Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ојанын!  |  јанвар 2013

 ДҮНЈАДАН ХӘБӘРЛӘР

Дүнјадан хәбәрләр

Мексика көрфәзи

2010-ҹу илин апрел ајында Мексика көрфәзиндәки нефт платформаларынын бириндә баш верән гәзадан сонра үч ај әрзиндә океана күлли мигдарда нефт вә газ ахмышды. Бир груп тәдгигатчынын апардығы арашдырмаја әсасән, бу һадисәдән ики ај јарым сонра чиркләндириҹи маддәләрин бәзиләри јоха чыхмышды. Онлар белә бир нәтиҹәјә ҝәлмишләр ки, һәмин маддәләри метан газы илә «гидаланмағы севән» бактеријалар удуб. Анҹаг бәзи мүтәхәссисләр буна шүбһә илә јанашырлар. Онларын фикринҹә, нефтин бөјүк гисми океанын дибинә чөкүб.

Русија

«Бир сорғунун нәтиҹәсинә ҝөрә, 18—35 јашадәк олан русларын 59 фаизи фикирләшир ки, “һәјатда уғур газанмаг үчүн бәзән инсан өз әхлаг дәјәрләрини вә принсипләрини позмалыдыр”», — дејә «Россијскаја газета» хәбәр верир.

Перу

Индијәдәк ашкар едилән ән гәдим гарғыдалы нүмунәләри (шәкилдәки кими) шимали Перу сакинләринин ән азы 3000 ил бундан әввәл гарғыдалы партлағы (попкорн) вә гарғыдалы уну һазырладығыны дүшүнмәјә әсас верир.

Италија

Адриа-Ровигонун католик јепископу Лусио Соравито де Франческа гејд едиб ки, дини хәбәр «инсанларла бирбаша тәмасда олмалыдыр», јәни онларын јашадығы јердә чатдырылмалыдыр. «Биз руһани гајғымызы килсә зәнҝини чалмагла јох, гапы зәнҝини чалмагла ифадә етмәлијик», — дејә о бәјан едиб.

Ҹәнуби Африка

Тибби мәгсәдләр үчүн истифадә олунан кәрҝәдан бујнузунун 1 килограмынын гијмәти гара базарда 65 000 доллара гәдәр галхыб. 2011-ҹи илдә тәкҹә Ҹәнуби Африкада браконјерләр тәрәфиндән өлдүрүлән кәрҝәданларын сајы рекорд һәддә чатыб — 448. Авропада музеј вә һәрраҹ заллары кәрҝәдан бујнузларыны әлә кечирмәк истәјән гулдур дәстәләринин һүҹумларына мәруз галыр. Һәтта Авропа һејванханаларында сахланылан кәрҝәданлар белә тәһлүкә алтындадыр.