Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  апрел 2013

Тагәтдән дүшмәјин

Тагәтдән дүшмәјин

«Ҝәлин јахшылыг етмәкдән јорулмајаг» (ГАЛАТ. 6:9).

1, 2. Јеһованын тәшкилаты һаггында арашдырмаг етибарымызы неҹә мөһкәмләндирәҹәк?

БӨЈҮК тәшкилатын бир һиссәси олдуғумузу дүшүнмәк һејрәтамиздир. «Језекел» китабынын 1-ҹи, «Даниел» китабынын исә 7-ҹи фәслиндә гәләмә алынмыш ҝөрүнтүләрдә Јеһованын нијјәтини јеринә јетирмәк үчүн һадисәләри истәдији сәмтә јөнәлтмәси ајдын тәсвир олунур. Диггәти хош хәбәрин тәблиғинә ҹәмләмәк, бу иши иҹра едәнләри руһани гида илә тәмин етмәк вә башгаларына Јеһованын хидмәтчиси олмаға көмәк етмәк үчүн Иса Онун тәшкилатынын јерүзү һиссәсинә рәһбәрлик едир. Бу, Јеһованын тәшкилатына етибар етмәјимизә көмәк едир (Мат. 24:45).

2 Бәс сән бу мөһтәшәм тәшкилатла ајаглашырсанмы? Һәгигәтә олан севҝин артыр, јохса азалыр? Ола билсин, бу ҹүр суалларын үзәриндә дүшүнәркән тагәтдән дүшдүјүнү вә ја әввәлки кими сәјли олмадығыны мүшаһидә едәҹәксән. Бу кими шејләр биринҹи әсрдә јашајан мәсиһчиләрин дә башына ҝәлмишди. Һәвари Павел һәмин мәсиһчиләри хидмәтдә ҹанла-башла иштирак едән Исанын нүмунәсини изләмәјә тәшвиг едирди. Павел демишди ки, бу, онлара јорулуб руһдан дүшмәмәјә көмәк едәҹәк (Ибр. 12:3). Өтән мәгаләдә Јеһованын тәшкилатынын нәләри һәјата кечирдијини мүзакирә етдик. Бу мәлуматлары дәриндән арашдырмағымызын сајәсиндә шөвгүмүзү вә дөзүмлүлүјүмүзү итирмәјәҹәјик.

3. Тагәтдән дүшмәмәк үчүн нә етмәлијик вә бу мәгаләдә нәји мүзакирә едәҹәјик?

3 Анҹаг Павел тагәтдән дүшмәмәк үчүн даһа чох шеји, јәни јахшылыг етмәли олдуғумузу вурғулады (Галат. 6:9). Демәли, биздән бу ҝөстәришә әмәл етмәк тәләб олунур. Ҝәлин Јеһоваја садиг галмаға вә Онун тәшкилаты илә ајаглашмаға көмәк едәҹәк беш саһәни нәзәрдән кечирәк. Сонра да бизим вә ја аиләмизин нәдәсә дүзәлиш етмәли олуб-олмадығымызы мүәјјән едәк.

 РУҺЛАНМАГ ВӘ ИБАДӘТ ЕТМӘК ҮЧҮН БИРҜӘ ТОПЛАШАГ

4. Нәјә әсасән дејә биләрик ки, бирҝә топлашмаг һәгиги ибадәтин ајрылмаз бир һиссәсидир?

4 Јеһованын хидмәтчиләри һәмишә бир јерә топлашырдылар. Ҝөзлә ҝөрүнмәјән руһани аләмдә мәләкләр тәјин олунмуш вахтда Јеһованын һүзуруна галхырдылар (1 Пад. 22:19; Әјј. 1:6; 2:1; Дан. 7:10). Гәдимдә исраиллиләр ешидиб өјрәнмәк үчүн бир јерә јығышырдылар (Ганун. т. 31:10—12). Биринҹи әсрдәки јәһудиләр адәтләри үзрә Мүгәддәс Јазылары охумаг мәгсәди илә синагоглара ҝедирдиләр (Лука 4:16; Һәв. иш. 15:21). Бир јерә топлашмаг адәти мәсиһчи јығынҹағынын формалашмасы илә давам етди вә бу, ибадәтимизин һәлә дә ваҹиб һиссәсидир. Һәгиги мәсиһчиләр бир-биринә гаршы диггәтҹил олуб бир-бирини мәһәббәтә вә хејирхаһ ишләрә тәшвиг едирләр. Јеһованын ҝүнүнүн јахынлашдығыны ҝөрдүкҹә бир-биримизи даһа чох руһландырмалыјыг (Ибр. 10:24, 25).

5. Јығынҹаг ҝөрүшләриндә бир-биримизи неҹә руһландыра биләрик?

5 Бир-биримизи руһландырмағын ваҹиб үсулларындан бири јығынҹаг ҝөрүшләриндә иштирак етмәкдир. Мәгаләләрдәки суаллары ҹавабландырмагла, ајәләрә шәрһ вермәклә, Мүгәддәс Китаб принсипләринә риајәт етмәјин мүдриклик олдуғуну ҝөстәрән гыса әһвалат данышмагла вә диҝәр үсулларла иманымызы ачыгҹа ифадә етмәк имканымыз вар (Мәз. 22:22; 40:9). Сөзсүз разылашарсан ки, јығынҹаг ҝөрүшләриндә нә вахтдан иштирак етмәјимиздән асылы олмајараг, јашлы вә ҝәнҹ баҹы-гардашларын вердији сәмими шәрһләри динләмәк чох руһландырыҹыдыр.

6. Јығынҹаглар руһани сајыглығымызы горумаға неҹә көмәк едир?

6 Башга һансы сәбәбләрә ҝөрә Аллаһ бизим мүнтәзәм олараг бир јерә јығышмағымызы истәјир? Јығынҹаг ҝөрүшләри вә конгресләр бизә ҹәсарәтлә тәблиғ етмәјә, тәгибләрә вә ја лагејд мүнасибәтләрә таб ҝәтирмәјә көмәк едир (Һәв. иш. 4:23, 31). Мүгәддәс Китаб әсасында мүзакирәләр иманымызы мөһкәмләндирир (Һәв. иш. 15:32; Ром. 1:11, 12). Јығынҹагларда алдығымыз тәлимләр вә бир-биримизи руһландырмағымыз бизә әсил хошбәхтлији дадмаға көмәк едир вә «дар ҝүндән чыхарыб динҹлик [верир]» (Мәз. 94:12, 13). Јеһованын халгынын маарифләнмәси үчүн Рәһбәрлик Шурасынын Тәлим комитәси руһани гиданын һазырланмасына нәзарәт едир. Һәр һәфтә јығынҹагларымызда фајдалы биликләр алдығымыз үчүн чох миннәтдарыг!

7, 8. а) Јығынҹаг ҝөрүшләриндә иштирак етмәкдә әсас мәгсәд нәдир? б) Јығынҹаг ҝөрүшләри сәнин руһән инкишаф етмәјинә неҹә көмәк едир?

7 Лакин јығынҹагларда иштирак етмәјимизин јеҝанә сәбәби бизә фајда ҝәтирмәси дејил. Бунун әсас сәбәби Јеһоваја ибадәт етмәкдир. (Мәзмур 95:6 ајәсини оху.) Рәббә һәмд етмәк бөјүк шәрәфдир! (Колос. 3:16). Биз јығынҹаглара мүнтәзәм олараг ҝәлмәли вә шәрһләр вермәлијик, чүнки Јеһова бу ҹүр ибадәтә лајигдир (Вәһј 4:11). Буна ҝөрә дә «бәзиләринин вәрдиш етдији кими, јығынҹагларымыздан [галмамаг]» мәсләһәти лап јеринә дүшүр (Ибр. 10:25).

8 Јығынҹаглара Јеһова пис инсанлары мәһв едәнә гәдәр таб ҝәтирмәјә көмәк едән бир васитә кими јанашырыгмы? Әҝәр ҹаваб мүсбәтдирсә, онда гајғыларла долу һәјатымызда јығынҹаглар «даһа ваҹиб шејләри»н сырасында олаҹаг (Филип. 1:10). Ҹидди сәбәб олмадан јығынҹаглары бурахмамалыјыг.

СӘМИМИ ИНСАНЛАРЫ АХТАРАГ

9. Тәблиғ етмәјин ваҹиб иш олдуғуну һарадан билирик?

9 Јеһованын тәшкилаты илә ајаглашмаға көмәк едән диҝәр амил баҹардығымыз гәдәр  тәблиғ ишиндә иштирак етмәкдир. Иса јер үзүндә оланда бунун тәмәлини гојмушду (Мат. 28:19, 20). О вахтдан бәри Падшаһлығын тәблиғи вә шаҝирд һазырламаг иши Јеһованын тәшкилатынын әсас мәгсәдидир. Бир чох нүмунәләр ҝөстәрир ки, мәләкләр бизим хидмәтимизи дәстәкләјир вә бизә «үрәјиндә әбәди һәјата дүзҝүн мејли» олан инсанлары тапмаға көмәк едир (Һәв. иш. 13:48; Вәһј 14:6, 7). Һал-һазырда мөвҹуд олан Јеһованын тәшкилатынын јерүзү һиссәси бу ән ваҹиб иши дәстәкләмәк үчүн тәшкил олунуб. Бәс хидмәт сәнин һәјатында ән ваҹиб јери тутурму?

10. а) Һәгигәтә олан севҝимизи неҹә горуја биләҹәјимизи изаһ ет. б) Хидмәт сәнә тагәтдән дүшмәмәјә неҹә көмәк едир?

10 Тәблиғ ишиндә ҹанла-башла иштирак етмәк һәгигәтә олан севҝимизи горујуб сахламаға көмәк едәҹәк. Узун мүддәт ағсаггал вә даими пионер кими хидмәт едән Микелин сөзләринә диггәт јетирәк. О дејир: «Инсанлара һәгигәт һагда данышмағы чох севирәм. “Ҝөзәтчи гүлләси” вә ја “Ојанын!” журналларынын јени мәгаләси үзәриндә дүшүнәркән һәр биринин ајдын вә мәнтиглә изаһ олунмасы мәни һејрәтә ҝәтирир. Мәним үчүн мараглыдыр, ҝөрәсән, хидмәтдә чатдырдығым хәбәрә инсанлар неҹә мүнасибәт ҝөстәрәҹәк вә онларда неҹә мараг ојада биләрәм. Хидмәт мәни мөһкәмләндирир. Ишләрими елә гурурам ки, хидмәтә ајырдығым вахта һеч нә мане олмасын». Ејнилә, мүгәддәс иши даима јеринә јетирмәк бизә јашадығымыз бу сон ҝүнләрдә мөһкәм дурмағымыза көмәк  едәҹәк. (1 Коринфлиләрә 15:58 ајәсини оху.)

РУҺАНИ ГИДАДАН ФАЈДАЛАНАГ

11. Нәјә ҝөрә Јеһованын вердији бүтүн нәшрләри охумалы вә үзәриндә дүшүнмәлијик?

11 Мөһкәмләнмәјимиз үчүн Јеһова бизә бол-бол руһани гида, јәни нәшрләр верир. Јәгин ки, һәр һансы бир нәшри охудугда: «Бу мәгалә неҹә дә јеринә дүшдү! Јеһова буну елә мәним үчүн јаздырыб», — дејә нә вахтса дүшүнмүсән. Бу һеч дә тәсадүф дејил. Бу нәшрләрин васитәсилә Јеһова бизә тәлим вә рәһбәрлик верир. О дејир: «Сәнә тәлим верәҹәјәм, ҝедәҹәјин јолу өјрәдәҹәјәм» (Мәз. 32:8). Бүтүн нәшрләри охујур вә үзәриндә дүшүнмәјә чалышырыгмы? Белә етсәк, биз бу чәтин сон ҝүнләрдә руһән солмаг әвәзинә, даима бәһрә верәҹәјик. (Мәзмур 1:1—3; 35:28; 119:97 ајәләрини оху.)

12. Нәшрләримизи гијмәтләндирмәјә бизә нә көмәк едә биләр?

12 Нәшрләримизин неҹә һазырландығы үзәриндә даһа чох дүшүнсәк, онлары гијмәтләндирәҹәјик. Рәһбәрлик Шурасынын Јазы комитәси тәдгигатларын апарылмасына, мөвзуларын јазылмасына вә јохланылмасына, шәкилләрин сечилмәсинә, нәшрләрин тәрҹүмәсинә, еләҹә дә мәлуматларын Интернетдә јерләшдирилмәсинә нәзарәт едир. Чап едән филиаллар нәшрләри јахын вә узаг әразиләрә чатдырыр. Бүтүн бу ишләр нә үчүн ҝөрүлүр? Јеһова истәјир ки, Онун халгы руһани боллугда јашасын (Јешаја 65:13). Беләликлә, ҝәлин Јеһованын тәшкилаты васитәсилә алдығымыз руһани гидалары гијмәтләндирәк (Мәз. 119:27).

ЈЕҺОВАНЫН ТӘШКИЛАТЫНЫ ДӘСТӘКЛӘЈӘК

13, 14. Ҝөјләрдә Јеһованын гурулушуну кимләр дәстәкләјир вә ејни ҹүр дәстәји биз неҹә ҝөстәрә биләрик?

13 Һәвари Јәһја она верилән ҝөрүнтүдә Исанын ағ атын белиндә Јеһоваја гаршы үсјан галдыранларла дөјүшдүјүнү ҝөрүр (Вәһј 19:11—15). Садиг мәләкләрин вә артыг өз мүкафатларыны алмыш мәсһ олунмушларын Исанын архасынҹа ҝәлдикләрини билмәк иманымызы мөһкәмләндирир (Вәһј 2:26, 27). Бу, Јеһованын гурулушунун дәстәкләнмәсинин ән ҝөзәл нүмунәсидир!

14 Буна бәнзәр тәрздә, бөјүк издиһам һәлә ки јер үзүндә јашајан вә Јеһованын тәшкилатында рәһбәрлик едән Мәсиһин мәсһ олунмуш гардашларынын ҝөрдүјү иши дәстәкләјир. (Зәкәријјә 8:23 ајәсини оху.) Бәс шәхсән биз Јеһованын гурулушуну дәстәкләдијимизи неҹә ҝөстәрә биләрик? Мәсәлән, јығынҹагда мәсул гардашлара табе олмагла (Ибр. 13:7, 17). Бу, илк өнҹә өз јығынҹағымыздан башлајыр. Ағсаггаллар барәдә дедијимиз фикирләр онлара вә онларын етдији ишләрә гаршы башгаларында һөрмәт һисси ојадырмы? Ушагларымызы бу садиг кишиләрә һөрмәт ҝөстәрмәјә вә онларын Мүгәддәс Китабдан вердикләри мәсләһәтләрә гулаг асмаға тәшвиг едирикми? Һәмчинин ианәләрлә үмумдүнја ишини неҹә дәстәкләмәли олдуғумузу аиләликҹә мүзакирә едирикми? (Сүл. мәс. 3:9; 1 Кор. 16:2; 2 Кор. 8:12). Падшаһлыг залынын тәмизләнмәси вә горунуб сахланылмасы үчүн сәј ҝөстәририкми? Јеһова һөрмәт вә бирлијин һөкм сүрдүјү јығынҹаға Өз мүгәддәс руһундан бол-бол верир. Мүгәддәс руһун сајәсиндә јашадығымыз бу системин сон ҝүнләриндә тагәтдән дүшмәјәҹәјик (Јешаја 40:29—31).

ЧАТДЫРДЫҒЫМЫЗ ХӘБӘРӘ УЈҒУН ЈАШАЈАГ

15. Јеһованын ирадәсинә ујғун давранмаг үчүн нәјә ҝөрә биз даима мүбаризә апармалыјыг?

15 Сона гәдәр дөзмәк вә Јеһованын  тәшкилаты илә ајаглашмаг истәјириксә, «Рәббә нәјин мәгбул олдуғуна... әмин [олмалы]» вә чатдырдығымыз хәбәрә мүвафиг јашамалыјыг (Ефес. 5:10, 11). Гејри-камиллијин, Шејтанын вә пис дүнјанын уҹбатындан биз өмүр боју мәнфи тәсирләрә синә ҝәрмәли олуруг. Әзиз баҹы-гардашларымыз, сизләрдән бәзиләри Јеһова илә мүнасибәтләрини горумаг үчүн һәр ҝүн мүбаризә апарыр. Јеһова буну чох гијмәтләндирир. Тәслим олмајын! Чүнки Аллаһын ирадәсинә ујғун јашамаг бизә мәмнунлуг ҝәтирир вә ибадәтимизин бош јерә олмадығына әмин едир (1 Кор. 9:24—27).

Башгаларына Јеһованын тәшкилатынын бир һиссәси олмаг имканыны дәјәрләндирмәјә көмәк ет

16, 17. а) Ҹидди ҝүнаһ ишләтмишиксә, нә етмәлијик? б) Аннанын нүмунәсиндән неҹә фајдалана биләрик?

16 Ҹидди ҝүнаһа јол вермишиксә, нә етмәлијик? Дәрһал көмәк истәмәлијик. Ҝүнаһымызы өрт-басдыр етсәк, нәтиҹәси ағыр олаҹаг. Ҝүнаһларыны ҝизләтдији заман Давудун һансы һиссләри кечирдији јадымыза салаг. О демишди: «Бүтүн ҝүн налә чәкмәкдән сүмүкләрим тагәтдән дүшдү» (Мәз. 32:3). Бәли, ҝүнаһлары өрт-басдыр етмәк инсаны мәнәви вә руһани ҹәһәтдән әлдән сала биләр, амма «ону етираф едәрәк тәрк едән мәрһәмәт тапар» (Сүл. мәс. 28:13).

17 Ҝәлин Аннанын * нүмунәсинә нәзәр салаг. Ҝәнҹ икән Анна даими пионер кими хидмәт едирди. Лакин о, икили һәјат сүрмәјә башлады вә бу, өз тәсирини ҝөстәрди. О бөлүшүр: «Виҹданым мәни нараһат едирди. Мән өзүмү бәдбәхт һисс едир вә даима депрессијада олурдум». Бәс о нә етди? Анна гејд едир ки, бир дәфә јығынҹаг ҝөрүшүндә Јагуб 5:14, 15 ајәләри мүзакирә олунурду. О, көмәјә еһтијаҹ дујдуғуну анлады вә ағсаггаллара мүраҹиәт етди. Анна һәмин ҝүнләри хатырлајараг дејир: «Бу ајәләр руһани сағламлығы бәрпа етмәк үчүн Јеһованын јаздығы ресептдир. Дәрманлары гәбул етмәк асан олмаса да, онлар фајдалыдыр. Һәмин ајәләрдә јазылан мәсләһәти тәтбиг етдим вә фајдасыны ҝөрдүм». Инди Анна јенидән сәјлә Јеһоваја тәмиз виҹданла хидмәт едир.

18. Сән нә етмәк әзминдәсән?

18 Сон ҝүнләрдә јашамаг вә Јеһованын мөһтәшәм тәшкилатынын бир һиссәси олмаг бөјүк үстүнлүкдүр. Ҝәлин һеч вахт әлдә етдијимиз шејләрә биҝанә јанашмајаг. Әксинә, јығынҹағымызла бирҝә ибадәт етмәк үчүн бир јерә јығышаг, сәмими инсанлары ахтараг вә мүнтәзәм олараг алдығымыз руһани гиданы дәјәрләндирәк. Һәмчинин үзәримиздә рәһбәрлик едәнләри дәстәкләјәк вә чатдырдығымыз хәбәрә мүвафиг јашајаг. Белә етсәк, нәинки Јеһованын тәшкилаты илә ајаглашаҹағыг, үстәлик, јахшылыг едәркән тагәтдән дүшмәјәҹәјик.

^ абз. 17 Ад дәјишдирилиб.