Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  Ијул 2017

Һәгиги сәрвәти ахтарын

Һәгиги сәрвәти ахтарын

«Өзүнүзә бу шәр дүнјанын сәрвәтилә достлар газанын» (ЛУКА 16:9).

НӘҒМӘ: 122, 129

1, 2. Нә үчүн бу дүнјада касыб инсанлар һәмишә олаҹаг?

ДҮНЈАНЫН буҝүнкү игтисади системи амансыз вә әдаләтсиздир. Ҝәнҹләр иш тапмаға чәтинлик чәкирләр. Чохлары өз һәјатларыны тәһлүкәјә атыб һәјат сәвијјәси јүксәк олан өлкәләрә көчүр. Һәтта варлы өлкәләрдә белә, касыбчылыг баш алыб ҝедир. Варлыларла касыблар арасындакы учурум сүрәтлә бөјүјүр. Бир һесабламаја әсасән, дүнја әһалисинин ән варлы тәбәгәсинин 1 фаизинин пулу галан 99 фаизинин пулунун ҹәминә бәрабәрдир. Дүздүр, бу рәгәмләрин нә дәрәҹәдә дәгиг олдуғуну тәсдиг етмәк чәтиндир. Амма данылмаз бир факт вар: милјардларла инсан јохсуллугдан әзијјәт чәкдији һалда, бәзиләринин о гәдәр пулу вар ки, өзүндән сонракы бир нечә нәслә артыгламасы илә бәс едәр. Иса Мәсиһ дә бу аҹы һәгигәтлә разы иди. О демишди: «Касыблар һәмишә јаныныздадыр» (Марк 14:7). Бәс нә үчүн бу ҹүр бәрабәрсизлик вар?

2 Иса Мәсиһ дәрк едирди ки, бу дүнјанын игтисади вәзијјәти јалныз Аллаһын Падшаһлығы ҝәләндән сонра дәјишәҹәк. Мүгәддәс Китаба әсасән, сијасәт вә динлә јанашы, Вәһј 18:3 ајәсиндә «таҹир» адланан аҹҝөз коммерсија сферасы да Шејтан дүнјасынын бир һиссәсидир *. Сијасәт вә сахта динлә мүнасибәтләримиздән фәргли олараг,  әксәријјәтимизин Шејтан дүнјасынын тиҹари системинә бу вә ја диҝәр јолла бағлылығы вар.

3. Бу мәгаләдә һансы суаллар арашдырылаҹаг?

3 Бир мәсиһи кими, јахшы олар ки, дүнјанын коммерсија саһәсинә мүнасибәтимизи јохлајаг. Өзүмүзә нөвбәти суаллары верә биләрик: «Мадди вәсаитләримдән Јеһоваја сәдагәтими ҝөстәрмәк үчүн неҹә истифадә едә биләрәм? Коммерсија аләми илә әлагәми неҹә азалда биләрәм? Бу чәтин зәманәдә Јеһованын халгынын Она ҝүвәндијини һансы нүмунәләрдән ҝөрмәк олар?»

НАДҮРҮСТ НӨКӘРБАШЫ ҺАГДА МӘСӘЛ

4, 5. а) Иса Мәсиһин мәсәлиндәки нөкәрбашы һансы вәзијјәтлә үзләшмишди? б) Иса пејғәмбәр шаҝирдләринә һансы нәсиһәти верди?

4 Лука 16:1—9 ајәләрини охујун. Иса Мәсиһин надүрүст нөкәрбашы һагда мәсәли инсаны дүшүнмәјә тәшвиг едир. Исрафчылыгда иттиһам олунандан сонра нөкәрбашы ағылла давраныр. О, ишдән говулаҹағыны билдији үчүн габагҹадан она көмәк едә биләҹәк достлар газаныр *. Әлбәттә, Иса Мәсиһ бу мәсәллә давамчыларыны надүрүст јолларла јашамаға сәсләмирди. О, демишди ки, «бу дөврүн оғуллары» белә давранаҹаг. Иса Мәсиһ бу мәсәл әсасында шаҝирдләринә ваҹиб бир фикри чатдырмаг истәјирди.

5 О билирди ки, нөкәрбашы чәтин вәзијјәтә дүшдүјү кими, онун хидмәтчиләринин дә әксәријјәти һагсыз Шејтан дүнјасында мадди чәтинликләрлә үзләшәҹәк. Буна ҝөрә дә шаҝирдләринә белә бир мәсләһәт верир: «Өзүнүзә бу шәр дүнјанын сәрвәтилә достлар газанын ки, бу сәрвәт гуртаранда онлар [Јеһова вә Иса] сизи әбәди мәскәнләрә гәбул етсинләр». Бу мәсләһәтин бизә һансы фајдасы вар?

6. Коммерсија фәалијјәтинин Аллаһын әзәли нијјәтинә дахил олмадығыны һарадан билирик?

6 Дүздүр, Иса Мәсиһ дүнја малыны нә үчүн «шәр дүнјанын сәрвәти» адландырдығыны изаһ етмир. Амма Мүгәддәс Китабдан ачыг-ајдын ҝөрүнүр ки, Аллаһ әзәлдән дүнјада коммерсија фәалијјәтинин олмасыны истәмирди. Јеһова Адәмлә Һәвваны Әдән бағында һәр шејлә тәмин еләмишди (Јар. 2:15, 16). Бундан узун мүддәт сонра исә Јеһова мәсһ олунмушлара мүгәддәс руһ верәндә онларын һәр шејләри үмуми иди вә һеч кәс: «Бу мәнимкидир», — демирди (Һәв. 4:32). Әшија пејғәмбәр демишди ки, вахт ҝәләҹәк, инсанлар јерин сәрвәтиндән һавајы истифадә едәҹәкләр (Әшј. 25:6—9; 65:21, 22). Анҹаг о вахта гәдәр Исанын давамчылары ағылла давранмалыдырлар: онлар бу шәр дүнјанын сәрвәти илә доланмалы, ејни заманда исә Аллаһын разылығыны газанмаға чалышмалыдырлар.

ДҮНЈА МАЛЫНДАН АҒЫЛЛА ИСТИФАДӘ ЕДИН

7. Лука 16:10—13 ајәләриндә һансы мәсләһәт вар?

7 Лука 16:10—13 ајәләрини охујун. Мәсәлдәки нөкәрбашы бу достлары өз мәнфәәти үчүн газанмышды. Иса Мәсиһ исә давамчыларыны мадди-мәнфәәт ҝүдмәдән һәм онунла, һәм дә Јеһова илә дост олмаға сәсләјирди. Онун мәсәлдән сонра дедији сөзләр ҝөстәрир ки, «шәр дүнјанын сәрвәти» Аллаһа сәдагәтлә бағлыдыр. Јәни дүнја малындан неҹә истифадә етмәјимиз Аллаһа садиг олуб-олмадығымызы ҝөстәрир.

8, 9. Бир чохлары «шәр дүнјанын сәрвәти»ндән неҹә истифадә едиб Јеһоваја сәдагәтләрини ҝөстәрирләр?

8 Садиг олдуғумузу ҝөстәрмәјин бир үсулу үмумдүнја тәблиғ ишинә ианә етмәкдир (Мәт. 24:14). Мисал үчүн, Һиндистанда бир гызҹығаз дахыла пул јығмаг гәрарына ҝәлир. О, әлинә пул дүшдүкҹә ора атырды. Һәтта бунун хатиринә ојунҹаг да алмырды.  Дахыл доланда о, ичәрисиндәки пулу үмумдүнја тәблиғ иши үчүн ианә едир. Һиндистанда кокос бағы олан бир гардаш малајалам тәрҹүмә офисинә чохлу мигдарда кокос бағышламышды. Тәрҹүмә офисинә кокос алмаг лазым олдуғу үчүн гардаш фикирләшир ки, пул вермәкдәнсә, елә кокосун өзүнү версә, даһа јахшы олар. Бәли, бу, ағылла давранмаг демәкдир. Јунаныстандакы баҹы-гардашлар да мүнтәзәм олараг Бејтел аиләсинә зејтун јағы, пендир вә диҝәр әрзаглар ианә едирләр.

9 Диҝәр бир нүмунәјә бахаг. Шри-Ланкадан олан бир гардаш һал-һазырда башга өлкәдә јашајыр. О, өз евини јығынҹаг ҝөрүшләринин, топлантыларын кечирилмәси вә таммүддәтли хидмәтчиләрин орада јашамасы үчүн истифадәјә вериб. Бу, гардашы мүәјјән ҝәлир әлдә етмәкдән мәһрум етсә дә, мадди дурумлары ашағы олан баҹы-гардашлар үчүн әвәзсиз көмәкдир. Тәблиғ фәалијјәтимизин гадаған олундуғу өлкәләрдә баҹы-гардашлар өз евләриндә ибадәт ҝөрүшләринин кечирилмәсинә шәраит јарадырлар. Бунун сајәсиндә өнҹүлләрә вә диҝәр баҹы-гардашлара кирајә јер тутмаға еһтијаҹ галмыр.

10. Сәхавәтли олмағын һансы фајдалары вар?

10 Бу нүмунәләр ҝөстәрир ки, Аллаһын халгы руһани ишләрлә јанашы, хырда ишләрдә дә, мәсәлән, мадди вәсаитләринин истифадәсиндә дә етибарлыдыр (Лука 16:10). Бәс Јеһованын достлары вердикләри гурбанлара неҹә јанашырлар? Онлар баша дүшүрләр ки, сәхавәтли олмаг «һәгиги сәрвәти» газанмағын бир јолудур (Лука 16:11). Мүнтәзәм олараг Падшаһлығын ишинә ианә едән бир баҹы алдығы немәтләр һагда дејир: «Илләр әрзиндә өзүмдә мараглы бир шејин баш вердијини һисс еләмишәм. Фикир вермишәм ки, сәхавәтли олмаг башгаларына гаршы мүнасибәтимә тәсир ҝөстәриб. Инди мәним үчүн сәбир етмәк, бағышламаг, мәсләһәти гәбул етмәк, уғурсузлуға таб ҝәтирмәк, пис рәфтара дөзмәк даһа асандыр». Сәхавәтли олмағын онлара нә гәдәр фајда ҝәтирдијини өз тәҹрүбәсиндән ҝөрәнләрин сајы аз дејил (Зәб. 112:5; Мәс. 22:9).

11. а) Сәхавәтли олмағымыз ағылла даврандығымызы неҹә ҝөстәрир? б) Бу ҝүн Аллаһын халгынын 2 Коринфлиләрә 8:13—15 ајәләринә әмәл етдији нәдән ҝөрүнүр? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

11 Мадди вәсаитләримизи Падшаһлығын ишинә сәрф етмәјин ағыллы һәрәкәт олдуғуну башга тәрәфдән дә ҝөрә биләрик. Бу, вәзијјәтимиздән башгаларынын хејри үчүн истифадә етмәјә көмәк едир. Мәсәлән, әҝәр бизим мадди вәзијјәтимиз јахшыдырса, амма таммүддәтли хидмәтдә иштирак етмәк, тәләбат олан әразијә көчмәк имканымыз јохдурса, етдијимиз ианәләрин сајәсиндә башгаларынын хидмәтдә иштирак етмәсинә шәраит јаратмыш олуруг (Мәс. 19:17). Ианәләр хош хәбәрә һај верән инсанларын чох олдуғу касыб әразиләри әдәбијјатла тәмин етмәјә вә орадакы тәблиғ ишини дәстәкләмәјә көмәк едир. Конго, Мадагаскар вә Руанда кими өлкәләрдә Мүгәддәс Китаб нүсхәләри чох баһадыр. Бәзән онларын гијмәти бир һәфтәлик вә ја бир ајлыг әмәкһаггына бәрабәр олур. Узун илләр орадакы диндашларымыз аиләләри үчүн јемәк, јохса Мүгәддәс Китаб алмаг сечими гаршысында  галырдылар. Анҹаг инди көнүллү ианәләрин вә «сиздәки боллуг онлардакы әскиклији... долдурсун» ајәсинә ујғун давранмағын сајәсиндә Јеһованын тәшкилаты Мүгәддәс Китабын тәрҹүмә олунмасыны вә аиләнин һәр бир үзвүнә, еләҹә дә Мүгәддәс Китабы өјрәнәнләрә чатаҹаг сајда чап едилмәсини малијјәләшдирир. (2 Коринфлиләрә 8:13—15 ајәләрини охујун.) Беләҹә, һәм верәнин, һәм дә аланын Јеһованын досту олмаг имканы олур.

ҜӨЗҮНҮЗ ДҮНЈА МАЛЫНДА ОЛМАСЫН

12. Ибраһим пејғәмбәр Аллаһа ҝүвәндијини неҹә ҝөстәрди?

12 Јеһова илә дост олмағын башга бир јолу дүнја малынын далынҹа гачмамаг вә ҝүҹүмүзү «һәгиги сәрвәт» ахтармаға сәрф етмәкдир. Бөјүк иман саһиби олан Ибраһим пејғәмбәр Јеһова илә достлуғу наминә ҝүндән-ҝүнә чичәкләнән Ур шәһәрини тәрк едиб чадырларда јашамаға разы олмушду (Ибр. 11:8—10). Онун үчүн әсл сәрвәтин мәнбәји Јеһова Аллаһ иди вә о, мадди шејләр далынҹа гачараг Аллаһа етибар етмәдијини ҝөстәрмәк истәмирди (Јар. 14:22, 23). Иса пејғәмбәр дә бу ҹүр иманын ваҹиблијини вурғулајараг варлы бир кишијә демишди: «Әҝәр камил бәндә олмаг истәјирсәнсә, ҝет, нәјин варса, һамысыны сат, касыблара пајла. Онда ҝөјдә хәзинән олаҹаг. Сонра мәним ардымҹа ҝәл» (Мәт. 19:21). Бу ҹаван оғланда Ибраһим пејғәмбәр гәдәр иман олмадығындан, о бу дәвәтә һај вермәди. Амма һәмин дөврдә Аллаһа ҝүвәнән инсанлар да вар иди.

13. а) Һәвари Булус Тимутијә һансы мәсләһәти вермишди? б) Булусун мәсләһәтинә биз неҹә әмәл едә биләрик?

13 Тимути иманлы инсанлардан иди. Һәвари Булус ону «Мәсиһ Исанын ҹәсур әсҝәри» адландырыб нөвбәти мәсләһәти вермишди: «Ахы әсҝәрликдә олан һеч бир адам газанҹ әлдә етмәк үчүн һәрбидән кәнар ишләрлә мәшғул олмур, әксинә, ону һәрби хидмәтә чағырмыш адамын рәғбәтини газанмаға чалышыр» (2 Тим. 2:3, 4). Јеһованын буҝүнкү хидмәтчиләри, о ҹүмләдән бир милјондан артыг таммүддәтли хидмәтчи ордусу әлләриндән ҝәлән гәдәр Булусун мәсләһәтинә әмәл едирләр. Онлар бу аҹҝөз дүнјанын ширникдириҹи рекламларынын тәсиринә ујмурлар. Даим Мәсәлләр 22:7 ајәсиндәки принсипи хатырлајырлар: «Борҹ алан да борҹ верәнин нөкәри»дир. Шејтанын да елә истәдији одур ки, биз гул кими чалышараг бүтүн ҝүҹүмүзү вә вахтымызы дүнја малына сәрф едәк. Вердијимиз бәзи гәрарлар бизи илләр боју маддијјатын гулу едә биләр. Мәсәлән, ев, машын, тәһсил вә һәтта тәмтәраглы тој үчүн бөјүк кредитләр ҝөтүрмәклә ағыр јүк алтына ҝирмиш оларыг. Амма һәјатымызы садәләшдирир, борҹ-хәрҹимизи азалдырыгса, ағылла давранмыш олуруг. Беләҹә, коммерсијанын көләлијиндән чыхараг сәрбәст олуб Аллаһа даһа чох хидмәт едә биләҹәјик (1 Тим. 6:10).

14. Биздә һансы гәтијјәт олмалыдыр? Нүмунә чәкин.

14 Һәјатымызы садәләшдирмәк үчүн Аллаһын Падшаһлығыны биринҹи јерә гојмалыјыг. Мәсәлән, бир әр-арвадын ҝәлирли бизнеси вар иди. Амма онлар јенидән таммүддәтли хидмәтә башламаг истәдикләри үчүн бизнесләрини, ҝәмиләрини вә диҝәр әшјаларыны сатдылар. Бундан сонра онлар көнүллү кими Уорвикдә (Нју-Јорк) баш идарәнин тикинтисинә көмәк етдиләр. Бу әр-арвад үчүн Бејтелдә гызы вә күрәкәни илә чијин-чијинә хидмәт етмәк әсл мүкафат иди. Үстәлик, һәмин вахт бу гардашын валидејнләри дә бир нечә һәфтә Уорвик лајиһәсинин тикинтисиндә иштирак етмишдиләр. Колорадода (АБШ) өнҹүл кими хидмәт едән бир баҹы банкда јарымштат иш тапмышды. Мүдиријјәт баҹынын ишиндән о гәдәр разы галмышды ки, она алдығы маашдан үч дәфә артыг маашы олан иш тәклиф етмишди. Амма баҹы хидмәтә әввәлки гәдәр вахт ајыра билмәјәҹәјинә ҝөрә бу ишдән имтина  едир. Бу, Јеһованын халгынын вердији сајсыз-һесабсыз гурбанлардан јалныз бир нечәсидир. Аллаһын Падшаһлығыны һәр шејдән үстүн тутмагла ҝөстәририк ки, бизим үчүн Јеһова илә достлуғумуз бу дүнјанын тәклиф етдији вар-дөвләтдән гат-гат дәјәрлидир.

ДҮНЈА МАЛЫ ДҮНЈАДА ГАЛАР

15. Инсаны ән чох һансы зәнҝинлик хошбәхт едир?

15 Вар-дөвләт Аллаһын хејир-дуасынын ҝөстәриҹиси дејил. Јеһова хејир-бәрәкәти хејирли ишләрлә зәнҝин олан инсанлара бәхш едир. (1 Тимутијә 6:17—19 ајәләрини охујун.) Мәсәлән, Лусија * адлы бир баҹы Албанијада тәблиғчиләрә тәләбат олдуғуну ешидир. Буна ҝөрә дә 1993-ҹү илдә Италијадан ора көчүр. О, бу аддымы һеч бир ҝәлир јери олмадан, Јеһоваја там ҝүвәнәрәк атыр. Бурада олдуғу мүддәтдә баҹы албан дилини өјрәнир вә 60 нәфәрә вәфтиз олмаға көмәк едир. Дүздүр, Аллаһын халгынын әксәријјәти белә мәһсулдар әразиләрдә хидмәт етмир. Амма башгаларынын һәгигәти тапмасы вә бу јолда галмасы үчүн етдијимиз ән хырда шеј дә чох дәјәрлидир вә бу, бизә әбәди севинҹ ҝәтирәҹәк (Мәт. 6:20).

16. а) Коммерсија сферасыны һансы агибәт ҝөзләјир? б) Ҝәләҹәкдә баш верәҹәк һадисәләри билмәјимиз маддијјата мүнасибәтимизә неҹә тәсир едәҹәк?

16 Лука 16:9 ајәсиндә шәр дүнјанын сәрвәти «гуртарса» јох, «гуртаранда» сөзләри јазылыб. Бәли, буҝүнкү ҝүндә банклар ифласа уғрајыр, бәзи өлкәләрдә игтисади бөһранлар баш верир, јахын ҝәләҹәкдә исә вәзијјәт даһа да писләшәҹәк. Шејтан дүнјасынын сијаси, дини вә коммерсија сферасы бүсбүтүн мәһв едиләҹәк. Һизгијал вә Сәфәнја пејғәмбәр јазмышдылар ки, бу ҝүн коммерсија саһәсинин әсасыны тәшкил едән гызыл вә ҝүмүш дәјәрдән дүшәҹәк (Һизг. 7:19; Сәф. 1:18). Тәсәввүр един ки, сиз өмрүнүзүн сон ҝүнләрини јашајырсыныз вә бу заман баша дүшүрсүнүз ки, әсл хәзинәни бу шәр дүнјанын сәрвәтинә гурбан вермисиниз. Өзүнүзү неҹә һисс едәрдиниз? Јәгин һәјатыны пул јығмаға һәср едән, амма сонра бу пулларын сахта олдуғуну өјрәнән адамын кечирдији һиссләри кечирәрдиниз (Мәс. 18:11). Бәли, Лука 16:9 ајәсиндә јазылдығы кими, бу дүнјанын сәрвәти гуртараҹаг. Буна ҝөрә дә ондан ҝөјләрдә достлар газанмаг үчүн истифадә етмәк имканыны әлдән вермәјин. Әмин олун ки, Падшаһлығын ишини ирәли апармаг үчүн етдијиниз һәр бир шеј сизи Аллаһын гаршысында зәнҝин едәҹәк.

17, 18. Аллаһын достларыны ҝәләҹәкдә һансы немәтләр ҝөзләјир?

17 Аллаһын Падшаһлығы јер үзүнү идарә едәндә һеч ким кирајә евләрдә јашамајаҹаг вә кредит ҝөтүрмәјә еһтијаҹ галмајаҹаг. Гида пулсуз вә бол олаҹаг, һәким вә дава-дәрман лазым олмајаҹаг. Јеһованын халгы јерин мәһсулунун ләзиз тәамларындан дојунҹа бәһрәләнәҹәкләр. Гызыл, ҝүмүш вә баһалы даш-гашлар ҝәлир әлдә етмәк үчүн јох, бәр-бәзәк әшјасы кими истифадә олунаҹаг. Јүксәк кејфијјәтли ағаҹ, даш вә метал материаллары ҝөзәл евләр инша етмәк үчүн пулсуз олаҹаг. Достларымыз мәнфәәт әлдә етмәк мәгсәдилә јох, көнүл хошлуғу илә бизә көмәк едәҹәкләр. Гурулаҹаг јени дүнјанын немәтләрини бир-биримизлә тәмәннасыз бөлүшәрәк өмүр сүрәҹәјик.

18 Бу, Јеһова Аллаһла вә Иса Мәсиһлә достлуг мүнасибәтләри гуранларын алаҹаглары мисилсиз немәтләрин бир зәррәсидир. Јеһованын јер үзүндә јашајан садиг хидмәтчиләри Иса Мәсиһин нөвбәти сөзләрини ешидәндә севинҹләри јерә-ҝөјә сығмајаҹаг: «Еј Атамын мүбарәк бәндәләри! Ҝәлин, бәшәрин тәмәли гојуландан бәри сизин үчүн һазырланмыш Падшаһлығы мирас алын» (Мәт. 25:34).

^ абз. 2 Бу мәгаләдә «коммерсија» ифадәси алтында Шејтан дүнјасынын бир һиссәси олуб, инсанлары еһтијаҹ дујмадыглары шејләри алмаға тәшвиг едән, мәнфәәт әлдә етмәјә јөнәлдилмиш фәалијјәт саһәси нәзәрдә тутулур.

^ абз. 4 Иса Мәсиһ нөкәрбашыја гаршы ирәли сүрүлән иттиһамларын һаглы олуб-олмамасы барәдә бир фикир сөјләмир. Лука 16:1 ајәсиндә «иттиһам» кими тәрҹүмә олунан јунан сөзү нөкәрә бөһтан атылдығы фикрини верә биләр. Амма Исанын мәгсәди нөкәрин нә үчүн иттиһам олундуғуну изаһ етмәк дејилди. О, диггәти нөкәрин бу мәсәләдә неҹә даврандығына јөнәлдир.

^ абз. 15 Лусија Мүссанет баҹынын биографијасыны «Ојанын!» журналынын 2003-ҹү ил 22 ијун сајынын 18—22-ҹи сәһифәләриндән (рус.) тапа биләрсиниз.