Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  феврал 2013

Јеһованын гуртулуш вадисиндә гал

Јеһованын гуртулуш вадисиндә гал

«Рәбб чыхыб мүһарибә ҝүнүндә неҹә дөјүшдүсә, еләҹә о милләтләрә гаршы дөјүшәҹәк» (ЗӘК. 14:3).

БИРЛӘШМИШ ШТАТЛАРДА 1938-ҹи ил октјабрын 30-да милјонларла инсанлар мәшһур радио програмында театр тамашасына гулаг асырдылар. О ахшам «Дүнјаларын мүһарибәси» адлы елми-фантастик роман сәһнәләшдирилмишди. Хәбәрләр верилишини апаран актјорлар Јер күрәсини мәһв етмәк мәгсәди илә Марсдан јадпланетлиләрин ҝәлишини ојнајырдылар. Бунун сәһнәләшдирилмиш роман олдуғуну елан етсәләр дә, бир чох динләјиҹиләр бунун һәгигәтән баш вердијини дүшүнәрәк тәшвишә дүшмүшдүләр. Бәзиләри исә өзләрини јадпланетлиләрдән горумаг үчүн бәзи тәдбирләрә әл атмышдылар.

1, 2. Һансы мүһарибәнин астанасындајыг вә һәмин ан Аллаһын хидмәтчиләри нә етмәјәҹәкләр?

2 Бу ҝүн исә биз әсил мүһарибәнин астанасындајыг. Лакин инсанлар буна һазыр дејилләр. Бу мүһарибә барәдә елми-фантастик романда јох, Аллаһын Кәламында јазылмышды. Һар-Маҝедон адланан бу мүһарибә заманы Аллаһ пис дүнјаја гаршы чыхаҹаг (Вәһј 16:14—16). Һәмин ан Аллаһын хидмәтчиләринин өзләрини јадпланетлиләрдән мүдафиә етмәләринә еһтијаҹ олмајаҹаг. Бунунла белә, онлар Аллаһын мөһтәшәм ҝүҹү сајәсиндә етдији ишләри ҝөрәндә һејрәтә ҝәләҹәкләр.

3. Һансы пејғәмбәрлији мүзакирә едәҹәјик вә нәјә ҝөрә бу пејғәмбәрлик бизи марагландырмалыдыр?

3 «Зәкәријјә» китабынын 14-ҹү фәслиндәки пејғәмбәрлик бирбаша Һар-Маҝедон мүһарибәсинә аиддир. Бу пејғәмбәрлијин тәхминән 2500 ил бундан әввәл гәләмә алынмасына бахмајараг, бизим үчүн олдугҹа ваҹибдир (Ром. 15:4). Бу пејғәмбәрлик әсасән ики вәзијјәтә: 1914-ҹү илдә Мәсиһин идарә етдији Падшаһлыг гуруландан бәри Аллаһын халгына тәсир едән вәзијјәтләрә вә јахын ҝәләҹәкдә  баш верәҹәк һејрәтамиз һадисәләрә аиддир. Бу пејғәмбәрлијин сәҹијјәви хүсусијјәти «бөјүк бир вади»нин әмәлә ҝәлмәси вә «һәјат верән сулар»ын ахмасыдыр (Зәк. 14:4, 8). Јеһованын хидмәтчиләринин мүһафизәси үчүн бу вади мүһүм рол ојнајыр. Һәјат суларынын һансы мәна кәсб етдијини анладыгдан сонра биз бу сулардан еһтијаҹ дујдуғумуз үчүн јох, истәдијимиз үчүн ичәҹәјик. Буна ҝөрә дә бу пејғәмбәрлијә диггәт јетирмәјимиз бизә фајда ҝәтирәҹәк (2 Пет. 1:19, 20).

ЈЕҺОВАНЫН ҜҮНҮ БАШЛАЈЫР

4. а) «Рәббин ҝүнү» нә вахтдан башлајыб? б) 1914-ҹү илдән хејли әввәл Јеһованын хидмәтчиләри нәји бәјан едирдиләр вә дүнја лидерләри буна неҹә јанашырдылар?

4 «Зәкәријјә» китабынын 14-ҹү фәсли «Рәббин ҝүнү» ифадәси илә башлајыр. (Зәкәријјә 14:1, 2 ајәләрини оху.) Сөһбәт һансы ҝүндән ҝедир? Бу, «дүнја үзәриндә падшаһлыг» етмәјә башлајан Рәббимизә вә Онун Мәсиһинә мәхсус олан Ағанын ҝүнүдүр (Вәһј 1:10; 11:15). Бу ҝүн 1914-ҹү илдә Мәсиһин Падшаһлығы ҝөјдә гурулан заман башлајыб. Һәмин тарихдән онилликләр өнҹә, Јеһованын хидмәтчиләри инсанлара «милләтләр үчүн тәјин олунмуш вахт»ын 1914-ҹү илдә тамам олаҹағы вә бу вахт мисли ҝөрүнмәмиш әзаб-әзијјәтләрин башлајаҹағыны бәјан едирдиләр (Лука 21:24). Бәс милләтләр бу хәбәрдарлыға неҹә һај верирдиләр? Вахтында верилән бу хәбәрдарлыға диггәт јетирмәк әвәзинә, сијаси вә дини рәһбәрләр мәсһ олунмуш сәјли мүждәчиләрә нифрәтлә јанашыр вә онлары тәгиб едирдиләр. Белә етмәклә дүнја лидерләри Күлли-Ихтијар Аллаһа ришхәнд етмиш олурдулар, чүнки Падшаһлығын мәсһ олунмуш бу сәфирләри сәмави Јерусәлими, јәни Мәсиһин Падшаһлығыны тәмсил едирдиләр (Ибр. 12:22, 28).

5, 6. а) Милләтләрин «шәһәр»ә вә онун вәтәндашларына гаршы чыхаҹаглары барәдә нә дејилмишди? б) «Галанлар» дејилдикдә кимләр нәзәрдә тутулур?

5 Зәкәријјә пејғәмбәр: «Шәһәр [Јерусәлим] әлә кечириләҹәк», — демәклә милләтләрин нә едәҹәјини габагҹадан билдирмишди. Бурада «шәһәр» Аллаһын Падшаһлығыны тәмсил едир. Јер үзүндә бу Падшаһлығын вәтәндашлары мәсһ олунмушларын галыгларыдыр (Филип. 3:20). Биринҹи Дүнја мүһарибәси заманы Јеһованын тәшкилатынын јер үзүндәки һиссәсинин нүфузлу үзвләри «әлә кечирилмиш», јәни һәбс олунмуш вә Ҹорҹија штатынын (АБШ) Атланта шәһәриндәки һәбсханаја ҝөндәрилмишдиләр. Дүшмәнләр нөгсансызлыгларыны горујан бу вә диҝәр баҹы-гардашларын евләрини һагсыз олараг талан едир, онларла амансыз давранырдылар. Јер үзүндәки галығын әдәбијјатларыны гадаға етмәклә вә Падшаһлығын мүждәчиләри кими фәалијјәтләринә мәһдудијјәт гојмагла, санки, шәһәрин евләрини гарәт етмиш олурдулар.

6 Аллаһын халгынын сајҹа аз олмасына, јалан иттиһамлара мәруз галмасына вә дүшмәнләр тәрәфиндән тәгиб олунмасына бахмајараг, һәгиги ибадәт мәһв едилмәмишди. Чүнки «шәһәрдән көкү»нүн кәсилмәсини истәмәјән мәсһ олунмушларын галығы вар иди.

7. Јеһованын мәсһ олунмуш Шаһидләри бизим үчүн һансы нүмунәни гојурлар?

7 Бәс бу пејғәмбәрлик Биринҹи Дүнја мүһарибәсинин сонуна кими там јеринә јетдими? Хејр. Милләтләр мәсһ олунмушларын галығына вә јерүзү үмидинә малик олан әмәкдашларына даһа чох һүҹум етмәли идиләр (Вәһј 12:17). Икинҹи Дүнја мүһарибәси буна бир сүбутдур.  Нөгсансызлыгларыны горујан Јеһованын садиг мәсһ олунмушларын нүмунәләри бу ҝүн Аллаһын хидмәтчиләрини истәнилән сынаглара, мәсәлән, иманларына шәрик олмајан гоһумларын, иш вә ја синиф јолдашларын ришхәндләринә таб ҝәтирмәјә тәшвиг едир (1 Пет. 1:6, 7). Һарада јашамаларындан асылы олмајараг, инди һәгиги мәсиһчиләр бир фикирдә олмаға вә дүшмәнләриндән горхмамаға һәмишәкиндән даһа гәтијјәтлидирләр (Филип. 1:27, 28). Бәс Јеһованын халгы онлара нифрәт едән бу дүнјада тәһлүкәсизлији һарада тапа биләр? (Јәһ. 15:17—19).

ЈЕҺОВА «ЧОХ БӨЈҮК БИР ВАДИ» ЈАРАДЫР

8. а) Мүгәддәс Китабда бәзән дағлар нәји тәмсил едир? б) «Зејтун дағы» нәји тәмсил едир?

8 Јерусәлим, јәни «шәһәр» сәмави Јерусәлими тәмсил етдији үчүн онун өнүндә јерләшән Зејтун дағы да символик мәна дашыјыр. Бәс бу дағ нәји тәмсил едир? О, ортадан неҹә јарылаҹаг вә ики дағ олаҹаг? Нәјә ҝөрә Јеһова онлары «дағларым» дејә адландырыр? (Зәкәријјә 14:3—5 ајәләрини оху.) Мүгәддәс Китабда дағлар бәзән падшаһлыглары, ја да һөкумәтләри тәмсил едир. Һәмчинин Мүгәддәс Китабда дејилир ки, инсанлар хејир-дуалары вә мүдафиәни Аллаһын дағындан алырлар (Мәз. 72:3; Јешаја 25:6, 7). Буна ҝөрә дә Јеһованын үстүндә дурдуғу вә Јерусәлимин шәрг тәрәфиндә јерләшән Зејтун дағы Онун али һөкмранлығыны тәмсил едир.

9. Зејтун дағы һансы мәнада бөлүнүр?

9 Зејтун дағынын бөлүнмәси һансы мәнаны кәсб едир? Јерусәлимин шәрг тәрәфиндә јерләшән дағын бөлүнмәси Јеһованын даһа бир һөкумәт, јәни көмәкчи һөкумәт јаратдығыны ҝөстәрир. Бу икинҹи һөкумәт Иса Мәсиһин башчылыг етдији Аллаһын Падшаһлығыдыр. Мәһз елә бу сәбәбдән Јеһова «Зејтун дағынын» бөлүнмәси нәтиҹәсиндә јаранан ики дағы «дағларым» адландырыр (Зәк. 14:4). Һәр икиси дә Она мәхсусдур.

10. Ики дағ арасында јаранан «чох бөјүк бир вади» нәји тәмсил едир?

10 Мәҹази дағ ики јерә бөлүнәндә, јарысы шимала, јарысы да ҹәнуба ајрыланда Јеһованын ајаглары бу дағын һәр ики һиссәси үзәриндә иди. Јеһованын ајаглары алтында «чох бөјүк бир вади» јаранды. Аллаһын мүдафиәсини тәмсил едән бу мәҹази вадидә Јеһованын хидмәтчиләри Онун Али һакимијјәти вә Оғлунун Падшаһлығы алтында өзләрини тәһлүкәсизликдә һисс едирләр. Јеһова тәмиз ибадәтин мәһв олмасына һеч вахт јол вермәјәҹәк. Бәс Зејтун дағы нә заман бөлүндү? Бу, 1914-ҹү илдә диҝәр халгларын вахты баша чатан вә Аллаһын Падшаһлығы јаранан заман баш верди. Һәгиги хидмәтчиләр нә заман мәҹази вадијә ахышмаға башладылар?

АЛЛАҺЫН ХАЛГЫ ВАДИЈӘ АХЫШЫР

11, 12. а) Мәҹази вадијә ахын нә заман башлады? б) Аллаһын гүдрәтли әлинин һәр заман халгынын үзәриндә олдуғуну нә сүбут едир?

11 Иса өз давамчыларыны хәбәрдар етмишди: «Мәним адыма ҝөрә бүтүн халглар сизә нифрәт едәҹәкләр» (Мат. 24:9). 1914-ҹү илдән башлајараг бу пис системин сон ҝүнләриндә нифрәт даһа да артыб. Биринҹи Дүнја мүһарибәси заманы дүшмәнләр мәсһ олунмушларын галығына гәзәблә һүҹум етсә дә, бу садиг инсанларын көкүнү кәсә билмәдиләр. 1919-ҹу илдә онлар јалан динләрин дүнја империјасы олан Бөјүк Бабилин ҹајнағындан гуртулдулар (Вәһј 11:11, 12) *. Мәһз бу илдән вадијә ахын башлады.

 12 Аллаһ дүнјанын һәр јериндә олан һәгиги хидмәтчиләрини 1919-ҹу илдән бәри мүдафиә едир. Онилликләр әрзиндә дүнјанын мүхтәлиф јерләриндә Јеһованын Шаһидләринин һәм тәблиғ ишинә, һәм дә Мүгәддәс Китаба әсасланан әдәбијјатларына гадағалар вә мәһдудијјәтләр гојулмушду. Бу ҹүр мәһдудијјәтләр бәзи өлкәләрдә һәлә дә мөвҹуддур. Милләтләр белә етмәјә чалыша биләрләр, амма онлар һеч вахт һәгиги ибадәти сыхышдырыб арадан чыхара билмәјәҹәкләр. Јеһованын гүдрәтли әли һәр заман халгынын үзәриндә олаҹаг (Ганун. т. 11:2).

13. Биз Јеһованын гуртулуш вадисиндә неҹә гала биләрик вә нә үчүн инди орада галмаг даһа ваҹибдир?

13 Әҝәр Јеһовадан бәрк-бәрк јапышсаг вә һәгигәтдә мөһкәм дурсаг, онда О вә Оғлу Иса Мәсиһ һеч кимин вә һеч нәјин бизи онлардан ајырмасына јол вермәјәҹәк (Јәһ. 10:28, 29). Али Һөкмдар кими Она итаәт етмәјимиз вә Мәсиһин идарә етдији Падшаһлығын сәдагәтли тәбәәләри олмағымыз үчүн Јеһова бизә лазыми көмәклик ҝөстәрмәјә һазырдыр. Бу гуртулуш вадисиндә галмағымыз чох ваҹибдир, чүнки сүрәтлә јахынлашан бөјүк мүсибәт заманы һәгиги мәсиһчиләр үчүн бу вади даһа бөјүк мәна кәсб едәҹәк.

МҮҺАРИБӘ ҜҮНҮ ЈАХЫНДЫР

14, 15. Аллаһ дүшмәнләри илә мүһарибә едән заман вадидән кәнарда олан кәсләрлә нә баш верәҹәк?

14 Бу пис систем сона јахынлашдыгҹа Шејтан Аллаһын халгына гаршы һүҹумларыны даһа да сәртләшдирәҹәк. «О заман Рәбб чыхыб мүһарибә ҝүнүндә» Өз дүшмәнләринә гаршы чыхаҹаг вә онлары мәһв едәҹәк. Јеһованын әввәлләр етдији дөјүшләрдән фәргли олараг, һәмин ҝүн Каинатын Али Һөкмдары Ҹәнҝавәр олдуғуну даһа мөһтәшәм шәкилдә ҝөстәрәҹәк (Зәк. 14:3).

15 Аллаһын мүһарибәси заманы Онун бөјүк гуртулуш вадисинә ҝирмәјән инсанларла нә баш верәҹәк? Зәкәријјә демишди: «О ҝүн ҝур ишыг олмајаҹаг, һәр шеј донуб галаҹаг» (Зәк. 14:6, Јени Дүнја тәрҹүмәси). Јахынлашан бу дөјүш ҝүнүндә милләтләрин һәрби сурсатларыны тәмсил едән «бүтүн һејванлар да – атлар, гатырлар, дәвәләр вә ешшәкләр» мәһв едиләҹәк. Бу сурсатлар «донуб галаҹаг», јәни јарарсыз вәзијјәтә дүшәҹәк. Јеһова бәлалар ҝөндәрәҹәк. Бу бәлаларын һәрфи вә ја мәҹази мәна дашыдығыны билмәсәк дә, онлар һәдәләрин гаршысыны алаҹаг. Һәмин ҝүн дүшмәнләримизин «һәдәгәләриндәки ҝөзләри, ағызларындакы дилләри чүрүјәҹәк», јәни онлар бизә нә һүҹум едә, нә дә ки, Аллаһын әлејһинә даныша биләҹәкләр (Зәк. 14:7, 12, 15). Дүнја падшаһлары илә гошунлары Шејтанын тәрәфини тутаҹаглар. Јер күрәсинин һансы әразисиндә јашамаларындан асылы олмајараг, онлар мәһв едиләҹәкләр (Вәһј 19:19—21). «Рәбб дүнјаны бир уҹундан о бири уҹуна гәдәр өлдүрүләнләрлә долдураҹаг» (Јер. 25:32, 33).

16. Аллаһын мүһарибәсинин астанасында јашадығымыз үчүн һансы суалларын үзәриндә дүшүнмәлијик вә нә етмәлијик?

16 Мүһарибә һәр заман, һәтта гәләбә чаланлар үчүн дә чәтинликләр төрәдир: гида чатышмазлығы јараныр, инсанларын әмлакына зәрәр дәјир, јашајыш тәрзи чәтинләшир вә инсан азадлығы мәһдудлашыр. Әҝәр бу кими шејләр бизимлә дә баш верәрсә, биз неҹә давранаҹағыг? Тәшвишә дүшәҹәјик? Тәзјигләр алтында имандан дөнәҹәјик? Үмидимизи итириб мәјуслуға гапылаҹағыг? Бөјүк мүсибәт заманы  Јеһованын бизи горујаҹағына иман етмәјимиз вә Онун гуртулуш вадисиндә галмағымыз олдугҹа ваҹибдир. (Һабаггуг 3:17, 18 ајәләрини оху.)

«ҺӘЈАТ ВЕРӘН СУЛАР АХАҸАГ»

17, 18. а) «Һәјат верән сулар» нәдир? б) Шәрг вә Гәрб дәнизләри нәји тәмсил едир? в) Ҝәләҹәји нәзәрә алсаг, нә етмәјә гәти гәрарлысан?

17 Һар-Маҝедондан сонра «һәјат верән сулар» арасыкәсилмәдән Мәсиһин Падшаһлығынын тахтындан ахаҹаг. Бу сулар һәјаты горумаг үчүн Јеһованын тәгдим етдији тәдбирләрдир. Шәрг дәнизи Өлү дәнизи — өлүм јухусуна ҝедән инсанлары, Гәрб дәнизи исә һәјатла долу олдуғу үчүн Аралыг дәнизини, јәни Һар-Маҝедондан сағ чыхаҹаг бөјүк издиһамы тәмсил едир. (Зәкәријјә 14:8, 9 ајәләрини оху; Вәһј 7:9—15.) Беләликлә, һәр ики груп сусузлугларыны бу мәҹази һәјат сулары илә јатырдыглары үчүн Адәмдән мирас алдыглары өлүмдән азад олаҹаглар (Вәһј 22:1, 2).

Јеһованын тәгдим етдији гуртулуш вадисиндә галмагда гәти гәрарлы ол

18 Јеһованын көмәји илә биз бу пис системин мәһвиндән сағ чыхаҹаг вә Аллаһын јени дүнјасына дахил олаҹағыг. Милләтләрин нифрәт һәдәфинә чеврилмәјимизә бахмајараг, ҝәлин Аллаһын Падшаһлығынын садиг тәбәәләри олаг вә Јеһованын гуртулуш вадисиндән һеч вахт чыхмајаг.

^ abz. 11 «Вәһј. Онун мөһтәшәм зирвәси јахындыр!» китабынын 169 вә 170-ҹи сәһифәләринә (рус., түрк.) бах.