Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  нојабр 2013

Аллаһа хидмәт етмәк она мәлһәмдир!

Аллаһа хидмәт етмәк она мәлһәмдир!

Кенијада ики пионер гардаш тәблиғ едәркән онлары бир евә дәвәт етдиләр. Онлар евә дахил оланда чарпајыда узанмыш балаҹа бир кишини ҝөрүб тәәҹҹүбләндиләр. Онун чох балаҹа бәдәни вә гыса голлары варды. Гардашлар она Аллаһын «ахсаглар ҹејран кими һоппанаҹаг» вәди барәдә данышанда о ҝүлүмсәди (Јешаја 35:6).

Пионерләр өјрәндиләр ки, һал-һазырда 30-дан чох јашы олан Онесмус натамам остеоҝенез, јәни сүмүкләрин көврәклији хәстәлији илә анадан олуб. Онун сүмүкләри о гәдәр көврәкдир ки, бир балаҹа ағырлыг дүшән кими сыныр. Бу хәстәлијин там мүалиҹәси олмадығындан Онесмус һәјатынын галан һиссәсини ағры ичиндә вә әлил арабасында кечирмәјә мәһкум олдуғуну дүшүнүрдү.

Онесмус Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә разылашды. Лакин анасы онун мәсиһчи ҝөрүшләринә ҝетмәсинә разы дејилди. Чүнки о дүшүнүрдү ки, јығынҹаға ҝетмәси оғлунун сағламлығы үчүн тәһлүкәли ола вә ағрыларыны даһа да шиддәтләндирә биләр. Буна ҝөрә дә гардашлар шәраит јарадырдылар ки, Онесмус ҝөрүшләрин аудиојазысына өз евиндә гулаг аса билсин. Беш ај өјрәндикдән сонра Онесмус риски ҝөзә алыб јығынҹаг ҝөрүшләриндә иштирак етмәк гәрарына ҝәлди.

Мәсиһчи ҝөрүшләриндә иштирак етмәклә Онесмусун ағрылары шиддәтләндими? Хејр, тамамилә әксинә олду. «Динмәк билмәјән ағрыларым јығынҹаг ҝөрүшләриндә, санки, азалырды», — дејә Онесмус бөлүшүр. О дүшүнүрдү ки, әлдә етдији үмидин сајәсиндә өзүнү даһа јахшы һисс едир. Оғлунун әһвал-руһијјәсинин јахшылашдығыны ҝөрмәк анасыны о гәдәр севиндирди ки, о да Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк истәди. О дејир: «Аллаһа хидмәт етмәк оғлума мәлһәмдир».

Чох кечмәмиш Онесмус вәфтиз олунмамыш тәблиғчи олду. Бир мүддәтдән сонра о вәфтиз олунду вә һал-һазырда хидмәти көмәкчи кими хидмәт едир. Ајагларыны вә бир голуну ишләдә билмәсә дә, Онесмус Јеһоваја хидмәтдә әлиндән ҝәләни етмәк истәјирди. О, көмәкчи пионер олмаг арзусунда иди, амма буна тәрәддүд едирди. Чүнки билирди ки, онун әлил арабасыны јанындакы адам сүрмәли олаҹаг. О, үрәјиндәки нараһатчылығы һәмиманлыларына ачыб дејәндә онлар она дәстәк олаҹагларыны билдирдиләр. Онлар сөзләринин үстүндә дуруб көмәкчи пионер хидмәтиндә Онесмуса көмәк етдиләр.

Баҹы-гардашлара јүк олаҹағындан нараһат олмасына бахмајараг, үрәјиндән даими пионер олмаг кечирди. Лакин бир дәфә охудуғу ҝүндәлик ајә ону руһландырды. Бу, Мәзмур 34:8 ајәси иди: «Дадын, ҝөрүн Рәбб нә гәдәр шириндир!» Бу ајәнин үзәриндә дүшүндүкдән сонра Онесмус даими пионер олмаг гәрарына ҝәлди. Инди о, һәфтәнин дөрд ҝүнү хидмәтә чыхыр вә руһән инкишаф едән бир нечә нәфәрлә Мүгәддәс Китаб өјрәнмәси кечирир. О, 2010-ҹу илдә Пионер Хидмәти Мәктәбини кечиб. Һәмин мәктәбдә мүәллимләриндән биринин илк дәфә она хош хәбәри чатдыран ики гардашдан бири олмасы Онесмусу неҹә дә севиндирмишди!

Һал-һазырда Онесмусун валидејнләри вәфат етсә дә, јығынҹагдакы баҹы-гардашлар она һәр ҝүн гајғы ҝөстәрирләр. Әлдә етдији бүтүн хејир-дуалара ҝөрә о, чох миннәтдардыр вә һеч бир сакинин «хәстәјәм» демәјәҹәји ҝүнү сәбирсизликлә ҝөзләјир (Јешаја 33:24).