Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  сентјабр 2014

Һәгигәтдә олдуғуна әминсән? Нәјә ҝөрә?

Һәгигәтдә олдуғуна әминсән? Нәјә ҝөрә?

«Аллаһын ирадәсинин фајдалы, хош вә камил олдуғуна әмин [олун]» (РОМ. 12:2).

1. Христиан дүнјасынын руһаниләри мүһарибә заманы неҹә давранырдылар?

СИЗҸӘ, Аллаһ һәгиги мәсиһчиләрин мүһарибәјә ҝедиб башга милләтләри өлдүрмәсини истәјәр? Өтән 100 ил әрзиндә бу иши ҝөрәнләрин әксәријјәти елә өзләрини мәсиһчи адландыранлар олуб. Католик ордусунун кешишләри дүшмән халгдан олан диндашларыны өлдүрсүнләр дејә, өз гошунларына вә онларын силаһ-сурсатларына хејир-дуа верирдиләр. Ејни шеји протестант кешишләри дә едирдиләр. Икинҹи Дүнја мүһарибәси бунун әјани сүбутудур.

2, 3. Икинҹи Дүнја мүһарибәси заманы вә даһа сонра Јеһованын Шаһидләри һансы мөвгеји тутмушдулар вә нә үчүн?

2 Бәс мүһарибә заманы Јеһованын Шаһидләри нә едирдиләр? Тарихи мәлуматлар ҝөстәрир ки, онлар мәсиһчи битәрәфлијини горујурдулар. Шаһидләр нәјә әсасән бу ҹүр мөвге тутурдулар? Бу, әсас етибарилә, Иса Мәсиһин нүмунәсинә вә тәлимләринә әсасланырды. О демишди: «Аранызда мәһәббәт олса, һамы биләҹәк ки, сиз мәним шаҝирдимсиниз» (Јәһ. 13:35). Онлар һәмчинин Павелин Коринфдә јашајан мәсиһчиләрә үнванладығы принсипи үрәкдән гәбул етмишдиләр. (2 Коринфлиләрә 10:3, 4 ајәләрини оху.)

3 Буна ҝөрә дә виҹданлары Мүгәддәс Китаб әсасында  тәрбијә едилмиш һәгиги мәсиһчиләр дөјүшмәји вә ја мүһарибәдә иштирак етмәји өјрәнмирләр. Бу ҹүр мәсиһчи мөвгејини горујан минләрлә Шаһид — ҝәнҹ вә јашлы, киши вә гадын тәгибләрә мәруз галыблар. Чохларынын мәҹбури әмәк дүшәрҝәләриндә вә һәбсханаларда ҝүнүнү гара едибләр. Алманијада насист режими заманы бәзиләри һәтта вәһшиҹәсинә гәтлә јетирилиб. Авропада үзләшдикләри амансыз тәгибләрә бахмајараг, Шаһидләр онлара һәвалә олунан тапшырығы — Јеһованын Падшаһлығы һагда хош хәбәри тәблиғ етмәји һеч вахт дајандырмырдылар. Онлар буну истәр һәбсдә, истәр дүшәрҝәдә, истәрсә дә сүрҝүндә оларкән сәдагәтлә етмишләр *. Шаһидләр 1994-ҹү илдә Руандада баш вермиш етник мүһарибәләрдә дә иштирак етмәмишдиләр. Онлар һәмчинин кечмиш Југославијанын парчаланмасы заманы баш вермиш Балкан мүнагишәләриндә күтләви гырғын заманы да битәрәфлији горумушлар.

4. Јеһованын Шаһидләринин битәрәф олмалары башгаларына неҹә тәсир едир?

4 Јеһованын Шаһидләринин тутдуғу гәти битәрәф мөвге бүтүн дүнјада минләрлә инсаны әмин едиб ки, Шаһидләр Аллаһа вә инсанлара ријасыз мәһәббәт бәсләјирләр. Башга сөзлә десәк, онлар өзләрини елә әсил мәсиһчи кими апарырлар. Бундан әлавә, ибадәтимизлә бағлы бәзи амилләр дә әксәр инсанлары Јеһованын Шаһидләринин һәгиги мәсиһчиләр олдугларына әмин едир.

ТАРИХДӘ ӘН БӨЈҮК МААРИФЛӘНДИРМӘ ИШИ

5. Мәсиһин еркән давамчылары һансы дәјишикликлә үзләшмишдиләр?

5 Иса елә хидмәтинин әввәлиндән Аллаһын Падшаһлығы һагда хош хәбәри бәјан етмәјин ваҹиблијини вурғуламышды. О, үмумдүнја шаһидлијин тәмәлини гојмагда она көмәк етмәк үчүн 12 шаҝирд сечмиш, даһа сонра исә 70 шаҝирдә тәлим вермишди (Лука 6:13; 10:1). Онлара хош хәбәри јәһудиләрә тәблиғ етмәји өјрәтмишди. Анҹаг Иса даһа сонра шаҝирдләринә билдирди ки, онлар хош хәбәри башга милләтләрдән олан сүннәтсизләрә дә тәблиғ етмәлидирләр. Јәһуди олан фәдакар шаҝирдләр үчүн бу, бөјүк дәјишиклик иди! (Һәв. иш. 1:8).

6. Петер нәји анлады?

6 Һәвари Петер сүннәтсиз гејри-јәһуди Корнилинин евинә ҝөндәрилмишди. Онда Петер анлады ки, Аллаһ ајры-сечкилик етмир. Корнили вә онун ев әһли вәфтиз олунду. Бундан сонра мәсиһчилик јени әразиләрдә вүсәт алмаға башлады вә артыг бүтүн милләтләрдән олан инсанлар һәгигәти ешидә вә гәбул едә биләрдиләр (Һәв. иш. 10:9—48). Беләҹә, бүтүн дүнја тәблиғ саһәсинә чеврилди.

7, 8. Јеһованын тәшкилаты нәјә хүсуси диггәт јетирир? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бах.)

7 Јеһованын Шаһидләринин мүасир тарихи боју тәшкилата рәһбәрлик едәнләр бүтүн дүнјада хош хәбәрин тәблиғини вә тәлим ишини вар-ҝүҹләри илә дәстәкләјибләр. Һал-һазырда сәккиз милјона јахын Шаһид Мәсиһин хәбәрини ән уҹгар јерләрәдәк 600-дән чох дилдә тәблиғ едирләр вә бу сај артмагдадыр! Јеһованын Шаһидләри евдән-евә, күчәдә тәблиғ етмәләри илә јахшы танынырлар, һәмчинин онлар әдәбијјат масаларындан вә арабаларындан да истифадә едирләр.

8 2900-дан чох тәрҹүмәчи Мүгәддәс Китабы вә она әсасланан нәшрләри тәрҹүмә етмәк үчүн хүсуси тәлим алыблар. Онлар әдәбијјатларымызы тәкҹә ҝениш јајылмыш дилләрә тәрҹүмә етмирләр. Чалышырлар  ки, бир о гәдәр дә танынмајан, лакин милјонларла инсанын данышдығы јүзләрлә дилә тәрҹүмә етсинләр. Мәсәлән, Испанијада јашајан милјонларла каталон ҝүндәлик һәјатда өз ана дилләриндә, каталан дилиндә данышырлар. Бу ҝүн каталан дили вә онун голларына Андоррада, Аликантедә, Балеар адасында вә Валенсијада јенидән дирчәлиб. Буна ҝөрә дә Јеһованын Шаһидләри каталон халгынын үрәјинә тәсир едән каталан дилиндә нәшрләр дәрҹ едир вә јығынҹаг ҝөрүшләри кечирир.

9, 10. Нәләр сүбут едир ки, Аллаһын тәшкилаты бүтүн халгларын руһани тәләбатларыны өдәмәјә чалышыр?

9 Бир чох мәдәнијјәтләрдә дә тәрҹүмә вә тәлим иши ејни гајдада һәјата кечирилир. Мәсәлән, Мексика испандилли өлкә сајылса да, орада башга дилләрдә данышан чохсајлы јерли халглар вар. Бунлардан бири Мајја халгыдыр. Тәрҹүмәчиләр һәмин дилдә ҝүндәлик олараг ешидә вә даныша билсинләр дејә Мексикадакы филиал Мајја тәрҹүмә групуну өлкәнин мүнасиб бир јериндә тәшкил едиб. Диҝәр дил 29 милјондан чох әһалиси олан Непал дөвләтиндә истифадә едилән Непал дилидир. Бурада тәхминән 120 дилдә данышылыр. Анҹаг он милјондан артыг инсан Непал дилиндә данышыр вә чохлары бу дили икинҹи ана дили кими истифадә едир. Мүгәддәс Китаба әсасланмыш әдәбијјатларымыз бу дилдә дә чап едилир.

10 Дүнјанын һәр јериндә тәрҹүмә групларынын тәшкил едилмәси сүбут едир ки, Јеһованын тәшкилаты Падшаһлыг һагда хош хәбәрин бүтүн дүнјада тәблиғ едилмәсинә ҹидди јанашыр. Бүтүн дүнјада кампанијаларда милјонларла трактат, брошүра вә журналлар инсанлара пулсуз пајланылыр. Бүтүн хәрҹләр Исанын: «Тәмәннасыз алмысыныз, тәмәннасыз да верин», — ҝөстәришинә әсасән давранан Јеһованын Шаһидләринин көнүллү ианәләри һесабына өдәнилир (Мат. 10:8).

Тәрҹүмә групу ашағы алман дилиндә нәшрләр һазырлајыр (10-ҹу абзаса бах)

Ашағы алман дилиндә чыхан әдәбијјатлар Парагвајда истифадә едилир (Һәмчинин мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бах)

11, 12. Јеһованын Шаһидләринин ҝөрдүјү үмумдүнја тәблиғ иши башгаларына неҹә тәсир едир?

11 Фәдакар тәблиғчиләр вә мүәллимләр олан Јеһованын Шаһидләри һәгигәти тапдыгларына о гәдәр әминдирләр ки, хош хәбәри башга милләтләр вә етник групларла бөлүшмәк үчүн бөјүк гурбанлар верирләр. Бир чохлары бу ваҹиб ишдә иштирак етмәк үчүн һәјатларыны садәләшдирир, дил өјрәнир вә башга мәдәнијјәтә  ујғунлашырлар. Әксәр инсанларын Јеһованын Шаһидләринин Иса Мәсиһин һәгиги давамчылары олдугларына инанмаларынын диҝәр бир сәбәби дә елә бу бејнәлхалг тәблиғ вә тәлим ишидир.

12 Јеһованын Шаһидләри бүтүн бунлары һәгигәти тапдыгларына әмин олдуглары үчүн едирләр. Бәс милјонларла инсаны Јеһованын Шаһидләринин һәгигәт јолунда олдугларына даһа нәләр әмин едиб? (Ромалылара 14:17, 18 ајәләрини оху.)

ОНЛАРЫ НӘ ӘМИН ЕДИБ?

13. Јеһованын Шаһидләри тәшкилатын тәмизлијини неҹә горујур?

13 Ҝәлин һәгигәти тапдыгларына әмин олан бәзи мүасир мәсиһчиләрин шәрһләринә диггәт јетирәк. Јеһованын гоҹаман бир хидмәтчиси өз һиссләрини белә ифадә едир: «Төһмәт аланын вә ја ҹәзаландырыланын кимлијиндән асылы олмајараг, Јеһованын тәшкилатынын әхлаги ҹәһәтдән тәмиз вә пак галмасы үчүн һәр ҹүр гајғы ҝөстәрилир». Бу ҹүр јүксәк әхлаг стандартына Мүгәддәс Китабда гејд олунан, еләҹә дә Исанын вә шаҝирдләринин гојдуғу нормалара мүвафиг давранмағын сајәсиндә наил олунуб. Бу ҝүн Јеһованын Шаһидләри арасында бәзиләри Аллаһын нормаларына мүвафиг ҝәлмәдикләри үчүн мәсиһчиликдән чыхарылыр. Анҹаг, әввәлләр јанлыш һәјат тәрзи сүрмүш, лакин дәјишилмиш инсанлар да дахил олмагла, әксәријјәти тәмиз вә нүмунәви һәјат сүрүр. (1 Коринфлиләрә 6:9—11 ајәләрини оху.)

14.. Јығынҹагдан кәнарлашдырылан бир чохлары һансы аддымы атыблар вә бу һансы нәтиҹәни вериб?

14 Мүгәддәс Јазыларын ҝөстәришинә әсасән јығынҹагдан кәнар едилмиш инсанларын агибәти неҹә олур? Онлардан минләрләси мәсиһчијә јарашмајан һәрәкәтләриндән төвбә етмиш вә јенидән јығынҹаға гајытмышлар. (2 Коринфлиләрә 2:6—8 ајәләрини оху.) Мүгәддәс Китабын јүксәк әхлаг нормасына бағлы галмағын сајәсиндә етибарын һөкм сүрдүјү тәмиз мәсиһчи јығынҹағына маликик. Бәли, Јеһованын Шаһидләри әксәр килсәләрин мәгбул һесаб етдикләри һәрәкәтләрдән кәскин шәкилдә фәргләнән Аллаһын нормаларына бағлы галырлар. Елә бунун өзү бир чохларыны әмин едир ки, Јеһованын Шаһидләри дүз јолдадырлар.

15. Бир гардаш һәгигәт јолунда олдуғуна неҹә әмин олуб?

15 Нә үчүн узун илләр бу јолда олан Шаһидләр һәгигәти тапдыгларына инанырлар? Мәсәлән, 54 јашлы бир гардаш дејир: «Ҝәнҹлијимдән бәри әсас үч шејә инанмышам: 1) Аллаһын варлығына; 2) Мүгәддәс Китабын Онун Кәламы олдуғуна вә 3) Онун Јеһованын Шаһидләринин мәсиһчи јығынҹағына хејир-дуа вердијинә. Бүтүн бу илләр әрзиндә инандығым бу шејләрин һәгигәт олуб-олмадығыны дөнә-дөнә јохламышам. Илләр кечдикҹә бунларын һәгигәт олдуғуна даир артан сүбутлар иманымы ҝүҹләндирир вә тутдуғумуз јолун  һәгигәт олдуғуна әминлијими даһа да мөһкәмләндирир».

16. Нәјә ҝөрә бир баҹы һәгигәти тапдығына әминдир?

16 Нју–Јоркда баш идарәдә чалышан әрли бир баҹы Јеһованын тәшкилаты һагда белә демишди: «Бу, Јеһованын адыны усанмадан бәјан едән јеҝанә тәшкилатдыр. Мүгәддәс Китабдан Аллаһын адыны тәхминән 7000 дәфә охумаг неҹә дә хошдур! 2 Салнамәләр 16:9 ајәсиндәки: “Рәббин ҝөзләри јер үзүнү сејр едир ки, үрәји бүтүнлүклә Онунла оланлары гүввәтләндирсин”, — сөзләри мәни руһландырыр». Баҹы сөзләринә әлавә едир: «Һәгигәт мәнә өјрәтди ки, Јеһованын манеәсиз олараг мәни гүввәтләндирмәси үчүн бүтөв үрәјә малик олмалыјам. Мәним үчүн Јеһова илә мүнасибәтләримдән дәјәрли һеч нә јохдур. Исанын сајәсиндә мәнә Аллаһ һаггында дәрин биликләр ачылдығына ҝөрә чох миннәтдарам, мәни јашадан бу биликләрдир».

17. Кечмиш атеист нәјә әмин олмушду вә нә үчүн?

17 Әввәлләр атеист олмуш бир гардаш етираф едир: «Јарадылыш һагда мәлумат мәни әмин едир ки, Аллаһ инсанларын һәјатдан һәзз алмасыны истәјир вә О, мүтләг бүтүн әзаб-әзијјәтләрә сон гојаҹаг. Һәмчинин ҝет-ҝедә залымлашан бир дүнјада Јеһованын халгы иманда, сәјдә вә мәһәббәтдә ҝүнү-ҝүндән чичәкләнир. Мүасир дөврдә баш верән бу мөҹүзә јалныз Јеһованын руһу сајәсиндә мүмкүндүр». (1 Петер 4:1—4 ајәләрини оху.)

18. Диҝәр ики гардашын һәгигәти тапдыгларына даир дедикләри сәнә неҹә тәсир едир?

18 Диҝәр бир гоҹаман Шаһид исә һәгигәтдә олдуғуна башга сәбәбләрә ҝөрә инаныр. О дејир: «Узун илләр әрзиндә мүшаһидә етмишәм ки, Јеһованын Шаһидләри ејнилә биринҹи әсрдәки мәсиһчиләр кими ибадәт етмәк үчүн ҹидд-ҹәһдлә чалышырлар. Ҝетдијим бүтүн өлкәләрдә Јеһованын Шаһидләри арасында бејнәлхалг бирлији ҝөрмүшәм. Бундан әлавә, Мүгәддәс Китабын ачдығы һәгигәт мәнә гәлб раһатлығы вә хошбәхтлик бәхш едиб». Диггәтини Иса Мәсиһә ҹәмләјән 60 јашы һагламыш бир гардашдан һәгигәти тапдығына нәјә ҝөрә әмин олдуғуну сорушанда о белә дејир: «Биз Исанын һәјаты вә хидмәти һагда дәрин биликләрә јијәләнмишик, нә јахшы ки, о, бизә нүмунә гојуб. Иса Мәсиһин васитәсилә Аллаһа даһа да јахын олмаг үчүн лазыми дәјишикликләр етмишик. Хиласымызын Мәсиһин фидјә гурбанлығындан асылы олдуғуну дәрк етмишик. Вә өјрәнмишик ки, Аллаһ ону дирилдиб. Буну өз ҝөзләри илә ҝөрмүш о бојда шаһидләримиз вар». (1 Коринфлиләрә 15:3—8 ајәләрини оху.)

ҺӘГИГӘТИ БӨЛҮШ?

19, 20. а) Павел Ромадакы јығынҹаға һансы мәсулијјәтдән сөз ачмышды? б) Бир мәсиһчи кими үзәринә һансы мәсулијјәт дүшүр?

19 Инсанлары севән биз мәсиһчиләр малик олдуғумуз дәјәрли биликләри өзүмүздә сахлаја билмәрик. Павел Рома јығынҹағындакы гардашларына белә демишди: «Әҝәр сән “дилиндәки о сөзү”, јәни Исанын Аға олдуғуну һамыја бәјан едирсәнсә вә Аллаһын ону дирилтдијинә үрәкдән иман едирсәнсә, хилас олаҹагсан. Чүнки инсан үрәкдән иман едәндә салеһлијә, иманыны дили илә бәјан едәндә исә хиласа јетишир» (Ром. 10:9, 10).

20 Јеһованын һәср олунмуш Шаһидләри олан бизләр һәгигәти тапдығымыза әминик вә Аллаһын Падшаһлығы һагда хош хәбәри башгаларына өјрәтмәк шәрәфини гијмәтләндиририк. Она ҝөрә дә ҝәлин башгаларыны тәкҹә Мүгәддәс Китабдан өјрәтдикләримизлә јох, һәмчинин нүмунәви давранышымызла фәтһ едәк.

^ абз. 3 «Јеһованын Шаһидләри — Аллаһын Падшаһлығынын мүждәчиләри» нәшринин 191—198, 448—454-ҹү сәһифәләринә (рус.) бах.