Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ № 4, 2016 | Аллаһын горудуғу Мүгәддәс Китаб

Мүгәддәс Китаб вә орада јазыланлар әсрләр әрзиндә бир чох сәбәбләрә ҝөрә мәһв ола биләрди. Бәс о неҹә горунуб сахланды?

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Буну билмәк ваҹибдир

Мүгәддәс Китаб гәдәр әсрләр әрзиндә сајсыз-һесабсыз инсанын иманыны формалашдыран икинҹи бир китаб јохдур. Бәс Мүгәддәс Китаба етибар етмәк олар?

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

О, чүрүмәкдән горунду

Мүгәддәс Китабы јазан вә көчүрән шәхсләр әсасән папирус вә пергамент материалларындан истифадә едирдиләр. Минләрлә әлјазма дөврүмүзә неҹә ҝәлиб чатыб?

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

О, мәһв едилмәкдән горунду

Сијаси вә дини лидерләр Мүгәддәс Китаба саһиб олмаға, ону истеһсал етмәјә вә тәрҹүмә етмәјә мане олурдулар. Амма онларын ҹәһдләри боша чыхды.

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

О, тәһриф олунмагдан горунду

Бәзи виҹдансыз инсанлар Мүгәддәс Китабы тәһриф етмәјә чалышмышлар. Бәс онларын бу ҹәһдләринин гаршысы неҹә алынды?

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Мүгәддәс Китабын горунмасынын сәбәби

Мүгәддәс Китабы хүсуси едән нәдир?

Билирсиниз?

Иса пејғәмбәр ҹүзамлыларла неҹә рәфтар едирди? Јәһуди дин хадимләри һансы сәбәбләрә ҝөрә бошанмаға иҹазә верирдиләр?

Зоракылығын олмајаҹағы дүнја

Бир чох зоракы инсан өз шәр әмәлләриндән әл чәкиб. Онлары дәјишән гүввә башгаларына да тәсир едә биләр.

МҮГӘДДӘС КИТАБ ҺӘЈАТЛАРЫ ДӘЈИШИР

Дәфәләрлә јыхылсам да, ајаға галхдым

Бир киши порнографија бахмаг вәрдишиндән неҹә јаха гуртарды?

Мүгәддәс Китаб васитәсилә иманынызы јохлајын

Бу ҝүн минләрлә мәзһәб вар вә бу мәзһәбләрин бир-биринә зидд тәлим вә бахышлары мөвҹуддур. Бәс һәгигәт һарададыр?

Мүгәддәс Китабын ҹавабы

Ола биләрми ки, Аллаһ инсанлары һансыса дини тәшкилат васитәсилә Өзүнә јахынлашдырсын?

Әлавә олараг сајтда

Мүгәддәс Јазыларын Аллаһ тәрәфиндән ҝөндәрилдијини нә тәсдиг едир?

Мүгәддәс Јазылары гәләмә аланлар Аллаһ тәрәфиндән ҝөстәриш алдыгларыны билдирирләр. Бу һагда әтрафлы билмәк истәјирсинизми?