Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

ОЈАНЫН! апрел 2014 | Јашамаға дәјәрми? Һәјата бағлајан үч сәбәб

Сиз, јахуд да танышларыныз арасындан кимсә интиһар һагда дүшүнүб? Јашамаг үчүн сәбәбләр һәр шеји дәјишә биләр.

Дүнјадан хәбәрләр

Мөвзулар: ишыгфорларыны синхронлашдыран шәһәр, аҹлығы ҝеридә гојан бәла вә күрт јатыб бала чыхаран јашы 60-дан чох олан гуш.

АИЛӘЛӘРӘ КӨМӘК

Дүзәлишләри неҹә гәбул етмәлисән?

Инсанын хәтринә дәјән мәсләһәт она неҹә көмәк едә биләр?

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Јашамаға дәјәрми?

Инсаны өлүмә дост ҝөзү илә бахмаға нә вадар едә биләр?

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Вәзијјәт дәјишир

Вәзијјәтинизи дәјишә билмәсәниз дә, елә шеј вар ки, ону дәјишмәк сизин әлиниздәдир.

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Көмәјиниз вар

Сизә јашамаға көмәк едәҹәк 3 васитә.

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Үмид вар

Үфүгдә сачан ишыг кими, әсил үмид сизә гаранлыг дәрәдән кечмәјә көмәк едәҹәк.

INTERVIEW

Елми тәдгигатчы өз иманыны изаһ едир

Фредерик Дүмулендә динләрә гаршы нифрәт јарандығы үчүн о, атеист олду. Мүгәддәс Китаб вә ҹанлыларын гурулушуну тәдгиг етмәк ону Јараданын мөвҹудлуғуна неҹә инандырды?

ӨЛКӘЛӘР ВӘ ХАЛГЛАР

Камбоҹаја сәјаһәт

Нәјә ҝөрә һәтта илк дәфә ҝөрүшән адамлар белә бир-бирләринә гардаш, баҹы, хала, әми, баба, нәнә дејә мүраҹиәт едирләр?

МҮГӘДДӘС КИТАБЫН БАХЫШЫ

Иргчилик

Бүтүн иргләр бәрабәрдир? Иргчилијин сону олаҹаг?

ТӘКАМҮЛ, ЈОХСА ЈАРАДЫЛЫШ МӨҸҮЗӘСИ?

Кәпәнәјин ганады

Мави морфо кәпәнәјинин ганадынын сәтһи һамар ҝөрүнсә дә, микроскоп алтында онун пулҹугларла өртүлү олдуғу ҝөрүнүр. Бахын ҝөрүн бу пулҹуглар һансы мәгсәдә хидмәт едир.

Әлавә олараг сајтда

Секстинг барәдә нәји билмәлијәм?

Сәни секстинглә мәшғул олмаға тәһрик едирләрми? Секстингин нәтиҹәси нәдир? Буну зәрәрсиз флирт адландырмаг олармы?

Өзүнү тәнһа һисс едирсән?

Тәнһалыға галиб ҝәлмәк вә дост тапмаг үчүн үч мәсләһәт.

Ушаглар мәнә илиширләрсә, нә едим?

Хулиганларын гурбаны оланларын чоху өзләрини әлаҹсыз һисс едирләр. Бу мәгаләдә верилән мәсләһәтләр вәзијјәти јахшылашдырмаға көмәк едәҹәк.

Әсил дост кимдир?

Јаланчы достлар чохдур, бәс әсил дост һарадан тапмаг олар?

Јусиф һәјатлары хилас едир

Бу тапшырыглар топлусундан истифадә едәрәк аиләликҹә Јарадылыш 41—50 фәсилләринә нәзәр салын.