Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  Август 2017

Мәһәббәт — надидә бир хүсусијјәт

Мәһәббәт — надидә бир хүсусијјәт

ҺӘВАРИ БУЛУС мүгәддәс руһун фәалијјәтинин бәһрәси олан доггуз фәзиләт һагда јазмышды (Гал. 5:22, 23). Бу фәзиләтләрин ҹәми «руһун бәһрәси» адланыр *. Мүгәддәс руһун бәһрәси «јени шәхсијјәти» характеризә едир (Кол. 3:10). Неҹә ки ағаҹа дүзҝүн гајғы ҝөстәрәндә о бәһрә верир, еләҹә дә инсанын һәјатында мүгәддәс руһ манеәсиз фәалијјәт ҝөстәрәндә, онда «руһун бәһрәси» олур (Зәб. 1:1—3).

Мүгәддәс руһун бәһрәсинә дахил олан илк хүсусијјәт мәһәббәтдир. Нә үчүн мәһәббәти надидә хүсусијјәт адландырмаг олар? Һәвари Булус демишди: «Мәһәббәтим јохдурса, мән һеч нәјәм» (1 Кор. 13:2). Бәс мәһәббәт нәдир? Ону неҹә артыра биләрик? Мәһәббәтимизи неҹә изһар едә биләрик?

МӘҺӘББӘТ НӘДИР?

Мәһәббәтин тәрифини сөзләрлә ифадә етмәк чәтин олса да, Мүгәддәс Китаб онун неҹә ифадә олундуғуну бизә ҝөстәрир. Мисал үчүн, орада дејилир ки, «мәһәббәт сәбирли вә хејирхаһдыр», «һәгигәтә шадланыр», «һәр шејә гатлашыр, һәр шејә инаныр, һәр шејә үмид едир, һәр шејә дөзүр». Мәһәббәтә һәмчинин инсанлара гаршы дујдуғумуз дәрин севҝи, онлара ҝөрә кечирдијимиз сәмими нараһатлыг вә онлара олан бағлылыг һисси дахилдир. Әҝәр инсанда пахыллыг, гүрур, худбинлик, инҹиклик кими хүсусијјәтләр варса, о, налајиг давраныр, бағышламағы баҹармырса, демәли, онда мәһәббәт јохдур. Чүнки мәһәббәт «өз хејрини ҝүдмүр». Биз бу ҹүр мәһәббәт инкишаф етдирмәк истәјирик (1 Кор. 13:4—8).

МӘҺӘББӘТИН БАРИЗ НҮМУНӘЛӘРИ ЈЕҺОВА ВӘ ИСА МӘСИҺ

«Аллаһ мәһәббәтдир» (1 Јәһ. 4:8). Аллаһын һәр бир иши Онун мәһәббәтиндән хәбәр верир. Иса Мәсиһи бүтүн бәшәријјәт уғрунда гурбан вермәси Аллаһын мәһәббәтинин ән бөјүк тәзаһүрү иди. Һәвари Јәһја демишди: «Аллаһ мәһәббәти бизә бу ҹүр изһар олду: Аллаһ илкин Оғлуну дүнјаја ҝөндәрди ки, онун васитәсилә һәјата говушаг. Мәһәббәт ондадыр ки, биз Аллаһы јох, О, бизи севди вә Оғлуну ҝүнаһларымызы өртән кәффарә гурбаны кими дүнјаја ҝөндәрди» (1 Јәһ. 4:9, 10). Аллаһын мәһәббәти сајәсиндә бизим ҝүнаһларымыз бағышлана, үмидимиз вә әбәди һәјатымыз ола биләр.

Иса Мәсиһ исә бәшәријјәтә олан севҝисини Аллаһын ирадәсини көнүллү шәкилдә јеринә јетирмәклә исбат етди. Һәвари Булус Иса Мәсиһин «будур, ҝәлмишәм Сәнин ирадәни јеринә јетирим» сөзләрини ситат ҝәтирәрәк демишди: «Бу “ирадәјә” әсасән, биз Иса Мәсиһин бәдәнинин тәгдим едилмәси сајәсиндә бирдәфәлик мүгәддәс едилмишик» (Ибр. 10:9, 10). Һеч бир инсан Мәсиһин севҝисиндән үстүн севҝи ҝөстәрә билмәз. Мәсиһ демишди: «Достлары уғрунда ҹаныны фәда едән инсанын мәһәббәтиндән бөјүк мәһәббәт јохдур» (Јәһ. 15:13). Бәс гејри-камил инсанын Јеһованын вә Иса Мәсиһин ҝөстәрдији мәһәббәти тәглид етмәси мүмкүндүрмү? Бәли, мүмкүндүр! Бәс неҹә?

 «МӘҺӘББӘТ ЈОЛУНДА ЈЕРИЈИН»

Булус һәр биримизи сәсләјәрәк демишди: «Аллаһын севимли өвладлары кими Она бәнзәмәјә чалышын, мәһәббәт јолунда јеријин, неҹә ки Мәсиһ бизи севди вә өз ҹаныны бизим јолумузда [гурбан верди]» (Ефес. 5:1, 2). Һәјатымызын һәр бир саһәсиндә бу хүсусијјәти тәҹәссүм етдирәндә мәһәббәт јолунда јеридијимизи ҝөстәрмиш олуруг. Биз бу хүсусијјәти тәкҹә сөзләрлә јох, әмәлләрлә дә ҝөстәрмәлијик. Һәвари Јәһја демишди: «Әзиз балалар, ҝәлин бир-биримизи сөздә, дилдә јох, әмәлдә, һәгигәтән севәк» (1 Јәһ. 3:18). Мәсәлән, биз Аллаһы вә инсанлары севириксә, «Падшаһлыг һаггындакы бу мүждә»ни һамы илә бөлүшәҹәјик (Мәт. 24:14; Лука 10:27). Бундан әлавә, әҝәр биз сәбир ҝөстәрир, хејирхаһлыг едир вә бағышлајырыгса, демәли, мәһәббәт јолунда јеријирик. Буна ҝөрә дә Мүгәддәс Китабда дејилир: «Јеһова сизи үрәкдән бағышладығы кими, сиз дә бир-биринизи үрәкдән бағышламалысыныз» (Кол. 3:13).

Әсл мәһәббәти сентименталлыгла гарышдырмамалыјыг. Мисал үчүн, сентиментал валидејн ағлајан ушағыны сакитләшдирмәк үчүн онун назы илә ојнајыр. Амма ушағыны һәгигәтән севән валидејн јери ҝәләндә онунла ҹидди давранаҹаг. Буна бәнзәр тәрздә, мәһәббәтин тәҹәссүмү олан Аллаһ «кими севирсә, ону тәрбијә едир» (Ибр. 12:6). Мәһәббәт бизи дә тәшвиг едәҹәк ки, јери ҝәләндә башгаларына дүзәлиш верәк (Мәс. 3:11, 12). Амма белә һалларда да унутмамаг ҝәрәкдир ки, биз дә ҝүнаһкар бәндәјик вә бәзән һәддимизи ашырыг. Буна ҝөрә дә һәр биримизин мәһәббәт хүсусијјәтинин үзәриндә ишләмәјә еһтијаҹы вар. Бәс буну неҹә едә биләрик? Ҝәлин мәһәббәт ҝөстәрмәјин үч үсулуна бахаг.

МӘҺӘББӘТИ НЕҸӘ АРТЫРМАГ ОЛАР?

Биринҹиси, Јеһова Аллаһа дуа едиб, мәһәббәт һасил едән мүгәддәс руһ диләјин. Иса пејғәмбәр демишди ки, Јеһова Ондан истәјәнләрә мүгәддәс руһундан верир (Лука 11:13). Әҝәр мүгәддәс руһ үчүн дуа едир вә «руһун ҝөстәрдији јолла» ҝедириксә, ҝет-ҝедә даһа мәһәббәтлә давранаҹағыг (Гал. 5:16). Мәсәлән, јығынҹагда ағсаггал кими хидмәт едирсинизсә, дуада мүгәддәс руһ истәјин ки, баҹы-гардашлара мәһәббәтлә мәсләһәт верә биләсиниз. Әҝәр валидејнсинизсә, онда өвладыныза гәзәблә јох, мәһәббәтлә тәрбијә вермәк үчүн Аллаһын руһуну истәјин.

Икинҹиси, Иса Мәсиһин һагсызлыгла гаршылашан заман неҹә мәһәббәтлә даврандығынын үзәриндә дүшүнүн (1 Бут. 2:21, 23). Буну хүсусилә дә һагсызлыгла үзләшәндә вә ја кимсә сизи инҹидәндә един. Белә мәгамларда өзүмүзә бу суалы верә биләрик: «Бәс Иса Мәсиһ бу вәзијјәтдә неҹә давранарды?» Ли адлы бир баҹы ҝөрмүшдү ки, бу суалы өзүнә вермәк ону дүшүнүлмәмиш аддымлар атмагдан горујур. О дејир: «Бир дәфә бир иш јолдашым бүтүн ишчиләрә e-mail ҝөндәриб мәни вә ҝөрдүјүм иши писләмишди. Бу мәнә јаман тәсир еләди. Амма дајаныб өзүмә бу суалы вердим: “Бу инсана гаршы мүнасибәтимдә Иса Мәсиһдән неҹә өрнәк ҝөтүрә биләрәм?” Бу суалын үзәриндә дүшүнәндән сонра гәрара ҝәлдим ки, онун һәрәкәтинә чох да әһәмијјәт вермәјим вә мәсәләни бөјүтмәјим. Сонралар өјрәндим ки, иш јолдашымын сәһһәтиндә ҹидди проблемләр олуб вә о, һәмин әрәфәдә ҝүҹлү стресс кечириб. Белә нәтиҹәјә ҝәлдим ки, әслиндә о, мәним һаггымда пис фикирдә дејил. Иса Мәсиһин һәтта пис рәфтара мәруз галанда белә неҹә мәһәббәтлә давранмасы үзәриндә дүшүнмәјим иш јолдашыма мәһәббәт ҝөстәрмәјә көмәк етди». Һәгигәтән дә, Иса Мәсиһдән өрнәк алсаг, даима мәһәббәтлә давранаҹағыг.

Үчүнҹүсү, һәгиги мәсиһиләрин әсас хүсусијјәти олан фәдакар мәһәббәт ҝөстәрмәји өјрәнин (Јәһ. 13:34, 35). Мүгәддәс Китаб бизи «Мәсиһ Иса кими» дүшүнмәјә сәсләјир. О, Аллаһын дәрҝаһындан енмәклә бизә ҝөрә «өзүнү һәр шејдән мәһрум етди», һәтта өлмәјә белә разы олду (Филип. 2:5—8). Исанын фәдакар мәһәббәти үзәриндә дүшүндүкҹә дүшүнҹәләримиз вә һиссләримиз онунку кими олаҹаг вә биз башгаларынын рифаһыны өз рифаһымыздан үстүн тутаҹағыг.  Мәһәббәт ҝөстәрмәјин даһа һансы фајдалары вар?

МӘҺӘББӘТИН ГҮДРӘТИ

Мәһәббәт һәдсиз ҝүҹә маликдир. Ҝәлин онун нәләрә гадир олдуғуна бахаг.

Мәһәббәтлә давранмағын бизә һансы фајдасы вар?

  • ҮМУМДҮНЈА ГАРДАШЛЫҒЫМЫЗ. Бир-биримизә бәсләдијимиз мәһәббәтдән долајы әминик ки, дүнјадакы истәнилән мәсиһи јығынҹағына ҝетсәк, орадакы баҹы-гардашларымыз бизи меһрибанлыгла гаршылајаҹаглар. Бүтүн дүнјадакы баҹы-гардашларымыз тәрәфиндән севилмәк сөзүн әсил мәнасында бөјүк хошбәхтликдир! (1 Бут. 5:9). Бу ҹүр мәһәббәтә јалныз Аллаһын халгы арасында раст ҝәлмәк олар!

  • СҮЛҺ. Бир-биримизә мәһәббәтлә дөзмәк арамызда «сүлһүн бирләшдириҹи телләри»ни јарадыр (Ефес. 4:2, 3). Биз бу сүлһү илк нөвбәдә ибадәт ҝөрүшләримиз вә бөјүк топлантыларымызда дујуруг. Јәгин разылашарсыныз ки, бу ҝүн парчаланмыш дүнјада бу ҹүр сүлһә раст ҝәлмәк чәтин мәсәләдир (Зәб. 119:165; Әшј. 54:13). Инсанлара гаршы сүлһпәрвәр давранмагла биз әслиндә онлара дәрин мәһәббәт дујдуғумузу ҝөстәрмиш олуруг вә бу бизим ҝөјдәки Атамызы мәмнун едир (Зәб. 133:1—3; Мәт. 5:9).

МӘҺӘББӘТ РУҺӘН МӨҺКӘМЛӘНДИРИР

Һәвари Булус јазмышды ки, мәһәббәт руһән мөһкәмләндирир (1 Кор. 8:1). Бәс бу, неҹә баш верир? Бәзиләринин «Мәһәббәт мәзмуру» адландырдығы коринфлиләрә биринҹи мәктубун 13-ҹү фәслиндә Булус мәһәббәтин руһән неҹә мөһкәмләндирдијини изаһ едир: мәһәббәт өзүнүн јох, башгасынын хејрини дүшүнүр (1 Кор. 10:24; 13:5). Мәһәббәт һәмчинин анлајышлы, диггәтҹил, сәбирли вә хејирхаһ олдуғу үчүн аиләләрдә меһрибанчылығы, јығынҹагларда бирлији артырыр (Кол. 3:14).

Бизим Јеһоваја олан мәһәббәтимизин гүдрәти исә даһа бөјүкдүр. Чүнки мәһз бу мәһәббәт бизи бирләшдирир. Белә ки, бүтүн иргләрдән, мәдәнијјәтләрдән вә дилләрдән олан инсанлар Јеһоваја чијин-чијинә ибадәт едирләр (Сәф. 3:9). Ҝәлин Аллаһын мүгәддәс руһунун бәһрәси олан надидә бир хүсусијјәти — мәһәббәти һәр ҝүн изһар едәк.

^ абз. 2 Бу, доггуз хүсусијјәтдән ибарәт олан руһун бәһрәсини ајры-ајрылыгда арашдыраҹағымыз силсилә мәгаләләрдән биринҹисидир.