Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  Сентјабр 2017

Аллаһын мәрһәмәтини әкс етдирәк

Аллаһын мәрһәмәтини әкс етдирәк

«Јеһова, Јеһова, рәһмли вә мәрһәмәтли... Аллаһ» (ЧЫХ. 34:6).

НӘҒМӘ: 57, 147

1. Јеһова Аллаһ Өзүнү Мусаја һансы јөндән танытды вә нә үчүн бу, ваҹиб мәгамдыр?

БИР ҜҮН Аллаһ Өзүнү Муса пејғәмбәрә танытмаг үчүн она адыны вә хүсусијјәтләрини бәјан едир. Јеһова Мусаја нә гәдәр гүдрәтли вә һикмәтли олдуғуну дејә биләрди. Амма О, илк олараг рәһмли вә мәрһәмәтли олдуғуну билдирир. (Чыхыш 34:5—7 ајәләрини охујун.) Муса пејғәмбәр Аллаһын она дајаг олдуғуна әмин олмаг истәјирди. Буна ҝөрә дә Јеһова она Өз бәндәләринә көмәк етмәјә һазыр олдуғуну ҝөстәрән хүсусијјәтләрини садалајыр (Чых. 33:13). Мәҝәр Аллаһын мәһз рәһмли вә мәрһәмәтли олдуғуну вурғуламасы сизи риггәтә ҝәтирмир? Бу мәгаләдә башгаларынын дәрдинә јаныб онларын һајына јетмәјә сәсләјән мәрһәмәт хүсусијјәтиндән данышылаҹаг.

2, 3. а) Мәрһәмәтин инсан тәбиәтинә хас олдуғуну нә ҝөстәрир? б) Нәјә ҝөрә мәрһәмәт хүсусијјәти һаггында өјрәнмәк лазымдыр?

2 Јеһова Аллаһ инсаны Өз бәнзәриндә јарадыб. О, мәрһәмәтли олдуғуна ҝөрә бу хүсусијјәт инсана да хасдыр, һәтта Јеһованы танымајанлара белә (Јар. 1:27). Мүгәддәс Китабда чохлу мәрһәмәт тәзаһүрләринә раст ҝәлмәк олар. Мисал үчүн, бир дәфә Сүлејман падшаһын јанына ики гадын ҝәлмишди. Онларын һәр икиси  ејни көрпәнин анасы олдуғуну иддиа едирди. Бу көрпәнин анасынын әслиндә ким олдуғуну мүәјјән етмәк үчүн пејғәмбәр ушағы гылынҹла ики јерә бөлмәји әмр едир. Онда көрпәнин һәгиги анасынын мәрһәмәт һисси буна јол вермир; көрпәјә бир шеј олмасын дејә, онун о бири гадына верилмәсинә белә разы олур (1 Пад. 3:23—27). Јахуд ҝөтүрәк фиронун гызыны. О, јәһуди көрпәләрин өлдүрүлмәли олдуғуну билсә дә, Мусаја јазығы ҝәлир вә ону өвладлыға ҝөтүрүр (Чых. 2:5, 6).

3 Нәјә ҝөрә мәрһәмәт һаггында әтрафлы өјрәнмәк лазымдыр? Чүнки Јеһова истәјир ки, биз Ондан өрнәк ҝөтүрәк (Ефес. 5:1). Аллаһ инсаны мәрһәмәт ҝөстәрмәк габилијјәти илә јаратса да, Адәмин ҝүнаһлы өвладлары олан бизләр худбинлијә мејиллијик. Чох вахт тәрәзимиздәки «мән» дашы «сән» дашындан ағыр ҝәлир. Бәс башгаларына ҹан јандырмағы неҹә өјрәнә биләрик? Ҝәлин бу мөвзуја аид мүвафиг принсипләри арашдыраг. Илк нөвбәдә, Јеһованын вә бәзи инсанларын неҹә мәрһәмәт ҝөстәрдикләринә нәзәр салаг. Сонра Јеһованын мәрһәмәтини неҹә әкс етдирә биләҹәјимизи вә бунун бизә һансы фајдалар ҝәтирәҹәјини арашдыраг.

КАМИЛ МӘРҺӘМӘТ НҮМУНӘСИ

4. а) Јеһова мәләкләрини Сәдума нә үчүн ҝөндәрди? б) Лут вә гызларынын һадисәсиндән Јеһованын мәрһәмәти барәдә нә өјрәнирик?

4 Мүгәддәс Китабда Јеһованын мәрһәмәтинә чох раст ҝәлмәк олар. Мәсәлән, Онун Лут пејғәмбәрлә неҹә даврандығыны јадымыза сала биләрик. Лут Сәдумла Әмурә әһлинин азғынлығына ҝөрә әзаб чәкирди. Бу халг о гәдәр әхлагсыз иди ки, Јеһова онлары мәһв етмәк гәрарына ҝәлир (2 Бут. 2:7, 8). Луту хилас етмәк үчүн Аллаһ Өз мәләкләрини ҝөндәрир. Мәләкләр Луту вә онун аилә үзвләрини мәһвә дүчар олмуш шәһәрләри тәрк етмәјә тәләсдирир. «Лут ләнҝ тәрпәнирди. Амма Јеһованын она рәһми ҝәлдијиндән [мәләкләр] Лутун, арвадынын вә гызларынын әлиндән тутуб онлары шәһәрдән чыхардылар» (Јар. 19:16). Бу һадисә ҝөстәрир ки, Јеһова Аллаһ садиг бәндәләринин гаршылашдығы чәтинликләрдән аҝаһдыр (Әшј. 63:7—9; Јаг. 5:11, һаш.; 2 Бут. 2:9).

5. 1 Јәһја 3:17 ајәси вә диҝәр бу кими ајәләр бизә рәһмли олмаға неҹә көмәк едир?

5 Мәрһәмәтли Аллаһымыз Јеһова Өз халгына да мәрһәмәтли олмағы өјрәдир. Буну Исраил халгына вердији ганунлардан ҝөрмәк олар. Исраилдә кимәсә борҹа пул верән шәхс һәмин адамын палтарыны ҝиров ҝөтүрә биләрди. (Чыхыш 22:26, 27 ајәләрини охујун.) Амма ҝүн батана кими палтары јијәсинә гајтармалы иди ки, онун јатанда әјни исти олсун. Дашүрәкли инсан палтары ҝери гајтармаг истәмәјә биләрди. Јеһова исә халгына рәһмли олмағы өјрәдирди. Бу ганунун әсасында дуран принсип бизи нәјә тәшвиг едир? Биз дә диндашымыза көмәк еләмәјә имканымыз олдуғу һалда онун «сојугдан донмасына» јол вермәмәлијик (Кол. 3:12; Јаг. 2:15, 16; 1 Јәһја 3:17 ајәсини охујун).

6. Јеһованын Исраил халгына мәрһәмәт ҝөстәрмәсиндән нә өјрәнирик?

6 Исраил халгы ҝүнаһа батанда белә, Јеһованын онлара рәһми ҝәлирди. Мүгәддәс Китабда јазылыб: «Ата-бабаларынын Аллаһы Јеһова елчиләрини ҝөндәриб дөнә-дөнә онлара хәбәрдарлыг етди, чүнки халгына, мәскәнинә јазығы ҝәлирди» (2 Салн. 36:15). Ејнилә, биз дә ҝүнаһлы һәјат сүрән инсанлара мәрһәмәт ҝөстәрмәлијик. Чүнки онларын төвбә едиб Аллаһын рәғбәтини газанмаг имканы вар. Јеһова истәмир ки, Онун һөкм ҝүнүндә кимсә мәһв олсун (2 Бут. 3:9). Буна ҝөрә, һәлә ки о ҝүн ҝәлмәјиб, ҝәлин Јеһованын хәбәрдарлығыны ҹар чәкиб инсанлара Онун рәһмини дујураг.

7, 8. Бир аилә башына ҝәлән һадисәләрдән һансы гәнаәтә ҝәлмишди?

 7 Јеһованын Өз халгына рәһм ҝөстәрдијинә даир чохлу мисал чәкмәк олар. Мәсәлән, бир аиләнин башына ҝәлән һадисәјә бахаг. Бу һадисә 1990-ҹы илләрин әввәлләриндә, Балканларда етник мүнагишәләр заманы баш вермишди. Ики оғлу олан бу аилә автобусла Боснијадан Сербијаја бөјүк топлантыја ҝедирди. Автобусда башга Јеһованын Шаһидләри дә вар иди. Оғланларын валидејнләри топлантыда вәфтиз олаҹагды. Сәрһәддә әсҝәрләр онларын миллијјәтини өјрәнәндә автобусдан дүшүрүр, галан баҹы-гардашлары исә бурахырлар. Аиләни ики ҝүн сәрһәддә сахлајандан сонра мәсул забит өз рәиси илә әлагә сахлајыб онларла нә едәҹәјини сорушур. Забит дүз аиләнин гаршысында данышдығы үчүн рәисин сөзләрини һамы ајдын ешидир: «Апарын онлары ҝүлләләјин».

8 Забит диҝәр әсҝәрләрлә данышан вахт ики јад инсан бу аиләјә јахынлашыб сакитҹә Јеһованын Шаһидләри олдугларыны дејир. Бу аиләнин башына ҝәләнләри автобусда оланлардан ешитмишдиләр. Бу ики нәфәр оғланлара дејир ки, тез ҝедиб онларын машынына минсинләр, чүнки сәрһәддә ушагларын сәнәдләри јохланылмырды. Сонра онлар ушагларын валидејнләринә дејирләр ки, сәрһәд-кечид мәнтәгәсинин архасындан фырланыб сәрһәдин о бири тајында онлары ҝөзләсинләр. Аиләнин бөјүк оғлу 12 јашлы Милан * билмир онларын бу сөзүнә ҝүлсүн, јохса ағласын. Валидејнләри тәәҹҹүблә дејир: «Сиз нә данышырсыныз? Һеч гојарлар ҝедәк?» Бунунла белә, онлар дејилдији кими едир. Мараглыдыр ки, һәмин вахт әсҝәрләр дүз онлара тәрәф бахсалар да, баш верәнләри ҝөрмәдиләр, санки, ҝөзләри тутулмушду. Валидејнләрлә ушаглары сәрһәдин о бири тајында говушуб Аллаһа шүкр едә-едә топлантынын кечирилдији шәһәрә јолланырлар. Онлар әмин иди ки, бу, дуаларынын ҹавабы иди! Мүгәддәс Китабдан билирик ки, Јеһова бәндәләрини гуртармаг үчүн һәмишә мөҹүзәви шәкилдә вәзијјәтә мүдахилә етмәјиб (Һәв. 7:58—60). Милан исә башларына ҝәләнләрдән белә гәнаәтә ҝәлир: «Бизи хилас едән Јеһова иди. Елә бил, мәләкләр әсҝәрләрин ҝөзүнү бағламышдылар» (Зәб. 97:10).

9. Иса Мәсиһ онун ардынҹа ҝәлән инсанлара неҹә мүнасибәт бәсләјирди? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

9 Иса Мәсиһ дә бизим үчүн ҝөзәл мәрһәмәт нүмунәдир. Исанын онун јанына ҝәлән ҹамаата рәһми ҝәлирди, чүнки онлар «чобансыз гојунлар кими јазыг вә дағыныг идиләр». Бәс Ағамыз онларын аҹынаҹаглы вәзијјәтини ҝөрүб нә етди? «Онлара чох шеј өјрәтмәјә башлады» (Мәт. 9:36; Марк 6:34 ајәсини охујун). Мәсиһин бу инсанлара мүнасибәти илә фәрисиләрин мүнасибәти арасында дағлар гәдәр фәрг вар иди. Фәрисиләр халгдан өтрү бармагларыны да тәрпәтмәк истәмирдиләр (Мәт. 12:9—14; 23:4; Јәһ. 7:49). Бәс бизим руһани ҹәһәтдән сусуз олан инсанлара ҹанымыз јанмалы дејил, онларын сусузлуғуну јатыздырмалы дејилик?

10, 11. Һансы һалларда мәрһәмәт ҝөстәрмәјимиз мүнасиб олмазды?

10 Бунунла белә, мәрһәмәт ҝөстәрмәк һәмишә мәгсәдәујғун олмур. Јухарыда Мүгәддәс Китабдан чәкдијимиз мисаллардан да ҝөрдүјүмүз кими, Јеһова мәрһәмәти мүнасиб билдији һалларда ҝөстәрир. Амма Мүгәддәс Китабда мүнасиб олмајан мәрһәмәт нүмунәләри дә вар. Мәсәлән, Талут падшаһын Агага ҝөстәрдији мәрһәмәт јерсиз иди. Агаг падшаһ Аллаһын халгынын дүшмәни иди вә Јеһова Талута ону өлдүрмәји тапшырмышды. Лакин Талут  итаәтсизлик ҝөстәрәрәк онун ҹанына гыјмамышды, үстәлик, әмалигәләрин сүрүсүнүн ән јахшы һејванларыны сағ сахламышды. Талутун өзбашыналығына ҝөрә Јеһова ону Исраил падшаһы кими рәдд етди (1 Ишм. 15:3, 9, 15). Јеһова адил Һакимдир, О, инсанларын үрәјинә бәләд олдуғуна ҝөрә, рәһм ҝөстәрмәјин нә вахт мәгсәдәујғун олуб-олмадығыны јахшы билир (Мәрс. 2:17; Һизг. 5:11). Тезликлә Аллаһ Она итаәтсизлик едән инсанларын үзәриндә һөкмүнү иҹра едәҹәк (2 Салон. 1:6—10). О вахт Аллаһсыз инсанлара мәрһәмәт ҝөстәрмәк вахты олмајаҹаг. Әслиндә, онлары мәһв етмәклә Јеһова салеһ бәндәләринә мәрһәмәт ҝөстәрмиш олаҹаг.

11 Кимин сағ галыб, кимин мәһв олаҹағына даир гәрары биз вермирик. Бизим өһдәмизә дүшән иш инсанлара әлимиздән ҝәлән гәдәр көмәк етмәкдир. Ҝәлин ҝөрәк, мәрһәмәти әмәлдә неҹә ҝөстәрмәк олар. Бир нечә саһәни нәзәрдән кечирәк.

МӘРҺӘМӘТИН ТӘЗАҺҮРЛӘРИ

12. Ҝүндәлик һәјатда инсанлара гаршы мәрһәмәти неҹә ҝөстәрә биләрик?

12 Јардымсевәр олаг. Мәсиһин давамчылары үчүн башгаларына, әләлхүсус да диндашларына мәрһәмәт ҝөстәрмәк әсас тәләбдир (Јәһ. 13:34, 35; 1 Бут. 3:8). Мәрһәмәт сөзүнүн бир мәнасы башгаларынын һалына јанмаг демәкдир. Мәрһәмәтли инсан диҝәрләринин дадына чатмаға чалышыр. Ҝәлин инсанлара мәрһәмәт ҝөстәрмәк имканыны әлдән вермәјәк. Мәсәлән, көмәјә еһтијаҹы оланлара зәрури ишләрини ҝөрмәји тәклиф етмәк олар (Мәт. 7:12).

Ҝәлин мәрһәмәти әмәлдә ҝөстәрәк (12-ҹи абзаса бахын)

13. Тәбии фәлакәтләр заманы Аллаһын халгынын һансы хүсусијјәтләри өзүнү габарыг шәкилдә бүрузә верир?

13 Тәбии фәлакәт гурбанларына јардым едәк. Тәбии фәлакәт гурбанларынын чәкдији әзабы ҝөрмәк инсаны мәрһәмәт ҝөстәрмәјә сөвг едир. Јеһованын Шаһидләри белә мәгамларда һәмишә көмәк әлләрини узадырлар (1 Бут. 2:17). 2011-ҹи илдә Јапонијада зәлзәлә вә сунами баш вермишди. Ҹидди зәрәр чәкмиш әразиләрин бириндә јашајан бир баҹы дејир ки, Јапонијанын дөрд бир јанындан вә диҝәр өлкәләрдән ҝәлән көнүллүләрин евләрә вурулан зәрәри арадан галдырмаға неҹә ҹан гојдуғуну ҝөрәндә «үрәјим даға дөнүрдү, гәлбимә  раһатлыг чөкүрдү». Баҹы әлавә едир: «Һәмин вахт Јеһованын севҝисини ҝөрдүм, гардашлыг мәһәббәтинин нә олдуғунун шаһиди олдум. Анладым ки, бүтүн дүнјадакы диндашларымыз бизим үчүн дуалар едир».

14. Јашлылара вә хәстәләрә неҹә гајғы ҝөстәрә биләрик?

14 Јашлыларын вә хәстәләрин гајғысына галаг. Инсанларын хәстәлик вә гоҹалыгдан әзијјәт чәкдијини ҝөрәндә онларын һалына аҹымағымыз тәбиидир. Һәр биримиз бүтүн әзаблара сон гојулаҹағы ҝүнү һәсрәтлә ҝөзләјирик, Аллаһын Падшаһлығынын ҝәлмәси үчүн дуа едирик. Ејни заманда, јашлы вә хәстә инсанлара көмәк етмәк үчүн әлимиздән ҝәләни әсирҝәмәмәлијик. Бир јазычынын анасы Алсһејмер хәстәлијиндән әзијјәт чәкирди. Бир дәфә о, палтарыны батырмышды. Гадын өзүнү тәмизләмәјә чалышан вахт гапынын зәнҝи чалыныр. Гапыда онун јанына тез-тез ҝәлиб ҝедән ики Јеһованын Шаһиди дурмушду. Баҹылар гадынын вәзијјәтини ҝөрүб өз көмәкләрини тәклиф едирләр. Гадын дејир: «Дүзү, чох утанырам, амма көмәјинизә еһтијаҹым вар». Баҹылар ону јујуб тәмизләјирләр. Сонра она чај сүзүб, бирликдә сөһбәт едирләр. Гадынын оғлу баҹылара бу јахшылыгларына ҝөрә о гәдәр миннәтдар иди ки, сонрадан јазмышды: «Бу инсанларын гаршысында баш әјирәм. Онларын сөзләри илә әмәлләри үст-үстә дүшүр». Јашлылара вә хәстәләрә гаршы дујдуғумуз мәрһәмәт бизи онларын чәкдији әзаблара гаршы етинасыз галмамаға тәшвиг етмәли дејилми? (Филип. 2:3, 4).

15. Тәблиғ хидмәти бизә һансы имканы ачыр?

15 Инсанлара Аллаһы танымаға көмәк едәк. Инсанларын проблемләрин, гајғыларын ичиндә итиб-батдығыны ҝөрәндә онлара көмәк етмәк истәјирик. Ән бөјүк көмәјимиз о олар ки, онлара Аллаһ һаггында вә Падшаһлығынын бәшәријјәт үчүн едәҹәји ҝөзәл ишләр һаггында данышаг. Һәмчинин Аллаһын бәјәндији кими јашамағын ән ҝөзәл һәјат јолу олдуғуну анламаларына көмәк едә биләрик (Әшј. 48:17, 18). Тәблиғ хидмәти Аллаһы уҹалтмаг, инсанлара мәрһәмәт ҝөстәрмәк үчүн ән ҝөзәл имкандыр. Бу ишә даһа чох төһфә верә биләрик? (1 Тим. 2:3, 4).

МӘРҺӘМӘТИН ӨЗҮМҮЗӘ ХЕЈРИ

16. Мәрһәмәтли олмағын инсанын өзүнә һансы фајдасы вар?

16 Психи сағламлыг үзрә мүтәхәссисләр гејд едирләр ки, мәрһәмәт һисси инсанын сәһһәтинә вә башгалары илә мүнасибәтинә мүсбәт тәсир ҝөстәрир. Башгаларынын һајына јетәндә инсан өзүнү даһа хошбәхт һисс едир, һәјата даһа никбин бахыр, тәнһалыг һиссинә, мәнфи фикирләрә аз мејилли олур. Бәли, мәрһәмәтли олмағын фајдаларыны сајмагла битмәз (Ефес. 4:31, 32). Инсанлардан өз көмәјини әсирҝәмәјән мәсиһи гәлб раһатлығы дујур, чүнки билир ки, Аллаһын бујурдуғу кими давраныр. Мәрһәмәт инсана гајғыкеш валидејн, јахшы һәјат јолдашы, ҝөзәл дост олмаға көмәк едир. Башгаларына мәрһәмәт ҝөстәрән өзү дә дар ҝүнүндә көмәксиз галмаз. (Мәтта 5:7; Лука 6:38 ајәләрини охујун.)

17. Нә үчүн мәрһәмәтли олмалыјыг?

17 Мәрһәмәт ҝөстәрмәјин башлыҹа сәбәби өз рифаһымыз олмамалыдыр. Илк сәбәбимиз мәрһәмәт вә севҝи мәнбәји олан Јеһова Аллаһы тәглид етмәк, адыны уҹалтмаг олмалыдыр (Мәс. 14:31). Јеһова Аллаһ бизим үчүн мүкәммәл нүмунәдир. Ҝәлин Онун мәрһәмәтини әкс етдирәк. Бунун сајәсиндә гардашлыг севҝимиз артар, бүтүн инсанларла мүнасибәтимиз хош олар (Гал. 6:10; 1 Јәһ. 4:16).

^ абз. 8 Ад шәртидир.