Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  Ијул 2017

«Ағлајанларла ағлајын»

«Ағлајанларла ағлајын»

«Бир-биринизә тәсәлли верин вә бир-биринизи мөһкәмләндирин» (1 САЛОН. 5:11).

НӘҒМӘ: 90, 111

1, 2. Нәјә ҝөрә бу мәгалә јаслы инсана тәсәлли вермәк мөвзусуна һәср олунуб?

«ОҒЛУМУЗУН өлүмүндән бир ил кечмишди. Амма һәлә дә гәлбимиздәки дөзүлмәз ағрылар азалмаг билмирди», — дејә Сузи дәрдини бөлүшүр. Бир гардаш исә дејир ки, өмүр-ҝүн јолдашы гәфилдән өләндә бәдәниндә шиддәтли ағрылар баш галдырды. Әфсуслар олсун ки, бу ҹүр изтираб чәкәнләрин сајы-һесабы јохдур. Мәсиһи јығынҹағындакы баҹы-гардашларын чоху, ола билсин, Армаҝеддондан әввәл јахынларынын өләҹәјини ҝөзләмирдиләр. Ола билсин, сиз дә јахынынызы итирмисиниз вә ја итки илә үзләшән танышыныз вар. Јәгин белә анларда дүшүнмүсүнүз: «Јаслы инсана дәрдинә дөзмәјә нә көмәк едә биләр?»

2 Дејирләр ки, заман јаралары сағалдыр. Бәс бу вахт әрзиндә јаралы гәлбимиз өз-өзүнә сағалыр? Бир дул гадын дејир: «Мәнҹә, “инсан вахтындан дүзҝүн истифадә етдији тәгдирдә јараларыны сағалда биләр” десәк, даһа дүзҝүн оларды». Бәли, бәдәнимиздәки јаранын сағалмасы үчүн  она мүәјјән мүддәт гуллуг лазым олдуғу кими, гәлб јарасынын да сағалмасы үчүн хүсуси гајғыја еһтијаҹ вар. Бәс јаслы инсана емосионал јараларыны сағалтмаға нә көмәк едә биләр?

ҺӘР ҸҮР ТӘСӘЛЛИ АЛЛАҺЫ ЈЕҺОВА

3, 4. Нә үчүн әминликлә дејә биләрик ки, Јеһова јаслы инсанын тәсәллијә еһтијаҹы олдуғуну јахшы баша дүшүр?

3 Шүбһәсиз, инсана ән бөјүк тәсәллини мәрһәмәтли вә рәһмли Аллаһымыз Јеһова верә биләр. (2 Коринфлиләрә 1:3, 4 ајәләрини охујун.) О, халгыны әмин едиб дејир: «Сәнә тәсәлли верән Мәнәм» (Әшј. 51:12; Зәб. 119:50, 52, 76).

4 Мәрһәмәтли Аллаһымыз Јеһованын Өзү дә итки илә үзләшиб. О, Ибраһим, Исһаг, Јагуб, Муса вә Давуд кими әзиз бәндәләрини итириб (Сај. 12:6—8; Мәт. 22:31, 32; Һәв. 13:22). Аллаһын Кәламы бизи әмин едир ки, Јеһова торпагда ујујан бәндәләрини јенидән һәјата гајтараҹағы, онларын хошбәхт вә сағлам олаҹағы ҝүнү һәсрәтлә ҝөзләјир (Әјј. 14:14, 15). Бундан әлавә, унутмајаг ки, Јеһова севимли Оғлу Иса Мәсиһин неҹә әзабла өлдүјүнүн шаһиди олуб (Мәс. 8:22, 30). Һәмин вахт Јеһованын һансы һиссләр кечирдијини тәсәввүр белә, едә билмәрик (Јәһ. 5:20; 10:17).

5, 6. Јеһова Аллаһ тәсәллини неҹә верир?

5 Әмин ола биләрик ки, Јеһова бизә дајаг олаҹаг. Буна ҝөрә дә дәрдимизи Јеһова илә бөлүшмәлијик. Онун кечирдијимиз һиссләри баша дүшдүјүнү вә бизә тәсәлли верәҹәјини билмәк инсанын үрәјинә раһатлыг ҝәтирир. Бәс Јеһова Аллаһ тәсәллини неҹә верир?

6 Јеһова бизә илк нөвбәдә «мүгәддәс руһун тәсәллиси илә» көмәк едир (Һәв. 9:31). Мүгәддәс руһ бөјүк тәсәлли мәнбәјидир. Иса Мәсиһ дә Јеһова Аллаһын «Ондан истәјәнләрә мүгәддәс руһ» бәхш едәҹәјинә сөз вермишди (Лука 11:13). Јухарыда ады чәкилән Сузи дејир: «Дәфәләрлә олурду ки, диз үстә чөкәрәк Јеһовадан бизә тәсәлли вермәсини диләјирдик вә һәр дәфә Аллаһын сүлһүнүн сөзүн әсл мәнасында үрәјимизи вә дүшүнҹәләримизи горудуғуну һисс едирдик». (Филиппилиләрә 4:6, 7 ајәләрини охујун.)

ШӘФГӘТЛИ БАШ КАҺИН ИСА МӘСИҺ

7, 8. Иса пејғәмбәрин кәдәрли анларымызда бизә тәсәлли верәҹәјини һарадан билирик?

7 Јер үзүндә оларкән Иса Мәсиһ сөзү вә әмәли илә мүкәммәл шәкилдә Јеһованын ҝөзәл хүсусијјәтләрини әкс етдирирди (Јәһ. 5:19). Јеһова Иса пејғәмбәри јер үзүнә «гәлбисыныгларын јарасыны сарымаға» вә «бүтүн јаслылара тәсәлли вермәјә» ҝөндәрмишди (Әшј. 61:1, 2; Лука 4:17—21). Буна ҝөрә дә һамы ону инсанларын әзабыны дујан вә онларын дәрдини јүнҝүлләшдирмәк истәјән рәһмли бир шәхс кими таныјырды (Ибр. 2:17).

8 Шүбһәсиз ки, Иса Мәсиһ һәлә ҝәнҹ јашларында јахыныны вә аилә үзвүнү итирмәјин нә демәк олдуғуну билирди. Еһтимал ки, о, атасы Јусиф өләндә тәхминән ијирми јашларында иди *. Сөзсүз, онун үчүн бу иткијә дөзмәк чох чәтин  иди. О һәмчинин анасынын, гардаш вә баҹыларынын да неҹә јас сахладығыны ҝөрүрдү.

9. Илазәрин өлүмү Иса Мәсиһин шәфгәтли олдуғуну неҹә ҝөстәрди?

9 Иса Мәсиһ хидмәти боју инсанлара дәрин анлајышла јанашыр вә онларын дәрдинә шәрик олурду. Буну досту Илазәрин һадисәсиндән ҝөрмәк олар. Мәсиһ билирди ки, о, Илазәри дирилдәҹәк. Амма бунунла белә, Марта илә Мәрјәмин гардашларынын өлүмүнә ҝөрә нә гәдәр кәдәрләндикләрини ҝөрәндә онун үрәји парчаланды вә о, гәһәрдән ҝөз јашларыны сахлаја билмәјиб ағлады (Јәһ. 11:33—36).

10. Нәјә ҝөрә әмин ола биләрик ки, Иса Мәсиһ бу ҝүн дә бизим һиссләримизи баша дүшүр?

10 Иса Мәсиһин Марта вә Мәрјәмә дујдуғу шәфгәт һисси бизи неҹә тәсәлли едә биләр? Мүгәддәс Китабда дејилир ки, «Иса Мәсиһ дүнән, бу ҝүн вә әбәдијјән ејнидир» (Ибр. 13:8). «Һәјатын Өндәри» кәдәрин нә демәк олдуғуну јахшы билдији үчүн «сынагларла үзләшәнләрин дә имдадына јетишмәјә гадирдир» (Һәв. 3:15; Ибр. 2:10, 18). Буна ҝөрә дә әмин ола биләрик ки, Иса Мәсиһ бу ҝүн дә инсанларын дәрдинә шәрикдир. О, һәр биримизин нәләр чәкдијини анлајыр вә дара дүшән заман тәсәлли верир. (Ибраниләрә 4:15, 16 ајәләрини охујун.)

«МҮГӘДДӘС ЈАЗЫЛАРДАН АЛДЫҒЫМЫЗ ТӘСӘЛЛИ»

11. Ән чох һансы ајәләрдән тәсәлли тапырсыныз?

11 Илазәрин һадисәсиндән әлавә, Мүгәддәс Китабда бу кими тәсәлливериҹи парчаларын сајы чохдур. Бу бизи тәәҹҹүбләндирмир, чүнки «әввәлҹәдән јазыланларын һамысы бизә нәсиһәт олараг јазылыб ки, дөзүм сајәсиндә вә Мүгәддәс Јазылардан алдығымыз тәсәлли сајәсиндә үмидимиз олсун» (Ром. 15:4). Әҝәр сиз дә дәрд-гәм ичиндәсинизсә, нөвбәти ајәләр сизә дә тәсәлли верә биләр.

  • «Јеһова гәлбисыныглара јахындыр, пәришан инсанлары азад едир» (Зәб. 34:18, 19).

  • «Фикирләр мәни чулғајанда Мәнә тәсәлли вериб овутдун» (Зәб. 94:19).

  • «Гој Ағамыз Иса Мәсиһ вә бизи севән, лүтфү васитәсилә бизә сонсуз тәскинлик верән, ҝөзәл үмид бәхш едән Атамыз Аллаһ үрәјинизә тәсәлли, һәр ҹүр хејирхаһ сөздә вә әмәлдә дилинизә тәпәр, голунуза гүввәт версин» (2 Салон. 2:16, 17) *.

БӨЈҮК ТӘСӘЛЛИ ОЛАН ЈЫҒЫНҸАГЛАРЫМЫЗ

12. Башгаларына неҹә тәсәлли верә биләрик?

12 Јығынҹаглар да јаслы оланлар үчүн бөјүк тәсәлли мәнбәјидир. (1 Салоникилиләрә 5:11 ајәсини охујун.) Сыныг гәлбли диндашларымызы неҹә овундура биләрик? (Мәс. 17:22). Унутмајын ки, «сусмағын өз вахты, данышмағын өз вахты» вар (Ваиз 3:7). Далин адлы дул баҹымыз дејир: «Әзизини итирән инсанын һиссләрини вә дүшүнҹәләрини бөлүшмәјә еһтијаҹы вар. Буна ҝөрә дә јаслы инсанын сөзүнү кәсмәдән динләмәк ваҹибдир». Гардашы интиһар едән Јунија бөлүшүр: «Јаслы инсанын нәләр чәкдијини там баша дүшә билмәсәниз дә, онлары анламаға чалышмағыныз өзү бөјүк шејдир».

13. Кәдәр һаггында нәји билмәлијик?

13 Ону да нәзәрә алын ки, кәдәри һәрә бир ҹүр јашајыр вә бир ҹүр ифадә едир.  Бәзән јаслы инсана нәләр чәкдијини изаһ етмәк чәтин олур. Аллаһын Кәламында јазылыб: «Үрәк өз дәрдини билир, севинҹини дә өзҝәләр дуја билмәз» (Мәс. 14:10). Бәзән дә кимсә кечирдији һиссләри бөлүшсә дә, башгалары онун нә демәк истәдијини анламаја билмир.

14. Јахыныны итирән инсана һансы сөзләрлә тәсәлли верә биләрик?

14 Ајдындыр ки, үрәји ган ағлајан инсана бәзән һансы сөзләрлә тәскинлик верәҹәјимизи билмирик. Амма унутмајын ки, һикмәтли инсанын дили «мәлһәмдир» (Мәс. 12:18). Бир чохлары «Сизә әзиз адам өләндә» * брошүрүндән тәсәлли вермәк үчүн ҝөзәл фикирләр тапыблар. Бәзән садәҹә ағлајанларла ағламаг да кифајәт едир (Ром. 12:15). Әрини итирән Геби дејир: «Үрәјимдәки кәдәри анҹаг ҝөз јашларымла ифадә едирдим. Буна ҝөрә дә јахынларым мәнимлә бирликдә ағлајанда тәсәлли тапырдым. Онда өзүмү тәнһа һисс етмирдим».

15. Әҝәр инсана үзбәүз тәсәлли вермәк чәтиндирсә, буну башга һансы үсулларла едә биләрик? (« Тәсәлли сөзләри» адлы чәрчивәјә бахын.)

15 Әҝәр инсана үзбәүз тәсәлли вермәк сизә чәтин ҝәлирсә, буну бир ачыгҹа, е-маил, смс вә ја мәктуб васитәсилә едә биләрсиниз. Ҝөндәрәҹәјиниз мәктубда тәсәлли верән бир ајәни вә ја мәрһумла бағлы хош хатирәләри, онун ҝөзәл хүсусијјәтләрини вурғулаја биләрсиниз. Јунија дејир: «Руһландырыҹы месаж вә ја баҹы-гардашларла вахт кечирмәјә дәвәт алмаг мәнә о гәдәр көмәк едир ки, һеч билмирәм буну неҹә ифадә едим. Һәмин вахт өзүмү дәјәрли вә гајғы илә әһатә олунмуш һисс едирәм».

16. Даһа һансы тәсәлли үсулунун көмәји дәјә биләр?

 16 Әзизини итирмиш диндашымыз үчүн һәм ајрыҹа, һәм дә онунла бирликдә дуа етмәк чох дәјәрлидир. Дүздүр, бәзән белә һәссас анларда дуа еләмәк чох чәтин олур. Амма гәһәр сизи боғса да, сәсиниз титрәсә дә, дуа етмәјә давам един. Үрәкдән ҝәлән дуаларыныз ән ҝүҹлү мәлһәмдир. Далин хатырлајыр: «Баҹылар тәсәлли вермәк үчүн јаныма ҝәләндә һәрдән онлардан хаһиш едирдим ки, дуа етсинләр. Дуа етмәјә башлајанда гәһәрдән сәсләри титрәсә дә, бир-ики ҹүмләдән сонра сәсләри јахшылашырды вә бу, ешитдијим ән сәмими дуалар олурду. Онларын ҝүҹлү иманы, мәһәббәти, гајғысы мәним иманымы чох мөһкәмләндирди».

ТӘСӘЛЛИ ВЕРМӘЈӘ ДАВАМ ЕДИН

17—19. Нә үчүн тәсәлли вермәјә давам етмәлијик?

17 Јаслы адамын нечә мүддәт кәдәрли галаҹағыны демәк чәтиндир. Бу, инсандан инсана дәјишир. Фаҹиә баш верәндә илк ҝүнләр чохлу дост-таныш ҝәлиб тәсәлли верир, амма сонра һәрә өз ишинә гајыдыр. Әслиндә, нөвбәти ајлар әрзиндә дә инсан тәсәллијә еһтијаҹ дујур. Буна ҝөрә дә чалышын белә инсанларын јанында оласыныз. «Әсил дост һәр заман севәр, о, дар ҝүн үчүн доғулмуш гардашдыр» (Мәс. 17:17). Биз диндашымыза тәсәлли вермәјә давам етмәлијик, та ки о, өзүнү јахшы һисс едәнә гәдәр. (1 Салоникилиләрә 3:7 ајәсини охујун.)

18 Унутмајын ки, һансыса тарих, мусиги, шәкил, һәтта әтир, сәс вә илин фәсли инсаны гәфил кәдәрә гәрг едә биләр. Һәјат јолдашыны итирән шәхсләр әввәлләр бир јердә етдикләри шејләри илк дәфә тәк етмәли оланда бу, онлара чох әзаб верә биләр. Бура топлантыја ҝетмәји, анма мәрасиминә гатылмағы мисал чәкмәк олар. Бир гардаш дејир: «Дүшүнүрдүм ки, онсуз кечирдијим евлилијимизин илк илдөнүмү мәним үчүн сарсыдыҹы олаҹаг. Бу, һәгигәтән дә, асан олмады. Амма ән јахын достларым һәмин ҝүн бирликдә јығышыб мәни тәк гојмадылар».

19 Јадда сахлајын ки, јаслы инсанын тәсәллијә тәкҹә хүсуси тарихләрдә еһтијаҹы олмур. Јунија дејир: «Һансыса хүсуси ҝүн олмајанда да киминсә сәнин јанында олмасы, сәнә көмәк етмәси адама хош тәсир бағышлајыр. Ади ҝүнләрдә едилән көмәјин дәјәри бөјүкдүр вә инсана чох тәсәлли верир». Дүздүр, иткинин вурдуғу јараны тамамилә сағалтмаг вә ја бошлуғу там долдурмаг мүмкүн дејил, амма онлар үчүн нәләрсә етмәк дә тәсәлли ола биләр (1 Јәһ. 3:18). Геби хатырлајыр: «Јығынҹагдакы ағсаггаллара ҝөрә Јеһоваја о гәдәр миннәтдарам ки! Онлар дәрдими мәнимлә јашадылар. Ағсаггалларын сајәсиндә Јеһованын мәни санки бағрына басдығыны һисс етдим».

20. Нә үчүн Јеһованын вәдләринин өзү бөјүк тәсәллидир?

20 Һәр ҹүр тәсәлли Аллаһы олан Јеһованын гәбирләрдә оланларын һамысыны дирилдиб кәдәрә бирдәфәлик сон гојаҹағыны билмәк чох тәсәлливериҹидир (Јәһ. 5:28, 29). Күлли-Ихтијар Јеһова вәд едир ки, «өлүмү әбәдилик мәһв едәҹәк, [О], бүтүн үзләрдән ҝөз јашларыны силәҹәк» (Әшј. 25:8). О заман бизә ағлајанларла ағламаға еһтијаҹ галмајаҹаг, бүтүн бәшәријјәт севинәнләрлә севинәҹәк! (Ром. 12:15).

^ абз. 8 Мүгәддәс Китабда Јусифдән сонунҹу дәфә Иса Мәсиһин 12 јашы оланда бәһс олунур. Нә Мәсиһ сују шәраба чевирәрәк илк мөҹүзәсини ҝөстәрәндә, нә дә бундан сонракы һадисәләрдә Јусиф һаггында мәлумат јохдур. Ишҝәнҹә дирәјиндә асылан вахт Иса Мәсиһ анасы Мәрјәми һәвари Јәһјаја тапшырыр. Јусиф сағ олсајды, јәгин ки, Иса Мәсиһ буну етмәзди (Јәһ. 19:26, 27).

^ абз. 14 «Ҝөзәтчи гүлләси»нин 2010-ҹу ил 1 нојабр сајында дәрҹ олунан «Иса Мәсиһ кими јаслылара тәсәлли верин» адлы мәгаләјә (рус.) бахын.