Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  сентјабр 2013

Гаршылашдырмалардан јарарланын

Гаршылашдырмалардан јарарланын

 Гаршылашдырмалардан јарарланын

Мәҝәр сиз Иса Мәсиһин јер үзүндә јашамыш ән бөјүк Мүәллим олдуғу илә разы дејилсиниз? Ола билсин, сиз дә онун бәзи тәлим үсулларыны тәглид едәрәк суаллардан вә мәсәлләрдән истифадә едирсиниз. Бәс һеч фикир вермисиниз ки, о, тәлим верәркән тез-тез гаршылашдырмалардан истифадә едирди?

Бир чох инсанлар да данышаркән гаршылашдырмалардан истифадә едирләр. Бәлкә, сиз дә чох вахт гејри-ихтијари олараг белә едирсиниз. Мәсәлән, ола билсин, бу кими ҹүмләләр ишләдирсиниз: «Онлар дејирдиләр ки, бүтүн мејвәләр јетишиб, анҹаг бунлар һәлә калдыр». Јахуд да: «Балаҹа оланда о, елә утанҹаг гыз иди, амма инди чох үнсијјәтҹилдир».

Бу кими һалларда әввәлҹә факт вә ја фикир тәгдим олунур; амма, анҹаг, лакин, әксинә вә ја диҝәр тәрәфдән кими сөзләрдән сонра мәлумат әлавә етмәклә гаршылашдырма едилир. Фикирләри бу ҹүр ифадә етмәк тәбии сәсләнир вә башгалары дејиләнләри ајдын баша дүшүр.

Һәтта бәзи дилләрдә вә ја мәдәнијјәтләрдә гаршылашдырмалардан истифадә едилмәсә дә, онларын маһијјәтини дәрк етмәк јахшы оларды. Нә үчүн? Чүнки Аллаһын илһамланмыш Кәламында онлара чох раст ҝәлинир. Иса гаршылашдырмалардан тез-тез истифадә едирди. Ҝәлин онлардан бәзиләринә нәзәр салаг: «Чырағы јандыранда ону сәбәт алтына гојмурлар, әксинә, ачыг јерә гојурлар». «“Зина етмә”, — дејилдијини ешитмисиниз. Мән исә сизә дејирәм: гадына бахыб она гаршы шәһвәтлә аловланан һәр бир адам...». «“Ҝөз әвәзинә ҝөз вә диш әвәзинә диш”, — дејилдијини ешитмисиниз. Мән исә дејирәм: пис адамдан әвәзини чыхма, амма ким сәнин сағ јанағына силлә вурарса, о бири јанағыны да она чевир» (Мат. 5:15, 27, 28, 38, 39).

Охшар гаршылашдырмалар Мүгәддәс Китабын диҝәр китабларында да вар. Онлар фикри баша дүшмәјә көмәк едир, јахуд нәјисә ән јахшы тәрздә етмәјин үсулуну ҝөстәрир. «Еј аталар, сиз дә өвладларынызы гәзәбләндирмәјин, анҹаг онлары Рәббин тәрбијә вә өјүдү илә бөјүдүн» (Ефес. 6:4, Мүгәддәс Китаб Ширкәти, 2009). Һәвари Павел садәҹә олараг атанын (јахуд ана) өвладыны Аллаһын тәрбијәси илә бөјүтмәли олдуғуну јаза биләрди, бу да мүдрик вә дүзҝүн оларды. Лакин «өвладларынызы гәзәбләндирмәјин, анҹаг онлары Рәббин тәрбијә вә өјүдү илә бөјүдүн» гаршылашдырылмасы сајәсиндә фикир даһа ајдын баша дүшүлүр.

Павел бу фәслин нөвбәти ајәләриндә јазмышды: «Мүбаризәмиз ган вә әтә гаршы дејилдир, анҹаг... сәмави аләмдә олан пис руһи гүввәләрә гаршыдыр» (Ефес. 6:12, Инҹил, 1996). Бу гаршылашдырма чох ҹидди мүбаризә апармалы олдуғумузу анламаға көмәк едир. Бәли, биз инсанлара гаршы мүбаризә апармамалы, әксинә, пис руһи гүввәләрә гаршы мүбаризә апармалыјыг.

 ГАРШЫЛАШДЫРМАЛАРЫН ФАЈДАСЫ

Һәвари Павелин «Ефеслиләрә мәктуб»унда бир чох башга гаршылашдырмалара да раст ҝәлмәк мүмкүндүр. Бу барәдә дүшүнмәк бизә Павелин сөзләринин мәғзини вә нә етмәли олдуғумузу даһа ајдын баша дүшмәјә көмәк едә биләр.

Јәгин, бу мәгләјә әлавә едилмиш вә «Ефеслиләрә мәктуб»ун 4 вә 5-ҹи фәсилләриндә истифадә олунан гаршылашдырмалардан ибарәт чәрчивәни нәзәрдән кечирмәк сизин үчүн хош вә фајдалы олаҹаг. Бу гаршылашдырмалардан һәр бирини охујанда шәхсән сизә неҹә аид олдуғу барәдә дүшүнүн вә өзүнүздән сорушун: «Әслиндә, мән буна неҹә јанашырам? Бу вә ја диҝәр вәзијјәтләрдә неҹә реаксија ҝөстәрирәм? Башгалары бу гаршылашдырманын һансы һиссәсини мәни аид едәҹәкләр?» Ишдир, гәнаәтә ҝәлсәниз ки, бу гаршылашдырмаларын һансыса һиссәси үзәриндә ишләмәлисиниз, онда өјрәндикләринизи тәтбиг етмәјә чалышын. Гој бу гаршылашдырмалар сизә фајда ҝәтирсин.

Јахуд да һәмин чәрчивәни аиләви ибадәт заманы мүзакирә едә биләрсиниз. Әввәлҹә, аиләнин бүтүн үзвләри гаршылашдырмаларын һамысыны охуја биләр. Сонра бир нәфәр гаршылашдырманын биринҹи һиссәсини хатырлада, диҝәрләри исә икинҹи һиссәдәки фикри тамамламаға чалыша биләрләр. Бунун сајәсиндә аиләви мүзакирәниз хош кечәҹәк вә икинҹи һиссәдәки фикирләри даһа јахшы тәтбиг едә биләҹәксиниз. Бәли, бу кими гаршылашдырмалары арашдырмаг ҝәнҹләрә вә јашлылара һәм аиләдә, һәм дә диҝәр јерләрдә әсил мәсиһчи кими давранмаға көмәк едәҹәк.

Бу гаршылашдырмаларын икинҹи һиссәсини хатырлаја биләрсинизми?

Гаршылашдырмаларын ваҹиблијини нә гәдәр чох дәрк етсәниз, Мүгәддәс Китабы охујанда онларын мәнасыны бир о гәдәр дә јахшы баша дүшәҹәк вә хидмәтиниз үчүн фајдалы олдуғуну ҝөрәҹәксиниз. Мисал үчүн, ев саһибинә белә демәк олар: «Чохлары һәр бир инсанда өлмәз руһ олдуғуну дејир, анҹаг ҝөрүн бу барәдә Аллаһын Кәламында нә дејилир». Јахуд да Мүгәддәс Китабы өјрәнән инсана демәк олар: «Бизим әразидә инсанларын чоху ҹәһәннәмин мөвҹуд олдуғуна инанырлар, лакин ҝәлин бахаг бу барәдә Мүгәддәс Китабда нә јазылыб. Бәс сиз нәјә инанырсыныз?»

Бәли, Мүгәддәс Јазыларда бизә Аллаһын јолу илә ҝетмәјә көмәк едән чохлу ибрәтамиз гаршылашдырмалар вар. Вә биз гаршылашдырмалардан истифадә едәрәк башгаларына Мүгәддәс Китаб һәгигәтини дәрк етмәјә көмәк едә биләрик.