Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ојанын!  |  јанвар 2014

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДА

Бәнзәри олмајан веб-сајт

Бәнзәри олмајан веб-сајт
 • ОХУЈУН — тәхминән 50 дилдә олан Мүгәддәс Китабы вә 500 дилдә чыхан она әсасланмыш нәшрләри.

 • БАХЫН — 70-ә јахын жест дилиндә олан видеоматериаллара.

 • ИСТИФАДӘ ЕДИН — јүзләрлә дилдә олан веб-сајтдан.

 • ДИНЛӘЈИН — Мүгәддәс Китаб һекајәләрини ҹанландыран аудиодрамлары.

 • НӘЗӘР ЈЕТИРИН — шәкилләрдә ҹанланан Мүгәддәс Китаб һекајәләринә.

 • ИЗЛӘЈИН — һәјатын чәтинликләринә синә ҝәрмәјә көмәк едән Мүгәддәс Китаб драмларыны вә филмләри.

 • ЈҮКЛӘЈИН— електрон китаблары, мәгаләләри вә аудиофајллары (пулсуз).

 • АХТАРЫШ АПАРЫН — 100-дән чох дилдә олан «Ҝөзәтчи Гүлләсинин ОНЛАЈН КИТАБХАНАСЫ»ндан истифадә едәрәк билик хәзинәсинин гапыларыны ачын.

 ӘР-АРВАДЛАР ҮЧҮН

«Истәјирәм, аиләм хошбәхт олсун. Ахыр вахтлар арвадымла, санки, дашлы-кәсәкли јолда ҝедирик. Ушаглар оландан сонра исә вәзијјәт лап чәтинләшиб. Бизә көмәк лазымдыр»

МҮГӘДДӘС КИТАБДА ДЕЈИЛИР:

«Ев һикмәтлә тикиләр, дәрракә илә мөһкәмләнәр» (Сүлејманын мәсәлләри 24:3).

ВЕБ-САЈТЫН ФАЈДАЛЫ ЈӨНЛӘРИ

«Әр-арвад вә валидејнләр» бөлмәси сизә ашағыда садалананлара бәнзәр проблемләрин өһдәсиндән ҝәлмәјә көмәк едә биләр.

 • Евлилијин биринҹи илиндән неҹә «сағ чыхмаг» олар?

 • Гајынана вә гајыната илә јола ҝетмәк

 • Ушагларын тәрбијәси

 • Мүбаһисә

 • Пул проблеми

(МҮГӘДДӘС ЈАЗЫЛАРЫН ТӘЛИМЛӘРИ > ӘР-АРВАД ВӘ ВАЛИДЕЈНЛӘР бөлмәсинә бахын)

«Аилә хошбәхтлијинин сирри» китабында субај вахтындан евлилијә һазырлашмагдан тутмуш јашлы валидејнләрин гајғысына галмаға гәдәр аилә һәјаты илә бағлы мүхтәлиф мөвзулар јер алыб.

(МҮГӘДДӘС ЈАЗЫЛАРЫН ТӘЛИМЛӘРИ > КИТАБ ВӘ БРОШҮРАЛАР бөлмәсинә бахын)

 ВАЛИДЕЈНЛӘР ҮЧҮН

«Мәним үчүн һәјатда һеч нә ушагларым гәдәр ваҹиб дејил. Истәјирәм, онлары елә бөјүдүм ки, сабаһ башымы уҹа етсинләр»

МҮГӘДДӘС КИТАБДА ДЕЈИЛИР:

«Ушаға тәрбијә вер ки, лајигли јол тутсун, о гоҹаланда да бу јолдан дөнмәз» (Сүлејманын мәсәлләри 22:6).

ВЕБ-САЈТЫН ФАЈДАЛЫ ЈӨНЛӘРИ

«Ушаглар» бөлмәсиндә јерләшдирилмиш шәкилли һекајәләр, шәкилли тапшырыглар, видеолар вә балаҹалар үчүн олан рубрика васитәсилә өвладларыныза ашағыдакылары өјрәнмәјә көмәк едә биләрсиниз.

 • Итаәткар олмағы

 • Хејирхаһлығы

 • Башгалары илә јола ҝетмәји

 • «Чох сағ ол» демәји

(МҮГӘДДӘС ЈАЗЫЛАРЫН ТӘЛИМЛӘРИ > УШАГЛАР бөлмәсинә бахын)

«Мүгәддәс Китаб һекајәләри» вә «Бөјүк Мүәллимдән өјрән» адлы ҝөзәл рәсмләрлә зәнҝин олан бу китаблар ушагларынызла бирҝә охумағыныз үчүндүр.

(Һәмчинин www.jw.org/az-cyrl сајтындан охумаг олар; НӘШРЛӘР > КИТАБ ВӘ БРОШҮРАЛАР бөлмәсинә бахын)

 ЈЕНИЈЕТМӘЛӘР ҮЧҮН

«Мәктәб, валидејнләр, достлар вә әкс ҹинслә бағлы проблемләрин өһдәсиндән ҝәлмәк үчүн мәсләһәт алмаг истәјәрдим. Мән артыг ушаг дејиләм, истәмирәм ки, кимсә мәнә нәјисә дигтә етсин»

МҮГӘДДӘС КИТАБДА ДЕЈИЛИР:

«Гој үрәјин сәни ҹаванлыг ҝүнләриндә севиндирсин» (Ваиз 11:9).

ВЕБ-САЈТЫН ФАЈДАЛЫ ЈӨНЛӘРИ

«Јенијетмәләр» бөлмәсиндә олан мәгаләләр вә видеолар сәнә ашағыдакы һалларда көмәк едә биләр...

 • тәнһасанса

 • мәктәбдә проблемин варса

 • валидејнләринин гојдуғу гајда-ганунлары позмусанса

 • сәнә илишир вә ја саташырларса

(МҮГӘДДӘС ЈАЗЫЛАРЫН ТӘЛИМЛӘРИ > ЈЕНИЈЕТМӘЛӘР бөлмәсинә бах)

«Ҝәнҹләрин суаллары. Практики мәсләһәтләр» китабынын 1-ҹи вә 2-ҹи ҹилди ән чох верилән 77 ваҹиб суалы әһатә едир.

(Һәмчинин www.jw.org/az-cyrl сајтындан охумаг олар; НӘШРЛӘР > КИТАБ ВӘ БРОШҮРАЛАР бөлмәсинә бах)

 МҮГӘДДӘС КИТАБЫ ӨЈРӘНМӘК

«Мүгәддәс Китабы баша дүшмәк истәјирәм. Билмирәм, нәдән башлајым»

МҮГӘДДӘС КИТАБДА ДЕЈИЛИР:

«Мүгәддәс Јазылардакы һәр кәлмә Аллаһ тәрәфиндән илһамланмышдыр вә тәлим... үчүн фајдалыдыр» (2 Тимотејә 3:16).

ВЕБ-САЈТЫН ФАЈДАЛЫ ЈӨНЛӘРИ

«Мүгәддәс Јазыларын Јени Дүнја тәрҹүмәси» Мүгәддәс Китабын дәгиг вә асан башадүшүлән тәрҹүмәсидир.

(НӘШРЛӘР > МҮГӘДДӘС ЈАЗЫЛАР бөлмәсинә бахын) > МҮГӘДДӘС ЈАЗЫЛАРА АИД СУАЛЛАРА ҸАВАБ)

«Мүгәддәс Јазылара аид суаллара ҹаваб» бөлмәсиндә «Аллаһ өз бәндәләринә әзаб верирми?», «Инсан нијә өлүр?» кими суаллара ҹаваб верилир.

(МҮГӘДДӘС ЈАЗЫЛАРЫН ТӘЛИМЛӘРИ > МҮГӘДДӘС ЈАЗЫЛАРА АИД СУАЛЛАРА ҸАВАБ бөлмәсинә бахын)

«Мүгәддәс Јазылары тәмәннасыз өјрәнмәк истәјирсиниз?» сәһифәсинә дахил олмагла Мүгәддәс Китабын сизә пулсуз өјрәдилмәсини хаһиш едә биләрсиниз.

(Өн сәһифәдә «Мүгәддәс Јазылары өјрәнмәк истәјирсиниз?» линкинә басын )

«Мүгәддәс Китабы баша дүшмүрдүм дејә даһа охумурдум. Амма бир дәфә мәнимлә “Мүгәддәс әттәл галдым. Сән демә, Мүгәддәс Китаб неҹә садә вә ајдын имиш» (Кристина).

Һәр ҝүн тәхминән 700 000 инсан jw.org сајтына дахил олур. Сиз дә бујурун.