Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси  |  № 5, 2016

 МҮГӘДДӘС КИТАБ ҺӘЈАТЛАРЫ ДӘЈИШИР

Аҹыглы вә гәддар идим

Аҹыглы вә гәддар идим
  • ДОҒУЛДУҒУ ИЛ: 1974

  • ӨЛКӘ: МЕКСИКА

  • КЕЧМИШДӘ: ЗОРАКЫ ВӘ ДАВАКАР ОЛУБ

КЕЧМИШИМ:

Мән Тамаулипас штатынын (Мексика) ҝөзәл бөлҝәси сајылан Сиудад Манте шәһәриндә анадан олмушам. Бизим шәһәрин ҹамааты әлиачыг вә меһрибан инсанлардыр. Анҹаг тәәссүфләр олсун ки, ҹинајәткар дәстәләр уҹбатындан әрази чох тәһлүкәлидир.

Аиләдә дөрд ушаг идик. Мән евин 2-ҹи ушағы идим. Валидејнләрим мәни католик килсәсиндә вәфтиз етмишдиләр. Сонрадан мән килсәнин хорунда охумаға башладым. Истәјирдим Аллаһ мәндән разы галсын, чүнки Онун һөкмүндән вә мәни ҹәһәннәмдә јандырмасындан чох горхурдум.

Мәним беш јашым оланда атам бизи тәрк еләди. Бу, мәни дәрин кәдәрә гәрг етмишди, дахилимдә бошлуг һисс едирдим. Баша дүшә билмирдим ки, биз ону бу гәдәр севәркән бизи нијә атыб ҝетди. Анам дөрд оғула бахмаг үчүн ҝеҹә-ҝүндүз ишләмәли олурду.

Мән бу вәзијјәтдән истифадә едиб дәрсдән гачыр, өзүмдән бөјүк ушагларла авараланырдым. Онлар мәнә сөјүш сөјмәји, сигарет чәкмәји, оғурлуг етмәји вә далашмағы өјрәтдиләр. Башгалары үзәриндә ағалыг етмәји севдијим үчүн боксу, ҝүләши вә һәр ҹүр дөјүш нөвләрини, һәмчинин силаһдан истифадә етмәји өјрәндим. Артыг јенијетмә јашларындан гәддар олмушдум. Мән тез-тез силаһлы атышмаларда иштирак едирдим. Һәтта бир нечә дәфә јолун ортасында ган ичиндә өлү вәзијјәтдә галмышам. Јазыг анам дәфәләрлә мәни бу вәзијјәтдә тапыб хәстәханаја апарырды. Мән она чох әзијјәт вермишәм.

Бир ҝүн ушаглыг достум Һоре бизә гонаг ҝәлди. О вахт мәним 16 јашым вар иди. О Јеһованын Шаһиди олдуғуну деди вә билдирди ки, бизимлә ваҹиб бир хәбәр бөлүшмәк истәјир. Һоре Мүгәддәс Китаб васитәсилә өз етигадыны бизә изаһ етди. Мән һеч вахт Мүгәддәс Китабы охумамышдым. Аллаһын адыны ешидәндә вә Онун бизә гаршы һансы нијјәтдә олдуғуну биләндә чох севиндим. Һоре бизә тәклиф етди ки, онунла бирҝә Мүгәддәс Китабы өјрәнәк, биз дә разы олдуг.

МҮГӘДДӘС КИТАБ ҺӘЈАТЫМЫ ДӘЈИШДИ.

Мүгәддәс Китабдан охујуб биләндә ки, ҹәһәннәм дејилән бир шеј јохдур, чох раһатлашдым (Зәбур 146:4; Ваиз 9:5). Артыг Аллаһа гаршы ваһимәли горхум кечиб ҝетди. Инди билирәм ки, Аллаһ бизи севир вә јахшылығымызы истәјир.

 Мүгәддәс Китабы охудугҹа баша дүшүрдүм ки, хасијјәтими дәјишмәлијәм, һәлим олмалыјам, зоракы һәјатдан узаглашмалыјам. Аллаһын Кәламында јазылмыш бир ајәнин мәнә бөјүк көмәји дәјди. Ајәдә дејилир: «Пис достлар јахшы әхлагы позур» (1 Коринфлиләрә 15:33). Анладым ки, әҝәр дәјишилмәк истәјирәмсә, мәни пис јола чәкән достларымла мүнасибәти кәсмәлијәм. Беләҹә мән онлардан узаглашдым. Өзүмә Јеһованын Шаһидләри арасындан достлар сечдим. Бу инсанлар араларында фикир ајрылыглары оланда мәсәләни јумругла јох, Аллаһын Кәламында верилән мәсләһәтләрә ујғун һәлл едирләр.

Мәнә тәсир едән диҝәр бир ајә исә бу олду: «Һеч кимә пислик әвәзинә пислик етмәјин... Имкан дахилиндә, әлиниздән ҝәлән гәдәр һамы илә сүлһдә олмаға чалышын. Әзизләрим, сиз гисасынызы алмајын... Чүнки јазылыб: “Јеһова белә дејир: “Гисас Мәнимдир, әвәзини Өзүм верәҹәјәм”» (Ромалылара 12:17—19). Гәбул етдим ки, һагсызлығы Јеһова Өзү мәсләһәт билдији вахт вә мәсләһәт билдији тәрздә арадан галдыраҹаг. Беләҹә, јаваш-јаваш зоракы тәбиәтими дәјишдим.

Бир ҝүн ахшам евә гајыдаркән башыма ҝәлән бир һадисә һеч вахт јадымдан чыхмаз. Әввәлләр дүшмәнчилик етдијимиз дәстәнин ушаглары мәнә һүҹум етдиләр. Онларын башчысы мәни архадан вуруб гышгырды: «Өзүнү мүдафиә елә!» Һәмин анда үрәјимдә тез Јеһова Аллаһа дуа еләдим. Јалвардым ки, өзүмү әлә алмаға көмәк етсин. Әслиндә, онларын пајыны вермәк истәјирдим, амма садәҹә орадан гачараг ҹанымы гутардым. Нөвбәти ҝүн һәмин дәстәнин башчысы илә растлашдым. Ону ҝөрәндә чох әсәбиләшдим. Дүнәнки һәрәкәтинә ҝөрә гисас алмаг истәдим. Анҹаг өзүмә һаким олум дејә јенә дә Јеһоваја үрәјимдә дуа еләдим. Мараглысы бунда иди ки, һәмин ҹаван мәнә јахынлашыб деди: «Кечән ҝеҹә баш верәнләрә ҝөрә бағышла. Дүзүнү десәм, истәјирәм сәнин кими олум. Мәнә дә Мүгәддәс Китабы өјрәт». Һәмин анда гәзәбими бүрузә вермәдијим үчүн чох севиндим. Бунун сајәсиндә мән онунла Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башладым.

Тәәссүфләр олсун ки, аиләмин јарысы Мүгәддәс Китабы өјрәнмәји дајандырды. Мән исә өзүмә сөз вердим ки, Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә давам едәҹәјәм вә һеч кимин, һеч нәјин мәнә мане олмасына јол вермәјәҹәјәм. Билирдим ки, Аллаһы севән инсанларла мүнтәзәм үнсијјәт емосионал јараларыма мәлһәм олаҹаг вә мәнә һәсрәтиндә олдуғум аиләни бәхш едәҹәк. Ҝетдикҹә Аллаһа даһа да јахынлашдым. 1991-ҹи илдә Јеһованын Шаһиди олдум.

МӘНӘ ФАЈДАСЫ.

Мән әввәлләр аҹыглы, башгалары үзәриндә ағалыг етмәји севән, гәддар бир инсан идим. Анҹаг Аллаһын Кәламы мәним һәјатымы көкүндән дәјишди. Бу ҝүн мән Мүгәддәс Китабдан өјрәндикләрими инсанларла бөлүшүрәм. Дүз 23 илдир ки, вахтымын чох һиссәсини бу ишә һәср етмишәм.

Бир мүддәт Јеһованын Шаһидләринин Мексикадакы филиалында көнүллү кими чалышмышам. Орада ишләјәркән Клаудија адлы чалышган бир гызла таныш олдум. 1999-ҹу илдә аилә гурдуг. Мәнә Клаудија кими вәфалы һәјат јолдашы бәхш етдијинә ҝөрә Јеһова Аллаһа нә гәдәр миннәтдар олсам, аздыр.

Һәјат јолдашымла бирликдә бир мүддәт Мексика жест дилли јығынҹағында хидмәт едиб лал-кар инсанлара Јеһова Аллаһ һагда өјрәнмәјә көмәк етмишик. Сонралар бизи Белиз өлкәсинә дәвәт етдиләр ки, орадакы инсанлара да Мүгәддәс Китабы өјрәдәк. Белиздә һәјатымыз чох садә олса да, хошбәхт олмаг үчүн һәр шејимиз вар. Буну һеч нәјә дәјишмәрик.

Бир мүддәт сонра анам Мүгәддәс Китабы јенидән өјрәнмәјә башлады вә Јеһованын Шаһиди олду. Һәмчинин бөјүк гардашым, јолдашы вә ушаглары да инди Јеһованын Шаһидидир. Әввәлләр Мүгәддәс Китаб һагда сөһбәт етдијим кечмиш достларымдан да бәзиләри инди Јеһова Аллаһа ибадәт едир.

Чох һејиф ки, аиләмин бәзи үзвләри зоракы һәјат тәрзләриндән әл чәкмәдикләри үчүн инди һәјатда јохдурлар. Әҝәр дәјишилмәсәјдим, јәгин онлар кими мән дә инди һәјатда јох идим. Јеһоваја јерлә ҝөј гәдәр миннәтдарам ки, мәни Өзүнә вә гајда-ганунларына әмәл етмәјә көмәк едән халгына јахынлашдырыб.