Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ојанын!  |  октјабр 2013

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДА

Пулла сатын алынмајан үч шеј

Пулла сатын алынмајан үч шеј

НӘ ГӘДӘР гәрибә ҝөрүнсә дә, бир чохлары ишләрини, евләрини вә һәтта тәгаүдләрини итирмәк тәһлүкәси илә үзләшдикдә белә саға-сола пул хәрҹләмәк вәрдишләриндән әл чәкмирләр.

Белә инсанлар рекламчыларын асан һәдәфинә чеврилирләр. Рекламчылар: «Сәнин даһа бөјүк евин, лүкс машынын, бренд ҝејимләрин олмалыдыр», — дејәрәк малларыны сырымаг үчүн мин ҹүр үсуллара әл атырлар. «Бәс пул?» «Нә пул! Кредитин ҹаны сағ олсун». Борҹ ичиндә батсалар да, бир чохларынын мәгсәди кәнардан пуллу ҝөрүнмәкдир.

Әлбәттә ки, ҝеҹ-тез онлар хүлјадан ојанмалы олурлар. «Нарсизим епидемијасы» китабында дејилир: «Өзләрини пуллу ҝөстәрмәк вә варлы һисс етмәк үчүн кредитә ҝөзалыҹы маллар алмаг әһвалы галдырмаг үчүн крек-кокаин чәкмәјә бәнзәјир. Һәр икиси дә әввәл-әввәл уҹуз баша ҝәлир вә доғрудан да ишә јарајыр, амма бу, чох чәкмир. Әввәл-ахыр инсаны сојуб соғана чевирир вә депрессијаја салыр» («The Narcissism Epidemic»).

Мүгәддәс Китабда «инсанын өз вары илә ловғаланмасы»нын ахмаглыг олдуғу ҝөстәрилир (1 Јәһја 2:16). Һәгигәт ондан ибарәтдир ки, пул, мал-мүлк һәриси олмаг инсаны һәјатда ән ваҹиб шејләрдән јајындырыр, о шејләрдән ки, онлары пулла алмаг мүмкүн дејил. Бунлардан үчүнә нәзәр салаг.

 1. АИЛӘДӘ БИРЛИК

АБШ-да јашајан Брианна * адлы јенијетмә атасынын ишинә вә пула даһа чох дәјәр вердијини һисс едир. О дејир: «Бизим һәр шејимиз вар, өзү дә артыгламасы илә, лакин атамын үзүнә һәсрәтик, о, һәмишә езамијјәтдәдир. Баша дүшүрәм ки, бу, онун ишидир, амма атамын аиләдә дә мәсулијјәтләри вар ахы!»

Дүшүнүн. Брианнанын атасы дөнүб архаја баханда нәјә пешман олаҹаг? Пула вә мадди шејләрә даһа чох дәјәр вермәси онун гызы илә мүнасибәтләринә неҹә тәсир едир? Аиләси ондан нә ҝөзләјир? Онларын пулдан чох нәјә еһтијаҹы вар?

Мүгәддәс Китаб принсипләри:

  • «Һәр ҹүр пислијин көкү пулпәрәстликдир. Буна гапылан бәзиләри... өзләринә бир чох әзаблар чәкдирдиләр» (1 Тимотејә 6:10, Инҹил, 1996).

  • «Севҝи долу бир јердә ҝөјәрти јемәк нифрәт долу бир јердә јағлы дана әти јемәкдән јахшыдыр» (Сүлејманын мәсәлләри 15:17).

Нәтиҹә. Пул-пара илә аиләдә бирлијә саһиб олмаг мүмкүн дејил. Буна јалныз аилә илә вахт кечирмәклә, онлара бол мәһәббәт вә диггәт ҝөстәрмәклә саһиб олмаг олар (Колослулара 3:18—21).

 2. СЫҒОРТАЛАНМЫШ ҜӘЛӘҸӘК

17 јашлы Сара бөлүшүр: «Анам һәмишә дејир ки, мән варлы, дөвләтли оғлана әрә ҝетмәлијәм вә әлимдә бир сәнәтим олмалыдыр ки, бирдән сабаһ нәсә олса, јахшы иш тапыб өзүмү доландырым. Анам елә һеј газанҹ мәнбәји һагда дүшүнүр».

Дүшүнүн. Ҝәләҹәк һагда фикирләшәндә нараһатчылығыныз үчүн һансы әсаслы сәбәбләриниз вар? Әсаслы нараһатчылыг нә заман һәдсиз нараһатчылыға чеврилир? Саранын анасы пул сарыдан корлуг чәкмәмәси үчүн гызына һансы таразлы мәсләһәтләри верә биләр?

Мүгәддәс Китаб принсипләри:

  • «Өзүнүзә јердә хәзинә топламаға сон гојун. Бурада ону ҝүвә јејир вә пас хараб едир, оғрулар да ҝириб оғурлајыр» (Матта 6:19).

  • «Билмирсиниз сабаһ башыныза нә ҝәләҹәк» (Јагуб 4:14).

Нәтиҹә. Пулун чох олмасы сығорталы ҝәләҹәјә зәманәт вермир. Пул һәр ан оғурлана биләр. О, хәстәлијә вә өлүмә әлаҹ дејил (Ваиз 7:12). Мүгәддәс Китаб өјрәдир ки, сығорталы ҝәләҹәк јалныз Аллаһы танымагдан вә нијјәтләрини билмәкдән асылыдыр (Јәһја 17:3).

 3. ДАХИЛИ МӘМНУНЛУГ

24 јашлы Танја дејир: «Валидејнләрим мәнә садә јашамағы өјрәдибләр. Әкиз баҹым да, мән дә хошбәхт бөјүмүшүк, һалбуки чох вахт зәрури еһтијаҹларымыздан башга һеч нәјимиз олмурду».

Дүшүнүн. Зәрури еһтијаҹларла кифајәтләнмәк нәјә ҝөрә чәтин ола биләр? Пула мүнасибәтә ҝәлдикдә, сиз аиләнизә һансы нүмунәни гојурсунуз?

Мүгәддәс Китаб принсипләри:

  • «Јемәјимиз, палтарымыз вә галмаға јеримиз варса, бунларла гане олаҹағыг» (1 Тимотејә 6:8).

  • «Руһани еһтијаҹларыны дәрк едәнләр нә хошбәхтдирләр» (Матта 5:3, һашијә).

Нәтиҹә. Һәјатда пулдан вә пулла әлдә едилән әшјалардан даһа өнәмли шејләр вар. Мүгәддәс Китабда бу һагда белә дејилир: «Инсанын вар-дөвләти башындан ашыб-дашса да, һәјаты бундан асылы дејил» (Лука 12:15). Әслиндә, инсана ән бөјүк мәмнунлуг ҝәтирән һәјатда ән ваҹиб суалларына ҹаваб тапмасыдыр. Мәсәлән:

  • Биз нәјә ҝөрә јарадылмышыг?

  • Ҝәләҹәкдә бизи нә ҝөзләјир?

  • Руһани тәләбатларымы неҹә тәмин едә биләрәм?

Бу журналы нәшр едән Јеһованын Шаһидләри бөјүк мәмнунијјәтлә сизә бу суалларын ҹавабыны тапмаға көмәк едәҹәкләр. Сиз бирбаша бизимлә әлагә сахлаја вә ја рәсми jw.org/az-cyrl Интернет сајтымыза дахил ола биләрсиниз.

^ абз. 8 Бу мәгаләдә адлар шәртидир.

Әлава мәлумат

ИЛАҺИ МҮЖДӘ

Аилә сәадәти

Јеһова хошбәхт Аллаһ олдуғу үчүн аиләләри хошбәхт ҝөрмәк истәјир. Өјрәнин ҝөрүн Аллаһын Кәламында әрләр, арвадлар, валидејнләр вә ушаглар үчүн һансы мәсләһәтләр вар.