Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси  |  № 5, 2016

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ | Һамынын тәсәллијә еһтијаҹы вар

Аллаһ тәсәллини неҹә верир?

Аллаһ тәсәллини неҹә верир?

Мүгәддәс Китабда јазылыб ки, Јеһова * Аллаһ «һәр ҹүр тәсәлли Аллаһы олуб һәр дәрдимиздә бизә тәсәлли верир» (2 Коринфлиләрә 1:3, 4). Бу сөзләрә әсасән, елә бир дәрдли инсан јохдур ки, Аллаһ она тәсәлли верә билмәсин.

Амма Аллаһдан тәсәлли алмағымыз үчүн биз дә нәсә етмәлијик. Мисал үчүн, әҝәр һәкимин јанына ҝетмәсәниз, о, сизи неҹә мүалиҹә едә биләр? Буна ҝөрә дә Аллаһын Кәламы бизи тәшвиг едир: «Аллаһа јахынлашын, О да сизә јахынлашаҹаг» (Јагуб 4:8).

Бәс Аллаһын бизә јахынлашаҹағына неҹә әмин ола биләрик? Һәр шејдән әввәл, бу, Аллаһын Кәламында дөнә-дөнә вурғуланыр. ( Чәрчивәјә бахын.) Бундан әлавә, һәм гәдим, һәм дә мүасир дөврдә јашамыш инсанларын һадисәләри сүбут едир ки, Аллаһ һәр биримизә тәсәлли вермәк истәјир.

Мисал үчүн, бу ҝүн көмәк үчүн Аллаһа үз тутан инсанлар кими, дәрд-бәланын нә олдуғуну јахшы билән Давуд пејғәмбәр дә Аллаһа јалварыб демишди: «Сәндән имдад диләјәндә јалварышымы ешит». Бәс Аллаһ онун дуасыны ешитди? Бәли. Пејғәмбәр демишди: «Онун көмәјини ҝөрдүм, гәлбим севинҹдән ҹошур» (Зәбур 28:2, 7).

ИСА ПЕЈҒӘМБӘРИН ВЕРДИЈИ ТӘСӘЛЛИ

Аллаһ бујурур ки, Иса пејғәмбәрин тәсәлли вермәкдә бөјүк ролу вар. Иса пејғәмбәрин Аллаһдан алдығы тапшырыгларын сырасына гәлбисыныгларын јарасыны сарымаг, бүтүн јаслылара тәсәлли вермәк дә дахил иди (Әшија 61:1, 2). Пејғәмбәр јер үзүндә јашадығы вахт әрзиндә, онун һагда әввәлҹәдән дејилдији кими, зәһмәткешләрә вә јүкү ағыр оланлара хүсуси гајғы ҝөстәрди (Мәтта 11:28—30).

Иса пејғәмбәр ҝөзәл мәсләһәти, мүлајим рәфтары илә инсанлара тәсәлли верирди. О, буну һәтта хәстәликләри сағалтмагла да едирди. Бир дәфә ҹүзам хәстәлијинә тутулмуш бир адам пејғәмбәрә јахынлашыб јалвармышды: «Әҝәр истәсән, мәни тәмизләјә биләрсән». Пејғәмбәрин она јазығы ҝәлмиш вә она демишди: «Истәјирәм. Тәмизлән» (Марк 1:40, 41). Ҹүзамлы о андаҹа сағалмышды.

Бу ҝүн Иса Мәсиһ артыг јер үзүндә јашамыр ки, бизә тәсәлли версин. Анҹаг һәр ҹүр тәсәлли Аллаһы  олан Јеһова еһтијаҹы оланлара тәсәлли вермәјә давам едир (2 Коринфлиләрә 1:3). Аллаһ әсасән ашағыдакы дөрд үсулла инсанлара тәсәлли верир.

  • Мүгәддәс Китаб. «Әввәлҹәдән јазыланларын һамысы бизә нәсиһәт олараг јазылыб ки, дөзүм сајәсиндә вә Мүгәддәс Јазылардан алдығымыз тәсәлли сајәсиндә үмидимиз олсун» (Ромалылара 15:4).

  • Мүгәддәс руһ. Иса пејғәмбәрин өлүмүндән бир аз сонра онун давамчыларынын сон дәрәҹә тәсәллијә еһтијаҹлары вар иди. «Јеһова Аллаһын горхусу вә мүгәддәс руһун тәсәллиси илә» јашамағын сајәсиндә онлар лазым олан тәскинлији тапмышдылар (Һәвариләрин ишләри 9:31). Аллаһын фәал гүввәси олан мүгәддәс руһ чох ҝүҹлүдүр. Аллаһымыз онун васитәсилә һәр биримизә истәнилән чәтинлијимиздә тәсәлли верә биләр.

  • Дуа. «Һеч нәјә ҝөрә нараһат олмајын. Һәр мәсәлә барәдә диләјинизи дуа вә јалварышла, шүкр едә-едә Аллаһа билдирин. Онда Аллаһын һәр бир ағылдан үстүн олан сүлһү үрәјинизи вә фикирләринизи... горујаҹаг», — дејә Мүгәддәс Китаб бизә мәсләһәт ҝөрүр (Филиппилиләрә 4:6, 7).

  • Диндашлар. Онлар әсл дост олуб дар ҝүнүмүздә бизә дајаг ола биләрләр. Иса Мәсиһин биринҹи әсрдә јашамыш бир давамчысы бир дәфә демишди ки, сыхынты вә әзаб-әзијјәтли ҝүнләриндә иман баҹы-гардашлары она дајаг олмушду (Колослулара 4:11; 1 Салоникилиләрә 3:7).

Бәс бу үсуллар тәҹрүбәдә өзүнү неҹә ҝөстәриб? Ҝәлин илк мәгаләдә ҝөстәрилән проблемләрлә үзләшән бәзи инсанларын һәјатына нәзәр салаг. Онлар кими, сиз дә Аллаһын Өз вәдинә садиг галдығыны дуја биләрсиниз: «Ана оғлуну овундурдуғу кими, Мән дә сизи овундураҹағам» (Әшија 66:13).

^ абз. 3 Мүгәддәс Китаба әсасән, Аллаһын ады.