Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси  |  № 3, 2016

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ | КАШ ӨЛҮМ ОЛМАЈАЈДЫ...

Јаслылара тәсәлли олун

Јаслылара тәсәлли олун

Һеч елә олубму ки, јаслы адама тәсәлли вермәк истәмисиниз, анҹаг көмәк едә билмәдијиниз үчүн өзүнүзү аҹиз һисс етмисиниз? Бәзән нә дејәҹәјимизи, нә едәҹәјимизи билмәдијимиз үчүн дүшүнүрүк ки, јахшысы будур, сәссиз-сәмирсиз отураг. Амма әслиндә, едә биләҹәјимиз чох шеј вар.

Сизин онларын јанында олмағынызын, дәрдинә шәрик олдуғунузу билдирмәјинизин өзү елә бөјүк шејдир. Әксәр мәдәнијјәтләрдә буну јаслы адамы гуҹагламагла вә ја меһрибанҹасына голундан тутмагла ифадә едирләр. Әҝәр әзизини итирән адам сизә үрәјини бошалтмаг истәјирсә, она диггәтлә гулаг асын. Едә биләҹәјиниз ән бөјүк көмәк исә јаслы олан аиләјә ев ишләриндә јардым етмәкдир. Мәсәлән, јемәк биширә, ушагларына баха вә ја лазым ҝәлсә, дәфн мәрасиминин тәшкилиндә көмәк әлинизи узада биләрсиниз. Белә ишләр сөзләрдән даһа ҝүҹлү тәсир едә биләр.

Бир мүддәт сонра мәрһум һагда сөһбәт ачын. Онун хасијјәтинин ҝөзәл ҹәһәтләрини, онунла бағлы хош хатирәләри јад един. Бу сөһбәт јаслы инсанын чөһрәсинә тәбәссүм бәхш едә биләр. Мәсәлән, алты ил өнҹә әри Јаны итирән Пам адлы бир гадын бөлүшүр: «Ҹамаат Јанын ҝөрдүјү саваб ишләр һагда данышанда  мәнә хош олурду. Һалбуки мәним бунлардан һеч хәбәрим олмајыб».

Тәдгигатчыларын арашдырмалары нәтиҹәсиндә мәлум олуб ки, кәдәр ичиндә олан инсанлара дост-танышлары әввәл-әввәл дәстәк олур, амма чох кечмәмиш һамы өз ишинә-ҝүҹүнә гајыдыр вә онларын һәлә дә тәсәллијә еһтијаҹлары олдуглары унудулур. Буна ҝөрә дә әзизини итирән достунузла мүтәмади олараг әлагә сахлајын *. Јаслы инсанлар буну чох гијмәтләндирир, чүнки бу, онлара тәскинлик верир.

Ҝәлин бөјүк сарсынты кечирән Каоринин нүмунәсинә бахаг. Јапонијадан олан бу ҝәнҹ гадынын анасы вәфат едиб. Үстүндән 15 ај кечәндән сонра о, баҹысыны да итирди. Амма сағ олсун, вәфалы достлары ону тәк гојмады. Онлардан бири Каоридән јашҹа чох бөјүк олан Ритсуко иди. О, Каоријә онун рәфигәси олмағы тәклиф етди. Каори дејир: «Ачығы, бу, мәним хошума ҝәлмәди. Истәмирдим кимсә анамын јерини тутсун. Дүшүнүрдүм, ону һеч ким әвәз едә билмәз. Анҹаг Ритсуко мәнә ана гајғысы ҝөстәрдији үчүн ону өзүмә доғма һисс етдим. Һәр һәфтә онунла инсанлара хош хәбәри чатдырар, бирҝә ибадәт евинә ҝедәрдик. О, мәни чај сүфрәсинә дәвәт едәрди, јемәк бишириб ҝәтирәрди. Дәфәләрлә мәнә мәктуб вә ачыгҹа јазырды. Ритсуко ананын никбинлији мәнә мүсбәт тәсир бағышлады».

Каоринин анасынын өлүмүндән 12 ил кечиб. Инди о, һәјат јолдашы илә бирликдә башга әразидә вахтынын чох һиссәсини инсанлара мүждә чатдырмаға сәрф едир. Каори дејир: «Ритсуко ана индијәнә кими гајғысыны әсирҝәмир. Евимизә гајыданда һәмишә ону ҝөрмәјә ҝедирәм вә биз бирликдә ҝөзәл вахт кечиририк».

Ҝәлин башга бир нүмунәјә нәзәр салаг. Кипрдә јашајан Поли адлы Јеһованын Шаһиди чәтин анларында еһтијаҹ дујдуғу дәстәји алмышды. Полинин Созос адлы гајғыкеш әри вар иди. О, Аллаһын хидмәтчиси кими башгаларына ҝөзәл нүмунә гојмушду. Чүнки һәмишә евиндә сүфрә ачыб јетимләри вә дул гадынлары гонаг дәвәт едәрди (Јагуб 1:27). Әфсуслар олсун ки, бејниндә шиш әмәлә ҝәлдији үчүн Созос 53 јашында вәфат етди. Поли дејир: «33 ил бир јастыға баш гојдуғум вәфалы әрими итирдим».

Јаслылара көмәк етмәк үчүн јоллар ахтарын

Дәфн мәрасиминдән сонра Поли 15 јашында олан ән кичик оғлу Даниеллә бирҝә Канадаја көчдү. Онлар орада Јеһованын Шаһидләринин ибадәт евинә ҝетмәјә башладылар. Поли хатырлајыр: «Ҝетдијимиз ибадәт евиндәки јени достларымыз бизим һагда, башымыза ҝәләнләр барәдә һеч нә билмирдиләр. Амма бунунла белә, һәмишә јахынлашыб бизи гуҹаглајыр, хош сөзләр дејир вә көмәк едирдиләр. Онларын көмәји бизим үчүн әвәзсиз иди, әләлхүсус да оғлумун атаја даһа чох еһтијаҹ дујдуғу заманларда! Јығынҹагдакы мәсул гардашлар Даниелә гајғы ҝөстәрирдиләр. Онлардан бири хүсусилә чалышырды ки, достлары илә вахт кечирәндә, футбол ојнамаға ҝедәндә Даниели дә өзү илә апарсын». Һәм ана, һәм дә оғул бу ҝүн чох хошбәхтдир.

Әмин олун, јаслы адамлара көмәк етмәјин вә тәсәлли вермәјин чохлу јолу вар. Диҝәр тәскинлик мәнбәји исә Мүгәддәс Китабдыр. Орада јазыланлар бизә үмид верир.

^ абз. 6 Бәзиләри һәтта мәрһумун өлдүјү ҝүнү тәгвимдә гејд едирләр ки, һәмин ҝүнләрдә итки јашамыш адамын јанында олсунлар. Чүнки бу вахт онларын тәсәллијә хүсусилә еһтијаҹы ола биләр.