдир вә она неҹә саһиб ола биләрик?

3 Ҹәсарәт инсаны ҝүҹләндирән, ону мәтин едән әминлик һиссидир. Ҹәсарәтли олмаг фәлакәтә таб ҝәтирмәк, дүзҝүнлүјүн тәрәфиндә олмаг, изтираблара ләјагәтлә, иманла дөзмәк демәкдир. Ҹәсарәт горху, үмид вә мәһәббәтлә сых бағлыдыр. Белә ки, Аллаһ горхусу бизи инсан горхусуна гапылмагдан азад едир (1 Ишм. 11:7; Мәс. 29:25). Әсил үмид бизә көмәк едир ки, диггәтимизи һазыркы сынаглара јох, алаҹағымыз мүкафата јөнәлдәк вә ҝәләҹәјә әминликлә бахаг (Зәб. 27:14). Фәдакар мәһәббәт бизи һәтта тәһлүкәнин ҝөзүнә дик бахыб ҹәсарәт ҝөстәрмәјә тәшвиг едир (Јәһ. 15:13). Биз Аллаһа ҝүвәнмәклә вә Оғлунун изләри илә ҝетмәклә ҹәсарәтли ола биләрик (Зәб. 28:7).

4. Иса мәбәддә мүәллимләрин арасында оланда неҹә ҹәсарәт ҝөстәрмишди? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

4 Иса, һәтта 12 јашы оланда ҹәсарәтлә һаггын тәрәфини тутмушду. Ҝәлин ҝөрәк балаҹа Иса мәбәддә «мүәллимләрин арасында» отуранда нә баш вермишди. (Лука 2:41—47 ајәләрини охујун.) Һәмин мүәллимләр һәм Төвратын билиҹиси идиләр, һәм дә она зидд олан адәт-әнәнәләрә јахшы бәләд идиләр. Анҹаг Иса бундан горхуб сусмады. Әксинә, о, мүәллимләрә «суал верирди». Сөзсүз ки, бу суаллар балаҹа ушагларын вердији суаллардан дејилди. Јәгин ки, Иса елә дүшүндүрүҹү суаллар верирди ки, мүәллимләр мат-мәәттәл галырды. Бәлкә дә мүәллимләр долашыг суалларла Исаны чашдырмаг истәјирдиләр, амма ҹәһдләри боша чыхырды. Һәр кәс, еләҹә дә бу мүәллимләр «онун зәкасына вә ҹавабларына валеһ олурду». Сөзсүз ки, балаҹа Иса ҹаваблары илә Аллаһын Кәламындакы һәгигәти мүдафиә едирди.

5. Иса хидмәти заманы неҹә ҹәсарәт ҝөстәрмишди?

5 Иса Мәсиһ хидмәти заманы дүшдүјү мүхтәлиф вәзијјәтләрдә ҹәсарәт ҝөстәрирди. О, јалан тәлимләрлә инсанлары аздыран дин хадимләрини ифша едирди (Мәт. 23:13—36). О, мурдар дүнјанын тәсиринә гаршы сарсылмаз мөвге тутурду (Јәһ. 16:33). Дүшмәнләринин фитнә-фәсадына бахмајараг, тәблиғини дајандырмырды (Јәһ. 5:15—18; 7:14). Иса мәбәддәки ибадәти ләкәләјән инсанлары дүз ики дәфә мәрдҹәсинә орадан говмушду (Мәт. 21:12, 13; Јәһ. 2:14—17).

6. Иса јердәки һәјатынын сонунҹу ҝүнү неҹә ҹәсарәт ҝөстәрди?

6 Иса ишҝәнҹәләр гаршысында да ҹәсарәтлә давранмышды. Ҝәлин ҝөрәк јер үзүндәки һәјатынын сон ҝүнү Иса неҹә ҹәсарәт ҝөстәрмишди. О, Јәһуданын хәјанәтиндән сонра башына нәләр ҝәләҹәјини чох ҝөзәл билирди. Бунунла белә, Пасха јемәји заманы Јәһудаја деди: «Нә едәҹәксәнсә, тез елә» (Јәһ. 13:21—27). Ҝетсемани бағында әсҝәрләр Исаны тутмаға ҝәләндә о, горхмадан онларын өнүнә чыхды. О, өз ҹанынын һајына галмајыб шаҝирдләринин мүдафиәсинә дурду (Јәһ. 18:1—8). Синедрионда сорғу-суала чәкилән вахт Иса баш каһинин  ону өлдүрмәк үчүн бәһанә ахтардығыны билирди. Амма јенә дә ҹәсарәт ҝөстәриб өзүнүн Мәсиһ вә Аллаһын Оғлу олдуғуну данмады (Марк 14:60—65). Иса ишҝәнҹә дирәјиндә өләнәдәк мәтин галыб нөгсансызлығыны горуду. Әзаблар ичиндә сон нәфәсини дәриб зәфәрлә нида етди: «Тамам олду!» (Јәһ. 19:28—30).

ИСА МӘСИҺ КИМИ ҸӘСАРӘТЛИ ОЛУН

7. Ушаглар, Јеһованын адыны дашымаг сизин үчүн нә демәкдир вә ҹәсарәтли олдуғунузу неҹә ҝөстәрә биләрсиниз?

7 Биз Иса кими неҹә ҹәсарәтли ола биләрик? Мәктәбдә. Ушаглар, мәктәб јолдашларынызын вә ја башгаларынын сизи әлә салаҹагларыны билә-билә өзүнүзү Јеһованын Шаһиди кими танытмағыныз сизин ҹәсарәтли олдуғунузу сүбут едир. Бунунла сиз ҝөстәрирсиниз ки, Јеһованын адыны дашымагдан гүрур дујурсунуз. (Зәбур 86:12 ајәсини охујун.) Јәгин ки, мәктәбдә тәкамүл нәзәријјәсини бејнинизә јеритмәк истәјирләр. Амма сизин Мүгәддәс Китаба әсасланан јарадылыш тәлиминә инанмаға тутарлы сәбәбләриниз вар. Сиз «Һәјатын әмәлә ҝәлмәси. Беш ваҹиб суала ҹаваб» адлы брошүрадан (рус./түрк.) истифадә едәрәк «сиздән изаһат тәләб едән»ләрә санбаллы сүбутлар ҝәтирә биләрсиниз (1 Бут. 3:15). Онда Аллаһын Кәламындакы һәгигәти мүдафиә етдијинизә ҝөрә фәрәһләнәҹәксиниз.

8. Биз һансы сәбәбләрә ҝөрә ҹәсарәтлә тәблиғ едирик?

8 Хидмәтдә. Һәгиги мәсиһиләр олан бизләр «Јеһовадан сәлаһијјәт алараг ҹәсарәтлә» данышмалыјыг (Һәв. 14:3). Бәс һансы сәбәбләрә ҝөрә ҹәсарәтлә тәблиғ едирик? Биз тәблиғ етдијимиз хәбәрин һәгигәт олдуғуну билирик, чүнки бу хәбәр Мүгәддәс Китаба әсасланыб (Јәһ. 17:17). Һәмчинин Аллаһын әмәкдашлары олдуғумузу, мүгәддәс руһун бизә дајаг олдуғуну анлајырыг (1 Кор. 3:9; Һәв. 4:31). Биз баша дүшүрүк ки, ҹанла-башла тәблиғ етмәклә Јеһоваја сәдагәтимизи, инсанлара исә мәһәббәтимизи ҝөстәририк (Мәт. 22:37—39). Дахилимиздәки ҹәсарәт гојмаз ки, биз сусаг. Әксинә, биз горхуб чәкинмәдән инсанлары һәгигәтә гаршы кор едән дини јаланлары ифша едирик (2 Кор. 4:4). Инсанларын лагејдлијинә, һабелә ришхәндләрә вә тәгибләрә бахмајараг, хош хәбәри бундан сонра да мәтанәтлә тәблиғ едәҹәјик (1 Салон. 2:1, 2).

9. Әзаблар гаршысында неҹә ҹәсарәт ҝөстәрә биләрик?

9 Әзаблар гаршысында. Аллаһа етибарымыз бизә бәдбәхтликләрә иман вә ҹәсарәтлә синә ҝәрмәјә көмәк едир. Дүздүр, доғма адамын өлүмү бизи бәрк сарсыдыр. Лакин биз үмидимизи итирмирик. Әминликлә «һәр ҹүр тәсәлли Аллаһы»ндан ҝүҹ истәјирик (2 Кор. 1:3, 4; 1 Салон. 4:13). Хәстәләнәндә вә ја хәсарәт аланда ҹанымыз ағрыјыр, амма биз һеч вахт Мүгәддәс Китаба зидд ҝедән мүалиҹә үсулуна әл атмырыг (Һәв. 15:28, 29). Руһ дүшкүнлүјүнә гапылсаг да, һәтта «үрәјимиз бизи бир шеј үстә гынаса» да, биз гәлбисыныглара јахын олан Аллаһа сығындығымыз үчүн тәслим олмуруг * (1 Јәһ. 3:19, 20; Зәб. 34:18).

ИСА МӘСИҺ БӘСИРӘТЛИДИР

10. Бәсирәтә неҹә тәриф верәрдиниз вә Јеһованын бәсирәтли бәндәси неҹә данышмалы вә һәрәкәт етмәлидир?

10 Бәсирәт дүзҝүн мүһакимә јүрүтмәк — јахшыны писдән ајырмаг, сонра  исә дүзҝүн јолу сечмәк баҹарығыдыр (Ибр. 5:14). Бәсирәт руһани мәсәләләрдә дүзҝүн нәтиҹә чыхармаг габилијјәтидир. Аллаһын бәсирәтли хидмәтчиси Ону разы салан тәрздә данышыр вә һәрәкәт едир. О, елә данышыр ки, сөзләри илә башгаларына јара вурмасын, әксинә шәфа версин (Мәс. 11:12, 13). О, ҝеҹ гәзәбләнир (Мәс. 14:29). Дүз јолла ҝедир (Мәс. 15:21). Бәс бәсирәтә неҹә јијәләнә биләрик? Бунун үчүн Аллаһын Кәламыны арашдырыб өјрәндикләримизи һәјата кечирмәлијик (Мәс. 2:1—5, 10, 11). Иса Мәсиһин нүмунәсини нәзәрдән кечирмәјин исә, бу мәсәләдә хүсуси көмәји дәјә биләр. Чүнки о, бу дүнјада ән бәсирәтли инсан олуб.

11. Исанын сөзләри онун бәсирәтиндән неҹә хәбәр верир?

11 Иса Мәсиһин һәм сөзләри, һәм дә һәрәкәтләри онун нә гәдәр бәсирәтли олмасындан хәбәр верир. Сөзләри. О, мүждәни бәсирәтлә тәблиғ едирди. Ағзындан чыхан «ләтиф кәлмәләрә» һамы һејран галырды (Лука 4:22; Мәт. 7:28). О, сөзү тез-тез Аллаһын Кәламына верир, фикрини чатдырмаг үчүн лазым олан ајәләр охујур, ситат ҝәтирир, јахуд да онлара истинад едирди (Мәт. 4:4, 7, 10; 12:1—5; Лука 4:16—21). Иса һәмчинин Мүгәддәс Јазылары изаһ едирди вә буну елә едирди ки, динләјиҹиләринин үрәјинә тәсир етсин. Дириләндән сонра Иммаса ҝедән јолда ики шаҝирди илә данышанда Иса «Мүгәддәс Јазыларда өзүнә аид олан шејләри бир-бир онлара изаһ етди». Бундан сонра һәмин шаҝирдләр демишди: «Мәҝәр о,.. Мүгәддәс Јазылары бизә изаһ едәндә үрәјимиз алышыб јанмырды?» (Лука 24:27, 32).

12, 13. Исанын сәбирли вә дәрракәли олдуғуну һансы нүмунәләр ҝөстәрир?

12 Һиссләри вә әһвал-руһијјәси. Бәсирәт Исаја өз һиссләрини ҹиловламаға, сәбирли олмаға көмәк едирди (Мәс. 16:32). О, һәлим иди (Мәт. 11:29). Шаҝирдләри сәһвләр етсәләр дә, онларла һәмишә сәбирлә давранырды (Марк 14:34—38; Лука 22:24—27). О, һәтта пис рәфтарла үзләшәндә белә өзүндән чыхмырды (1 Бут. 2:23).

13 Иса бәсирәтли олмасы сајәсиндә һәр шејә дәрракә илә јанашырды. О, Мусанын ганунунун мәғзини јахшы баша дүшүр вә буна ујғун давранырды. Ҝәлин Марк 5:25—34 ајәләриндә јазылан бир һадисәни нәзәрдән кечирәк. (Охујун.) Ганахмасы олан бир гадын издиһамы јарыб Исанын палтарына тохунду вә шәфа тапды. Төврата ҝөрә о, мурдар һесаб едилирди вә һеч кимә тохунмамалы иди (Лав. 15:25—27). Ди ҝәл ки, Иса палтарына тохундуғуна ҝөрә гадыны ҹәзаландырмады. Чүнки Иса «Төвратдакы даһа ваҹиб мәсәләләрә» мәрһәмәтин вә сәдагәтин дахил олдуғуну дәрк едирди (Мәт. 23:23). Она ҝөрә дә Иса меһрибанҹасына деди: «Баҹым, иманын сәни сағалтды. Саламат ҝет. Гој бу әзаблы хәстәлик сәни бир дә нараһат етмәсин». Неҹә дә хошдур ки, Иса бәсирәтлә давраныб белә мәрһәмәт ҝөстәрди!

14. Иса һансы јолу сечмишди вә бу јолда неҹә гала билмишди?

14 Һәјат тәрзи. Иса дүзҝүн јол сечмәклә вә бу јола бағлы галмагла бәсирәтли олдуғуну ҝөстәрмишди. О, өзүнү хош хәбәрин тәблиғинә һәср етмиш, бу иши һәјатынын амалы етмишди (Лука 4:43). Иса һәмчинин сечдији јола бағлы галмышды. О, елә гәрарлар гәбул едирди ки, бу ишдән јајынмасын вә ону лајигли шәкилдә баша чатдырсын. О, вахтыны вә ҝүҹүнү хидмәтә сәрф етмәк үчүн һикмәтлә давраныб садә һәјат сүрүрдү (Лука 9:58). Мәсиһ дәрк едирди ки, өлүмүндән сонра бу ишин давам етмәси үчүн шаҝирдләринә тәлим вермәлидир (Лука 10:1—12; Јәһ. 14:12).  Иса «бу дөврүн јекунуна кими» тәблиғ ишинә рәһбәрлик едәҹәјини шаҝирдләринә вәд етмишди (Мәт. 28:19, 20).

ИСА КИМИ БӘСИРӘТЛИ ОЛУН

15. Бәсирәтли олдуғумузу сөзләримизлә неҹә ҝөстәрә биләрик?

15 Ҝәлин ҝөрәк биз Исаја даһа неҹә бәнзәјә биләрик. Сөзләримизлә. Баҹы-гардашларымызла сөһбәт едәркән биз онлары сарсыдан јох, мөһкәмләндирән сөзләр демәлијик (Ефес. 4:29). Инсанларла Аллаһын Падшаһлығы һагда данышанда сөзләримиз «дузлу, үрәкачан» олмалыдыр (Кол. 4:6). Һәмсөһбәтимизин тәләбатларыны, мараг даирәсини дујмаға, сонра исә буна ујғун данышмаға чалышмалыјыг. Биз һеч вахт јаддан чыхармырыг ки, дедијимиз хош сөзләр инсанларын үрәјини һәгигәтә ача биләр. Үстәлик, етигадымызы изаһ едәркән биз сөзү Мүгәддәс Китаба веририк. Мөтәбәр бир мәнбә кими ондан ситат ҝәтирир, имкан јарананда ајәләр охујуруг. Биз дәрк едирик ки, Мүгәддәс Китабын сөзү бизим һәр сөзүмүздән гат-гат кәсәрлидир (Ибр. 4:12).

16, 17. а) Һирсләнмәјә тәләсмәдијимизи вә дәрракәли олдуғумузу неҹә ҝөстәрә биләрик? б) Диггәтимизи хидмәтә неҹә ҹәмләјә биләрик?

16 Һиссләримиз вә әһвал-руһијјәмиз. Бәсирәт бизә һиссләримизи ҹиловламаға вә һирсләнмәјә тәләсмәмәјә көмәк едир (Јаг. 1:19). Кимсә хәтримизә дәјәндә биз онун сөзләринин вә һәрәкәтләринин сәбәбини баша дүшмәјә чалышырыг. Белә едәндә һирсимиз сојујур вә биз һәмин адамын ҝүнаһынын үстүндән кечирик (Мәс. 19:11). Бәсирәт һәмчинин бизә дәрракәли олмаға көмәк едир. Белә ки, биз баҹы-гардашларымыза гаршы тәләбкар олмуруг вә һеч вахт јаддан чыхармырыг ки, бәлкә дә, онлар бизим ахыра кими баша дүшмәдијимиз чәтинликләрлә үзләширләр. Онларын фикрини динләјир вә лазым ҝәләрсә, ҝүзәштә ҝедирик (Филип. 4:5).

17 Һәјат тәрзимизлә. Исанын давамчысы олан бизләр дәрк едирик ки, бу дүнјада мүждәни тәблиғ етмәкдән шәрәфли иш јохдур. Диггәтимизи хидмәтә ҹәмләмәјә көмәк едән гәрарлар веририк вә бу, бизә Мәсиһин давамчысы олараг галмаға көмәк едир. Биз руһани ишләри һәјатымызда һәр шејдән үстүн тутуруг, һәмчинин садә јашајырыг ки, сон ҝәлмәмишдән әввәл өзүмүзү ән ваҹиб иш олан тәблиғ ишинә тамамилә һәср едәк (Мәт. 6:33; 24:14).

18. Хиласа апаран јолдан сапмамаг үчүн нә едә биләрик вә сиз нә етмәјә гәти гәрарлысыныз?

18 Исанын ҝөзәл хүсусијјәтләриндән бәзиләрини нәзәрдән кечирмәк неҹә дә хош олду. Ҝөрүн онун диҝәр хүсусијјәтләри барәдә вә она бәнзәмәк үчүн даһа нә едә биләҹәјимиз һагда өјрәнсәк, нә гәдәр хејир тапарыг. Буна ҝөрә дә ҝәлин Исанын изләри илә ҝетмәјә гәтијјәтли олаг. Белә етсәк, хиласа ҝедән јолдан сапмајаҹаг вә Иса Мәсиһин мүкәммәл шәкилдә тәглид етдији Јеһова Аллаһа даһа да јахынлашаҹағыг.

^ абз. 2 1 Бутрус 1:8, 9 ајәләри ҝөјләр үмидинә малик олан мәсиһиләр үчүн јазылса да, бу сөзләр јердә әбәди јашамаға үмид едән инсанлара да аиддир.

^ абз. 9 Әзаблар гаршысында ҹәсарәт ҝөстәрән һәмиманлыларымызын нүмунәләри үчүн бахын: «Ҝөзәтчи гүлләси» 2000-ҹи ил 1 декабр, сәһифә 24—28 (рус.); «Ојанын!» 2003-ҹү ил 22 апрел, сәһифә 18—21 (рус.).